Verdrag van Luik - Mobilit.Belgium

advertisement
Persbericht
Datum: 3 oktober 2014
Benelux-landen gaan samen het personen- en
goederen vervoer op hun wegen inspecteren
Verdrag van Luik zorgt voor een veilig verkeer en
eerlijk concurrentieklimaat
Vandaag sloten vertegenwoordigers van de landen een Benelux-Verdrag af om
grensoverschrijdend samen te werken rond wegvervoerinspectie. Hiermee kunnen o.a.
Nederlandse, Belgische en Luxemburgse inspecteurs in de drie landen samen
controles uitvoeren op vrachtwagens en autobussen. Deze samenwerking leidt tot een
meer uniform toezicht op het wegvervoer, en kostenbesparingen. Hiermee vervullen de
drie partnerlanden een voortrekkersrol binnen de Europese Unie.
Verschillen in toezicht wegwerken
Het wegvervoer in Europa, en binnen Benelux wordt alsmaar internationaler. Hoewel veel van
de regelgeving over toezicht op het wegvervoer op Europees niveau is afgesproken, blijft de
controle op onder andere de rij- en rusttijden, overbelading, en vervoer van gevaarlijke stoffen
een nationale verantwoordelijkheid. Dit verdrag zorgt voor een geharmoniseerde toepassing
van de regels in de drie Benelux-landen.
Harmoniseren, schaalvoordelen benutten en bijstand verlenen
Benelux wil door intensivering van samenwerking de bestaande situatie verbeteren door:
•
Het met elkaar afstemmen van de toepassing van EU-regels, om verregaande
harmonisatie van controles te realiseren.
•
Het samen uitwisselen van materiaal en opleiden van personeel om kosten te
besparen.
•
Het mogelijk te maken dat inspecteurs uit het ene land met volle bevoegdheid
deelnemen aan inspecties in een ander Benelux-land, waardoor o.a. van elkaars
specialisten gebruik kan worden gemaakt.
Verdrag van Luik afgesloten
Vertegenwoordigers van de bevoegde ministers van Nederland, de federale Belgische
regering, de Vlaamse regering, de Waalse regering, de Brusselse Hoofdstedelijke regering
en het Groothertogdom Luxemburg sloten op de luchthaven van Luik dit Benelux-Verdrag
(Verdrag van Luik)af. De Voorzitter van het directiecomité van de FOD Mobiliteit en Vervoer,
dhr. Laurent Ledoux vertegenwoordigde de federale regering en de regering van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest.
Hiermee zetten ze volop in op verkeersveiligheid voor burgers en creëren ze een gelijk
speelveld zodat ondernemers binnen en buiten Benelux aan een zelfde toepassing van
controleregels onderworpen worden.
Dit alles draagt er ook toe bij om sociale dumping in de transportsector beter te bestrijden,
iets waartoe de eerste ministers van de drie landen opriepen tijdens de Benelux Sociale Top
van februari 2014.
De Federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer heeft als opdracht het voorbereiden en het implementeren van
een overlegd federaal mobiliteit -en vervoerbeleid in dienst van de bevolking, de ondernemingen en de economie van
het land. Het omvat 4 directoraten-generaal: het DG Luchtvaart, het DG Maritiem Vervoer, het DG Wegvervoer en
Verkeersveiligheid en het DG Duurzame Mobiliteit en Spoorbeleid. Meer informatie over de FOD Mobiliteit en
Vervoer vindt u op www.mobilit.belgium.be
Actieplannen en openheid
Op basis van actieplannen die periodiek worden opgesteld en geëvalueerd, worden de
afspraken tussen de drie landen in de praktijk verwezenlijkt.
Het verdrag staat nadrukkelijk open voor andere landen om zich erbij aan te sluiten.
Meer info:
Thomas DE SPIEGELAERE –
Woordvoerder NL
FOD Mobiliteit en Vervoer
Vooruitgangsstraat 56
1210 BRUSSEL
GSM: 0485/195963
E-mail: [email protected]
Nick Van Haver – Communicatie en PR
Secretariaat-generaal Benelux Unie
Tel.: 02/5193830
[email protected]
De Federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer heeft als opdracht het voorbereiden en het implementeren van
een overlegd federaal mobiliteit -en vervoerbeleid in dienst van de bevolking, de ondernemingen en de economie van
het land. Het omvat 4 directoraten-generaal: het DG Luchtvaart, het DG Maritiem Vervoer, het DG Wegvervoer en
Verkeersveiligheid en het DG Duurzame Mobiliteit en Spoorbeleid. Meer informatie over de FOD Mobiliteit en
Vervoer vindt u op www.mobilit.belgium.be
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards