Examen Wiskunde Juni 2017 - Wiskunde in de PSS Voeren

advertisement
Examen Wiskunde
Juni 2017
Leerkracht: Carla Verlinden
Overzicht examenleerstof – 6 Moderne Talen - Wetenschappen
Het examen zal zowel uit theorie als oefeningen/vraagstukken/toepassingen bestaan.
Onder theorie versta ik:
-
definities formuleren
-
eigenschappen kunnen formuleren in woorden en symbolen
-
rekenregels en eigenschappen algemeen kunnen bewijzen (dus niet aan de hand van een
getallenvoorbeeld)
-
definities, rekenregels, eigenschappen kunnen verduidelijken met een voorbeeld
Met oefeningen, vraagstukken en toepassingen bedoel ik:
-
definities, rekenregels, eigenschappen op de juiste manier kunnen toepassen om berekeningen
uit te voeren in oefeningen (‘getallenvoorbeelden’) en vraagstukken (‘getallenvoorbeelden met
een context, verhaaltje…)
-
gelijkheden bewijzen door toepassing van eigenschappen en rekenregels
Volgende leerstofonderdelen komen aan bod:
Goniometrische functies:
Handboek Delta 6 deel 1 – hoofdstuk 1

Afgeleiden van goniometrische functies: formules kunnen afleiden en kunnen gebruiken
(! Je moet hiervoor ook de rekenregels voor afgeleiden onder de knie hebben: som, product,
quotiënt, kettingregel..)

Verloop van goniometrische functies: oefeningen kunnen maken
(! Voor het bepalen van de nulpunten moet je goniometrische vergelijkingen kunnen oplossen,
kijk ook dit dus eventueel even terug na)

Cyclometrische functies: definitie, grafiek, eigenschappen… kennen

Afgeleiden van cyclometrische functies: formules kunnen afleiden en kunnen gebruiken

Verloop van cyclometrische functies: oefeningen kunnen maken
Exponentiële en logaritmische functies:
Handboek Delta 5 hoofdstuk 7

Lineaire en exponentiële functies: groei – negatieve en gebroken exponenten – exponentiële
functies – logaritmen – rekenregels voor logaritmen – logaritmische functies – exponentiële
vergelijkingen: definities – afleidingen – oefeningen en toepassingen
Handboek Delta 6 deel 1 - hoofdstuk 2

Afgeleiden van exponentiële en logaritmische functies: formules kunnen afleiden en kunnen
gebruiken in oefeningen

Verloop van exponentiële en logaritmische functies: eenvoudige oefeningen (zoals in de klas
gemaakt)
Integralen
Handboek Delta 6 deel 2 – hoofdstuk 3
Theorie leren vanaf de slides, hierop hebben we aangeduid welke stukken komen te vervallen!

Oppervlakten: oefeningen kunnen maken ivm georiënteerde oppervlakten

Bepaalde integralen: definitie en notaties kennen (Riemann-sommen niet), optelbaarheid kunnen
toepassen, integralen kunnen berekenen met je GRM

Het verband kennen tussen bepaalde integralen en primitieve functies, de hoofdstelling kunnen
toepassen in oefeningen

Integralen kunnen berekenen m.b.v. primitieve functies – eigenschappen van lineariteit hierbij
kunnen toepassen

Bovenstaande technieken en eigenschappen kunnen toepassen om de oppervlakte te berekenen
binnen een interval tussen een kromme en de x-as of tussen twee krommen.
Kansrekenen
Handboek Delta Kansrekenen – Hoofdstuk 1 en Hoofstuk 3
Handboek Matrix Telproblemen en kansrekenen (lesgeheel 1)

Telproblemen: alleen (gemende) oefeningen, zowel grafisch (boomdiagram, venndiagram,
routerooster) als met formules (weten welke formule je moet toepassen, berekeningen mag je
met je GRM doen)

Kansbegrippen (zie nota’s laatste les – lees ook wat hierover in de beide handboeken wordt
verteld Delta punt 3.1.1 en 3.2 / Matrix lesgeheel 1
Statistiek
Statistiek in Excel

Zoals besproken tijdens de laatste les: een volledige oefening kunnen uitwerken (kengetallen,
frequentietabel, histogram en schijfdiagram, boxplot, normale verdeling kunnen
Handboek Delta 5/6

Hoofdstuk 2: de normale verdeling (volledig zoals gezien in de klas, zie ook nota’s, ppt, …)

Hoofdstuk 3: het belang kennen van een goede steekproef, weten aan welke voorwaarden een
steekproef moet voldoen om bruikbaar te zijn, kunnen beoordelen of een steekproef vertekend is
en kunnen aangeven om welke reden dat zo is, kunnen beschrijven wat er wordt bedoeld met
‘variabiliteit van steekproeven’ en ‘steekproefverdeling’
Bundels
Nieuwe begrippen kennen (definitie, eigenschappen, evt grafische betekenis, in te zetten formules,
toepasbaarheid,…) en kunnen toepassen in voorbeelden. De handelingen kunnen uitvoeren met
behulp van je grafische rekenmachine zoals ze de loop van de bundels aan bod zijn gekomen.

Bundel gemiddelde en standaardafwijking

Bundel kruistabellen

Bundel correlatie

Bundel regressie
VEEL SUCCES!!!
Carla Verlinden
Download