nieuwe natuurwet - Landschap Noord

advertisement
Persbericht gezamenlijke natuurbeschermingsorganisaties
Groene organisaties presenteren visie op nieuwe natuurwet
Vijftig natuur-, landschaps- en dierenwelzijnsorganisaties presenteren een gezamenlijke visie op
natuurbescherming in Nederland. Zij pleiten voor erkenning van de intrinsieke waarde van natuur en een
basisbescherming en zorgplicht voor alle dieren en planten. Aangezien veel soorten in Nederland het moeilijk
hebben, moeten leefgebieden van bedreigde dier- en plantensoorten worden beschermd, in stand worden
gehouden en hersteld. Ook stellen de groene organisaties voor om het vergroten en verbinden van
natuurgebieden in de wet vast te leggen.
Nieuwe natuurwet
Een voorstel voor een nieuwe Wet natuurbescherming is in augustus 2012 door de toenmalige demissionaire
staatssecretaris Bleker ingediend bij de Tweede Kamer. Dit voorstel – dat de bestaande natuurregelgeving in
Nederland uitholde – is door de huidige Tweede Kamer controversieel verklaard. In het regeerakkoord van het
huidige kabinet is opgenomen dat het wetsvoorstel via een nota van wijziging zal worden aangepast. Deze nota
van wijziging wordt waarschijnlijk begin 2014 door staatssecretaris Dijksma bij de Tweede Kamer ingediend,
waarna de parlementaire behandeling start.
Visiedocument ‘Een nieuwe wet natuurbescherming’
Teo Wams van Natuurmonumenten en Fred Wouters van Vogelbescherming Nederland presenteren namens
vijftig natuur-, landschaps- en dierenwelzijnsorganisaties op het symposium ‘Naar een nieuwe
natuurwet’ maandag in Den Haag een gezamenlijke visie op de natuurwetgeving in Nederland. Het draagvlak
voor natuurbescherming is groot. De organisaties vertegenwoordigen samen een achterban van 4 miljoen
leden en donateurs, en 100.000 zeer actieve vrijwilligers.
Intrinsieke waarde
De groene organisaties willen dat de intrinsieke waarde van natuur in de wet wordt opgenomen. Dit betekent
erkenning van de zelfstandige waarde van natuur, los van de gebruikswaarde van natuur voor de mens. Voor
alle wilde dieren, planten en hun leefomgeving moet een basisbescherming en zorgplicht gaan gelden, zodat
onder meer natuurvandalisme als het dumpen van afval en wildcrossen in de natuur kan worden aangepakt.
Soortenbescherming
Aangezien veel soorten in Nederland het moeilijk hebben, moet de natuur niet passief maar actief beschermd
worden. Dit betekent dat leefgebieden van bedreigde dier- en plantensoorten worden beschermd, in stand
gehouden en hersteld. Afschot van dieren mag alleen plaatsvinden in het kader van schadebestrijding en
beheer. De lijst met vrij bejaagbare soorten – en daarmee de plezierjacht – wordt afgeschaft.
Gebiedsbescherming
De organisaties stellen voor om het vergroten en verbinden van natuurgebieden in de wet vast te leggen. Dit
natuurnetwerk bestaat uit twee typen beschermde gebieden: natuurgebieden van internationaal belang en
natuurgebieden van nationaal belang. Ook rust, stilte en ruimte moeten blijvend worden beschermd. Juist in
een druk land als Nederland staan deze waarden vaak onder druk.
Verenigen natuur en economie
Met dit voorstel laten de groene clubs zien dat het mogelijk is om natuur en landschap streng te beschermen
waar dat nodig is en er tegelijkertijd voor te zorgen dat economische ontwikkelingen en andere
maatschappelijke activiteiten mogelijk blijven. Dit kan door de programmatische aanpak in de wet te
verankeren. Wanneer de natuurkwaliteit van een kwetsbaar natuurgebied verbetert, ontstaat er meer ruimte
voor economische ontwikkeling.
De organisaties die zich scharen achter deze visie, zijn Natuurmonumenten, Vogelbescherming Nederland,
Waddenvereniging, Dierencoalitie (22 organisaties), Natuur en Milieufederaties, Vlinderstichting, KNNV,
Soortenbescherming Nederland, Stichting De Noordzee, Vereniging Politie Dierenā€ en Milieubescherming,
Wereld Natuur Fonds, De12Landschappen, Landschapsbeheer Nederland, IVN, Milieudefensie, EIS, FLORON,
Ravon, Zoogdierenvereniging, VOFF, IUCN NL, De Faunabescherming, Duinbehoud, Stichting Goois
Natuurreservaat, Vereniging Platform Lichthinder , Natuur & Milieu en Samenwerkingsverband Nationale
Parken.
Download