De beste start voor uw beLeggIng

advertisement
beleggen
Optimal Timing Notes
D e b e s t e s ta r t voor uw belegging
n
Instappen op het laagste niveau
n
Looptijd van 4,5 jaar
n
100% kapitaalgarantie op vervaldag
De voordelen voor u op een rij
Optimaal instapmoment
Optimal Timing Notes is een gestructureerde obligatie, uitgegeven door UBS AG, die het moment waarop u
instapt in de aandelenmarkt, optimaliseert. Het product is geschikt voor beleggers die een marktcorrectie van de
aandelenmarkt verwachten en hierop wensen in te spelen. Zo wordt het initiële startniveau bepaald aan de hand
van de laagste maandelijkse observatie gedurende het eerste levensjaar van Optimal Timing Notes. Een gediversifieerde investering
U investeert in een korf bestaande uit 3 indexen:
n 70% Dow Jones EuroStoxx Select Dividend 30
n 15% MSCI AC Asia Pacific Index
n 15% S&P Global Infrastructure Index
Indexenkorf Optimal Timing Notes
Looptijd van 4,5 jaar
Optimal Timing Notes biedt u na een korte looptijd van 4,5 jaar uitzicht op een coupon van maximaal 45% bruto.
100% kapitaalgarantie op vervaldag
Op vervaldag garandeert UBS AG u de terugbetaling van 100% van de nominale waarde van uw geïnvesteerde
kapitaal. Ratingbureaus schatten het kredietrisico van UBS AG zeer laag in: AA+ volgens Standard & Poor’s en Aaa
volgens Moody’s.
Uw rendement nader bekeken
Optimal Timing Notes volgt de evolutie van een indexenkorf. Het laagste niveau dat
tijdens het eerste jaar op maandbasis wordt gemeten, wordt vastgelegd als startniveau
van Optimal Timing Notes. De uiteindelijke prestatie van de korf wordt bepaald op
basis van maandelijkse observaties tijdens het laatste jaar. Het gemiddelde van deze
observaties is uw rendement.
In de tabel hiernaast vindt u, bij wijze van
voorbeeld, een aantal scenario’s van het
potentiële rendement.
Optimal Timing Notes
Prestatie onderliggende korf Terugbetaling op vervaldag
50%
145%
30%
130%
-10%
100%
De onderliggende korf van Optimal Timing Notes bestaat uit de volgende drie indexen:
n
Dow Jones EuroStoxx Select Dividend 30: deze index groepeert de 30 Europese
aandelen met het hoogste dividendrendement. De voorbije jaren vertoonde
deze index een hoger rendement dan de Dow Jones EuroStoxx50. De aandelen
kunnen afkomstig zijn uit: de Benelux, Frankrijk, Duitsland, Denemarken, Finland,
Zweden, Noorwegen, IJsland, Ierland, het Verenigd Koninkrijk, Oostenrijk,
Zwitserland, Spanje, Italië, Portugal en Griekenland. Momenteel bevat de index
onder meer de volgende aandelen: Belgacom, Deutsche Bank, E.ON, Statoil, etc.
n
MSCI All Countries Pacific Index (excl. Japan): deze index bestaat uit 500 aandelen van de volgende landen:
Australië, Nieuw-Zeeland, China, Hong Kong, Indië, Indonesië, Korea, Maleysië, Pakistan, Filipijnen,
Singapore, Taiwan en Thailand.
n
S&P Global Infrastructure Index: deze index bestaat uit 75 bedrijven actief in infrastructuurwerken:
40% nutsvoorzieningen (water, elektriciteit en gas), 40% transport (wegen, luchthavens en havens) en
20% energie (olie- en gasopslag en transport).
Voorbeeld evolutie aandelenmarkt
De grafiek hiernaast is een voorbeeld van een mogelijke
evolutie van de aandelenmarkt, maar is geen indicatie
voor de toekomstige evolutie. De grafiek geeft het
werkingsmechanisme van Optimal Timing Notes weer:
het laagste niveau van de onderliggende korf op de
maandelijkse observaties gedurende het eerste jaar zal het
initiële referentieniveau worden. Daarna wordt de prestatie
van de onderliggende korf gevolgd met een maximum van
45% op vervaldag.
Ri s ic o ’ s v e r b o n d e n a a n di t p r o d u c t
Kredietrisico
Door de aankoop van dit product aanvaardt u, zoals bij alle schuldinstrumenten, het kredietrisico van de emittent,
in dit geval UBS AG. UBS AG waarborgt u de terugbetaling van de nominale waarde van de effecten op vervaldag.
Volgens gerenommeerde kredietbeoordelaars als Moody’s, Fitch en S&P is het risico bijzonder gering dat UBS AG deze
verbintenis niet nakomt. De rating van UBS AG is dan ook gunstig: AA+ (S&P) en Aaa (Moody’s).
Renterisico
Dit product is, net zoals alle andere schuldinstrumenten, onderworpen aan een renterisico. Indien de marktrente
na uitgifte van deze gestructureerde obligatie stijgt en alle andere marktgegevens gelijk blijven, dan daalt de prijs
van het product. Indien in dezelfde omstandigheden de marktrente na uitgifte daalt, dan stijgt de prijs van het
product. Dit effect is groter in het begin van de looptijd en vermindert naarmate de vervaldag nadert. Uiteraard is
de nominale waarde op vervaldag gewaarborgd.
Aandelenrisico
Beleggen in Optimal Timing Notes impliceert een beperkt risico van de aandelenmarkt. Onder invloed van
eventuele dalingen van deze markt, kan de notering van de effecten tijdens de looptijd onder de nominale waarde
dalen. Zoals reeds gezegd, blijft de nominale waarde van uw geïnvesteerde kapitaal gewaarborgd op vervaldag.
T e ch n i s ch e fich e
Optimal Timing Notes is een gestructureerde obligatie.
Emittent: UBS AG (Jersey Branch)
Rating: AA+ (S&P), Aaa (Moody’s)
ISIN-code: XS0309922457
Financiële dienst: Deutsche Bank N.V.
Verdeler: Deutsche Bank N.V.
Munteenheid: EUR
Nominale waarde: 1.000 EUR
Inschrijving op de primaire markt:
n van 23/07/2007 tot en met 28/08/2007
n betaaldatum: 31/08/2007
n uitgiftedatum: 31/08/2007
n beschikbare coupures: 1.000 EUR n uitgifteprijs: 102%
De uitgever behoudt zich het recht voor de inschrijvingsperiode op de primaire markt
vervroegd te beëindigen.
Eindvervaldag: 05/03/2012
Terugbetaling: Eindvervaldag of vervroegde terugbetaling: a pari (100% van de nominale waarde zonder
kosten)
Eenmalig coupon:
De eenmalige coupon wordt als volgt berekend: 100% participatie in de waardeontwikkeling van de korf tussen de initiële referentiedatum en het gemiddelde van de
maandelijkse observaties gedurende het laatste jaar (13 observaties), met een maximum
van 45% bruto.
Onderliggende waarden:
Dow Jones EuroStoxx Select Dividend 30 (SD3E Index) (www.dwjones.com)
MSCI AC Asia Pacific Index ex Japan (MXAPJ Index) (www.mscibarra.com)
S&P Global Infrastructure Index (SPGTINFE Index) (www.standardandpoors.com)
Initiële observatiedata: 13 maandelijkse observaties beginnende op 31/08/2007 tot
29/08/2008
Finale observatiedata: 13 maandelijkse observaties beginnende op 28/02/2011 tot
29/02/2012
Secundaire markt: De houder van de titel kan de titel verkopen op de secundaire markt. De emittent kan niet garanderen dat er een betekenisvolle secundaire markt in de Notes tot
stand zal komen. De aandacht van de beleggers wordt erop gevestigd dat de Notes naar alle
waarschijnlijkheid illiquide zullen zijn. De aanvraag tot notering van de effecten op de Irish
Stock Exchange werd ingediend.
Beurstaks: Primaire markt: geen1
Secundaire markt: 0,07% (max. 500 EUR)1
Roerende voorheffing: 15% op de uitgekeerde coupon1
Geen materiële levering mogelijk2
db Product Profile3: 2
Prospectus:
Optimal Timing Notes worden uitgegeven door UBS AG en vertegenwoordigen titels van schuldvordering
tegenover de emittent. Het geheel van voorwaarden waaraan de effecten onderhevig zijn, worden uiteengezet
in het uitgifteprospectus. Het basisprospectus werd opgesteld in het Engels en goedgekeurd door de Ierse
autoriteiten (IFSRA) op 04/07/2007. Dit basisprospectus, de samenvatting in het Nederlands en Frans, alsook de
specifieke voorwaarden, zijn kosteloos verkrijgbaar in de Financial Centers van Deutsche Bank N.V. U kunt ze ook
telefonisch aanvragen op het nummer 078 153 154 of ze raadplegen op www.deutschebank.be. Belangrijk bericht:
Deze brochure, en de informatie die ze bevat, vormt geen beleggingsadvies.
Elke beleggingsbeslissing moet gebaseerd zijn op het uitgifteprospectus. Wij vestigen de aandacht van de
beleggers op het feit dat de waarde van deze effecten tijdens hun looptijd kan dalen onder pari op de secundaire
markt. De terugbetaling aan pari is slechts gewaarborgd op vervaldag. Beleggers dienen de aard van deze effecten
te begrijpen en zich bewust te zijn van de aan deze belegging inherente risico’s, zoals vermeld op pagina’s 10 tot 13
van het prospectus. Optimal Timing Notes zijn niet toegankelijk voor residenten van de Verenigde Staten.
1
2
3
Initiële referentie: het laagste niveau van de korf op 13 maandelijkse observaties gedurende
het eerste jaar.
Volgens de van kracht zijnde wetgeving.
Informatie betreffende de tarieven voor een effectenrekening is beschikbaar in de Financiële Centers van Deutsche Bank en op www.deutschebank.be. Beleggers die de effecten op een rekening wensen te plaatsen bij een andere financiële instelling, dienen zich
vooraf te informeren over de toepasselijke tarieven.
db Product Profile is een quotering, eigen aan Deutsche Bank, van het risico inherent aan een beleggingsproduct. Het betreft een cijfer
van 1 voor de producten met het laagste risico tot 5 voor de meest offensieve producten.
U kunt voortaan ook via Online Banking intekenen op nieuwe producten: een eenvoudige,
comfortabele en veilige manier van beleggen. Wenst u ook gebruik te maken van deze dienst? Bel dan 078 156 160.
Stuur het bijgevoegde inschrijvingsformulier terug in de voorgefrankeerde omslag.
Bel onze specialisten op het nummer 078 153 154, elke werkdag tussen 8.30 en 19 uur of op zaterdag tussen 9 en 12 uur.
Ga langs in uw Financial Center.
V.U.: Antonine Seynaeve - Marnixlaan 13-15 - 1000 Brussel
Om i n t e t e k e n e n
Download
Random flashcards
Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

hoofdstuk 2 cellen

5 Cards oauth2_google_c110ae80-d7f3-4403-b521-4d3d8bb0f63c

engels hfst 1

25 Cards oauth2_google_c110ae80-d7f3-4403-b521-4d3d8bb0f63c

cijfers

15 Cards oauth2_google_c110ae80-d7f3-4403-b521-4d3d8bb0f63c

Create flashcards