Fiche Dossier Aalst

advertisement
Fiche Dossier Aalst
Korte beschrijving van de verontreinigingssituatie
In 2003 werd in een oriënterend bodemonderzoek verontreiniging thv een voormalig tankstation
vastgesteld. De oorzaak van de verontreiniging is te wijten aan onzorgvuldigheden bij het tanken
en/of bij het vullen van de tanks. De verontreiniging is gemengd van aard (deel voor 1995, deel erna).
Nader beschrijvend onderzoek toonde aan dat de bodemsaneringsnormen zijn overschreden voor
minerale olie, BTEX in bodem en grondwater, en MTBE in grondwater. De verontreiniging geeft
aanleiding tot actuele verspreidingsrisico’s en dient gesaneerd te worden.
Overzichtsfiguur
Zie 20866 bijlagen deel 1.pdf voor situatieschets met aanduiding van de ligging van de peilbuizen en
staalnamelocaties, en de inplantingsgegevens van de bedrijfsactiviteiten.
Grondwaterstroming
De grondwaterstromingsrichting is oostelijk volgens het dossier. De grondwaterstand op het terrein
is ongeveer 1,75 m-mv. De porositeit bedraagt 20%, de verzadigde hydraulische geleidbaarheid K =
0.02 m/d. De hydraulische gradiënt bedraagt 0,06 volgens het dossier. Detail van de genivelleerde
grondwaterstanden wordt gegeven in onderstaande Tabellen.
Analyse bodem en grondwater
De situering van de veldmetingen en analyseresultaten voor bodem en grondwater worden gegeven
in 20866 bijlagen deel 1.pdf en volgende tabellen. Het kleigehalte van de bodem bedraagt 6.07% en
het organisch stofgehalte 1.54 %.
Volumes verontreinigd grondwater
De geraamde volumes verontreinigde bodem en grondwater worden gegeven in onderstaande
tabellen. Een drijflaag van ongeveer 4 cm werd gedetecteerd over een oppervlak van 120 m2.
Voorkeursvariant
Minerale olie: ontgraven en biologische reiniging
BTEX: In situ bioremediatie, ISCO
MTBE: P&T
Concentraties gebruikt in risico-evaluatie
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards