VERBETER HET PROCES VAN DE PROCESVERBETERING

advertisement
VERBETERHETPROCESVANDEPROCESVERBETERING
‘EENACTIONRESEARCHNAARBUSINESSPROCESSIMPROVEMENTMETHODE‘LEANSIXSIGMA’
EENCASESTUDYBIJHETCENTRAALBUREAUVOORDESTATISTIEK’
Define
Controle
Measure
Implemen-
taYon
Analyze
Improve
Auteur:
A.P.B.Buis
Studentnr:
850875971
Datum:
19december2015
Universiteit:
OpenUniversiteitNederland
Masteropleiding:
BusinessProcessManagement&IT
2
VERBETERHETPROCESVANDEPROCESVERBETERING
‘EENACTIONRESEARCHNAARBUSINESSPROCESSIMPROVEMENTMETHODE‘LEANSIXSIGMA’
EENCASESTUDYBIJHETCENTRAALBUREAUVOORDESTATISTIEK’
BPM&IT
OpenUniversiteitNederland
Auteur:
A.P.B.Buis
Adres: Kantstraat76
Plaats: Landgraaf
Email: [email protected]
Studentnr:
850875971
Datum:
19december2015
Universiteit:
OpenUniversiteitNederland
Masteropleiding:
BusinessProcessManagement&IT
1eBegeleider: Dr.L.Wedemeijer
2eBegeleider: Prof.dr.ir.S.M.M.Joosten
Examinator:
Prof.dr.ir.S.M.M.Joosten
3
Voorwoord
IkbenmetdeMasteropleidingBusinessProcessManagement&IT(BPMIT)gestart,omdatikgraag
meerwilbereikendanmetmijnHbo-diplomamogelijkis.Mijntoenmaligebaasheeftmijdaarover
aanhetdenkengezetenikhebtoenbeslotenaandeopleidingtegaanbeginnen.Gaandewegbleek
dathetveelinspanningzouvergen.Maarleergierigheidendoorzettingsvermogenhebbendeze
afstudeerscriptieopgeleverd.
Ikkijkmeteenzeerpositiefgevoelterugopdezeperiode.Ikhebveelgeleerdenopveelterreinen
eenbeterinzichtgekregen.Datishetmeallemaalwaardgeweest.
Hetafstudeeronderwerp‘BusinessProcessImprovement(BPI)’hebikgekozennagesprekkenmet
mijnbegeleider/coach/vraagbaakLexWedemeijer.Hijverteldemijdatjeeenonderwerpmoet
kiezenwaarvanje‘nachtsvanwakkerligt.Nou,ikbeneenechte‘procesman’enverbeterenismijn
ding.BijhetCentraalvoordeStatistiek(mijnwerkgever)issinds2014LeanSixSigmageïntroduceerd
alsnieuweBPI-methode.Eenmooithemadusommijnonderzoekopterichten.Alsnelvroegikmij
afofLeanSixSigmanietteverbeterenzouzijn?Ditonderzoekprobeerthiereenantwoordopte
geven.IkhoopdatditonderzoekaandepositieveontwikkelingenopditgebiedbinnenhetCBSkan
bijdragen.
Vanzelfsprekendhebikdezescriptienietzonderhulpkunnendoen.Dehulpkwamvandeeerder
genoemdeLexWedemeijer.Hembenikuiteraardveeldankverschuldigd.OokwilikhetCBS
bedankenvoorhetbeschikbaarstellenvandeinformatieenmijdemogelijkheidtebiedenvoorhet
uitvoerenvanditonderzoek.DaarbijwilikookPaulvanVenrooijenmijnvader,CecilBuis,bedanken
voorhetreviewenvandeteksten.Lastbutnotleastwilikmijnfamiliebedankenvoorhungedulden
steun.Ikzaldetijdgestokenindestudievanafnuproberentecompenseren!
ArjenBuis
Landgraaf,december2015
4
SAMENVATTING
DitrapportisheteindresultaatvanhetafstudeertrajectvandemasteropleidingBusinessProcess
Management&IT(BPM&IT)vandeOpenUniversiteitNederland.Inditonderzoekwordtonderzocht
ofde‘ideale’BPI-methodebestaateninhoeverreLeanSixSigmaaanditideaalmodelbeantwoordt.
Dedoelstellingvanhetonderzoekisdeconcretiseringvandevolgendeonderzoeksvraag:
“InwelkematevoldoetdenieuweBPI-methode(indezecasus:LeanSixSigma)aandemeetbare
criteriavaneenBPI-methode?”
HetpraktijkonderzoekheeftplaatsgevondenophetCentraalBureauvoordeStatistiek(CBS).Het
CBSmoet-netalsveelandereoverheidsorganisaties-bezuinigenenhetzelfdewerkmetsteeds
mindermensendoen.Hierdoorkomenkwaliteit,innovatieenproductvernieuwingonderdrukte
staan.HetCBSheeftdaaromLeanSixSigma(L6S)geïmplementeerdalsprocesverbeterings-methode
omdedrukhethoofdtebieden.
Omantwoordtekrijgenopdeonderzoeksvraagenomdedoelstellingtebereikeniseen
literatuuronderzoekuitgevoerd.HierinisonderzochtwaterverstaanwordtondereenBPI-methode,
demeetbarecriteriavaneenBPI-methodeenLeanSixSigma.Binnenditonderzoekiservoor
gekozen,omeengeneriekraamwerk(‘best-in-line’BusinessProcessImprovement(BPI)-methode)
vanuit3relevanteonderzoekeneneentutorialnaarBPI-methodenteontwikkelen.De
veronderstellingvandeonderzoekersRohleder&Silver(1997)endeonderzoekerzelfisdatdoorde
samenvoegingvanverschillendetheorieënereen“best-in-line”raamwerkontstaat.Ditraamwerk
zoudanderelevantecriteriawaaraaneenBPI-methodemoetenbevatten.Demeetbarecriteriazijn
alsreferentiekadergebruiktomeenvergelijkingmetdetheorieendepraktijkvanLeanSixSigmate
maken.Dezevergelijkingheeftalsdoelinzichttekrijgenindeverschillenenovereenkomstenvan
LeanSixSigmaende“best-in-line”BPI-methode.
Hetliteratuuronderzoekheeftantwoordgegevenopdevolgendeonderzoeksvraag“Inwelkemate
voldoetdetheorievanLeanSixSigma(L6S)aandemeetbarecriteriavaneenBPI-methode?”.
Hetresultaatisdat11vande16goed,3vande16redelijken2vande16criteriaslechtvoldoet.De
theorievanL6Svoorwatbetreft(o.a.)managementenpersoneelscommitment,visieenstrategieen
hetopleideninBPI-methode,blijktvrijwelgeheelovereentekomenmetdemeetbarecriteriavande
‘best-in-line’BPI-methode.Maarvooralophetgebiedvantestenenhetimplementerenvan
oplossingenheeftdetheorievanLeanSixSigmagebreken.OokontbreektindetheorievanLS6het
reviewenvanhetprocesrondomdeimplementatieenhetopleidenvanhetpersoneelindenieuwe
procesonderdeelalshetnieuweprocesisgeïmplementeerd.Verderishetopvallendisdatereen
echteverbetermethodiekontbreekt(zieZellner,2011).Eenaanbevelingvooreenvervolgonderzoek
isomopzoektegaannaar(deontwikkelingvan)eenverbetermethodiek.Eenverbetermethodiek
zoueenverrijkingzijnvooralleprocesverbeterings-methodenwaaronderLeanSixSigma.
5
Hetonderzoekheeft3aanbevelingen,omdetheoriev.w.b.L6Saantescherpen,opgeleverd:
1) DeL6S-theoriemoetmeeraandachtbestedenaanhetvrijspelenvanzogenaamde
sleutelfiguren.Eenorganisatiemoetopzo’nmaniergeorganiseerdwordenzodat
sleutelfigurenvrijgespeeldkunnenwordenomaandeL6S-projectenmeetekunnendoen.
2) DeL6S-theoriemoetmeeraandachtbestedenaanhetimplementeren(entesten)vaneen
oplossingalsonderdeelvandeDMAIC-cyclus.EenuitbreidingvandeDMAIC-cyclusmeteen
implementatie-faseisdeaanbeveling(zieonderstaandfiguur).
Define
Controle
Measure
Implemen-
taYon
Analyze
Improve
3) IndeL6S-theoriemoetmeeraandachtbesteedtwordenaanhetopleidenvanhetpersoneel
inhetnieuweprocesenhetreviewenvanhetimplementatie-proces.
Omantwoordtegevenopdepraktischeonderzoeksvraag“Inwelkematevoldoetdepraktijkvan
LeanSixSigma(L6S)aandemeetbarecriteriavaneenBPI-methode?iseenpraktijkonderzoek
gedaanmetalsonderzoeksmethodeactionresearch.Ineenlogboekzijnallerelevanteobservaties
m.b.t.tothetonderzoeksthematussenmaartenseptember2015bijgehouden.
Hetresultaatvanhetpraktijkonderzoekisdat5vande16goed,7vande16redelijken4vande16
criteriaslechtvoldoen.OokindepraktijkvanL6Sscorenmanagementenpersoneelscommitment,
visieenstrategieenhetopleideninBPI-methodegoed.Ophetgebiedvanhetselecterenen
prioriterenvanprocessenenhetherontwerpenvanprocessenvoldoetdepraktijkslecht.
EenopvallenderesultaatuithetpraktijkonderzoekisdathetCBSdefocuslegtophetverbeteren
vanbestaandeprocessend.m.v.DMAIC-cyclus.Hetherontwerpengebeurtopde‘oude’maniervia
dePrinceII-methode.Dekansbestaathierdoorhetprocesnietoptimaalverbeterdwordtendathet
nieuweprocesniet‘L6S-proof’is.Hetprocesheeftdekansomdaarnaweerverbeterdtemoeten
wordenmetdeDMAIC-cyclus.
6
Hetonderzoekheeft7aanbevelingen,omdepraktijkv.w.b.L6Saantescherpen,opgeleverd.De
belangrijkstezijn:
1. EenaanbevelingiseenintegratievandeDMAICenDMADV-cyclussen.Debeidecyclussen
zijntotenmetdeanalyze-fasehetzelfde.Indetollgatenadeanalyze-fasekanbepaald
wordenhoeverdertegaanmethetverbeteren(improve)ofhetherontwerpen(Design)van
hetproces(ziefiguuronder).Omhetfiguurcompleettemakenisookde‘implementationfase’toegevoegd(zieaanbeveling2boven).
DMAICenDMADVenfase‘Implementation’geïntegreerd.
2. EenaanbevelingisomdeGreen(ofBlack)Beltookverantwoordelijktemakenvoorde
implementatievandeoplossing.DeBeltheeftnamelijkdemeestekennisophetgebiedvan
deoplossing.OokzaldeBeltdeDMAIC-cyclusgeheelgaanafronden.Alshet
lijnmanagementverantwoordelijkwordtvoordeimplementatievaltdittebetwijfelen.
3. EenaanbevelingisomL6Sorganisatiebreedintevoeren.Descopemoetbreedgenoegzijn
omdeechtegrondoorzaakvanhetprobleemoptelossen.Daarvoormoetenalleafdelingen
endivisies(ineersteinstantie)bijdescopebetrokkenzijn.
4. Eenaanbevelingisomviaeentop-downmanierprojectenteprioriterenenteselecterendie
voorverbeteringinaanmerkingkomen.Deselectievanprojectengebeurtnunietvanuitde
businessstrategiemaardeprojectenwordengeselecteerdvanuitdeafdelingenzelf.De
(relatiefkleine)projectendiegeselecteerdwordenzijnhoofdzakelijkbedoeldt.b.v.
verbeterings-doeleindenopdeafdelingenzelf.
5. BijhetCBSspeeltmomenteelhetprobleemdatersteedsminderaanvoervanprojectenis.
Deonderzoekerdenktdatdeoorzaakligtaande(te)strengeselectiecriteriadiegeldenvoor
eenL6S-project.EenaanbevelingisomeenL6S-projecttestartenomditprobleemte
analyserenenoptelossen.
6. Eenaanbevelingdepraktijk(endetheorie)vanL6Sisomniettefocussenopderichtlijnen
voordeduurvaneenGreen/Blackbeltproject.Defocusmoetgelegdwordenophetleren
vandeL6S-methodologiezekerinhetgevalvanonervarenorganisaties(zoalshetCBS).
7. EenaanbevelingvoorhetCBSisomtezorgendatalle(belangrijke)processenKPI’sbevatten.
DeprocessenwordenzonietalleengoedgemonitordmaardeKPI’skunnenookhet
managementeenextrastuurmiddelgevenomprocessenteselecterenenteprioriterenter
verbetering.
