Toon gehele stuk - Gemeente Heemstede

advertisement
Collegebesluit
Collegevergadering: 6 januari 2015
ONDERWERP
Verlenen mandaat en volmacht m.b.t. beschermd wonen en maatschappelijke opvang
SAMENVATTING
Op grond van de nieuwe Wmo zijn per 2015 álle gemeenten per 2015 verantwoordelijk voor
beschermd wonen en maatschappelijke opvang. De feitelijke realisatie van deze
ondersteuning is via aanwijzing van het Rijk voorlopig een taak van centrumgemeenten.
Via de verlening van mandaat en volmacht i.c. kunnen regiogemeenten centrumgemeenten
in staat stellen de betreffende taak daadwerkelijk uit te voeren.
BESLUIT B&W
1. De portefeuillehouder Beschermd wonen en opvang van Haarlem mandaat
respectievelijk volmacht te verlenen om inzake Beschermd wonen en opvang
namens ons college besluiten te nemen en ons in en buiten rechte te vertegenwoordigen;
2. Dit besluit ter kennisname te brengen van de Commissie Samenleving (C-stuk).
INLEIDING
Beschermd wonen
Op grond van de nieuwe Wmo zijn per 2015 álle gemeenten per 2015 verantwoordelijk voor
beschermd wonen. De feitelijke realisatie van deze ondersteuning is echter op grond van
een afspraak tussen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Rijk
voorlopig1 - via een aanwijzing van het Rijk - een taak van de centrumgemeenten.
In dit kader worden ook de middelen voor beschermd wonen aan de centrumgemeenten
uitgekeerd.
Het bovenstaande betekent voor onze regio dat de gemeente Haarlem per 2015 de
verantwoordelijkheid krijgt om voor IJmond, Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer
Beschermd wonen te realiseren.
Nadere informatie
Beschermd wonen wordt geboden aan mensen met psychische of psychosociale problemen,
die alleen met intensieve begeleiding in staat zijn zich te handhaven in de samenleving.
De voorziening biedt deze mensen de mogelijkheid om te wonen in een gewone wijk met
toezicht en begeleiding. Het einddoel is de cliënten weer staat stellen zich op eigen kracht te
handhaven in de samenleving.
Beschermd wonen onderscheid zich van de andere Wmo-taken doordat:

Sprake is van een intramurale voorziening;

De middelen zonder korting overkomen;

Sprake is van een overgangsrecht tot afloop van de indicatie met een maximum van
5 jaar.
Inkoop ondersteuning
De gemeente Haarlem heeft als centrumgemeente voor de regio’s IJmond, Zuid Kennemerland en de gemeente Haarlemmermeer de verwerving van het aanbod op het
vlak van Beschermd wonen vormgegeven.
Hierbij is uitgegaan van zorgcontinuïteit voor (kwetsbare) cliënte n en aanbieders,
resulterend in het sluiten van contracten met de huidige aanbieders. Bij Beschermd
1
Op dit moment is onbekend welke periode dit betreft.
642194
1/3
Collegebesluit
Collegevergadering: 6 januari 2015
wonen is het behouden van de zorgaanbieder voor de cliënt van groot belang, omdat de
aanbieder voorziet in de huisvesting van de cliënt.
Toegang
Voor de toegangsprocedure voor beschermd wonen sluit Haarlem in grote lijnen aan op de
huidige systematiek, waarbij zorgaanbieders de indicaties stellen. Hierbij is overwogen dat
mensen in het algemeen de beschermd wonen voorzieningen instromen via behandelcentra
of instellingen. Over de toegangsprocedure voor Beschermd wonen voor mensen die nog
thuis wonen zullen de regiogemeenten gezamenlijk nadere afspraken maken.
Mandaat en volmacht Beschermd wonen
Gelet op het gestelde in de Wmo 2015 én gezien de door het Rijk i.c. gegeven aanwijzing
aan centrumgemeenten, dienen de centrumgemeenten door de betreffende regiogemeenten
via de verlening van mandaat en volmacht in staat te worden gesteld uitvoering te geven aan
de daadwerkelijke ondersteuning in de vorm van Beschermd wonen.
Het besluit tot verlening van mandaat aan de betreffende portefeuillehouder van de
gemeente Haarlem om namens uw college besluiten met betrekking tot de ondersteuning in
de vorm van beschermd wonen te nemen én de verlening van volmacht om u in en buiten
rechte te vertegenwoordigen treft u als Bijlage aan.
Het besluit betreft tevens de mandatering en volmacht verlening met betrekking tot de
maatschappelijke opvang. In dit kader wordt het volgende opgemerkt.
Maatschappelijke opvang
Maatschappelijke opvang omvat het tijdelijk bieden van onderdak, begeleiding, informatie en
advies aan (dreigend) dakloze personen die behoren tot de doelgroep van de Openbare
Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ). Het betreft mensen die te kampen hebben met een
combinatie van problemen, met name een psychiatrische stoornis of ernstige psychosociale
problematiek, een verslaving, schulden en/of een verstandelijke beperking. Zij zijn niet in
staat zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving. Onder de maatschappelijke
opvang valt ook vrouwenopvang, waarbij de thuissituatie is verlaten in verband met
problemen van relationele aard of geweld.
In de nieuwe Wmo verandert er niets aan de verantwoordelijkheid van gemeenten op
het gebied van maatschappelijke opvang; ook vóór 2015 waren álle gemeenten
hiervoor verantwoordelijk. Of echter de uitvoering per 2015 belegd zou blijven bij
centrumgemeenten is lange tijd onduidelijk geweest. De VNG en het Rijk hebben in dit
kader afgesproken de constructie met de centrumgemeenten voorlopig 2 te
handhaven. Anders gezegd, hierbij is sprake van dezelfde constructie als voor
Beschermd wonen.
Door ook de maatschappelijk opvang onderdeel te laten zijn van de onderhavige
mandatering en de volmacht verlening wordt de bestaande constructie, nu deze voorlopig
wordt gecontinueerd, geformaliseerd.
Verwerving aanbod maatschappelijke opvang
De gemeente Haarlem subsidieert organisaties ten behoeve van een voldoende aanbod
maatschappelijke opvang in 2015. De verwerving heeft plaatsgevonden in afstemming met
de regiogemeenten.
2
Ook hierbij is onbekend welke periode dit betreft.
642194
2/3
Collegebesluit
Collegevergadering: 6 januari 2015
NADERE OPMERKINGEN
De gemeente Haarlem dient het beleid i.c. af te stemmen met de regiogemeenten. Hiervoor
wordt ambtelijk het zogenoemde Regionaal Kompas-overleg gebruikt. Bestuurlijk vindt
afstemming in het regionale portefeuillehouderoverleg Sociaal Domein plaats.
Conform het gestelde in het Beleidsplan Sociaal Domein 2015 t/m 2018 zullen de
ontwikkelingen rond de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de maatschappelijke
opvang en het beschermd wonen nauwlettend worden gevolgd om bij een eventuele
overdracht van de taken naar de regiogemeenten zorg te kunnen dragen voor een goede
overgang.
FINANCIËN
Aan dit besluit zijn geen financiële consequenties voor de gemeente Heemstede verbonden.
De middelen voor de uitvoering in IJmond, Zuid-Kennemerland en de gemeente
Haarlemmermeer van zowel maatschappelijke opvang (circa € 6,5 miljoen) als Beschermd
wonen (circa € 37 miljoen) worden aan de gemeente Haarlem verstrekt.
JURIDISCH KADER
Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
COMMUNICATIE/BEKENDMAKING

Aan de gemeente Haarlem dient formeel verzocht te worden het mandaat en de
volmacht te aanvaarden.

Met regiogemeenten en huidige aanbieders worden afspraken gemaakt over het
informeren van en communiceren met huidige en toekomstige cliënten.
BIJLAGEN

Besluit verlenen mandaat en volmacht Beschermd wonen en opvang
642194
3/3
Download