IBDP - IBID

advertisement
SPREEK/KIJK/LUISTER
Module3,Les16
Doelen:analyseren&beoordelen&toepassen
• meningen&argumenten
• non-verbalecommunicatie
• retorica
Duur:120min
Thema:Politiek
www.depers.nl
Opdracht1
Overtuigingskracht
PresidentObamastaatbekendalseenovertuigendspreker.Onlangssprakhijde
Amerikaansebevolkingtoeoverhetnormaliserenvanvuurwapenbezit.Hijraakte
geëmotioneerd.Kijknaarzijntoespraak:
https://www.dropbox.com/s/azfju0s7in9xept/Tranen_van_Obama.mp4?dl=0
Geloofjehem?Hebbenzijntranenovertuigingskracht?Noteerjegedachtenhieroverin3à5
zinnen.VerteltijdenshetvolgendeSkypegesprekaanjedocentofjeObamagelooftofniet
enwaarom.
________________________________________________________________________
1
Opdracht2 Leuzen&Slogans
Tranenkunneneenmiddelzijnomiemandteovertuigen.Eenanderovertuigingsmiddelzijn
spandoekenmetleuzen:
________________________________________________________________________
2
DezedemonstrantenprotesterentegendegasboringeninGroningenomdathetnoorden
vandezeprovinciedelaatstejarenvaakgetroffenwordtdooraardbevingentengevolgevan
dejarenlangegaswinning.
Leuzenzijnkortenkrachtig.Zespelenmetwoorden.
a. Noteeriedereleusenbenoemdekrachtervan.
b. Welkspandoekovertuigtjouhetmeest?Waarom?
c. Behalvekortenkrachtig,kaneenleusooknoganderekenmerkenhebben.Denk
bijvoorbeeldaanbeeldendtaalgebruik,eindrijm,alliteratie.Schrijfvoorelkeleuseen
opvallendkenmerkop.
Opdracht4
OvertuigenàRetorica
MisschienhebjijookopjouwschoolweleensmeegedaanmetModelUnitedNations.
FragmentIBMissionStatementIBO
Theseprogramsencouragestudentsacrosstheworldtobecomeactive,compassionateand
lifelonglearnerswhounderstandthatotherpeople,withtheirdifferences,canalsoberight.
www.ibo.org
DeUnitedNationsisontstaanvanuitdegedachtedat
hetbeterisommetelkaartepratendantevechten.
Dekunstisommetelkaaringesprektegaanopeen
manierwaaroppartijenhungeschillenkunnen
UnitedNationshttp://www.ed.nl
bijleggenenverschillendebelangenkunnen
begrijpen.Ditisdekunstvanderetorica.
________________________________________________________________________
3
Retorica
Leervandeopenbarewelsprekendheid(dekunstomindemeestgepastevorminprozastijlin
hetopenbaarhetwoordtevoeren)
≈redekunst
vandale.nl
Erzijnpolitiekeredevoeringendiewereldberoemdzijngeworden.Denkaanredevoeringen
vanMahatmaGandhi,NelsonMandela,J.F.Kennedy,BarackObamaofAngelaMerkel.
www.thegatewaypundit.com
http://blog.mylaw.net
http://cdn.meme.am
Hettalentvaneenredenaarblijktnietzozeeruitwathijofzijzegt,maarvooraluithoehijof
zijdatzegt.
Luisternaardezeredevoeringvaneenbekendpoliticahttps://www.dropbox.com/preIBDP/redevoeringenanalyseerhoezijgebruiktmaaktvandeoverredingsmiddelenvan
Aristoteles:ethos,logosenpathos.Gebruikonderstaandschema.
Redevoering
Ethos
Logos
Pathos
Analyse
Overtuigend?
Ja/nee
________________________________________________________________________
4
Download