Nieuwe subsidies voor het goederenvervoer over

advertisement
Persbericht
Datum: 1 september 2015
Onderwerp : Naar een duurzame
goederenvervoer over het spoor
mobiliteit:
Nieuwe
subsidies
voor
het
De “modal shift” of de verschuiving van het transport van goederen over de weg naar
andere vervoersmiddelen is een belangrijke hefboom voor meer duurzame mobiliteit.
De verschillende vervoersmiddelen worden vandaag niet op dezelfde manier
behandeld als het gaat over bijvoorbeeld de externe kosten. Om dit nadeel voor de
spoorsector te milderen heeft de Belgische Staat sinds 2005 opeenvolgende
steunprogramma’s gelanceerd. Ook de huidige regering besliste om, op voorstel van
minister van Mobiliteit Galant, deze programma’s verder te zetten. Begin juli gaf de
Europese Commissie hiervoor haar toestemming. 15 miljoen euro wordt voorzien voor
2015 en voor 2016 als tegemoetkoming bij de organisatie van verspreid en
gecombineerd vervoer.
Verspreid spoorvervoer is het vervoer van wagens waarbij vooral kleine zendingen via
verschillende treinen worden vervoerd naar binnen- en/of buitenland.
Gecombineerd spoorvervoer is het vervoer van “intermodale transporteenheden”. Dit
zijn containers of wissellaadbakken en opleggers die op verschillende
vervoersmiddelen kunnen geladen worden. Hierbij wordt het grootste deel van het
traject met de trein uitgevoerd. Niet de goederen, maar de laadeenheid wordt
overgeheveld.
Op 31 augustus 2015 verscheen in het Belgisch Staatsblad de wet die de verlenging van de
steunmaatregelen aan het gecombineerd en verspreid spoorvervoer regelt.
Verspreid spoorvervoer is het vervoer van wagens waarbij vooral kleine zendingen
(minimum één wagon) via verschillende treinen worden vervoerd naar binnen- en/of
buitenland. Dit type vervoer speelt een zeer belangrijke economische rol. Dit zijn enkele
cijfers uit 2011:
- Vervoer van 8,1 miljoen ton per jaar of een kwart van het totaal goederenvervoer per
spoor in België
- 300 Belgische sites verbonden
- 187.000 wagons per jaar, het equivalent van +/- 2000 vrachtwagens per dag minder
op onze wegen.
Het nieuwe steunprogramma voorziet 10,5 miljoen euro voor het verspreid vervoer.
Onder gecombineerd spoorvervoer verstaan we het vervoer van “intermodale
transporteenheden”. Dit zijn containers, wissellaadbakken en opleggers die op verschillende
vervoersmiddelen kunnen geladen worden. Belangrijk is wel dat het grootste deel van het
traject met de trein wordt uitgevoerd en niet de goederen, maar de laadeenheid wordt
overgeheveld. De meeste van deze containers komen het land binnen via de havens van
Antwerpen of Zeebrugge.
Voor dit type vervoer is 4,5 miljoen euro beschikbaar.
De Federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer heeft als opdracht het voorbereiden en het implementeren van
een overlegd federaal mobiliteit -en vervoerbeleid in dienst van de bevolking, de ondernemingen en de economie van
het land. Het omvat 4 directoraten-generaal: het DG Luchtvaart, het DG Maritiem Vervoer, het DG Wegvervoer en
Verkeersveiligheid en het DG Duurzame Mobiliteit en Spoorbeleid. Meer informatie over de FOD Mobiliteit en
Vervoer vindt u op www.mobilit.belgium.be
Vooraleer de FOD Mobiliteit en Vervoer deze steunmaatregelen mag toekennen, moet de
Europese Commissie zijn goedkeuring geven. Deze subsidies worden als staatssteun
beschouwd en die zijn in de Europese Unie slechts toegelaten onder strikte voorwaarden. De
Commissie gaf zijn goedkeuring op 9 juli 2015.
Minister voor Mobiliteit, Jacqueline Galant: “Ondanks de moeilijke budgettaire situatie zullen
de subsidies voor gecombineerd en verspreid vervoer voortgezet worden om het gebruik van
het spoor verder te stimuleren. Dit kadert in het streven van de regering naar een meer
duurzame mobiliteit, maar ook in het kader van het behartigen van een betere
concurrentiepositie van de Belgische havens.”
Met deze steunmaatregelen zet de FOD Mobiliteit en Vervoer in op de “modal shift”. Dat is
de verschuiving van het vervoer van goederen via vrachtwagens over de weg naar het
vervoer via andere transportmiddelen. In dit geval het goederenvervoer via het spoor. Deze
“modal shift” is een belangrijke stap naar een duurzamere mobiliteit. Het verspreid vervoer
alleen zorgt voor een vermindering van 200.000 vrachtwagen-dagen per jaar met een
reductie van de CO2-uitstoot die hiermee gepaard gaat. Het gecombineerd vervoer is het
equivalent van 150.000 vrachtwagens per jaar op onze wegen.
Zonder financiële steun zullen deze vormen van transport verdwijnen. Daar waar het inzetten
van bloktreinen voor het goederenvervoer winstgevend is, blijken deze twee andere types
verlieslatend. De specifieke link met de havens en de flexibiliteit van deze vervoerstypes zijn
wel van die aard dat zij een belangrijke rol spelen in het terugdringen van het
goederenvervoer over de weg.
Operatoren (gecombineerd vervoer) en spoorwegondernemingen (verspreid vervoer) die in
aanmerking wensen te komen voor subsidies moeten hun kandidatuur voor de periode van 1
januari 2015 tot 30 juni 2015 vóór 31 oktober 2015 indienen bij de Federale Overheidsdienst
Mobiliteit en Vervoer.
Meer informatie is te vinden op:
http://www.mobilit.belgium.be/nl/mobiliteit/goederen/subsidies/
Meer info:
Thomas DE SPIEGELAERE – Woordvoerder NL
FOD Mobiliteit en Vervoer
Vooruitgangsstraat 56
1210 BRUSSEL
GSM: 0485/195963
E-mail: [email protected]
@FODMobVerv
De Federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer heeft als opdracht het voorbereiden en het implementeren van
een overlegd federaal mobiliteit -en vervoerbeleid in dienst van de bevolking, de ondernemingen en de economie van
het land. Het omvat 4 directoraten-generaal: het DG Luchtvaart, het DG Maritiem Vervoer, het DG Wegvervoer en
Verkeersveiligheid en het DG Duurzame Mobiliteit en Spoorbeleid. Meer informatie over de FOD Mobiliteit en
Vervoer vindt u op www.mobilit.belgium.be
Download
Random flashcards
Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards