zet uw beleggingen in een hogere versnelling

advertisement
beleggen
Accelerator Notes USD
Zet uw beleggingen in een hogere versnelling
n
125% van de eventuele stijging van een korf Europese aandelen
n Investering in Amerikaanse dollar
D E V O O R D E L E N V O O R U O P E E N R I J
n
Looptijd van 5 jaar
n 100% kapitaalgarantie op vervaldag
&6364%8JTTFMLPFST
Accelerator Notes USD is een gestructureerde obligatie, uitgegeven
door HSBC Bank plc en uitgedrukt in USD, bestemd voor beleggers
die tegen een beperkt risico willen beleggen in Europese aandelen
en ook willen inspelen op een mogelijke stijging van de dollar ten
opzichte van de euro. 125% van de eventuele stijging
Met Accelerator Notes USD neemt u voor 125% deel in de eventuele
stijging van een korf Europese aandelen. Stel dat op vervaldag de
aandelenkorf met 40% gestegen is, dan ontvangt u een eenmalige
coupon van 50% bruto (125% x 40%)1. Hierdoor kunt u, zelfs in het
geval van een beperkte stijging van de aandelenmarkt, kans maken
op een hogere coupon op vervaldag. Is er op vervaldag geen stijging
van de aandelenkorf, dan ontvangt u de nominale waarde van uw
geïnvesteerde kapitaal.
Uitgedrukt in Amerikaanse dollar (USD)
Dit product biedt u de mogelijkheid om in te spelen op een
mogelijke stijging van de Amerikaanse dollar ten opzichte van de
euro, ook al belegt dit product in Europese aandelen.
De volgende grafiek geeft de evolutie van de EUR-USD wisselkoers
weer.
1
Jaarlijks brutorendement van 8,02% (incl. instapkosten)
&6364%8JTTFMLPFST
Een korf van 20 Europese aandelen
De onderliggende aandelenkorf bestaat uit 20 Europese aandelen
uit de volgende vier sectoren:
Financiële sector: Fortis, ING, BNP Paribas, Société Générale, HSBC
Energiesector: E.ON, Suez, Enel, Iberdrola, RWE
Telecomsector: Telefonica, Deutsche Telecom, France Telecom,
KPN, Telecom Italia
Petrochemie: Total, ENI, Repsol, BP, Royal Dutch
100% kapitaalgarantie op eindvervaldag
Op eindvervaldag garandeert HSBC Bank plc. u de terugbetaling
van 100% van de nominale waarde van Accelerator Notes USD.
De terugbetaling gebeurt in Amerikaanse dollar waardoor een stijging
van de Amerikaanse dollar ten opzichte van de euro een positief
effect zal hebben bij conversie, een daling een negatief effect.
R isico ’ s ver b o n de n aa n dit product
Kredietrisico
Door de aankoop van dit product aanvaardt u, zoals bij alle
schuldinstrumenten, het kredietrisico van de emittent, in dit
geval HSBC Bank plc. De emittent waarborgt u op vervaldag de
terugbetaling van de nominale waarde van uw effecten. Volgens
gerenommeerde kredietbeoordelaars als S&P en Moody’s is
het risico bijzonder gering dat HSBC Bank plc deze verbintenis
niet nakomt. De rating ervan is dan ook gunstig: AA (S&P), Aa1
(Moody’s).
de prijs van het product. Dit effect is groter in het begin van de
looptijd en vermindert naarmate de vervaldag nadert. De nominale
waarde van uw geïnvesteerde kapitaal is op vervaldag gewaarborgd.
Wisselkoersrisico
Een belegging in Accelerator Notes USD houdt een wisselkoersrisico
in. Een stijging van de Amerikaanse dollar ten opzichte van de euro
zal bij conversie naar euro een positief effect hebben op de waarde,
een daling een negatief effect.
Renterisico
Aandelenrisico
Dit product is, net zoals alle andere schuldinstrumenten,
onderworpen aan een renterisico. Indien de marktrente na uitgifte
van Accelerator Notes USD stijgt en alle andere marktgegevens
onveranderd blijven, dan daalt de prijs van het product. Indien in
dezelfde omstandigheden de marktrente na uitgifte daalt, dan stijgt
Beleggen in Accelerator Notes USD impliceert een beperkt risico
van de aandelenmarkt. Onder invloed van eventuele dalingen van
deze markt kan de notering van de effecten tijdens de looptijd onder
de nominale waarde dalen. Zoals reeds gezegd, is de nominale
waarde gewaarborgd op vervaldag.
tech n ische fiche
Emittent: HSBC Bank plc.
Rating: AA (S&P, Fitch), Aa1 (Moody’s)
ISIN-code: XS0328253462
Verdeler: Deutsche Bank N.V.
Munteenheid: USD
Nominale waarde: 1000 USD
Inschrijving op de primaire markt:
n van 13/11/2007 tot en met 27/12/2007 n betaaldatum: 02/01/2008
n uitgiftedatum: 02/01/2008
n beschikbare coupures: 1.000 USD
n uitgifteprijs: 100%
n instapkosten: 2%
De uitgever behoudt zich het recht voor de inschrijvingsperiode op de primaire markt
vervroegd te beëindigen.
Eindvervaldag: 07/01/2013
Terugbetaling: Eindvervaldag: a pari (100% van het nominaal bedrag)
Couponberekening: Op vervaldag betaalt Accelerator Notes USD u 125% van de
prestatie van de onderliggende aandelenkorf. Er zal geen tussentijdse betaling van
coupons zijn. De prestatie van de aandelenkorf wordt bepaald op basis van het
rekenkundig gemiddelde van de slotwaarden van de individuele aandelen op de 13
maandelijkse observatiedata gedurende het laatste jaar ten opzichte van de slotwaarde
van de individuele aandelen op de initiële referentiedatum.
Initiële referentiewaarde: slotniveau van de individuele aandelen op 02/01/2008
Observatiedata: 13 maandelijkse observaties, startend op 02/01/2012 tot en met 02/01/2013
Secundaire markt: De houder van de titel kan de titel verkopen op de secundaire
markt. De emittent kan geen garanties bieden dat een betekenisvolle secundaire
markt in de Notes tot stand zal komen. De aandacht van de beleggers wordt
erop gevestigd dat de Notes, zoals beschreven op pagina’s 6 tot en met 7 van het
basisprospectus, naar alle waarschijnlijkheid illiquide zullen zijn. De aanvraag tot
notering van de effecten op de “Gilt-Edged and Fixed Interest Market of the London
Stock Exchange” werd ingediend.
Beurstaks: Primaire markt: geen1
Secundaire markt: 0,07% (max. 500 EUR)1
Roerende voorheffing: 15% op de uitgekeerde coupon1 Geen materiële levering mogelijk2
db Product Profile3: 3
Prospectus: Accelerator Notes USD worden uitgegeven door HSBC Bank plc en
vertegenwoordigen titels van schuldvordering tegenover de emittent. Het geheel
van voorwaarden waaraan de effecten onderhevig zijn, worden uiteengezet in de
specifieke voorwaarden (Final Terms) en in het basisprospectus die werd opgesteld
in het Engels en goedgekeurd door “Financial Service Authorities” op 06/08/2007.
Dit document, de samenvattingen in het Nederlands en Frans, evenals de specifieke
voorwaarden, zijn kosteloos verkrijgbaar in de Financial Centers van Deutsche Bank
N.V. U kunt ze ook telefonisch aanvragen op het nummer 078 153 154 of ze raadplegen
op www.deutschebank.be.
Belangrijk bericht: Deze brochure, en de informatie die ze bevat, vormt geen
beleggingsadvies. Elke beleggingsbeslissing moet gebaseerd zijn op het
uitgifteprospectus. Wij vestigen de aandacht van de beleggers op het feit dat de
waarde van deze effecten tijdens hun looptijd kan dalen onder pari op de secundaire
markt. De terugbetaling aan pari is slechts gewaarborgd op vervaldag. Beleggers
dienen de aard van deze effecten te begrijpen en zich bewust te zijn van de aan
deze belegging inherente risico’s, zoals vermeld op pagina’s 6 tot en met 26 van het
basisprospectus. Accelerator Notes USD zijn niet toegankelijk voor residenten van de
Verenigde Staten.
Commissie: Deutsche Bank N.V. geniet een vergoeding berekend op de uitgifteprijs die
- in het algemeen - varieert tussen 0% en 4%, ten einde het marktrisico te dekken dat
verbonden is aan de prijsvariatie van de obligatie tijdens de inschrijvingsperiode (zie
prospectus voor verdere uitleg / details).
Volgens de van kracht zijnde wetgeving.
Informatie betreffende de tarieven voor een effectenrekening is beschikbaar in de Financial Centers van Deutsche Bank en op www.deutschebank.be. Beleggers die de effecten op een rekening wensen te plaatsen bij een
andere financiële instelling, dienen zich voorafgaandelijk te informeren over de toepasselijke tarieven.
3
db Product Profile is een quotering, eigen aan Deutsche Bank, van het risico inherent aan een beleggingsproduct. Het betreft een cijfer van 1 voor de producten met het laagste risico tot 5 voor de meest offensieve
producten.
1
2
V.U.: Antonine Seynaeve - Marnixlaan 13-15 - 1000 Brussel
Accelerator Notes USD is een gestructureerde obligatie.
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Test

2 Cards peterdelang

Create flashcards