Overzicht van begeleidingsvorm en de daarbij

advertisement
Overzicht van begeleidingsvorm en de daarbij behorende eigen
bijdrage
Begeleidingsvorm en evt toelichting
Ambulante begeleiding maatwerkvoorziening Wmo:
 cliënt heeft een beschikking van de gemeente voor
individuele of groepsbegeleiding.
 Client woont in een eigen woning = betaalt eigen huur
Beschermd wonen (zorg in natura):
•
cliënt heeft een beschikking van de gemeente of
een AWBZ indicatie voor beschermd wonen
(overgangsrecht)
•
cliënt woont in de accommodatie van een
instelling
•
cliënt betaalt geen huur
•
zorg betreft begeleiding inclusief wonen en
voeding etc
Beschermd wonen (pgb overgangsrecht):
 cliënt heeft een beschikking van de gemeente of een
AWBZ indicatie voor beschermd wonen
(overgangsrecht)
 cliënt woont in een woning die de instelling huurt of in
eigendom heeft.
 cliënt betaalt geen huur
 zorg betreft begeleiding , persoonlijke verzorging of
verpleging
Beschermd wonen (pgb):
•
cliënt heeft een beschikking van de gemeente voor
beschermd wonen
•
cliënt woont in een woning die de instelling huurt
of in eigendom heeft.
•
cliënt betaalt geen huur
•
zorg betreft begeleiding inclusief wonen en
voeding etc,
Beschermd wonen, scheiden wonen & zorg:
 cliënt heeft een beschikking van de gemeente voor
beschermd wonen
 cliënt woont in een woning die de instelling huurt of in
eigendom heeft.
 Cliënt betaalt huur aan de instelling
 Zorg betreft begeleiding en voeding etc
Beschermd wonen, scheiden wonen & zorg:
 cliënt heeft een beschikking van de gemeente voor
beschermd wonen
1
Te betalen
eigen bijdrage
MPB
Relevante
codes1
Zie voetnoot 1.
LEB/HEB
MPB gebaseerd
op percentage
bijdrageplichtig
bedrag uit
Subsidieregeling
AWBZ
MPB
LEB
MPT
Voor een overzicht van de te hanteren productcodes verwijst het CAK naar de Conversietabel 2015
en de Handleiding H&V Wmo 2015. Deze zijn als bijlagen toegevoegd.

cliënt woont in een woning waarvoor hij zelf de huur
betaalt aan de corporatie / eigenaar anders dan de
instelling
 Zorg betreft begeleiding en voeding etc
Beschermd wonen (VPT overgangsrecht):
 cliënt heeft een AWBZ indicatie voor beschermd
wonen.
 Client woont in een eigen woning = betaalt eigen
woonlasten
 Zorg betreft begeleiding, persoonlijnke verzorging,
voeding enz (VPT)
Residentiele opvang (Maatschappelijke Opvang)
 cliënt heeft een beschikking van de gemeente en/of
toegang gekregen conform de binnen de (centrum)
gemeente geldende procedure.
 De huisvesting komt voor rekening van de
opvanginstelling.
 Zorg betreft voornamelijk begeleiding en voeding etc.
Residentiele opvang (Vrouwenopvang)
 cliënt heeft een beschikking van de gemeente en/of
toegang gekregen conform de binnen de (centrum)
gemeente geldende procedure.
 De huisvesting komt voor rekening van de
opvanginstelling.
 De huisvesting betreft zo nodig een beveiligde setting.
 Zorg betreft voornamelijk begeleiding en voeding etc.
Ambulante opvang (Maatschappelijke Opvang)
 cliënt heeft een beschikking van de gemeente en/of
toegang gekregen conform de binnen de (centrum)
gemeente geldende procedure.
 De huisvesting komt voor rekening van de cliënt.
 Zorg betreft voornamelijk begeleiding.
Ambulante opvang (Vrouwenopvang)
 cliënt heeft een beschikking van de gemeente en/of
toegang gekregen conform de binnen de (centrum)
gemeente geldende procedure.
 De huisvesting komt voor rekening van de cliënt.
 De huisvesting betreft zo nodig een beveiligde setting.
 Zorg betreft voornamelijk begeleiding.
LEB
NVT
NVT
NVT
NVT
Uitleg gehanteerde afkortingen te betalen eigen bijdrage:
MPB = de maximale periodebijdrage. Dit is de maximale eigen bijdrage per periode van 4 weken
voor zorg thuis. Deze wordt berekend met het inkomen en eventuele vermogen van de klant (en
zijn/haar partner)
LEB = de lage eigen bijdrage. De eigen bijdrage voor zorg met verblijf voor klanten die (nog) de
kosten voor een huishouden buiten de instelling moeten betalen. Bijvoorbeeld omdat het verblijf
tijdelijk is, of omdat de partner nog thuis woont.
HEB = de hoge eigen bijdrage. De eigen bijdrage voor zorg met verblijf voor klanten die geen recht
op de lage eigen bijdrage (LEB) hebben.
NVT = niet van toepassing. Het CAK stelt de bijdrage voor opvang niet vast en int deze niet.
Begeleiding die tijdens een verblijf van 2 of meer nachten in de opvang geleverd wordt, kan op de
reguliere wijze aan het CAK worden aangeleverd. Wanneer de instelling/gemeente de datum van
opname in de opvang aan het CAK doorgeeft, kan het CAK vrijstelling verlenen voor de eigen
bijdrage begeleiding. Wanneer de veiligheid van de betrokkene in het geding is, kan aanlevering aan
het CAK achterwege blijven.
Algemene informatie over de afdracht van de bijdrage voor beschermd wonen:
De intramurale eigen bijdrage die is geïnd voor beschermd wonen wordt door het CAK afgedragen
aan de centrumgemeenten. Eigen bijdrage die is geïnd voor kortdurend verblijf of pgb beschermd
wonen (in het kader van overbruggingszorg) wordt door het CAK afgedragen aan de gemeente waar
de klant is ingeschreven.
Download