7
Inhoud
1 Inleiding..........................................................................................................................................10
1.1 Aanleidingonderzoek..............................................................................................................10
1.2 Casestudy:CentraalBureauvoordeStatistiek(CBS)...............................................................10
2 Onderzoeksopzetvanhetonderzoek.............................................................................................11
2.1 Doelstellingvanhetonderzoek...............................................................................................11
2.2 Probleemstellingvanhetonderzoek.......................................................................................11
2.3 Onderzoeksvragen...................................................................................................................11
2.4 SelectiecriteriaCasestudy........................................................................................................11
2.4.1 Kadersonderzoek.............................................................................................................11
2.5 Conceptueelonderzoekmodel................................................................................................12
2.6 Wetenschappelijkerelevantie.................................................................................................13
2.7 Maatschappelijkerelevantie....................................................................................................13
3 Onderzoekaanpak..........................................................................................................................13
3.1 Literatuuronderzoek................................................................................................................13
3.1.1 Kadersliteratuuronderzoek..............................................................................................13
3.1.2 Aanpakliteratuuronderzoek.............................................................................................13
3.1.3 Best-in-lineBusinessProcessImprovement-methode.....................................................14
3.1.4 Meetbaarmakenvancriteria...........................................................................................15
3.2 Praktijkonderzoek...................................................................................................................18
3.2.1 Onderzoeksmethode:ActionResearch.............................................................................18
3.2.2 Aanpakpraktijkonderzoek...............................................................................................18
4 Literatuuronderzoek.......................................................................................................................21
4.1 WatiseenBPI-methode?........................................................................................................21
4.1.1 Watiseenproces?............................................................................................................21
4.1.2 Watiseenverbetering?....................................................................................................21
4.1.3 Watiseenmethode?........................................................................................................22
4.1.4 WatisBPIvolgensdetheorie?.........................................................................................22
4.2 ‘Best-in-line’BPI-methode.......................................................................................................23
4.2.1 Best-in-lineBPI-framework...............................................................................................24
4.3 Operationaliseringcriteria.......................................................................................................28
4.4 WatisLeanSixSigma?.............................................................................................................31
4.4.1 WatisLean?......................................................................................................................31
4.4.2 WatisSixSigma?..............................................................................................................35
8
4.4.3 LeanSixSigma:EencombinatievanLeanenSixSigma....................................................44
5 Praktijkonderzoek..........................................................................................................................47
6 Resultatenendeelconclusies..........................................................................................................66
7 Conclusiesenaanbevelingen..........................................................................................................77
7.1 InwelkematevoldoetdetheorievanL6SaandemeetbarecriteriavaneenBPI-methode?.77
7.2 InwelkematevoldoetdepraktijkvanL6SaandemeetbarecriteriavaneenBPI-methode?80
7.3 Product-enprocesreflectie.....................................................................................................86
7.3.1 Productreflectie................................................................................................................86
7.3.2 Procesreflectie..................................................................................................................88
8 Literatuurlijst..................................................................................................................................89
9 Bijlagen...........................................................................................................................................92
9.1 BPI-Frameworks.......................................................................................................................92
9.2 ImprovementmodelsLean......................................................................................................98
9.3 L6SImplementatieophetCBS.................................................................................................99
9.4 RollenbinnenL6S+Tollgatereview......................................................................................100
9.5 SixSigma’stoolbox................................................................................................................102
9.6 RationalreconstructionofSixSigma'sstepwisestrategy......................................................105
9.7 CriteriavooreenLeanSixSigmaproject...............................................................................107
9.8 ProjectCharter.......................................................................................................................108
9.9 DMAICFASES.........................................................................................................................109
9.10 DMAICTOOLS......................................................................................................................110
9.11 StrategischagendaCBS........................................................................................................111
9.12 LeanSixSigmabijCSOIreland.............................................................................................112
9.13 LangeenkortetermijndoelenCBS......................................................................................113
9.14 MisverstandenomtrentLean..............................................................................................114
9.15 Waaromwillen/moetenorganisatiesverbeteren/veranderen?.........................................115
9.16 Waaromgaatveranderen/verbeterenmoeilijk?.................................................................115
9.17 CentraalBureauvoordeStatistiek......................................................................................117
9.18 Semi-gestructureerdevragenlijstEvaluatieWaves.............................................................118
9.19 ResultatentheoretischonderzoekBest-in-lineBPI-methodevs.LeanSixSigma................119
9
1
Inleiding
1.1 Aanleidingonderzoek
Volgenshetartikel:BPM,LeanenSixSigma:watzijndeovereenkomstenendeverschillen?wordt
aanBusinessProcessImprovement(BPI)tegenwoordigveeltijdbesteed.Bedrijvenzijn,tenopzichte
vanvroeger,zichveelmeerbewustvandevoordelendieBPIbiedtombewustomtegaanmet
processenenprocesoptimalisatie.
Detweebelangrijksteredenenvoorhetuitvoerenvanprocesverbeteringen,volgenshetartikel,zijn:
1. kostenbesparingendoormiddelvanmeerefficiëntieindeprocessenen
2. hetverhogenvandegeleverdekwaliteitvandeproductenendiensten.
Demeesteorganisatieshebbenkostenbesparingenproductiviteitsverhogingaltijdwelergensop
hunagendastaan,maarintijdenvancrisisisereentoenameindeaandachtwaartenemen.Het
realiserenvanomzetgroeiwordtmoeilijkerwaardoordeaandachtverlegdwordtnaardekostenkant
(bron:www.belean.nl/bpm-lean-en-six-sigma-wat-zijn-de-overeenkomsten-en-verschillen).
Alsje‘googled’naarBPIdanvliegendeverschillendetermenjeomdeoren(ofbetergezegdogen)
zoals:Lean,SixSigma,TQMenBusinessProcessRe-engineering.Devolgendevragenborrelendan
op:Zijndezemethodesnietingrotematehetzelfde?Zijnerm.a.w.geengemeenschappelijke
kenmerken?EnisergeenidealeBPI-methode?
Inditonderzoekwordtonderzochtofdeze‘ideale’BPI-methodebestaateninhoeverreLeanSix
Sigmaaanditideaalmodelvoldoet.
1.2 Casestudy:CentraalBureauvoordeStatistiek(CBS)
HetCBS(ziebijlage9.17)moet,netalsveelandereoverheidsorganisaties,bezuinigenenhetzelfde
werkmetsteedsmindermensendoen.Hierdoorkomenkwaliteit,innovatieenproductvernieuwing
onderdruktestaan.HetCBSheeftdaaromgekozenvoorLeanSixSigma(L6S)alsBPI-methodeom
dezeproblemenhethoofdtebieden.HetLeanSixSigma-programmaisbedoeldom,ondanksde
bezuinigingen,hetCBSinstaattestellenbetrouwbarecijfersteblijvenpubliceren.MetL6Smoet
capaciteitvrijkomenindeorganisatie.Dieruimtekandangebruiktwordenvoorvernieuwingen
(Bron:CBS-personeelsblad‘Signaal’,juli2015).
10
2
Onderzoeksopzetvanhetonderzoek
Indithoofdstukwordendedoelstelling,deprobleemstellingendeonderzoeksvragenvanhet
onderzoekgepresenteerd.Vervolgenswordendeselectiecriteriavandecasestudyenhet
conceptueelmodelbesproken.Afsluitendkomtdewetenschappelijkeendemaatschappelijke
relevantieaanbod.
2.1 Doelstellingvanhetonderzoek
DeconcretiseringvandematewaarineennieuweBPI-methode(indezecasus:LeanSixSigma)
voldoetaanmeetbarecriteriavaneenBPI-methode.
2.2 Probleemstellingvanhetonderzoek
InwelkematevoldoetdenieuweBPI-methode(indezecasus:LeanSixSigma)aandemeetbare
criteriavaneenBPI-methode?
2.3 Onderzoeksvragen
Nr. Vraag
1
WatisvolgensdetheorieeenBPI-methode?
2
WatzijnvolgensdetheoriedemeetbarecriteriavaneenBPI-methode?
3
WatisvolgensdetheorieLeanSixSigma?
4
InwelkematevoldoetdetheorievanLeanSixSigma(L6S)aandemeetbarecriteriavaneen
BPI-methode?
5
InwelkematevoldoetdepraktijkvanLeanSixSigma(L6S)aandemeetbarecriteriavaneen
BPI-methode?
2.4 SelectiecriteriaCasestudy
HetCBSvoldoetaandecriteriavoorhetuitvoerenvandecasestudy.BinnenhetCBSissinds2014de
combinatievanLeanenSixSigmaalsnieuweBPI-methodegeïntroduceerd.Deonderzoekeris
werkzaambinnenhetCBSenkantoegangkrijgentotdeinformatieomhetonderzoekuittevoeren.
2.4.1 Kadersonderzoek
HetCBSheefttweehoofdvestigingen(ziebijlage9.17).Hetonderzoekzalplaatsvindeninde
vestiginginHeerlen.DescopevoorhetonderzoekisdeLeanSixSigma-omgevingbinnendeze
vestiging.HetonderzoekvindtplaatsinHeerlenvanwegepraktischeredenenenomdatergenoeg
projecten(>10)metLeanSixSigmaindevestigingHeerlenzijnuitgevoerd.Eenonderzoektussende
verschillenindeuitvoeringvanLeanSixSigmaprojectenvaltbuitendekadersvanhetonderzoek.
11
2.5 Conceptueelonderzoekmodel
Hetonderstaandeonderzoekmodel(Figuur1)beschrijftdestructuurvanhetonderzoek.Het
onderzoeksmodelisconformdeaanpakvanVerschuren&Doorewaard(2000)uitgevoerd.
Figuur1Conceptueelonderzoekmodel
Hetconceptueelmodelwordtalsvolgtverwoord:
(1)DoormiddelvaneentheoretischonderzoekiserallereerstonderzochtwateenBPI-methodeisen
welkemeetbarecriteriaeenBPI-methodeheeft.(2)DitzelfdeisookgedaanvoorLeanSixSigma.
(3)DemeetbarecriteriavandeBPI-methodeendemeetbarecriteriavandeLeanSixSigmazijn
vervolgensonderzochtopverschillenenofovereenkomsten.(4)Inhetpraktijkonderzoekisd.m.v.
actionresearchonderzochtwelke(5)meetbarecriteriaindeorganisatieaanwezigzijn.
(6)Deresultatenuithetpraktijkonderzoekzijnvervolgensgeconfronteerdmetderesultatenvanhet
literatuuronderzoekengeanalyseerd.Dezeanalyseresulteerdeuiteindelijkinverschillenen/of
overeenkomsten.(7)Totslotzijnerd.m.v.eenanalysevanderesultatenconclusiesgetrokkenen
aanbevelingengedaan.
12
2.6 Wetenschappelijkerelevantie
DitonderzoekkaneenbijdrageleverenaanempirischekennisvandeBPI-methodeninhetalgemeen
envooraldeBPI-methodeLeanSixSigma.Alsblijktdatereenverschilistussendewaarneminginde
praktijkendetheorie,danzouditkunnenresulterenineenaanscherpingvandetheorie.Alsergeen
verschillenwordengevondenkanergeconcludeerdwordendatdepraktijkaansluitopdetheorie
vanBPI-methoden.
2.7 Maatschappelijkerelevantie
DeresultatenvanditonderzoekkunnenalsbasisdienenvoororganisatiesomhunBPI-methodete
analyserenen(wellicht)teverbeteren.
3
Onderzoekaanpak
Hoofdstuk3bevatdekadersvanhetliteratuuronderzoek,deaanpakvanhetliteratuuronderzoeken
eenuitlegvande‘best-in-line-methode’,dieisgebruiktvoorhetonderzoek.Ookwordthet
meetbaarmakenvancriteriaindithoofdstukbesproken.
3.1 Literatuuronderzoek
3.1.1 Kadersliteratuuronderzoek
Voorhetliteratuuronderzoekzullenerhoofdzakelijkwetenschappelijkepeer-reviewedartikelenuit
erkendeinternationaletijdschriften(e.d.)gebruiktworden(minimaal20).Erzaldusinprincipeniet
naarboekenofwebsitesgezochtworden.Elkebronzalopgeschiktheidbeoordeeldwordenaande
handvancriteriadiedoordeOpenUniversiteitzijnopgesteld.Decriteriazijn:deliteratuurbronis
gepubliceerd,naspeurbaar,beoordeeldvolgenseenbetrouwbaarsysteem(peerreviewed).Defocus
vanhetliteratuuronderzoekligtopdevolgendebronnen:wetenschappelijketijdschriftenen
artikelen,proefschriftenenafstudeerverslagen.
3.1.2 Aanpakliteratuuronderzoek
Dezoektermen“BusinessProcessimprovement”en“LeanSixSigma”zijnalsbasisgehanteerd.De
metdezoektermengevondenartikelenzijnalsbrongebruiktvoorverderonderzoek.Deze
‘sneeuwbalmethode’(Verschuren&Doorewaard,2000)isgebruiktomandereartikelenm.b.t.
zoektermentevinden(Ziefiguur2).
Figuur2Verwijzingnaarandereartikelen,EmeraldInsight
Omrelevanteliteratuurc.q.bronnentevindenheeftdeonderzoekergebruikgemaaktvande
volgendebronnen,teweten:
13
•
•
•
•
•
BibliotheekOpenUniversiteit(o.a.EmeraldInsight);
Scholar.google;
Google;
Wiki-paginaoverLeanSixSigmaophetCBS;
WerkruimteLeanSixSigmaCommunity.
3.1.3 Best-in-lineBusinessProcessImprovement-methode
BinnenditonderzoekiservoorgekozenomeengeneriekBPI-raamwerkmetmeetbarecriteriate
ontwikkelentervergelijkingmetLeanSixSigma.
Voorditonderzoekhaddeselectievande‘beste’BPI-methodeinprincipemoetenvoldoen.Deze
‘beste’BPI-methodezoudanallerelevantecriteriadienentebevattendieeenBPI-methodezouden
moetenbezitten.Echter,hetisvrijwelonmogelijkomeen‘beste’BPI-methodeteselecteren.Aan
welkecriteriazoudezebesteBPI-methodemoetenvoldoen?EnwiebepaaltwatdebesteBPImethodeis?OnderzoekerAvindtBPI-methodeXdebesteenonderzoekerBvindtBPI-methodeYde
beste.HetisaannemelijkdatdebesteBPI-methodegewoonwegnietbestaat.
Strategie
Tochisgetrachtomde‘beste’BPI-methodetebenaderen.Erisdaaromvoorgekozeneen“best-inline”1raamwerkteontwikkelen.Dit“best-in-line”raamwerkzaltotstandkomendoorhetvergelijken
ensamenvoegenvandecriteriagevondenineenaantalartikelengerichtopBPI-methodes.De
veronderstellingvandeonderzoeker(enRohleder&Silver(1997))isdatdooreen“best-in-line”
raamwerktemakenereen‘compleet’raamwerkontstaatmetdaarinderelevantecriteriawaaraan
eenBPI-methodemoetvoldoen.
Erisdaaromspecifiekgezochtnaarartikelendieeenraamwerk(ofstappenplan)bevattenmet
relevantecriteriadieeenBPI-methodezoumoetenbevatten.Verondersteldisdatditverschillende
invalshoekentoontoverBPI-methodenwatvoorditonderzoekeenbeterraamwerkoplevert.De
selectievanartikelenistotstandgekomendooreenliteratuuronderzoekindedigitaleOU
bibliotheekaandehandvandezoektermen:“BPI”,“BusinessProcessImprovement”,“BPI
framework”,“BusinessProcessImprovementframework.”Daarnaastisdesneeuwbalmethode
toegepastbijhetzoekennaarrelevanteliteratuur.Uiteraardzijnbijhetzoekennaargeschikte
literatuurdekadersv.w.b.hetliteratuuronderzoektoegepast(zie§3.1.1).Hetresultaatvandeze
literatuurstudieisuitgewerktin§4.2.
Erisnietspecifieknaarrecenteartikelengezocht.Waaromzouden(relatief)ouderaamwerkengeen
relevantecriteriakunnenbevatten?Een‘oude’methodealsbijvoorbeeldTQMisnogsteedseen
gangbaremethode;LeanSixSigmabevatnamelijkveelelementenvanTQM.Omrelatief‘oude’
artikelennietteselecterenvanwegehetfeitdatzeoudzijnisvolgensdeonderzoekerdaaromgeen
goedefilter.
1
Inlijnmetdebestemethodes
14
LiteratuuronderzoeknaarLeanSixSigma
Hetliteratuuronderzoek,naarLeanSixSigma,beoogtgeenkennisgroei.Erisookgeenzoektochtnaar
delacunesindetheoriev.w.b.LeanSixSigma.Deonderzoekerwilteenalgemeengangbaarbeeld
vandeLeanSixSigmatheoriecreëren.VanuiteenalgemeengangbaarbeeldvanLeanSixSigmais
eengoedevergelijkingmetdebest-in-line-BPI-methodemogelijk.Eenvergelijkingmet
uitzonderingenofextremenindeLeanSixSigmatheorieleidttotverkeerdeconclusies.Inde
statistiekwordenuitschieters(extremen)(vaak)ookgecorrigeerdomtoteengoedoordeelte
kunnenkomen.DoordealgemenegangbaretheorieoverLeanSixSigmategebruikenwordtgetracht
deze‘uitschieters’ooktecorrigeren.
3.1.4 Meetbaarmakenvancriteria
Omdegevondencriteriameetbaar2temakenisereenschaaleneenmeetinstrumentnodig.Ermoet
eenschaalgedefinieerdwordenwaaropdealternatievengeordendkunnenworden.Dezeschaalkan
zowelkwantitatiefalskwalitatiefzijn(zie:www.nevi.nl/sites/default/files/kennisdocument/INP-SELkre-003-bl.pdf).Voorbeeldenvankwantitatieveschalenzijn:Eencijferofeenpercentagereeks(0tot
100),Aantalkilometers,tijduitgedruktinuren,secondenetc.Voorbeeldenvankwalitatieveschalen
zijn:slecht,redelijk,goed,zeergoedof-,0,+,++.
Meetinstrument
Eenmeetinstrumentis,zoalsdenaamalzegt,eeninstrumentommetingentedoen.Inditonderzoek
ishetinstrumentdeonderzoekerzelf.Hijzaldemetingenverrichten(endebeoordelingendoen)ten
eerstet.b.v.vanhetliteratuuronderzoekententweedet.b.v.hetpraktijkonderzoek.Deonderzoeker
zalgebruikmakenmeetvragen(zieonder)omtoteenobjectiefoordeeltekomen.
Operationaliseringvandecriteria
Degevondencriteriazijnmeetbaargemaakt.Decriteriazijndaaromgeoperationaliseerdinrelevante
meetvragen.Hierdoorisereenobjectieverebeoordelingvandewaarnemingenmogelijk.De
operationaliseringisgedaanvoorzowelhettheoretischonderzoekalshetpraktischonderzoek(zie
§4.3).Aandehandvandemeetvragenzijndewaarnemingenbeoordeeld.Ditheefteenresultaat
opgeleverd.Infiguur3isdit‘proces’grafischweergegeven:
2
MeetbaarisvolgensVanDale:Ineenmaatuitgedruktkunnenworden,kwantitatiefbepaalbaar,codeerbaar,peilbaar.
15
Figuur3Procesvanbeoordelingvanwaarnemingen
Schaal
Degevondenwaarnemingenzijnbeoordeeldop,inwelkematezijeenpositieveinvloed,aangeduid
met(+),danweleennegatieveinvloed,aangeduidmet(-),hebbenophetcriterium.
Hetcriteriumisbeoordeeldals‘goed’alsermeerwaarnemingenbeoordeeldmeteen(+)dan
waarnemingenbeoordeeldzijnmeteen(–)zijngeteld.Hetcriteriumisbeoordeeldmet‘redelijk’als
hetaantalwaarnemingenbeoordeeldmeteen(+)enwaarnemingenbeoordeeldmet(–)gelijkaan
elkaarzijn.Hetcriteriumisbeoordeeldmet‘slecht’alshetaantalwaarnemingenbeoordeeldmet
een(–)groterdanhetaantalwaarnemingenbeoordeeldmeteen(+)enalshetcriteriumnietis
waargenomen.
Inhetonderstaandevoorbeeldishetproces(figuur3)voor1waarneminguitgevoerd.
Voorbeeld:
Criterium:
Managementcommitment
Meetvraag:
ToonthetmanagementbetrokkenheidbijhetgebruikvandeBPI-methodedoorer
tijdenmiddelenvoorbeschikbaartemaken?
Waarneming: “DeteammanagersdoenmeemethetBPI-project.”
Beoordeling: AlshetblijktdathetmanagementbetrokkenheidtoontbijhetgebruikvandeBPImethodedoorertijdenmiddelenvoorbeschikbaartemakendanwordtdeze
beoordeeldalsgoed(+)anderswordtditbeoordeeldalsslecht(-).
Resultaat:
Inhetgevalvandezewaarneming(+)wordthetcriteriumManagementcommitment
beoordeeldalsgoed.
16
Literatuur
Inhetliteratuuronderzoek,betreffendeLeanSixSigma,zijnderesultatenviahetbovenstaande
proces(figuur3)totstandgekomen.Deresultatenzijnweergegeveninbijlage9.19ensamengevatin
tabel6vanhoofdstuk6.
Praktijk
Inhetpraktijkonderzoekheeftdeonderzoekereenarchiefonderzoekgedaan(Saundersetal.,2011)
ookwelbureauonderzoek(Verschuren&Doorewaard,2000)genoemd,enheeftalsaction
researcherwaarnemingengedaanomdecriteriaindepraktijktebeoordelen.Daarbijisookhet
bovenstaandeproces(figuur3)uitgevoerd.Zievoorderesultatenvanditpraktijkonderzoek:
Hoofdstuk5enHoofdstuk6endesamenvattingintabel6vanhoofdstuk6.
17
3.2 Praktijkonderzoek
3.2.1 Onderzoeksmethode:ActionResearch
Eenkenmerkvanactionresearch(ofhandelingsonderzoek)isdatdeonderzoeker(of
onderzoeksteam)opeen‘positieve’/actievemanierdeelneemtaandewerkzaamhedeninde
organisatie.Tijdensdewerkzaamhedenverzamelthijdedatavoorzijnonderzoek(Saundersetal.,
2011).GünterWallraffiseenjournalistdieberoemdisgewordenvanwegezijnradicale
onderzoeksaanpak.Hijparticipeerdeundercoverineenomgevingdiehijwildeonderzoekenen
beschreefderealiteitzoalshijdiedaarervaarde(www.hpdetijd.nl/2012-10-01/undercoverjournalistgunter-wallraff-ik-moet-alles-zelf-beleven/).Infeiteisditkortsamengevatwatactionresearch
inhoud.
DeredenenomvoorActionresearchtekiezenzijn:
1)Deonderzoekerbegeeftzichalsactionresearchermiddenindeactie.Doordezevormvan
onderzoekinechte(complexe)bedrijfssituatieskunnenmogelijknieuwefeiten,onderwerpenen
verklaringengevondenworden.
2)Deactionresearchergaatalseensoort‘insider’tewerkwaardoorhij/zijtoegangheefttotveel
meerinformatiedanmogelijkismetandereonderzoeksmethoden.
3.2.2 Aanpakpraktijkonderzoek
Indeperiodevanapril(startGreenBeltL6Straining)totenmetseptember2015heeftdedata
collectieplaatsgevonden.Ineenlogboekzijndeobservatiesophetgebiedvanhetonderzoeksthema
bijgehouden.Hetlogboekisnietopgenomenindezescriptiemaarisopvraagbaarbijdeonderzoeker.
Deonderzoekerheeftzijnobservatiesinderolvanwerknemergedaanennietinderolvan
onderzoeker.Deaannameisdatdeobservatiesopdezemanierbetrouwbaarderenniet‘gekleurd’
zullenzijn.
IndezespecifiekecasestudyneemtdeactionresearcherdeelaaneenGreenBeltL6S-trainingvan
wave43.Detrainingenwarenop:12en13april,11en12meien2en3juni2015.I.v.m.eenvakantie
gaatdeonderzoekerde2laatstedagentrainingindecember2015volgen.Eenvoorwaardevoor
deelnameaandezeL6S-trainingisdatdedeelnemereenprojectheeftdatvoldoetaandecriteriavan
eenL6S-project(ziebijlage9.7)endatdedeelnemerminimaal2dagenperweekaanzijnprojectkan
werken.DedeelnemerzalinhetL6S-projectfungerenalsprojectleider.
DoordatdeactionresearcherparticipeertineenwerkomgevingwaarinL6Sgebruiktwordtiser(ten
behoevevandedatacollectievoorhetonderzoek)toegangtoteenaantalbronnen:
1. Hetprojectwaarvandeonderzoekerprojectleideris,iseenbronvaninformatie.De
onderzoekerparticipeertineenL6S-projectenzalzelfervarenhoeditindepraktijkwerkt.
2. De8-daagseGreenBelttraining(verdeeldin4sessies),gegevendooreenMasterBlackBelt
vanUNCplusDelta(www.uncplusdelta.nl),isookeenbronvaninformatie.Tijdensde
trainingwordterm.b.v.presentatiesuitleggegevenoverdeL6S-methode.Ookwordter
3
Wavekanookwelvertaaldalslichting.Erzijnophetmomentvanschrijven4‘lichtingen’medewerkersgeweestvoorde
Greenbelt-opleiding.
18
documentatieverstrektindevormvaneenklappermetdaarindepresentatievandegehele
training.Daarnaastisereenboek(LeanSixSigmaToolset(zieliteratuurlijst))verstrektmet
daarineenopsommingvanL6Stechnieken.Detraining(wave4)isgegevenaan12
deelnemers(9uitdevestiginginLeidscheveenen3uitdevestigingHeerlen).Erzijntijdens
detrainingenregelmatigevaluatiesgehoudenmetdeGreenBeltsoverdeL6S-projecten.
3. DetrainingzorgtvooreenbetrokkenheidbijhetteamdatverantwoordelijkisvoordeL6S
implementatiebijhetCBS.Hetteam(De‘LeanSixSigmaCommunity’)bestaatuitBlackBelts
diedebegeleidingverzorgen(d.m.v.coaching-gesprekken)vandeGreenbeltgedurendehet
project.DeBlackBeltskunnengezienwordenalseen(relatieve)ervaringsdeskundigeophet
gebiedvanL6SenhebbenkennisvandeimplementatievanL6SinhetCBS,omdatzijzelf
voordedeploymentvanL6S(enLeanOperationalManagement(LOM)oftewelLean
Manufacturing4)verantwoordelijkzijn.Decoaching-gesprekkenmetdeBlackBeltszijnook
eenbrongeweest.DevolgendeBlackbeltszijngeobserveerd/bevraagd(i.v.m.deprivacyzijn
alleendeinitialengenoemd):
J.W.!BlackBeltbetrokkenbijdeImplementatievanL6SbinnenhetCBS.J.W.iséénvande
eerste‘Lean-adopters’binnenhetCBSenzorgtvoordecoachingvandeonderzoekertijdens
zijnL6S-project.
J.L.!BlackBeltbetrokkenbijdeImplementatievanL6SbinnenhetCBS.
A.P.!BlackBeltverantwoordelijkvoordeevaluatiesvandeL6S-projectenbijhetCBS.
4. DedeelnamevandeonderzoekeraaneenL6S-projectzorgtookvoortoegangtotinformatie
opeen‘LeanSixSigmawerkmap’.IndezewerkmapstaatinformatievandeLeanSixSigma
CommunityzoalspresentatiesoverL6SgegevenaanhetDirectieberaad(DB),notulenen
verslagenm.b.t.L6Sgerelateerdezaken.Indegenoemdewerkmapstaanookdemappen
vanalleL6S-projectengedaanophetCBS(inclusiefheteigenL6S-project).Degenoemde
informatieopdezewerkmapzalgebruiktwordenineenbureauonderzoeknaarL6S.
5. EenbelangrijkebronzijndeevaluatiesgedaanbijdeL6S-projectenvanWave1(7projecten
gestart),wave2(20projectengestart)enwave3(18projectengestart).Dezeindirecte
waarnemingenbevattengedeeldemeningenengeconstateerdefeitenvandeGreenBelts
i.o.overhunL6S-projecten.Deredenwaaromdeevaluatiesgekozenzijnalsbronis,datde
evaluatieszijngedaanineenLeanSixSigmaomgevingwatveelinformatieoplevertvoorde
onderzoeker.DitwilzeggendatdeevaluatieszijnafgenomenbijGreenBeltsdiehunL6Sprojectenafgerondhebben,eenL6S6-traininghebbenondergaanenbegeleidzijndooreen
L6S-expert.DeL6S-expertisv.w.b.dewaves1,2en3eenMasterBlackbeltvanUNCPlus
Deltaenv.w.b.wave4eenBlackbeltvanhetCBS.DeGreenBeltszijnm.a.w.goedopde
hoogtevandeL6S-materieenkunnengezienwordenals(relatieve)ervaringexperts.V.w.b.
dekwaliteitvandeevaluatieswiltdeonderzoekerhetdoelvandeevaluatiesbenadrukken.
4
DegrondgedachtevanLeanmanufacturingishetonophoudelijkstrevennaareenoptimaleflowindeproductieketenen
maximalewaardetoevoegingvoordeklant,waarbijiedereenindeorganisatieaanbijdraagt
(www.procesverbeteren.nl/LEAN/leanmanufacturing.php).
19
HetCBSwiltgraagwetenhoedezenieuwemethodeervarenwordtenofhetde
verwachtingenwaarmaakt.Verderwiltmengraagwetenwaarde‘kinderziektes’zittenzodat
ernaareenoplossinggezochtkanworden.M.a.w.deevaluatieszijnvoorhetCBSbelangrijk.
Hierdoorishet(zeer)aannemelijkdaterzorggedragenisvoordekwaliteitervan.Ditblijkt
ookuithetfeitdatdeevaluatiesgebruiktzijnalsinputvoorpresentatiesaano.a.de
Directeur-Generaal.Verderheeftdeinterviewer(A.P.,BlackBeltzie§3.2.2)gebruikgemaakt
vandeonderzoeksmethode:semigestructureerdinterview(zie§4.3)).Een
semigestructureerdinterviewiseenwetenschappelijkgoedemethodevoorgegevens
verzameling(Verschuren&Doorewaard,2000).Eennadeelvandeevaluatiesisdatde
interviewsnietdoordeonderzoekerzelfzijngedaanmaardooreenanderpersoon(A.P.).
6. HetisnietmogelijkomjegeheelaftesluitenvanandereinformatiebuitendeL6S-omgeving
om.BerichtgevingenoverL6S:inhetpersoneelsbladvanhetSBS(Signaal),opde
nieuwspaginavanIntranetsitevanhetCBS,inbijgewoondeteamvergaderingenenhet
‘praatje’metcollega’sbijdekoffieautomaat,zijndaaromookmeegenomeninde
observaties.
20
4
Literatuuronderzoek
Indithoofdstukwordendeonderzoeksvragenvoorwatbetreftdetheoriebeantwoord.
4.1 WatiseenBPI-methode?
Omdezevraagtebeantwoordenisdevraagopgedeeldindevolgendedeelvragen:Watiseen
proces?Watiseenverbetering?Enwatiseenmethode?
4.1.1 Watiseenproces?
Indeliteratuurzijnveledefinitiesvandeterm‘proces’.Inditonderzoekzijndeonderstaande
definitiesverzameld:
1. ‘Astructured,measuredsetofactivitiesdesigned
toproduceaspecifiedoutputforaparticular
customerormarket’(Davenport,1993,zoals
beschreveninWortmann&Kusters,2007).
2. ‘Acollectionofactivitiesthattakeoneormore
inputsandcreateanoutputthatisofvaluetothe
customer’(Hamer&Champy,1993,zoals
beschreveninWortmann&Kusters,2007).
‘Aseriesofactionsthatmustbeconducted
properlyinthepropersequenceattheproper
timetocreatevalueforacustomer’(Womack&
Figuur4EenprocesvolgensAnjard(1998)
Jones,2010.)
3. ‘Aseriesofactivitiesthattakesaninput,adds
valuetoitandproducesanoutputfora
customer’(Anjard,1998).
Deeigenschappenvaneenproces,aandehandvandezedefinities,zijn:
• Eenprocesheefteeninputeneenoutput;
• Eenprocesbevat(eenserie)vanactiviteiten;
• Eenprocesvoegtwaardetoeaandeinput;
• Eenprocesheefteenklant.
4.1.2 Watiseenverbetering?
Omhetbegripverbeteringtebegrijpenisonderzochtwathetbegrip‘beter’betekend:
VolgensdeVanDalebetekendbeter:‘opeenmanierdiezichgunstigonderscheidt:ergensbetervan
worden,eraanverdienen.’Hetbegripbeterkanookgedefiniëerdwordenals:‘effectieveren
efficiënterdanvoorheen.’
Effectief:VolgensKars(2006)iseenproceseffectief:“alsdebetreffendeinspanningenenuitgaven
daadwerkelijkbijdragenaanderealisatievandebeoogdedoelstelling,eenresultaatdiewaarde
toevoegt/creëertvoordeklant.Effectiviteitheeftdusbetrekkingophetprocesresultaat.”Volgens
Davenport&Short(2003)moetvoorhetbereikenvaneffectiviteitdeklantookactiefbetrokkenzijn
bijhetproces.
Efficiënt:Eenprocesisefficiëntalshettenopzichtevaneennormmindermiddelengebruikt.Deze
middelenkunnenbijvoorbeeldbetrekkinghebbenoptijd,inspanning(manuren),grondstoffenof
geld(Kustersetal.,z.j.).
21
4.1.3 Watiseenmethode?
VolgensBraunetal.(2005)iseenmethode:‘eendoelgerichtesystematischeaanpak.Datwilzeggen
dateenmethodebeschrijfthoebepaaldedoelenbereiktmoetenwordenaandehandvaneen
systematischestructuurindevormvanactiviteiten.’
Brinkkemper(2000)omschrijfteenmethodeals:‘...anapproachtoperformasystemsdevelopment
project,basedonaspecificwayofthinking,consistingofdirectionsandrules,structuredina
systematicwayindevelopmentactivitieswithcorrespondingdevelopmentproducts.’
VolgensZellner(2011)bestaateenmethodeuitdevolgendevijfverplichteelementen:
1. Procedure.Devolgordevanactiviteitendiemoetenwordengedaanbijdeuitvoeringvaneen
methode.
2. Techniek.Eenmaniervanhetgenererenvanderesultaten.Eentechniekondersteunteen
activiteit.
3. Resultaten.Deoutputdieisgemaaktdooreenactiviteit.
4. Rol.Degenediedeactiviteituitvoertenerverantwoordelijkvooris.
5. Informatiemodel.Bestaatuitdehiervoorbeschrevenelementenenhunrelaties.
4.1.4 WatisBPIvolgensdetheorie?
InditliteratuuronderzoekisgezochtnaarartikelenoverBusinessProcessimprovement(BPI).
VolgensKearney(1997)zijnerveleBPImethodenmaarzeverschilleninhuneffectiviteit.Ditkomt
omdatprocessen,organisatiesenmethodesverschillen.HetdoelvanelkeBPImethodologieis
volgensPovey(1998)echterhetzelfde:‘hetidentificerenenhetimplementerenvanverbeteringen
aanhetproces.’
IndeliteratuurzijndevolgendedefinitiesvanBusinessProcessimprovement:
1. ‘Hetprocesvanbeoordelen,analyserenenverbeterenvandebedrijfsprocessendie
belangrijkzijnvoorhetsuccesvandeorganisatie(Povey,1998).’
2. ‘Eenbreedtoegepastetermdiereiktvanhetcontinuverbeterenaandeenekanttotde
businessprocessre-engineering(BPR)aandeanderekant(Rashid&Ahmad,2013).’
DeBPI-methodenzijnvolgensMacDonald(1995)intedelenindevolgende3groepen:
1. Procesverbetering.DitisvolgensMacDonald(1995)decontinueprocesverbeteringsaanpak
gerichtopindividueelkleine(opgeslotenbinnendefunctionelegrenzen)bestaande
processen.
2. Procesredesign/Innovatie.Ditrichtzichopdebelangrijkstebedrijfsprocessenmetcross-
functionelegrenzen.DitiswatdemeestebedrijvenbedoelenwanneerzesprekenvanBPR
(BusinessProcessRedesign).Procesredesigngaatverderdanprocesverbeteringdoorhet
stellenvandevraag:‘Moetenwediteigenlijknogdoen?’
3. Procesre-engineering.Dezebenadering,zoalsbeschrevendoorHammer(1990),‘richtzich
opdefundamenteleherbezinningenhetradicaalherontwerpenvanbedrijfsprocessenmet
groteverbeteringenindeprestatiesalsgevolg.Hetisgebaseerdopdevooronderstellingdat
continuekleineverbeteringenniethetgewensteeffecthebbenopdeprestatiesom
concurrerendteblijvenindewereldmarkt.’
22
DeWaal&Goedgebuure(2015)hebbendetermprocesverbeteringopgedeeldindevolgende3
categorieën:
1. Procesverbetering:dehandelwijzewaardoorinternebedrijfsprocessenbeterworden;
2. Procesvereenvoudiging:dehandelwijzewaardoorinternebedrijfsprocesseneenvoudiger
worden;
3. Procesafstemming:dehandelwijzewaarbijinternebedrijfsprocessenonderlingworden
afgestemd.
4.2 ‘Best-in-line’BPI-methode
HetliteratuuronderzoeknaarraamwerkenmetcriteriawaaraaneenBPI-methodezoumoeten
voldoenheefteendrietalonderzoekeneneentutorialopgeleverd,teweten:Rohleder&Silver
(1997),Povey(1998),Adesola&Baines(2005),Kahnetal.(2007).Dedrieonderzoekenendetutorial
zijngebruiktvoordesamenstellingvande‘best-in-line’BPI-methode.Eenvijfdeonderzoek(Zellner,
2011)isgebruiktomBPI-methodenaandekaaktestellenendusookde‘best-in-line’BPI-methode.
(1)Rohleder&Silver(1997)hebbeninhuntutorial,‘Atutorialonbusinessimprovement’,een
frameworkontwikkeldwaarin13stappenwordenonderscheiden(ziebijlage9.1.1).Deonderzoekers
gevenwelaandatdestappendienenalsrichtlijnennietblindgevolgdmoetenworden.Zestellen
datcreativiteiteenbelangrijkonderdeelisvanhetverbeterenvaneenprocesenhetvolgenvan
richtlijnendecreativiteitremmen.Rohleder&Silver(1997)makeninhunframeworkonderscheid
tussenhetstroomlijnenvaneenproces,doorhetverwijderenvan‘waste’uithetproces(zie§
4.4.1.1)endeinnovatieoftewelredesignvaneenproces(zie§4.1.4).HettutorialvanRohleder&
SilverisgebruiktomdaterlesgegevenismetditmateriaalaaneenMBA.Deonderzoekersbeweren
tevensdathetmateriaaltotstandisgekomendoorervaringeninhetbedrijfslevenenonderzoek
naarBPI-methodes.
(2)Povey(1998)onderzochtdeeffectiviteitvanverschillendeBPIenbenchmarkingmethodes
beschrevenindeliteratuurenontwikkeldeeennieuwe"bestofbreed"BPImethodologie.Inhet
frameworkvanPovey(1998)isaandachtbesteedtaanchangemanagement(ziebijlage9.1.2).
VolgensPoveyhebbenerveelBPI(enTQM)projectengefaalddoordateronvoldoendeaandachtis
besteedaanchangemanagement.Inhet14stappentellendeframeworkvanPoveyzijndaarom
elementenvanchangemanagementverwerkt.Ookwordtinhetframeworkaangevenwatenhoede
organisatiesmoetendoenomBPIsuccesvoltetoetepassen.
(3)AdesolaenBaines(2005)beschrijven,inhunonderzoek,eengeneriekeenpraktische
methodologiegenaamd:“Model-basedandIntegratedProcessImprovement(MIPI)”.De
methodologieisgebaseerdopeen7stappenprocedurelebenaderingdiedeactiesvaneenproces
designteambegeleidt(ziebijlage9.1.3).Inhetframeworkwordenookeenaantaltechnieken
genoemddieperstapingezetkunnenworden.Opvallendisdatdeonderzoekershetalleenover
redesignvanhetprocesennietoverhetstroomlijnen/verbeterenvaneenproceshebben.
(4)Khanetal.(2007)introducerenmethunonderzoekeenBPIFrameworken“Performance
AssessmentMethodology”(PAM)tool.HetframeworkvanKahnetal.(2007)heeft6stappenwaarin
ervoornamelijkaandachtisaanmanagementcommitment,betrokkenheidenopleidingvanhet
managementindeBPI-methode(ziebijlage9.1.4).Hetdoelvanhetframeworkis,het,doormiddel
vancontinuverbeteren,bereikenvaneen‘WorldClassManufacturing’-statusvandeorganisatie(zie
Hayes&Wheelwright,1984).
23
HetframeworkvanKahnetal.isontwikkeldvoorkleine-enmiddelgroteorganisaties(Hoegroot
deze(inaantallenwerknemers)zijnisinhetonderzoeknietduidelijkgemaakt).Deonderzoeker
heefthetframeworktochopgenomeninhetonderzoek.Deonderzoekerisnamelijkvanmeningdat
dehetframeworkgeneriekgenoegisomookvantoepassingtezijnopgroteorganisaties.Het
frameworkbevatnamelijkgeenelementendiealleenvoorkleine–enmiddelgroteorganisaties
gelden.
(5)HetdoelvanhetonderzoekvanZellner(2011)isomeengestructureerdoverzichtvandeBPIbenaderingenenhunbijdrageaandefeitelijkehandelingvandeverbeteringtebieden.Volgens
Zellnerconcentrerendemeestebenaderingenzichopwatvoorennadeverbeteringmoetgebeuren.
Hetverbeterenisnogsteedseen‘blackbox’.Zellnerheeftvastgesteld,datdezogenaamdeBPI
benaderingennietdedaadvanverbeteringzelfbeschrijveneneenmethodologischestructuurdie
kanwordenhergebruiktmissen.Zellner‘sonderzoekisvooralgebaseerdopeenreviewvande
literatuurdiezichbezighoudtmetdeterm“BusinessProcessImprovement”.ZellnerheeftBPImethodenvergelekenmetdeelementenvaneenmethode(zie§4.1.3).Zellnergeeftaan,datereen
meergedetailleerdeanalysemoetwordengemaaktvandeactiviteitendiemoetenworden
uitgevoerdomverbeteringenteverkrijgen.Dezeanalysegeefteenmeergedetailleerdedefinitievan
decriteriavandeterm"verbetering".Alleendankunneneractiviteitenontwikkeldwordenomaan
dezecriteriatevoldoenendaarmeedeverbeteringdoortevoeren.VolgensZellnerheeftzelfseen
wijdverspreidemethodezoalsSixSigmatekortkomingen.Dezetekortkomingenkunnenweleen
triggerzijnvoorverderonderzoek(Zellner,2011).
Rohleder&Silver(1997)hebbeninhuntutorialover‘hetstroomlijnenvanhetproces’.VolgensVan
Dongen,DeLaat&Maas(1996)(zoalsbeschrevenbesprokeninBoonstra,2005)(ziebijlage9.15)is
diteenveranderingdiezijnoemen:‘Veranderenalsverbeteren’.Deverbeterslagvindtplaatsop
bekendterreinenopbekendeprocessen.MacDonald(1995)(zie§4.1)noemtdit‘procesverbetering’.
Deonderzoekernoemtdezelaatstetermoverinde‘best-in-line’BPI-methode.V.w.b.dedoor
Rohleder&Silver(1997)gebruikteterm‘redesignvaneenproces’heeftdeonderzoekergekozenvoor
devertaling:herontwerp.DezetermgebruikthetCBSookalshetgaatomhetvolledignieuwopzetten
vaneenproces.VanDongen,DeLaat&Maas(1996)(zoalsbeschrevenbesprokeninBoonstra,2005)
noemendezeverandering:‘Veranderendoordewisselingvangedaante’.Deonderzoekers
beschrijvenditalseenveranderingvande“spelregels”doordeorganisatieandersteorganiseren.
“Hierbijgeldtdatereentransformatievanbekendnaaronbekendplaatsvindt”.
4.2.1 Best-in-lineBPI-framework
Inhetframework(zietabel1p.26)isde‘Best-in-line’BPI-methodegemaaktdooreenvergelijkingte
makenvande4raamwerken.Indelinkerkolom(kolommeetbarecriteria)staanderesultatenvan
dezevergelijking.Denaamvanhetcriterium,indekolommeetbarecriteria,ishet
gemeenschappelijkekenmerkvandecriteriagenoemddoordeonderzoekers.Inhetonderstaande
figuur(4)hebbendecriteriavanPovey,Adesola&BainesenKahnetal.geleidttothetmeetbare
criterium:Visieenstrategie.
24
Figuur4Bepalingvancriteria
Inderijenvantabel1zijndegevondencriteriaopgesomd.Decriteriaopgenomenintabel1zijn
afkomstiguitdegenoemdestappenvandein§4.2gevonden4raamwerken.De13stappenvanhet
tutorialvanRohleder&Silver(1997)zijnalseersteopgenomenintabel1.Aandehandvandeze
stappenisereenvergelijkinggemaaktmetdeandere3onderzoeken.Infiguur4isteziendatinhet
stappenplanvanRohleder&Silvergeenstap‘visieenstrategie’isopgenomen,echterindestappen
vandeonderzoekenvanPovey,Adesola&BainesenKahnetal.iserweleenstapingerichtvoor
‘visieenstrategie’.Dezeanalyseheefthetcriterium‘visieenstrategie’opgeleverd.Aandehandvan
dezeanalysetechniekiseruiteindelijkeenBest-in-line’BPI-methodetotstandgekomenmet16
criteria.In§4.3wordtdeoperationalisering(hetmeetbaarmaken)vandecriteriabeschreven.
Bijhetcriteriumstaat,alshetcriteriumvoorkomtinhetframeworkvandeonderzoeker,eenkorte
beschrijvingvandeonderzoekerzelf.Debeschrijvingisvoorzienvaneennummer.Hetnummergeeft
aaninwelkestapofstappenhetcriteriumvoorkomtinhetframeworkvandedesbetreffende
onderzoeker.Denummersvandestappenzijnterugtevindenindebijlagenvandeonderzoeken(zie
bijlagen9.1).Hetframeworkisopgedeeldin5fasesvaneenBPI-methodezoalsAdesola&Baines
(2005)dezehebbengebruiktinhunonderzoek(ziefiguur5)naardeverschillendeBPI-methoden.De
fasesgeveneenlogischeindelingvanhetframework.
Inifafe
Diagnose
Ontwerp
Implementafe
Figuur5FasesvaneenBPI-methode(zieAdesola&Baines,2005)
Process
management
25
Rohleder&Silver
(1997)
Povey(1998)
Adesola&Baines
(2005)
Khanetal.(2007)
Fase
MeetbareCriteria
Onderzoekers
1)Visieenstrategie
-/-
Createavision,
developingstrategies(1)
Understandbusiness
needs,Developvision
(1)
Thecompanymusthavea
visionstatement(1)
2)Management
commitment
Commitmentfromsr.
Managerstoensure
appropriate
organizationalsupport
forBPI(1)
GettheCEOtopersonally
drivetheBPI-efforts(1)
-/-
Managementawareness,
commitmentandeducation
(4,4.1,4.2)
Almostallpeopleof
theorganization
shouldbeactively
solvingproblems(1)
Givepeopleasenseof
choice.Makechoices
visibletoothers.
Involvement.Strengthen
commitment.Don’tpush
peopleintochange(10).
-/-
4)Benchmarking
Competitorscanning
andbenchmarkingisa
goodapproachfor
identifyingprocessesin
needofimprovement
(2)
Theselectionofaprocess
canbebasedonthe
customer’sperceptionof
theirimportanceand
performance(2)
Performcompetitor
analysis,benchmark
theprocess(1)
Collateandmeasure.The
useofmeasuring
performanceagainstWorld
Classmanufacturingconcepts.Defineagapto
seewheretheorganisation
wantstobeinrelationto
theirvisionandstrategic
aims(2).
5)OpleideninBPImethode
BPI-trainingformost
employeesmustbe
ensured(1)
Trainstaffinprocess
managementand
organisation’sapproach
toBPI(3).
-/-
Trainingandeducationin
kaizen(5)
6)Selecterenen
prioriterenvan
processen
Selectwhichprocessto
investigatefor
improvement(2)
Analysethe
organisation’stoplevel
processesandselectthe
prioritiesforaction(2)
-/-
-/-
7)BPI-team
Assemblingaprocess
improvementteam(3)
formanagingBPIproject
Formimprovement
teams(3)
-/-
-/-
8)Begrijpen,
modelleren,analyse
vanhetprocesen
scopenvanproject
DefiningandAre
relevantdata
available?(6)Arethere
identifiableproblems?
(7)Resolutionof
problems(10)
understandingthe
process(4)
Developarootdefinition
oftheprocesstobe
redesigned(4),Mapand
analysethe“asis
“process.
Understandthe
processarchitecture,
scope,AsIssituation,
Modeltheprocess(2).
Modelandanalyse
process.Measurethe
existingperformance
(3)
-/-
9)Verbeterenproces
Streamlining-removal
ofobviouswastes(5)
-/-
-/-
10)Herontwerpen
proces
Processinnovation(12)
Developthe“tobe”
modeloftheimproved
process(6)
Benchmarktheprocess
(4)
-/-
Ontwerp
Diagnose
Initiatie
3)Commitmentvan
personeel
Shop-floorawareness,
supportandcommitment
(5.1)
26
11)Testennieuwe
proces(onderdelen)
technisch,
organisatorischen
cultureelhaalbaar
is.
Isprocessstable?(9)
Doestheprocessmeet
thetargets?(11)
Testthateachrequired
changeisbothculturally
feasibleandsystemically
desirable(8).Ensurethat
ismeetsallrequirements
andisstable(11)
Modelandvalidate
new‘Tobe”process
model,identifyIT
requirements(4)
12)Implementeer
hetnieuweproces
(onderdeel)
Implementationof
change(s).
Planningand
implementingchange.
Dividetasksintosmall
pieces(9)
Communicatethe
change(5)Planthe
implementation,
Implementnew
process(5)
-/-
Newprocedures
shouldbestandardized
(manuals,graphical
displaysetc.)to
preventbackslidingto
theoldwayofdoing
things(13)
Trainstaffinthenew
processes(10).
-/-
-/-
-/-
Implementcontinuous
improvementbases
processmanagementto
thenewprocess(12).
Implementatie
13)Opleidenvan
personeelinnieuwe
proces(onderdelen)
14)Implementeer
continuous
improvementbijhet
nieuweproces
-/-
-/-
Processmanagement
15)Reviewenvan
hetprocesrondom
implementatievan
hetnieuweproces
-/-
-/-
16)Monitorenen
Reviewenvanhet
proces
Monitoringprocess(8),
Isprocessstable?(9),
Doesprocessmeet
targets?(11)
Assesnewprocessand
methodology(6)
-/-
Regularlyasseseach
process(13)
Redesign/improvethe
processagainwhenitis
nolongermeetthe
requirements(14)
Setprocesstargetsand
performance(7)
Checktheprocess(6)
27
4.3 Operationaliseringcriteria
Indegevondentheorie(zie§4.2)zijngeenmeetvragenaangetroffen.Decriteriawordendaarom
doordeonderzoekerzelfgeoperationaliseerdinrelevantemeetvragen.Deonderzoekerisvan
meningdatnietdezelfdemeetvragengebruiktkunnenwordenvoordetweeverschillende
onderzoeken.Daaromzijnermeetvragenvoorzoweldetheoriealsdepraktijkgemaakt.Dereden
isdatdeuitingvandecriteriaindetheorieandersisalsdepraktijk.Aandehandvaneenvoorbeeld
wordtdituitgelegd.Indetheoriekanereenaanbevelinggedaanvoorhetbelangvanmanagement
commitment.Hetblijktdatindetheoriedeaanbevelingbeknoptweergegevenenerwordt(inveel
gevallen)nietuitgelegdopwelkemanieren(inditgeval)managementcommitmentzichkanuiten.
Indepraktijkkanmanagementcommitmentzichwelopeenaantalmanierenuiten(B.v.
enthousiasmeenbetrokkenheid).Depraktischemeetvragenzijndaaromconcretergemaaktdande
theoretischemeetvragen.
Criteria
Meetvragentheoretischonderzoek
1)Visieenstrategie
-WordterindetheorievandenieuweBPI-methodeaanbevelingengedaanoverhetbelangvanhet
hebben(ofontwikkelen)vaneenvisieoverdeBPI-methodebinneneenorganisatie?
-WordterindetheorievandenieuweBPI-methodeaanbevelingengedaanoverhetbelangvanhet
hebben(ofontwikkelen)vaneenstrategieoverdeBPI-methodebinneneenorganisatie?
-WordterindetheorievandenieuweBPI-methodeaanbevelingengedaanoverhetbelangvanhet
hebbenvanmanagementcommitment?
-WordterindetheorievandenieuweBPI-methodeaanbevelingengedaanovercommitmentvanhet
personeel?
-WordterindetheorievandenieuweBPI-methodeaanbevelingengedaanoverbenchmarking?
-WordterindetheorievandenieuweBPI-methodeaanbevelingengedaanoverhetopleidenvan
personeelindeBPI-methode?
-WordterindetheorievandenieuweBPI-methodeaanbevelingengedaanoverhetselecterenen
prioriterenvanprocessen?
-WordterindetheorievandenieuweBPI-methodeaanbevelingengedaanoverhetbelangvaneenBPIteamvoorhetmanagenvaneenBPI-project?
-WordterindetheorievandenieuweBPI-methodeaanbevelingengedaanoverhetbegrijpen,
modelleren,analysevanhetproces?
-WordterindetheorievandenieuweBPI-methodeaanbevelingengedaanoverhetscopenvanproject?
2)Management
commitment
3)Commitmentvan
personeel
4)Benchmarking
5)OpleideninBPI-methode
6)Selecterenenprioriteren
vanprocessen
7)BPI-team
8)Begrijpen,modelleren,
analysevanhetprocesen
scopenvanproject
9)Verbeterenproces
10)Herontwerpenproces
11)Testennieuweproces
(onderdelen)technisch,
organisatorischencultureel
haalbaaris.
12)Implementatienieuw
proces
-WordterindetheorievandenieuweBPI-methodeaanbevelingengedaanoverhetverbeterenvaneen
proces?
-WordterindetheorievandenieuweBPI-methodeaanbevelingengedaanoverhetherontwerpenvan
eenproces?
-WordterindetheorievandenieuweBPI-methodeaanbevelingengedaanoverhettestenvanhet
nieuweproces(onderdelen)optechnische,organisatorischeenculturelehaalbaarheid?
-WordterindetheorievandenieuweBPI-methodeaanbevelingengedaanoverhetimplementerenvan
eennieuwproces(onderdeel)?
