(Standaard) Commissie voorbladen griffi - Provincie Noord

advertisement
Griffie
Commissie voor ruimte en milieu
Datum commissievergadering
:
--
DIS-stuknummer
:
Behandelend ambtenaar
:
Directie/afdeling
:
Nummer commissiestuk
:
Datum
:
1028414
J. Leunk/J. Ram
Directie Ecologie
RM-0346
22 september 2004
Bijlagen
: 1
Onderwerp:
Gevolgen voor het grondwaterbeheer van een ongecontroleerde energieopslag in de bodem.
Voorstel van GS aan PS:
 ter bespreking in het kader van uw:
X ter kennisneming



X
vertegenwoordigende rol>onderdeel A
kaderstellende rol>onderdeel B
controlerende rol>onderdeel D
uitvoerende rol>onderdeel C
Opmerkingen van het Presidium/Griffie:
Griffier der Staten,
namens deze,
drs. W. van Deursen
Bijlage:
1. Brief van GS aan de minister van VROM d.d. 20 juli 2004 nr. 1013151
Notitie ten behoeve van de commissie voor ruimte en milieu
In IPO-verband is al meermalen de problematiek van ongecontroleerd gebruik van de diepe ondergrond bij
de minister onder de aandacht gebracht. Het gaat hierbij om de gesloten energieopslagsystemen, waarvoor
geen vergunning noodzakelijk is en de monobronsystemen waarvoor door de provincie beleid wordt
ontwikkeld.
Er is een bouwplan in voorbereiding in Etten-Leur, waarbij gedacht wordt aan een energievoorziening van
individuele systemen met warmtewisselaars in de bodem. Dat betekent dat circa 1.200 buizen als
warmtewisselaars diep in de bodem worden gebracht. In de buizen stroomt een vloeistof om warmte dan wel
koeling uit de bodem te winnen. Voor deze soort systemen is geen vergunning noodzakelijk. Het spreekt
voor zich, dat zoveel systemen een bedreiging van de kwaliteit van de ondergrond en het grondwater kunnen
vormen. Er is geen enkele regelgeving van toepassing om nader voorschriften te kunnen stellen, noch door de
provincie, noch door de gemeente. Er zijn meerdere projecten in voorbereiding waarbij energieopslag in de
bodem een onderdeel vormt. Het is van belang dat de provincie aan het ministerie van VROM een duidelijk
signaal afgeeft dat een ongecontroleerde ontwikkeling een duurzaam gebruik van de bodem frustreert.
Op dit moment dreigen er circa 1.200 diepe boringen te worden geplaatst in de nieuwbouwwijk in EttenLeur. Voor de langere termijn kunnen deze beperkingen geven aan de winning op de nabij gelegen
drinkwaterwinplaats. Daarom is bijgaande brief aan de minister van VROM gezonden.
De gelegenheid is tevens aangegrepen om de aandacht te vragen voor een verwant probleem met warmtekoude-opslagsystemen. Ten aanzien van de koude-warmte-opslag (KWO) met monobronnen is een
beleidsuitwerking in voorbereiding. Gestreefd wordt om dit aan de hand van een ingediende
vergunningaanvraag nader inhoud te geven. Wij willen hierbij een situatie bereiken waarbij op de lange
termijn de drinkwatervoorziening in voldoende mate wordt veilig gesteld, maar ook de toekomstige
ontwikkelingen voor energieopslag niet worden belemmerd.
's-Hertogenbosch, 21 september 2004.
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
-2-
Brabantlaan 1
Postbus 90151
5200 MC ’s-Hertogenbosch
Telefoon (073) 681 28 12
Fax (073) 614 11 15
[email protected]
Minister van VROM
Postbus 20951
5200 EZ ‘s-GRAVENHAGE
www.brabant.nl
Bank ING 67.45.60.043
Postbank 1070176
Onderwerp
Datum
Ongecontroleerde energie opslag in de bodem.
20 juli 2004
Ons kenmerk
1013153
Uw kenmerk
-
Geachte mevrouw Dekker,
Contactpersoon
J. Leunk
Hierbij vragen wij uw aandacht voor een ontwikkeling waarbij ongecontroleerd grote
aantallen diepe boringen gaan plaatsvinden voor het realiseren van ondergrondse
energieopslagsystemen, waardoor in de toekomst een duurzaam gebruik van de bodem
sterk beperkt kan gaan worden.
Directie
Ecologie
Telefoon
(073) 681 25 03
Bijlage(n)
De ondergrond in Noord-Brabant heeft een belangrijke functie voor de
drinkwatervoorziening. Het oude, onbeïnvloede grondwater vormt na een eenvoudige
bewerking zeer goed drinkwater. Het bijzondere karakter van grondwater wordt
bepaald door de aanwezige afdekkende klei- en leemlagen waardoor het door menselijk
gebruik beïnvloed water gescheiden is van het oude, onbeïnvloede grondwater.
Door gebruik van grondwater, ook bij energieopslag, wordt het karakter van het
grondwater aangetast. Er is dan geen sprake meer van onbeïnvloed grondwater. Verder
ontstaat er een risico op een snelle stroming van ondiep beïnvloed water naar de diepe
ondergrond door het veelvuldig doorboren van de afdekkende klei- en leemlagen.
Een goede afweging van het gebruik van de bodem en het grondwater is noodzakelijk.
De Grondwaterwet is hierbij een belangrijk instrument. Naast het vaststellen welk
gebruik van grondwater waar mogelijk is, is het tevens van belang te bepalen onder
welke omstandigheden en voorwaarden dit gebruik is toe te staan.
Er zijn nu energieopslagsystemen in ontwikkeling waarbij geen wettelijk kader van
toepassing is om te komen tot een afweging van belangen. Het gaat hierbij om gesloten
systemen waarbij de in de bodem geplaatste buis als warmtewisselaar wordt gebruikt en
er geen onttrekking van grondwater plaatsvindt.
E-mail
[email protected]
Het provinciehuis is vanaf
het centraal station bereikbaar met stadsbus, lijn 61
en 64, halte Provinciehuis
of met de treintaxi.
Ten aanzien van de aanleg en ten aanzien van het beheer kunnen geen eisen worden
gesteld. Dit kan grote problemen geven door het niet voldoende afdichten van
doorboorde lagen. Ook kunnen bij lekkages, sterk verontreinigende koelvloeistoffen tot
diep in de bodem doordringen. Verder zijn geen eisen te stellen over afdichting van de
putten bij de beëindiging van de inrichting. Omdat het goedkope systemen betreft met
een beperkte capaciteit, is het te verwachten dat grote aantallen geïnstalleerd gaan
worden. De problematiek is urgent geworden nu in een nieuwbouwwijk in westelijk
Noord-Brabant wordt overwogen om 1.200 van deze systemen aan te gaan leggen.
Datum
20 juli 2004
Ons kenmerk
1013153
Binnen de bestaande wetten is het voor provincies niet mogelijk om adequaat op te
treden ten aanzien van deze gesloten energieopslagsystemen. Wij doen dan ook een
dringend verzoek om op korte termijn regelgeving in te voeren. Verder dient in
afwachting hiervan ondersteuning van deze projecten in welke vorm dan ook achterwege
te blijven.
Naast de gesloten systemen is recent ook discussie ontstaan over de toepassing van
energieopslag met monobronnen. Hierbij wordt water van de ene bodemlaag gepompt
naar een andere bodemlaag. Wij zijn van mening dat deze systemen onder de
werkingssfeer van de Grondwaterwet vallen, dit in tegenstelling tot een installatiebedrijf
dat aangeeft dat geen vergunning noodzakelijk is. We doen een beroep op u om het
beleid van de provincie te ondersteunen en alleen medewerking aan deze projecten te
verlenen indien hiervoor vergunning is verleend in het kader van de Grondwaterwet.
Ook voor de toekomst zien wij goede mogelijkheden om de bodem te gebruiken voor
de energieopslag. Het zwaartepunt moet hierbij komen te liggen op een duurzame
ontwikkeling waarbij door een goed beheer van de installaties de kans op calamiteiten
wordt geminimaliseerd. Een deugdelijke regelgeving is hierbij een voorwaarde.
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,
secretaris,
2/2
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards