De FOD Mobiliteit en Vervoer publiceert zijn

advertisement
Persbericht
Datum: 23/07/2014
Onderwerp : De FOD Mobiliteit en Vervoer publiceert zijn jaarverslag 2013.
2013 was het jaar van de invoering van het nieuwe werken binnen de FOD Mobiliteit en
Vervoer, evenals dat van een reeks innoverende projecten gericht op de digitalisering,
de optimalisering van de processen en het e-government met het oog op een
doeltreffende dienstverlening aan de klanten een duurzamere mobiliteit.
Het nieuwe managementplan wil op die weg verdergaan en heeft 4 doelstellingen: de
multimodaliteit, het milieu, de veiligheid en de concurrentie.
Met de publicatie van zijn jaarverslag, wenst de FOD Mobiliteit en Vervoer de opmerkelijke
gebeurtenissen van het jaar 2013 de revue te laten passeren en de toekomstige uitdagingen
voor te stellen en de manier waarop deze zullen worden uitgevoerd.
Het jaar 2013 werd gekenmerkt door de concrete invoering van het nieuwe werken binnen de
FOD. Dit project, dat een tijdje geleden startte, heeft werkelijk een proces van grondige
mentaliteitsverandering op gang gebracht. Werk dat gebaseerd is op de resultaten en niet
gebonden is aan een plaats, evenals een rationeel gebruik van de kantoorruimtes door de
invoering van "dynamic offices”. Dit met het oog op steeds grotere klantgerichtheid en een
beter evenwicht tussen werk en privé voor de medewerkers van de FOD.
Naast deze organisatorische grondige verandering, werden een groot aantal strategische
dossiers met het oog op een ruimere en transversalere mobiliteit, tot een goed einde
gebracht. Innoverende projecten die de digitalisering, de optimalisering van de processen en
de verbinding van interne en externe databanken op de voorgrond plaatsen, werden
opgestart.
De administratieve vereenvoudiging en het "e-government" nemen een centrale plaats in in
een groot aantal van deze projecten. Bijvoorbeeld voor de inschrijving van voertuigen en
boten of ook op het niveau van de aanvragen van vergunningen en attesten.
Dit alles zorgt voor een efficiëntere dienstverlening aan de klanten en draagt bij tot een
duurzamer milieu door een vermindering van het aantal verplaatsingen.
2013 is ook het jaar van de verandering op het niveau van de Directie van onze FOD, met de
komst van een nieuwe voorzitter van het Directiecomité, Laurent Ledoux, en dus ook een
nieuw managementplan voor de 6 komende jaren.
Dit nieuwe managementplan bevat 4 belangrijke doelstellingen: de multimodaliteit, het milieu,
de veiligheid en de concurrentie.
U vindt het jaarverslag op de website van onze FOD.
Meer info:
Thomas DE SPIEGELAERE – Woordvoerder NL
FOD Mobiliteit en Vervoer
Vooruitgangsstraat 56
1210 BRUSSEL
GSM: 0485/195963
E-mail: [email protected]
De Federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer heeft als opdracht het voorbereiden en het implementeren van
een overlegd federaal mobiliteit -en vervoerbeleid in dienst van de bevolking, de ondernemingen en de economie van
het land. Het omvat 4 directoraten-generaal: het DG Luchtvaart, het DG Maritiem Vervoer, het DG Wegvervoer en
Verkeersveiligheid en het DG Duurzame Mobiliteit en Spoorbeleid. Meer informatie over de FOD Mobiliteit en
Vervoer vindt u op www.mobilit.belgium.be
De Federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer heeft als opdracht het voorbereiden en het implementeren van
een overlegd federaal mobiliteit -en vervoerbeleid in dienst van de bevolking, de ondernemingen en de economie van
het land. Het omvat 4 directoraten-generaal: het DG Luchtvaart, het DG Maritiem Vervoer, het DG Wegvervoer en
Verkeersveiligheid en het DG Duurzame Mobiliteit en Spoorbeleid. Meer informatie over de FOD Mobiliteit en
Vervoer vindt u op www.mobilit.belgium.be
Download