Minister van VROM Postbus 20951 5200 EZ `s

advertisement
Brabantlaan 1
Postbus 90151
5200 MC ’s-Hertogenbosch
Telefoon (073) 681 28 12
Fax (073) 614 11 15
[email protected]
Minister van VROM
Postbus 20951
5200 EZ ‘s-GRAVENHAGE
www.brabant.nl
Bank ING 67.45.60.043
Postbank 1070176
Onderwerp
Datum
Ongecontroleerde energie opslag in de bodem.
20 juli 2004
Ons kenmerk
1013153
Uw kenmerk
-
Geachte mevrouw Dekker,
Contactpersoon
J. Leunk
Hierbij vragen wij uw aandacht voor een ontwikkeling waarbij ongecontroleerd grote
aantallen diepe boringen gaan plaatsvinden voor het realiseren van ondergrondse
energieopslagsystemen, waardoor in de toekomst een duurzaam gebruik van de bodem
sterk beperkt kan gaan worden.
Directie
Ecologie
Telefoon
(073) 681 25 03
Bijlage(n)
De ondergrond in Noord-Brabant heeft een belangrijke functie voor de
drinkwatervoorziening. Het oude, onbeïnvloede grondwater vormt na een eenvoudige
bewerking zeer goed drinkwater. Het bijzondere karakter van grondwater wordt
bepaald door de aanwezige afdekkende klei- en leemlagen waardoor het door menselijk
gebruik beïnvloed water gescheiden is van het oude, onbeïnvloede grondwater.
Door gebruik van grondwater, ook bij energieopslag, wordt het karakter van het
grondwater aangetast. Er is dan geen sprake meer van onbeïnvloed grondwater. Verder
ontstaat er een risico op een snelle stroming van ondiep beïnvloed water naar de diepe
ondergrond door het veelvuldig doorboren van de afdekkende klei- en leemlagen.
Een goede afweging van het gebruik van de bodem en het grondwater is noodzakelijk.
De Grondwaterwet is hierbij een belangrijk instrument. Naast het vaststellen welk
gebruik van grondwater waar mogelijk is, is het tevens van belang te bepalen onder
welke omstandigheden en voorwaarden dit gebruik is toe te staan.
Er zijn nu energieopslagsystemen in ontwikkeling waarbij geen wettelijk kader van
toepassing is om te komen tot een afweging van belangen. Het gaat hierbij om gesloten
systemen waarbij de in de bodem geplaatste buis als warmtewisselaar wordt gebruikt en
er geen onttrekking van grondwater plaatsvindt.
E-mail
[email protected]
Het provinciehuis is vanaf
het centraal station bereikbaar met stadsbus, lijn 61
en 64, halte Provinciehuis
of met de treintaxi.
Ten aanzien van de aanleg en ten aanzien van het beheer kunnen geen eisen worden
gesteld. Dit kan grote problemen geven door het niet voldoende afdichten van
doorboorde lagen. Ook kunnen bij lekkages, sterk verontreinigende koelvloeistoffen tot
diep in de bodem doordringen. Verder zijn geen eisen te stellen over afdichting van de
putten bij de beëindiging van de inrichting. Omdat het goedkope systemen betreft met
een beperkte capaciteit, is het te verwachten dat grote aantallen geïnstalleerd gaan
worden. De problematiek is urgent geworden nu in een nieuwbouwwijk in westelijk
Noord-Brabant wordt overwogen om 1.200 van deze systemen aan te gaan leggen.
Datum
20 juli 2004
Ons kenmerk
1013153
Binnen de bestaande wetten is het voor provincies niet mogelijk om adequaat op te
treden ten aanzien van deze gesloten energieopslagsystemen. Wij doen dan ook een
dringend verzoek om op korte termijn regelgeving in te voeren. Verder dient in
afwachting hiervan ondersteuning van deze projecten in welke vorm dan ook achterwege
te blijven.
Naast de gesloten systemen is recent ook discussie ontstaan over de toepassing van
energieopslag met monobronnen. Hierbij wordt water van de ene bodemlaag gepompt
naar een andere bodemlaag. Wij zijn van mening dat deze systemen onder de
werkingssfeer van de Grondwaterwet vallen, dit in tegenstelling tot een installatiebedrijf
dat aangeeft dat geen vergunning noodzakelijk is. We doen een beroep op u om het
beleid van de provincie te ondersteunen en alleen medewerking aan deze projecten te
verlenen indien hiervoor vergunning is verleend in het kader van de Grondwaterwet.
Ook voor de toekomst zien wij goede mogelijkheden om de bodem te gebruiken voor
de energieopslag. Het zwaartepunt moet hierbij komen te liggen op een duurzame
ontwikkeling waarbij door een goed beheer van de installaties de kans op calamiteiten
wordt geminimaliseerd. Een deugdelijke regelgeving is hierbij een voorwaarde.
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,
secretaris,
2/2
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards