Recirculatie van grondwater

advertisement
Recirculatie van grondwater
Omschrijving
Stroomafwaarts van de verontreiniging wordt grondwater opgepompt, dat stroomopwaarts opnieuw wordt geïnjecteerd. Deze
recirculatie zorgt voor een sterk verhoogde mixing van de verontreinging met de natuurlijk aanwezige voedingsstoffen en
microbiologie, waardoor de natuurlijke afbraak gestimuleerd wordt. De mogelijkheid bestaat om ter hoogte van de injectiepunten een
substraat (vb koolstofbron, sulfaat, peroxide) bij te doseren. De mogelijkheid bestaat om dit systeem te combineren met een KWOsysteem (koude warmte recuperatie).
Schets
Type bodem, type verontreiniging
mogelijk bij goed tot matig doorlatende bodems
organische stoffen (minerale olie, aromaten, gechloreerde solventen4) en zware metalen
Te nemen maatregelen tijdens uitvoering in kader van Veiligheid en Gezondheid
Indien bijdosering van koolstofbron: mogelijkheid voor het ontstaan van methaangas in de bodem. Onder gebouwen wordt deze
techniek vaak gecombineerd met monitoring van de bodemlucht en installatie van een bodemluchtextractiesysteem.
Bij werking draait er een pompsysteem, dus aandacht moet besteed worden aan de opstelling om lawaaihinder te vermijden.
Beoordeling obv Criteria
Criterium
Verantwoording
Welke ruimte is nodig tijdens
installatiefase?
2
Welke ruimte is nodig tijdens de
eigenlijke bodembehandeling?
1
Kan de techniek gebruikt worden
onder gebouwen?
2
ja, al dient bij gebruik van een koolstofbron aandacht te worden besteed aan
de mogelijkheid voor het ontstaan van methaangas in de bodem. Juiste
dosering van koolstofbron en type koolstofbron is cruciaal.
Zijn er aandachtspunten naar
stabiliteit?
2
Ja, pompdebieten moeten afgestemd worden op type bodem om zettingen te
vermijden.
Wat is de flexibiliteit van de
bodembehandelingsinfrastructuur in
functie van een bestaand
inplantingsplan/bestaande gebouwen?
2
De locatie en hoeveelheid van de infrastructuur kan vaak flexibel worden
aangepast aan de herontwikkelingsplannen.
Is de techniek duurzaam op vlak van
energieverbruik en gebruik van
grondstoffen?
2
Laag energiegebruik, ook lage kost voor grondstoffen.
Is er een mogelijkheid voor
energierecuperatie?
2
Het concept biedt de mogelijkheid om warmte/koude te recupereren.
Is er een mogelijkheid voor gebruik
van hernieuwbare energie?
2
Het pompsysteem kan worden aangedreven door een groene stroombron,
vooral indien gekozen wordt voor een continu pompsysteem
Zijn voorbereidende testen nodig?
2
Enkel kortstondige testen (vb een pompproef) noodzakelijk
Wat is de duurtijd van de
bodembehandeling?
1
Duurtijd sterk afhankelijk van concentraties en van doorlatendheid bodem.
Grootteorde ca. 3-10 jaar.
Wat is, gemiddeld gezien, de
grootteorde van kosten ten opzichte
van andere technieken?
2
Laag
Kosten
Wat is de zekerheid over de
vooropgestelde duurtijd en kosten?
1
De duurtijd heeft een onzekerheidsmarge
Zekerheid
Ruimtegebruik
Duurzaamheid
Duurtijd
Enkel stroomopwaarts en stroomafwaarts van de verontreiniging
installatiewerken benodigd. Er kan dus mogelijk buiten de bouwzone
gewerkt worden. Leidingwerk kan ondergronds aangelegd worden en
gelijktijdig met bouwwerken uitgevoerd worden.
Tijdens de uitvoering is een zone benodigd voor pompsysteem en eventueel
opslag van reagentia (container).
De inhoud van deze fiche dient beschouwd te worden alszijnde algemene informatie over een bodembehandelingstechniek. Deze heeft niet de bedoeling om een volledig technisch overzicht
weer te geven. De vermelde eigenschappen en beoordelingen dienen altijd site-specifiek door een bodemverontreinigingsdeskundige geëvalueerd te worden.
Opsteldatum: april 2015
Download
Random flashcards
Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards