Tips voor het invullen van een isolatieformulier

advertisement
Document voor de architect
Tips voor het invullen van een isolatieformulier
Keuze van het formulier
- BNRE/ISO 1-formulier: bij nieuwbouw (k-waarden en globaal isolatiepeil K worden berekend)
- BNRE/ISO 2-formulier: bij verbouwing of uitbreiding (enkel de k-waarden van de nieuwe wandelementen worden bepaald)
Hoeveel berekeningen ?
- 1 woning = 1 formulier: voor twee (bv.: koppelwoning, tweewoonst) of meerdere woningen dient men het globaal isolatiepeil K te berekenen per woning.
De gemeenschappelijke wanden tussen de woningen moeten ingevuld zijn in rubriek 5.5 (na de berekening van het globaal isolatiepeil K, in rubriek 5.4), deze
wanden behoren niet tot het verliesoppervlak.
- 1 appartementsgebouw of meergezinswoning = 1 formulier: voor het (gehele) gebouw berekent men het globaal isolatiepeil K (en NIET per wooneenheid). In rubriek 5.5 dient men steeds de plafonds en muren tussen de appartementen of wooneenheden te vermelden (meer hierover verder).
Aard van de werken
- Vermeld de aard van de werken: ééngezinswoning, appartementsgebouw, ...
- Vermeld het type bebouwing : open, halfopen of gesloten
Vensters : de k-waarde moet berekend worden
Bij de vensters mag men niet de k-waarde van de beglazing (opgegeven door een fabrikant) als k-waarde voor het gehele venster invullen. De k-waarde van een
venster wordt bepaald door de beglazing, het raamprofiel en de afstandshouder. In de NBN B62-002 worden de formules vermeld die men dient te gebruiken. Hieronder vindt u de twee vereenvoudigde formules, men maakt immers onderscheid voor metalen en niet-metalen ramen.
Verklaring van de symbolen
kf
warmtedoorgangscoëfficiënt voor
een venster (geheel: beglazing en profiel)
Vereenvoudigde
formule voor
metalen ramen
k ch = k-waarde van het raamprofiel indien niet gekend (ATG-certificaat)
voor thermisch onderbroken aluminium: 4,2
k f = ( 0,75 x kvc ) + ( 0,25 x kch ) + ( 3 x k L )
waarde opgegeven door glasfabrikant
k vc
lager dan 2,0 W/m2K
warmtedoorgangscoëfficiënt voor
beglazing
gelijk aan of hoger dan 2,0 W/m2K
Vereenvoudigde
formule voor
k ch
warmtedoorgangscoëfficiënt voor
een profiel
kL
niet-metalen
ramen
kL = 0,07
kL = 0,05
k ch = k-waarde van het raamprofiel indien niet gekend (ATG-certificaat)
voor PVC (meerdere kamers):
2,0
voor hout :
1,8
k f = ( 0,70 x kvc ) + ( 0,30 x kch ) + ( 3 x k L )
waarde opgegeven door glasfabrikant
lineaire warmtedoorgangscoëfficiënt
van de afstandshouder
lager dan 2,0 W/m2K
gelijk aan of hoger dan 2,0 W/m2K
kL = 0,07
kL = 0,05
Naast deze twee vereenvoudigde formules (met vaste verhoudingen tussen de beglazing en het profiel), vindt u de exacte formule terug in de NBN B62-002. Deze formule
houdt rekening met reële oppervlakken: van de beglazing en het raamprofiel (oppervlakte van het zichtbare profiel aan de binnenzijde !), en met de lengte van de afstandshouder. Dat betekent dat men (meestal) de k-waarde van de vensters, venster per venster moet berekenen. Men mag niet vereenvoudigen. Bij de vereenvoudigde formules
volstaat dikwijls één berekening, op voorwaarde dat de beglazing en de profielen overal identiek zijn.
Koudebruggen
Koudebruggen worden ingevuld in de tabel onderaan pagina 2.
Hoeken van muren en funderingsaansluitingen worden niet als koudebruggen beschouwd. Alle andere dien je te verrekenen volgens onderstaande formule:
kl ( W/mK ) x de lengte van de koudebrug (m)
0,50 als de koudebrug zich in een spouwmuur bevindt
0,50 als de koudebrug zich in een volle muur bevindt en de isolatie meer dan 10 cm onderbreekt
0,25 als de koudebrug zich in een volle muur bevindt en de isolatie minder dan 10 cm onderbreekt
Gedetailleerde berekening van de thermische weerstand van wandelementen
Op pagina 2 (en op pagina 4, in rubriek 5.5) vult men de thermische weerstand van elk wandelement gedetailleerd in. D.w.z. men somt (van binnen naar buiten)
voor elk materiaal de dikte en de lambdawaarde op, waarbij men voor elk wandelement begint en eindigt met een warmte-overgangsweerstand. Hieronder vindt
u een overzicht van de te gebruiken weerstanden.
���� ���
������� ���
�������
�� � �������������������������
���� �����������
R is 1/8 of 0,125
Re is 1/23 of 0,043
��� �������������������������
Ri is 1/8 of 0,125
���� �����������
Ri is 1/8
of 0,125
Beschermd volume
Beschermd volume
Ri is 1/8
of 0,125
Ri is 1/8
of 0,125
Beschermd volume
����� ��� �������� ��� �� ������������
���� ����� ��������� �
����������
����
����������
�� ������� ��� �� �����
������������������ ��
����������������
������������������ ������
������ �� ������������
Beschermd volume
Ri is 1/8
of 0,125
Beschermd volume
Beschermd volume
Re is 1/23
of 0,043
Ri is 1/8
of 0,125
Ri is 1/8
of 0,125
Ri is 1/8
of 0,125
GEEN
Re
������� ��� � �� ��� � �� ���������� ���
��� ������� ������������ � � �����
������ �������� �
Ri is 1/8 of 0,125
appartement
����� �� ����� �����
����� ����� ��� ������������
����� ����� �����������
appartement
Ri is 1/8
of 0,125
Beschermd volume
Beschermd volume
Beschermd volume
Ri is 1/6
of 0,167
Ri is 1/6
of 0,167
Ri is 1/6
of 0,167
appartement
Ri is 1/8
of 0,125
appartement
Ri is 1/8 of 0,125
Ri is 1/6 of 0,167
GEEN Re
Re is 1/23 of 0,043
������� �� ������������� �������
���� �
Bakstenen: gelijmd of gemetst
De lambdawaarde die een fabrikant voor een baksteen opgeeft is de waarde die mag gebruikt worden voor de muur op voorwaarde dat
de stenen gelijmd worden. Indien men de stenen metst, moet men de lambdawaarde van de muur berekenen met de volgende formule :
(lambdasteen x oppervlaktesteen ) + ( lambdamortel x oppervlaktemortel)
= lambdamuur
oppervlakte
oppervlakte
steen +
mortel
De oppervlakte van de steen is de zichtoppervlakte
De oppervlakte van de mortel is de zichtoppervlakte van de mortelvoeg (= een strek en een kopse voeg)
Oppervlakten worden uitgedrukt in m2 , lambda in W/mK (voor cementmortel 0,93 W/mK)
Rubriek 5.5
In deze rubriek (op pagina 4) wordt de thermische weerstand, gedetailleerd (dikte en lambdawaarde), voor het volgende ingevuld:
- muren op de perceelsgrens, tenzij men aanbouwt tegen een bestaand beschermd volume (de warmte-overgangsweerstanden zijn 1/8 of 0,125 en 1/23
of 0,043)
- muren tussen de appartementen of wooneenheden (de warmte-overgangsweerstanden zijn 1/8 of 0,125 - tweemaal)
- tussengelegen vloeren tussen de appartementen of wooneenheden (de warmte-overgangsweerstanden zijn 1/8 of 0,125 - tweemaal), deze vloeren
moeten volgens het Vlaams isolatiebesluit (bijlage 1) uitgerekend worden rekening houdend met de warmteflux naar boven.
Bij een appartementsgebouw of meergezinswoning dient deze rubriek dus altijd ingevuld te zijn.
De k-waarde van deze wandelementen moet kleiner blijven dan 1 W/m2K. Ze behoren niet tot het verliesoppervlak, men hoeft dus geen oppervlak te berekenen.
Verdere informatie: www.energiesparen.be
Antwerpen
Limburg
Oost-Vlaanderen
Vlaams-Brabant
West-Vlaanderen
Jos Geijsels
Tine Vande Casteele
Wina Roelens
Elke Van Der Linden
Katrien de Baets
jos.geijsels @ ewbl.vlaanderen.be
tine.vandecasteele @ ewbl.vlaanderen.be
wina.roelens @ ewbl.vlaanderen.be
elke.vanderlinden @ ewbl.vlaanderen.be
katrien.debaets @ ewbl.vlaanderen.be
011 26 44 00 (voor Antwerpen en Limburg), 09 244 66 64 (voor Vlaams-Brabant, Oost- en West-Vlaanderen)
Download