genieT 4 MAAl per jAAr vAn een AAnTreKKelijKe

advertisement
beleggen
Step Up Notes Quarterly
GENIE T 4 M A A L PER J A A R VA N EEN A A N T RE K K ELIJ K E COUPON
n
4,50% bruto gedurende de eerste 5 jaar, de volgende 5 jaar 5% bruto
nElk trimester een coupon
n 100% kapitaalbescherming op vervaldag
De voordelen voor u op een rij
Regelmatige inkomsten: 4 coupons per jaar
Anders dan meestal het geval is bij klassieke obligaties, betaalt Step
Up Notes Quarterly u elk trimester een coupon uit. De ideale oplossing voor beleggers die regelmatiger een opbrengst willen ontvangen
op hun geld en dit in alle zekerheid.
Risico’s verbonden
aa n d i t p r o d u c t
Kredietrisico
Step Up Notes Quarterly is een gestructureerde obligatie met
een looptijd van 10 jaar. Het product betaalt u elk trimester een
gegarandeerde coupon. Gedurende de eerste 5 jaar bedraagt deze
coupon 4,50% bruto per jaar.
Door de aankoop van dit product aanvaardt u, zoals bij alle
schuldinstrumenten, het kredietrisico van de emittent, in dit
geval The Goldman Sachs Group, Inc. De emittent betaalt u op
vervaldag 100% van de nominale waarde van uw effecten terug.
Volgens gerenommeerde kredietbeoordelaars als S&P, Fitch en
Moody’s is het risico bijzonder gering dat The Goldman Sachs
Group, Inc. deze verbintenis niet nakomt. De rating ervan is dan
ook gunstig: AA- volgens S&P en Fitch en Aa3 volgens Moody’s.
De kredietbeoordelaars kunnen de rating echter op elk moment
aanpassen.
Een stapje hoger: 5% gedurende de volgende 5 jaar
Renterisico
Tijdens de tweede helft van de looptijd van deze gestructureerde
obligatie stijgt de gewaarborgde coupon tot 5% bruto per jaar. Ook
hier zal die elk trimester uitbetaald worden onder de vorm van een
gegarandeerde coupon. Op eindvervaldag bedraagt uw jaarlijks
rendement 4,47% bruto (incl. kosten).
Dit product is, net zoals andere schuldinstrumenten, onderworpen
aan een renterisico. Indien de marktrente na uitgifte van deze
gestructureerde obligatie stijgt en alle andere marktgegevens
onveranderd blijven, dan daalt de waarde van het product. Indien
in dezelfde omstandigheden de marktrente na uitgifte daalt, dan
stijgt de waarde van het product. Dit effect is groter in het begin van
de looptijd en vermindert naarmate de vervaldag nadert. Uiteraard
wordt de nominale waarde op vervaldag terugbetaald.
De eerste 5 jaar 4,50% bruto
Kapitaalbescherming op vervaldag
Op vervaldag betaalt The Goldman Sachs Group, Inc. u 100% van
de nominale waarde van Step Up Notes Quarterly terug.
Om i n t e t e k e n e n
Teken via Online Banking in op nieuwe producten: een eenvoudige, comfortabele en veilige manier van beleggen.
Wenst u ook gebruik te maken van deze dienst? Bel dan 078 156 160.
Bel onze beleggingsspecialisten op het nummer 078 153 154, elke werkdag tussen 8.30 en 19 uur of op zaterdag tussen 9 en 12 uur.
Rating: AA- (S&P, Fitch), Aa3 (Moody’s)
Roerende voorheffing: 15% op de uitgekeerde coupons1
Het fiscale regime voor deze obligatie hangt af van de individuele situatie van
de belegger en kan in de toekomst onderhevig zijn aan veranderingen.
Geen materiële levering mogelijk2 : zie tarief effectendossier
ISIN-code: XS0342579900
db Product Profile3: 2
Verdeler: Deutsche Bank N.V.
Prospectus: Step Up Notes Quarterly worden uitgegeven door The
Goldman Sachs Group Inc. en vertegenwoordigen titels van schuldvordering
tegenover de emittent. Het geheel van voorwaarden waaraan de effecten
onderhevig zijn, worden uiteengezet in het uitgifteprospectus en de
specifieke voorwaarden. Elke beleggingsbeslissing dient gebaseerd te zijn
op deze documenten. Het basisprospectus werd opgesteld in het Engels
en goedgekeurd door de CSSF (Commission de Surveillance du Secteur
Financier) op 05/10/2007. Dit document, evenals de specifieke voorwaarden
van 31/01/2008 en de samenvatting in het Nederlands en Frans, is kosteloos
verkrijgbaar in de Financial Centers van Deutsche Bank N.V. U kunt het
ook telefonisch aanvragen op het nummer 078 153 154 of raadplegen op
www.deutschebank.be. De aanvraag tot notering van de effecten op de
‘Luxembourg Stock Exchange’ werd ingediend.
Step Up Notes Quarterly is een gestructureerde obligatie.
Emittent: The Goldman Sachs Group, Inc.
Munteenheid: EUR
Inschrijving op de primaire markt:
n van 01/02/2008 tot en met 07/03/2008
n betaaldatum: 12/03/2008
n uitgiftedatum: 12/03/2008
n nominale waarde: 1.000 EUR
n beschikbare coupures: 1.000 EUR
n uitgifteprijs: 100%
n instapkosten: 2%
De uitgever behoudt zich het recht voor de inschrijvingsperiode op de
primaire markt vervroegd te beëindigen.
Eindvervaldag: 12/03/2018
Terugbetaling: Eindvervaldag: a pari (100% van de nominale waarde)
Coupons:
Betaaldatum: elk jaar op 12/03, 12/06, 12/09 en 12/12 startend op 12/06/2008
t.e.m. 12/03/2018.
Jaar 1 tot en met 5: 4,50% bruto
Jaar 6 tot en met 10: 5% bruto
Secundaire markt: De houder van de titel kan de titel verkopen op de
secundaire markt. De emittent garandeert niet dat een betekenisvolle
secundaire markt in de Notes tot stand zal komen. De aandacht van de
beleggers wordt erop gevestigd dat de Notes, zoals beschreven onder
de Risk Factors op pagina 5 van de specifieke voorwaarden, naar alle
waarschijnlijkheid illiquide zullen zijn. Wij vestigen de aandacht van de
beleggers op het feit dat de waarde van deze effecten tijdens hun looptijd kan
dalen onder pari op de secundaire markt. De terugbetaling aan pari is slechts
gewaarborgd op vervaldag.
Beurstaks:
Primaire markt: geen1
Secundaire markt: 0,07% (max. 500 EUR)1
Belangrijk bericht: Deze brochure, en de informatie die ze bevat, vormt geen
beleggingsadvies. Elke beleggingsbeslissing moet gebaseerd zijn op het
uitgifteprospectus. Beleggers dienen de aard van deze effecten te begrijpen
en zich bewust te zijn van de aan deze belegging inherente risico’s, zoals
vermeld op pagina 11 van het basisprospectus en de specifieke voorwaarden.
Step Up Notes Quarterly mag niet aangeboden of verkocht worden aan
residenten van de Verenigde Staten.
Commissie: Op basis van de uitgifteprijs ontvangt Deutsche Bank N.V. van
de emittent een vergoeding die - in het algemeen - varieert tussen 0% en
4%, teneinde het marktrisico te dekken dat verbonden is aan de prijsvariatie
van de obligatie tijdens de inschrijvingsperiode (zie prospectus en specifieke
voorwaarden voor meer info).
1Volgens de van kracht zijnde wetgeving.
2Informatie betreffende de tarieven voor een effectenrekening is beschikbaar in de Financial Centers van
Deutsche Bank en op www.deutschebank.be. Beleggers die de effecten op een rekening wensen te plaatsen bij
een andere financiële instelling dienen zich voorafgaandelijk te informeren over de toepasselijke tarieven.
3 db Product Profile is een quotering, eigen aan Deutsche Bank, van het risico inherent aan een beleggingsproduct. Het betreft een cijfer van 1 voor de producten met het laagste risico tot 5 voor de meest offensieve
producten. De emittent is niet verantwoordelijk voor de keuze van het risicoprofiel.
V.U.: Antonine Seynaeve, Marnixlaan 13-15, 1000 Brussel
Technische fiche
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

hoofdstuk 2 cellen

5 Cards oauth2_google_c110ae80-d7f3-4403-b521-4d3d8bb0f63c

Test

2 Cards peterdelang

cijfers

15 Cards oauth2_google_c110ae80-d7f3-4403-b521-4d3d8bb0f63c

vermenigvuldigingsfactoren abel 2

18 Cards oauth2_google_c110ae80-d7f3-4403-b521-4d3d8bb0f63c

Create flashcards