13)Opleidenvanpersoneel
innieuwe
proces(onderdelen)
-WordterindetheorievandenieuweBPI-methodeaanbevelingengedaanoverhetopleidenvan
personeelinhetnieuweproces(onderdelen)?
14)Implementeer
continuousimprovementbij
hetnieuweproces
-WordterindetheorievandenieuweBPI-methodeaanbevelingengedaanoverhetimplementerenvan
continuousimprovementbijhetnieuweproces?
15)Reviewenvanhetproces
rondomimplementatievan
hetnieuweproces
-WordterindetheorievandenieuweBPI-methodeaanbevelingengedaanoverhetreviewenvanhet
procesrondomimplementatievanhetnieuweproces?
16)MonitorenenReviewen
vanhetproces
-WordterindetheorievandenieuweBPI-methodeaanbevelingengedaanoverhetmonitorenvanhet
(nieuwe)proces?
-WordterindetheorievandenieuweBPI-methodeaanbevelingengedaanoverhetreviewenvanhet
(nieuwe)proces?
28
Criteria
Meetvragenpraktijkonderzoek
1)Visieenstrategie
-IsereeneenduidigeBPI-methodegekozen?
-Iseenvisie-documentvoordeBPI-methodeformeelvastgestelddoordeorganisatie?
-Iseenvisie-documentvoordeBPI-methodeconcreetuitgedragenindeorganisatie?
-Zijndestrategischelangetermijnbusiness-doelstellingenconsistentmetdegekozenBPI-methode?
-Zijndestrategischekortetermijnbusiness-doelstellingenconsistentmetdegekozenBPI-methode?
-ToonthetmanagementzichtbarebetrokkenheidbijhetgebruikvandeBPI-methodedoorerresources
(tijd,geldenmiddelen)voorbeschikbaartemaken?
-ToonthetmanagementzichtbarebetrokkenheidbijhetgebruikvandeBPI-methodedoorereen
passendehoeveelheideigentijdaantebesteden?
-ToonthetmanagementzichtbarebetrokkenheidbijhetgebruikvandeBPI-methodedoortezorgen
vooractiviteitenterbevorderingvandecommitmentvanhetpersoneelindeBPI-methode?
-Isereenconsistentcommitmentvanuitmanagementblijkens(management)verslagen?
-Isereenconsistentcommitmentvanuitpersoneelblijkensformelevergaderverslagen?
-IsereenconsistentcommitmentvanuitpersoneelblijkensdeelnameBPI-projecten?
-Isereenconsistentcommitmentvanuitpersoneelblijkensinformelesignalen?
-ToonthetpersoneelcommitmentaandeBPI-methodedoorerpositiefovertecommuniceren?
-ToonthetpersoneelcommitmentaandeBPI-methodedoordatpersoneeldeelneemtaanactiviteiten
terbevorderingvancommitmentaandeBPI-methode?
-Iseroriëntatieop(nieuwe)methodenentechniekenophetgebiedvandeBPI-methodeophetniveau
vandeorganisatiealsgeheel,enslechtseenmalig?
-Iseroriëntatieop(nieuwe)methodenentechniekenophetgebiedvandeBPI-methodeophetniveau
vandeorganisatiealsgeheel,endoorlopend?
-Iseroriëntatieop(nieuwe)methodenentechniekenophetgebiedvandeBPI-methodebinnendeBPIprojecten?
-IsereenplanomhetmanagementopteleidenindeBPI-methode?
-Isereenplanomvoldoendepersoneeladequaatopteleideninhetuitvoerenvanprojectenconform
deBPI-methode?
-Isereenplanomvoldoendeuitvoerendpersoneelopteadequaatopteleideninhetgebruikvan
resultatenuitdeBPI-projecten?
-Vindthetselecteren(aanwijzen)vanprocessendieinaanmerkingkomenvooreenBPI-project
controleerbaarplaatswaarbijdeproblemeninhetprocesvoldoendeprecieswordengeïdentificeerd?
-Vindthetselecteren(aanwijzen)vanprocessendieinaanmerkingkomenvooreenBPI-project
controleerbaarplaatswaarbijhelderiswelkekennis/vaardighedenhetBPI-projectzalvragenvande
projectleden?
-Vindthetselecteren(aanwijzen)vanprocessendieinaanmerkingkomenvooreenBPI-project
controleerbaarplaatswaarbijopbasisvandetop-downgegevenbusinessdoelen?
-Vindthetinventariserenvanprocessen,omtebepalenofzeinaanmerkingkomenvooreenBPI-project
systematischplaats(wordterintegraalgeïnventariseerd)?
-VindthetselecterenvanprocessendieinaanmerkingkomenvooreenBPI-projectcontroleerbaarplaats
(gestructureerdenmethodisch)?
-VindthetselecterenvanprocessendieinaanmerkingkomenvooreenBPI-projectcontroleerbaarplaats
opbasisvaneisen/wensenvande(in/ex)terneklantenvanhetproces?
-NaselectievanprocessenvindthetonderlingprioriterenvandeBPI-projectendangestructureerden
methodischplaats?(doorlopend(bijmijlpaal-momentenvanhetBPI-project)
-IselklidvanhetBPI-teamopgeleidindeBPI-methode?
-IsvoorelkBPI-projectvoldoendeGreen-/Blackbeltsbeschikbaar?
-WordtelklidvanhetBPI-teamvolledigingezetvoorditeneBPI-project?
-IsvoorelkBPI-projectvoldoendekennishebbersuitdelijnbeschikbaar?
-WordtdeprojectleidervanhetBPI-projectvolledigingezetvoorditeneBPI-project?
-IsereenoverzichtvanpersoneeldatindeBPI-methodeopgeleidisinenbeschikbaarvoorBPIprojecten?
-IsereenoverzichtvanBPI-personeelmetspecifiekekennis/vaardigheden?
-Isdeverbeter-doelstellingvoorhetBPI-projectvanafdestartvanhetBPI-projectheldergemaakt?
-Zijndeproblemenvanhet'AS-IS'-procesgeïdentificeerd?
-Wordtinhetbestaandeproceshetprobleemmeetbaargemaakt?
-Wordtde'AS-IS'-situatievanhetprocesgeanalyseerdengemodelleerd?
-IsdescopevoorhetBPI-projectvanafdestartvanhetBPI-projecthelder?
-Isdebeschikbareproject-doorlooptijdrealistisch?
2)Management
commitment
3)Commitmentvan
personeel
4)Benchmarking
5)OpleideninBPI-methode
6)Selecterenenprioriteren
vanprocessen
7)BPI-team
8)Begrijpen,modelleren,
analysevanhetprocesen
scopenvanproject
9)Verbeterenproces
-ZijnerBPI-techniekenomeenbestaandprocesteverbeterenbeschikbaargesteldvanuitdetheorie?En
-ZijndezebekendbijdeBPI-teamleden?
-ZijnerBPI-techniekenomeenbestaandprocesteverbeterengeselecteerddoordeorganisatiei.s.m.de
BPI-methode?
-WordenwaardevolleoplossingenvaneenBPI-verbeterprojectgedeeldenhergebruikt?
29
10)Herontwerpenproces
11)Testennieuweproces
(onderdelen)technisch,
organisatorischencultureel
haalbaaris.
12)Implementatienieuw
proces
13)Opleidenvanpersoneel
innieuwe
proces(onderdelen)
14)Implementeer
continuousimprovementbij
hetnieuweproces
15)Reviewenvanhetproces
rondomimplementatievan
hetnieuweproces
16)MonitorenenReviewen
vanhetproces
-LegtelkBPI-procesverbeterprojectvastwelkenon-waarden/afvaluithetproceswerdgeëlimineerd?
-LegtelkBPI-procesverbeterprojectvastwelkeflow/procesversnellingisgerealiseerd?
-IsvoorelkBPI-procesverbeterprojectvoldoendepersoneleresourcesbeschikbaar?
-ZijnerBPI-techniekenomeenbestaandprocesteherontwerpenbeschikbaarvanuitdetheorie?
-ZijnerBPI-techniekenomeenbestaandprocesteherontwerpenbekendbijdeBPI-teamenworden
dezebenut?
-ZijnerBPI-techniekenomeenbestaandprocesteherontwerpengeselecteerddoordeorganisatiei.s.m.
deBPI-methode?
-WordenwaardevolleoplossingenvaneenBPI-herontwerpprojectgedeeldenhergebruikt?
-LegtelkBPI-procesherontwerpprojectvastwelkenon-waarden/afvaluithetproceswerdgeëlimineerd?
-LegtelkBPI-procesherontwerpprojectvastwelkeflow/procesversnellingisgerealiseerd?
-IsvoorelkBPI-procesherontwerpprojectvoldoendepersoneleresourcesbeschikbaar?
-IshettesteneenapartonderdeelindepraktijkvandeBPI-projecten?
-IsbijelkBPI-projecteentestplanontwikkeld/aanwezig?
-Wordthettestplantenuitvoergebracht(doorhetBPI-teamen/ofanderen)?
-Wordthetnieuweprocesgetestopdeeraangesteldeeisen(denkaanbusinessdoelen,klantwensen,en
projectdoelen)?
-Zijner(nieuwe)procedures(ontwikkeld)tervervangingvandeoudeproceduresvanhetoudeproces?
-Wordtelknieuwprocesgetestopzijntechnischeuitvoerbaarheid?
-Wordtelknieuwprocesgetestopuitvoerbaarheidinelkvandegeraakteonderdelenvande
organisatie?
-Wordtelknieuwprocesgetestophaalbaarheidenacceptatiebijelkvandebetrokkenonderdelenvan
organisatie/uitvoerendemedewerkers?
-IsbijelkBPI-projecthetpersoneelgeïnformeerdoverdekomende(implementatievan)verandering?
-Ishetin-de-lijn-implementereneenapartonderdeelindepraktijkvandeBPI-projecten?
-IsbijelkBPI-projecteenimplementatieplanontwikkeld/aanwezig?
-Wordthetimplementatieplantenuitvoergebrachtdoorterzakekundigen(hetBPI-teamen/of
anderen)?
-Wordthetimplementerentenuitvoergebrachtbinnendegeplandetijdenkosten?
-WordtbijelkBPI-projecthetresultaatvandeactiviteit"monitoringophetnieuweproces(a.d.h.v.de
opgesteldKPI's)"vastgelegd?
-VindtbijelkBPI-projectdeactiviteit"monitoringophetnieuweproces(a.d.h.v.deopgesteldKPI's)"
plaats?
-IserbijelkeBPI-project-implementatieeentoepasselijkopleidingsplan(ontwikkeld)?
-IsbijelkBPI-projecthetpersoneelgeïnformeerdoverhettoepasselijkopleidingsplan?
-IsbijelkBPI-projecthetpersoneelgeïnformeerdoverde(nieuwe)proceduresdiezijnontwikkeldter
vervangingvandeoudeproceduresvanhetoudeproces?
-GeeftelkBPI-project-implementatieplanaanhoebetrokkenpersoneelwordtopgeleidindenieuwe
werkwijze/procedures?
-IsbijelkBPI-projecthetpersoneelgeïnformeerdoveropgeleidinde(nieuwe)proceduresdiezijn
ontwikkeldtervervangingvandeoudeproceduresvanhetoudeproces?
-Wordthetopleidingsplantenuitvoergebrachtdoorterzakekundigen(hetBPI-teamen/ofanderen)?
-LevertelkBPI-projectbijhetnieuweprocesookmaatregelent.b.v.hetcontinuverbeterenervan?
-Wordthetbelangvanhetcontinuverbetereningezienbijhetmanagement?
-Wordthetbelangvanhetcontinuverbetereningezienbijhetpersoneel?
-Blijktuitverslagleggingdathetbelangvanreviewenrondimplementatiewordtingeziendoorhet
management?
-Blijktuitverslagleggingdathetbelangvanreviewenrondimplementatiewordtingeziendoor
projectmedewerkers?
-Wordthetprocesendemethoderondomdeimplementatienadeimplementatiegereviewed?
-Wordthetnieuweprocesperiodiekgereviewed?
-WordenervoorhetnieuweprocesKPI's(ennormenvoordeKPI's)vastgesteld?
-LevertelkBPI-projectbijhetnieuweprocesookdieKPI's(ennormenvoordeKPI's)mee?
-WordthetprocesgeselecteerdengeprioriteerdalshetprocesnietaandeKPI-normenvoldoet?
30
4.4 WatisLeanSixSigma?
LeanSixSigmaiseencombinatievanLeanenSixSigma.OmLeanSixSigmabetertebegrijpenisde
onderzoeksvraag:“WatisvolgensdetheorieLeanSixSigma?”uitgesplitstin“watisLean?”en“wat
isSixSigma?”.
4.4.1 WatisLean?
LeanoftewelLeanmanagementisontleendvanhetToyotaProductionSystem(TPS)gecreëerd
doordeJapanseingenieursTaiichiOhnoenShigeoShingo(Inman,1999).TPSisookde
geboorteplaatsvanjust-in-time(JIT),eenbelangrijkelementvanLeanmanagement(Arnheiter&
Maleyeff,2005).Determ“Lean”isgeïntroduceerdinhetboek:TheMachinethatchangedthe
world:ThestoryofLeanProduction(zieRoos,Womack,Jones,1990).Deletterlijkebetekenisvan
hetwoord'Lean'is'slank'.Leanwerdinhetbeginvooralgebruiktindeproductiesfeerenvooralin
deauto-industrie.DoordesuccessenvanLeanwordtdemethodenutoegepastopprocessenop
allerleigebieden(Womac&Jones,2010).Leanwordtvaakaangeduidalseenkostenreductie
mechanisme(Achanga,2006).DedrijvendekrachtachterdeontwikkelingvanLeanmanagementis
deverwijdering/verminderingvan‘waste’(inhetJapans:Mudagenaamd)uiteenprocesmetals
doeldatalleactiviteiteninhetproceswaardecreëren.DitisbelangrijkvooralinJapan,eenland
metweinignatuurlijkehulpbronnen.Deinspanningengerichtophetverminderenvanafvalworden
nagestreefddoormiddelvancontinueverbeteringofeenKaizenevent5(Arnheiter&Maleyeff,
2005).HetdoelvanLeanvolgensWomackenJones(1996)ishetnastrevenvanperfectie.Eenreis
dienooiteindigt.VolgensDeKoning(2007),ishetisnieteenvoudigomLeanineencompacteen
overzichtelijkewijzetekarakteriseren.Leanbestaatnamelijkuiteen“lappendeken”van
verschillendetoolsentechnieken.Dezediversiteitenhetgebrekaansamenhangkanworden
herleidtotLean'sontwikkeling.Hetisgegroeidinproductieprocessen,gerichtopconcrete
problemen.Demeesteproductieprocessenhebbenlastvandiversebelemmeringendieaanleiding
geventotinefficiënties.Typischebelemmeringenzijnlangeomsteltijden,capaciteitsknelpuntenen
kwaliteitsproblemen.
Leanstreeft,volgensMotwani(2003),ernaaromorganisatiesmeerconcurrerendindemarktte
makendoorhetverminderenvandekostenalsgevolgvanactiviteitendiegeentoegevoegde
waardehebbenenverminderingvaninefficiëntiesinprocessen,zoalsvariabiliteitinhet
productieproces(Arnheiter&Maleyeff,2005)).VolgensSohal&Egglestone(1994)hoorthierook
hetverminderenvancyclustijdenbijen,volgensClaycombetal.(1999),hetverhogenwinstvande
organisatieenhetverhogenvandekwaliteitvanhetuiteindelijkeproduct(zieShingo,1986).
KwaliteitmanagementpastookinhetLean-straatje.BinnenLeanwordtditookwel“zeroquality
control(ZQC)genoemd.Degedachteachterhetsysteemisdathetmenselijkisomfoutente
maken.HetZQCsysteemneemtditdemensennietkwalijkmaarprobeertfoutentevoorkomen
voordathetproblemenoplevert.EenZQCsysteemomvateenfoutencontrole(ookwelinhet
Japans“PokaYoke”genoemd),broninspectie(bv.werknemerscontrolerenhuneigenwerk),
5
EenkaizenevenementiseenprocesdatdeJapanseprincipesvankaizen(zieonder)gebruiktineenversneldemanier
omietsineengebiedvandebusinessteverbeteren:http://www.isixsigma.com/dictionary/kaizen-event/.
[...]kaizenmeans[...]continuingimprovementinpersonallife,homelife,sociallife,andworkinglife.Whenappliedto
theworkplace[...][itrefersto]continuingimprovementinvolvingeveryone,managersandworkersalike[sic].(Imai,
1986zoalsbesprokeninMacphersonetal.,2015)
31
geautomatiseerdesystemenmeteen100procentinspectie,hetdirectstoppenvanactiviteiten
wanneerereenfoutisgemaakt,endewaarborgingvankwaliteit(Shingo,1986).
Leanbestaatuiteengrootaantalpraktische,“down-to-earth”hulpmiddelenomproblemenopte
lossenofdezebelemmeringentecompenseren.Dezetoolsenoplossingenzijnzeerbranche
specifiek(zieZipkin,1991zoalsbesprokeninDeKoning,2007).Echter,Ondanksdediversiteitvan
deinstrumentenentechnieken,iseengemeenschappelijkdoelvanalleLeantoepassingende
efficiencyvanprocessenteoptimaliseren(DeMast&Does,2006zoalsbesprokeninDeKoning,
2007).Leanbiedtverschillendeanalyse-instrumenteneneenaantalstandaardmodellenter
procesverbetering(ziebijlage9.2),maarhetontbeertLeanaaneenorganisatiestructuureneen
stapsgewijzestrategie(DeKoning,2007).
4.4.1.1 PrincipesvanLean
DeprincipesvanLeanzijnvolgensWomackenJones(1996):
1. “Theidentificationofvalue”
2. “Theeliminationofwaste”
3. “Thegenerationofflow(ofvaluetothecustomer)”
Theidentificationofvalue
HetidentificerenvanwaardevoorklanteniseenprincipevanLean.Alshetnietduidelijkiswatde
klantzietalswaardedanishetnietmogelijkdevoordelenvanhetproductaandeklanttetonen.
Elkeklantbeoordeeltwaardeopeenverschillendemanier.Eenklantkaneenwasmachinekopen
omdatdeklantwaardezietomthuisklerentewassen;Andereklantenzienwaardeinde(lagere)
kostenvanhetproductofzienwaardeinhetontwerpensommigeklantenzienzelfsdekleurals
waarde(zieookfiguur6).Deuitdagingvandefabrikantisomeenproductteontwikkelenopbasis
vandezeverschillendewaardeoordelen.Demoeilijkheidhierinisdatklantensommigeactiviteiten
alswaardebeoordelen(bv.hetmakenvanproductmetdehand)enandereklantendezelfde
activiteitals‘waste’kunnenbeoordelen(Melton,2005).
Figuur6Voorbeeldenvanverschillendesoorten‘’waarden”(Melton,2005)
32
Theeliminationofwaste
‘Waste’(afval)iselkeactiviteitineenprocesdatgeen
waardetoevoegtvoordeklant.
Somsiswasteeennoodzakelijkonderdeelvanhet
procesenvoegtwaardetoevoorhetbedrijfendit
kannietwordenverwijderd(bv.financiëlecontroles)
(Melton,2005).Näslund(2008)enMelton(2005)
noemenzevenvormenvanwasteteweten(ziefiguur
7):overproductie,wachten,transport,ongepaste
verwerkingen,overtolligevoorraad,onnodige
bewegingenendefecten(ziefiguur8voor
voorbeeldenvan‘waste’).Deonderzoekernoemtnog
eenvormvan‘waste’:hetverspillenvantalenten
Figuur77soorten'Waste'(Melton,2005)
(‘skills’)vanwerknemers.
Figuur87soorten‘waste’metvoorbeelden(Melton,2005
33
Thegenerationofflow(ofvaluetothecustomer)
‘Flow’wordtomschrevenalseenononderbroken,ongehinderde,liefststuksgewijzedoorstroming
vanhetproductofdeservicedoorhetproces(Bron:UNCPlusDelta,GreenBeltTraining).Het
gebrekaanflowindeproductieprocessenzorgtvoorvoorradenenzorgtdaarmeedathetkapitaal
indegoederenvastzit(Melton,2005).Leanprobeertdeflowteverbeteren.Leanwordtdaarom
(ook)beschrevenalseenpullsysteem.Erwordtinprincipealleengeproduceerdwanneerdeklant
hetproductwilt(‘pulled’)zodoendewordendekostenverminderdomdatvoorradenmindernodig
zijn(Näslund,2008).Omflowtebegrijpenishetbegrijpenvaneenwaardestroom(valuestream)
vanbelang.Eenwaardestroomiseenkoppelingvanactiviteitendieuiteindelijkwaardeleverenaan
deklant.Womack&Jones(1996)omschrijveneenwaardestroomals:‘Avaluestreammap
identifieseveryactionrequiredtodesign,order,andmakeaspecificproduct.Theactionsaresorted
intothreecategories:(1)thosethatactuallycreatevalueasperceivedbythecustomer;(2)those
whichcreatenovaluebutarecurrentlyrequiredbytheproductdevelopment,orderfiling,or
productionsystems;and(3)thoseactionswhichdon’tcreatevalueasperceivedbythecustomer
andcanbeeliminatedimmediately’(Womack&Jones,1996,zoalsbeschreveninO'Rourke,2005).
"Valuestream"mappingiseenvisueleweergavevanallestappen,takenofactiviteitenineen
procesendocumenteertdevolgordevanbegintoteind(ziefiguur9)(George,2002,zoals
beschreveninO'Rourke,2005).
Figuur9eenvoorbeeldvanValuestreammapping(UNCPlusDelta)
4.4.1.2 StappeninhetLeanproces
VolgensNave(2002)(zoalsbesprokeninNäslund,2008)zijner5(basale)stappeninhetLeanproces:
1. Hetdefiniërenvanwaardeenallewaardetoegevoegdeactiviteitenineenproces.
2. D.m.v.valuestreammappingidentificerenvandewaardestroominhetproces.
3. Alleniet-waardetoevoegendeactiviteitenuithetprocesverwijderen(ofverminderen)
zodatactiviteitenzonderonderbrekingkunnen‘doorstromen’.
4. Zorgenvoor“Pull”vandeklantvoorhetproductofdienstdoorhetproces(JustInTime6).
5. Hetstrevennaarcontinueverbeteringvanhetprocesdoorherhaaldelijkde
bovengenoemde(4)stappentedoorlopen.
6
Wiki:Justintime(JIT)iseenlogistiekemethodevoorvoorraadbeheersingbehorendtotleanmanufacturingdatis
ontstaaninJapan.Hetbetekent"preciesoptijd"leverenwatdeklantofketenpartnernodigheeft.
34
4.4.2 WatisSixSigma?
VolgensNäslund(2008)isSixSigma‘eenmanagementmethodegerichtophetverbeterenvande
kwaliteitvanprocessenomzotekunnenvoldoenaandeklantverwachtingen.’DeKoning(2007)
beschrijftSixSigmaalseenkwaliteitsverbeteringstrategie(ziefiguur10).SixSigmaprojectenzijn
projectent.b.v.heteffectieverenefficiëntermakenvanroutineoperaties,aangeduidals
'processen'(zie§4.1.1).Degrotemeerderheidvanhetwerkinorganisatieswordtuitgevoerdvia
routineoperaties.Productie,backofficeprocessen,sales,marketing,gezondheidszorgworden
(vaak)opeenzelfde(quafuncties)wijzeuitgevoerd(zieDeMast&Does,2006zoalsbesprokenin
DeKoning,2007).
Figuur10RationalreconstructionofSixSigmabusinesscontext(DeKoning,2007)
VolgensArnheiter&Maleyeff(2005)isdeoorsprongvanSixSigmateherleidentottweeprimaire
bronnen:TotalQualityManagement(TQM)endeSixSigma-statistischemetriekenvanMotorola7.
Sixsigmaisontwikkeld,doorBillSmithin1986bijMotorola,metalsdoelomsystematisch
processenteverbeterendoordefectenwegtenemen.VandaagdedagisSixSigmaeenbredeop
langetermijngebaseerdebusiness-strategie(Bendel,2005)inplaatsvaneengefocust
kwaliteitsmanagementprogramma(Arnheiter&Maleyeff,2005).
VolgensNäslund(2008)isSixSigmadaarnaastook‘eenerggestructureerdemethodedievolledig
gebaseerdisopmetingenenhetkunnenbewijzenvangemaaktestellingen.’Doorhetgebruikvan
statistischemethodenwordenorganisatiesinstaatgesteldomschommelingenineenprocesopte
sporenendeoorzaakervantebegrijpen.Näslund(2008):‘Processenkunjepasgoedbeheersenals
jeweethoeelkprocesverlooptenomdatteweten,moetergemetenworden:“metenisweten”.’
Doorhetwegnemenvande(grond)oorzakenenhetbeheersenvanhetproceszalhetprocess
verbeterenomdatervoorgezorgdwordtdatfoutennietmeergebeuren(Pojasek,2003,zoals
besprokeninNäslund,2008).Idealiterzalditoplangetermijnvoordelenmoetenopleverenvoorde
organisatie(BisgaardenFreiesleben,2004,zoalsbesprokeninNäslund,2008).
7
Wikipedia:MotorolaInc.iseenAmerikaansmultinationaleondernemingophetgebiedvancommunicatietechnologie.
Begin2011werdhetbedrijfgesplitstinMotorolaMobilityenMotorolaSolutions. 35
Sixsigmawordtookgeprezenalseenmethodeomafvalteverminderen,deklanttevredenheidte
verhogenendaarmeedefinanciëleresultatenteverbeteren(Revereetal.,2003,zoalsbesproken
inNäslund,2008).VolgensNäslund(2008)is‘hetuiteindelijkedoelis:hetbereikenvanSixSigma
nml.3,4defectenpermiljoenmogelijkhedenopdefecten(ziefiguur11).’Sigma(σ)isdeGriekse
letterdiedematevanspreiding8aangeeft.
Figuur116σ(Bron:UNCPlusDeltaTrainingGreenBelt)
4.4.2.1 Programma
DeeffectiviteitvanSixSigmaishetgrootstalsSixSigmaalseenprogrammaisgeïmplementeerd
(ziefiguur12)binneneenorganisatie(McCarty,2005zoalsbeschreveninMoosa&Sajid,2010).
HetprogrammamanagementbestaatuitéénofmeerMasterBlackBelts,éénofmeerprogramma
managers,enéénprogrammadirecteur.Deprogrammamanagersbeherendeadministratie,
selecterendeprojecten,houdentoezichtencontrole.Deprogramma-managerszijnook
verantwoordelijkvoordeaanpassingvankoersvanhetprogramma(DeKoning,2007).DeMaster
BlackBeltsfungerenalsSixSigmaexpertsenzijndebronvanhetbedrijfmetbetrekkingtot
(nieuwe)methodenentechniekenm.b.t.SixSigma.DetakenvandeMasterBlackBeltsishetgeven
vantrainingaanBlackenGreenBeltsengevenondersteuningbijdeSixSigmaprojecten.De
programmadirecteurmaaktdeeluitvan
hetseniormanagementenisde
eindverantwoordelijkevanhetSixSigmaprogramma(DeKoning,2007).IneenSix
Sigma-programmazijnteamsaltijd
voldoendeopgeleidenhebbendejuiste
competentieomdeverschillende
instrumentenentechniekentegebruiken.
Alsdezeteamsnietmeerfunctionerendan
stopthetSixSigma-programma(Moosa&
Sajid,2010).
Figuur12SixSigmaorganisatiestructuur(DeKoning,2007)
8
Spreidingisdeafwijkingtenopzichtevandegemiddeldeprestatie.Hoemeerspreiding,hoeinconsequenterdeproces
prestatie.Hoemeerspreiding,destemeerengroterdeverrassingen.
36
4.4.2.2 Projectgedrevenmethodologie
DeSixSigmaaanpakisgebaseerdophet‘project-door-projectverbetering’principe,metprojecten
geleiddoorfulltimeverbeteringingenieursofmanagers,genaamd'BlackBelts',ofparttime
verbeteraars(minimaal20%)vaak,aangeduidals'GreenBelts’.DemeesteBeltsworden
gerekruteerduitdelijnorganisatie,ennietvandestafafdelingen.Omtekunnenwerkenaan
structureleproblemenwordendeBelts(deels)verwijderduithunregulierebaan.Deprojecten
wordengeselecteerdenbewaaktdoordezogenaamde‘Champions’.DeChampionisdeeigenaar
enverantwoordelijkevanhetproject.M.a.w.deChampioniseigenaarvanhetprobleemenmaakt
gebruikvandeBeltsomhetprobleemoptelossen(ziefiguur13enbijlage9.4).Deprojecten
wordendoorgaansnaelkefase(Define,Measure,Analyze,ImproveenControle(zie§4.4.2.4),
tijdensdezogenaamdeTollgate,beoordeelddoordeChampion.IndezeTollgatebepaaltde
Championderichtingmaarookofhetprojectnoglevensvatbaaris(“Go”of“No-Go”)(ziebijlage
9.4).HetprojectteamwordtaangevuldmetYellowBelts(ookwelOrangeBeltsgenoemd),die
relevantekennisinbrengenenhelpenmethetverzamelenvangegevensofvoerenanderetaken
uit(DeKoning,2007).
Figuur13VerschillenGreenbelts,BlackBeltsenChampions(Banuelas&Coronado,2002)
4.4.2.3 Training
DetrainingvandeBlackenGreenBeltsvindtgewoonlijkplaatsinvierofvijfmodulesmeteen
periodevandriewekentussendeopeenvolgendemodules.DeBlackenGreenBeltsvoerenhun
(eerste)SixSigma-projectenuitindezeperiodesmetalsdoelervoortezorgendatdeBeltshet
geleerdeonmiddellijkindepraktijkkunnentoepassen.DeGreenbeltskrijgeneenbasistrainingop
hetgebiedvan(statistische)SixSigmamethodieken.DeBlackbeltskrijgeneenmeergeavanceerde
trainingopditgebied(McCarty,2005zoalsbeschreveninMoosa&Sajid,2010).Devoortgangvan
deprojectenwordtbewaaktdoordeChampions(zie§4.4.2.2)entijdensdetrainingendoorde
(Master)BlackBelts.De(Master)BlackBeltbeoordeeltofdeBlack/GreenBeltdeSixSigmamethodologie,volgtendejuisterelevantetechniekentoepast(ziebijlage9.5)(DeKoning,2007).
VolgensMoosa&Sajid(2010)zijnerveelbedrijvendieSixSigmatrainingsprogramma’saanbieden
nietgoedinstaatomhetpersoneelopeengoedemanieropteleiden.Eenbedrijfheeftdanwel
gecertificeerdeGreenenBlackBeltsrondlopenmaardebeltshebben(zeer)weinigstatistische
kennisomcomplexeproblemenoptelossen.Deonderzoekerdenktzelfdathetnietmogelijkisom
binnenderelatiefkortetraining(vierofvijfmodules)eengoedestatisticusopteleidenzelfsal
wordtdetrainingwelopdejuistemaniergegeven.
37
4.4.2.4 DMAICenDMADV
Sixsigmakenttweesleutelmethodesdiesterk
geïnspireerdzijnopdePDCAcyclusvanDeming(1986)
(DeKoning,2007):DeDMAIC-cyclus(ziefiguur14),dat
gerichtisombestaandeprocessenteverbeteren,ende
DMADV-cyclus(ookwelDesignforSixSigma(DFSS)
genoemd,(Zafar,2015)),datgerichtisomnieuwe,meer
voorspelbare,volwassenenvanfoutengevrijwaarde
productenofprocessenteontwerpen(Jonesetal.,2010).
Dezestap-voor-stapproceduresbiedendeBlackenGreen
Beltseenchecklistdiehelpenomdejuistevragente
stellenenomdejuistetoolstegebruikenindejuistefase
(ziebijlage9.5).Deprocedureszorgenerookvoordatde
projectenvoorhetmanagementgemakkelijkertevolgen
Figuur14DMAIC-cyclus(Bron:UNCPLus
zijn(DeKoning,2007).Hetisinprincipenietdebedoeling
Delta)
vandecyclusomdezealtijdophetzelfdeprocestoete
passen.Naelkecycluswordteenanderprocesmetdezemethodeaangepakt.Inditkaderkaner
gesprokenwordenvaneencontinueverbeterenvanprocessen.Alshetprocesnietmeeraande
normenvoldoen(oferzijnandereontwikkelingen)danwordtdecyclus(uiteraard)welweerop
hetzelfdeprocestoegepast.
DMAIC
Define:Erwordtindezefaseeen‘projectcharter’(ziebijlage9.8)uitgewerktwaarinhet
(meetbare)probleem,deklant,deverwachte(klant)voordelen,descope,deteamsamenstellingen
deplanningwordtopgenomen(DeKoning,2007).VolgensJonesetal.(2010)worden‘Indezefase
ookhetmeetplan,ditishetplanwaarinisopgenomenwatenhoeergemetenwordt,opgesteld’en
hetglobaleprocesbeschrevena.d.h.v.eenSIPOC(Supplier,Input,Process,OutputenCustomer(zie
ookfiguur15))(DeKoning,2007).
Figuur15VoorbeeldSIPOC(Bron:UNCPlusDeltaGreenBeltTraining)
38
Measure:Indezefasewordthetprobleeminhuidigesituatiegemeten.M.a.w.erwordtbepaald
hoegroothetprobleemis.Dekritiekekwaliteitseigenschappen(CTQ's)vanhetproductofde
dienstwordengeïdentificeerd(Bv.doorlooptijd).DeCTQ'szijnde“kwaliteitsdimensies”waarop
eenSixSigma-projectisgericht.Aandehandvandekwaliteitdimensieswordtde“baseline”van
dezeCTQ’svastgesteldenwordendedoelenvoorverbeteringbepaald(bv.een
doorlooptijdverbeteringvanhetprocessmet10%)(DeKoning,2007).
Analyze:IndezefasewordenderesultatenvandeMeasure-fasegeanalyseerd.Hierinwordt
bepaaldwatdegrondoorzakenzijnvandedefectenenvandevariatieinhetproces(Jonesetal.,
2010).M.a.w.deinvloedsfactorenenoorzakendiehetgedragvandeCTQbepalenworden
geïdentificeerd(DeKoning,2007).
Improve:Indezefasewordenaanpassingenaandebestaandewerkwijzeontworpen(engetest)en
geïmplementeerdmetdebedoelingdeprestatievandeCTQ(’s)teverbeteren(DeKoning,2007).
Hetisbelangrijkdieoplossingenteselecteren(enteimplementeren)diehetbestebijhetbedrijf
passen(Jonesetal.,2010).
Controle:Erwordenindezefasemaatregelengeïmplementeerdenactiesondernomenomde
verbeteringteondersteunen(DeKoning,2007).Deduurzamemaatregelen(zoalsbeheers-en
controlesystemena.d.h.v.KPI’s9),(DeKoning,2007)zijngetroffenomtezorgendatdeorganisatie
nietterugvaltindeoudegewoontes(Jonesetal.,2010).
InhetGreenBelttrainingsmateriaalvan
UNCPlusDeltawordtbeweerddatelke
fasevandeDMAIC-cyclusmoetworden
uitgevoerdomeengoedproceste
krijgen(ziefiguur16).Wetenschappelijk
isdit(nog)nietbewezenmaarhet
plaatjegeeftaanwatvoorproblemen
ervolgensUNCPlusDeltaontstaanals
eenfasewordtovergeslagen.
Figuur16‘Allefasesmoetendoorlopenworden’(Bron:UNCPlusDeltaGreenBeltTraining)
DMADV
DeDefine,MeasureenAnalyse-fasezijndezelfdealsindeDMAIC-cyclus(zieboven).
Design:Dezefaseomvatdegedetailleerdeuitwerkingvanhetontwerpendeontwikkelingvaneen
bijpassendrobuustnieuwproductie-ofdienstverleningsproces(Jonesetal.,2010).
Verify:Dezefaseomvatdepilot-entestfase,demonitoringvanKPI’s,entenslottedeoverdracht
vanhetproduct-enprocesontwerpaandeproceseigenaar(Jonesetal.,2010).
9
Wikipedia:Kritiekeprestatie-indicatorenafgekortKPI's,zijnvariabelenomprestatiesvanondernemingenteanalyseren
39
4.4.2.5 StappeninhetSixSigmaproces
DestappeninhetSixSigmaprocesvolgendeDMAIC-cyclus(OfdeDMADV-cyclus(zie§4.4.2.4)).In
deonderstaandetabel(3)ishetprocesindevolgendegeneriekestappenonderscheiden(zieook
bijlage9.6‘RationalreconstructionofSixSigma'sstepwisestrategy’voordetotstandkomingvande
onderstaandetabel(DeKoning,2007).
Define-fase
1
Identifyandmaprelevantprocesses.
2
Identifytargetedstakeholder.
3
Determineandprioritizecustomerneedsandrequirements.
4
Makeabusinesscasefortheproject.
Measure-fase
1
SelectoneormoreCTQs.
2
DetermineoperationaldefinitionsforCTQsandrequirements.
3
ValidatemeasurementsystemoftheCTQs.
4
Assessthecurrentprocesscapability.
5
Defineobjectives
Analyse-fase
1
Identifypotentialinfluencefactors.
2
Selectthevitalfewinfluencefactors.
Improve-fase
1
QuantifyrelationshipbetweenXs(=sollutions)andCTQs.
2
DesignactionstomodifytheprocessorsettingsofinfluencefactorsinsuchawaythattheCTQsare
optimized.
3
Conductpilottestofimprovementactions.
Controle-fase
1
Determinethenewprocesscapability.
2
Implementcontrolplans
Tabel3RationalreconstructionofSixSigma'sstepwisestrategy,Generiek(DeKoning,2007)
4.4.2.6 ImplementatievanSixSigma
VolgensMoosa&Sajid(2010)isergeenstandardmethodeofmodelvoordeimplementatievanSix
Sigmaineenorganisatie.EenuniformemaniervanhetimplementerenvanSixSigmablijfteen
mythevolgensdeonderzoekers.HetSixSigmaimplementatieprocessenenstijlvarieertnamelijk
perorganisatie,perland,perlocatieenkanzelfsindetijdveranderen.
4.4.2.7 KritischesuccesfactorenvoorimplementatievanSixSigma
Sixsigmawerdbeschouwdalseenrevolutionaireaanpakvoorproduct-enproceskwaliteit
verbeteringdoorheteffectievegebruikvanstatistischemethoden(HarryenSchroeder,2000;
Eckes,2000;Pandeetal.,2000zoalsbeschreveninAntony&BanuelasCoronado,2002).Moosa&
Sajid(2010)bewerendathetsuccesvanSixsigmaprogramma’snietgebaseerdisopdeinhoud
maarafhankelijkisvaneengoedeimplementatievanSixSigma.Deonderzoekersnoemenm.b.t.
implementatietweeuniekekarakteristieken.
40
Teneersteeenimplementatievaneenprogramma(zoalsSixSigma)isnieteen“one-phase
process”.Hetiseenprocesbestaandeuitmeerderstappenuitgesmeerdovereenaantaljarenen
tentweedehebbenSixSigmaprogramma’seenverschillendeleercurveperorganisatie(ziefiguur
17).
Figuur17LeercurvevaneenSixSigmaprogramma(Moosa&Sajid,2010)
VolgensAntony&BanuelasCoronado(2002)ishetvanbelangmetdeonderstaandefactoren(zie
ookfiguur18)rekeningtehoudenalseenorganisatiehetvolledigepotentieelvanSixSigmatotzijn
beschikkingwiltteverkrijgen.Deonderzoekersbewerendatalséénvandezefactorenontbreekt
tijdensdeimplementatievanSixSigma-projectenheteencompleteverspillingvaninspanning,tijd
engeldisennietinplaatsvaneensuccesvolleimplementatie.
DevolgendekritischesuccesfactorenwordengenoemdomdeimplementatievanSixSigmaineen
organisatietedoenslagen.Defactorenzijnaangevuldmetenkeleandereindeliteratuurgevonden
kritischesuccesfactoren.
1. Betrokkenheid,commitmenten
enthousiasmevan(top)
management.Dituitzichino.a.
deelnamevanhetmanagementin
projectenenhetmanagenvande
projectorganisatie(Antony&
BanuelasCoronado,2002).Joneset
al.(2010)beveleneenspecifiekerol
weggelegdvoordemanager
(Champion)aandieookderolvan
Blackbeltzalkrijgen.Doorde
uitvoerendeondersteuningende
beslissingsbevoegdheidvande
champion/blackbeltmaakthetdeSix
Sigmainitiatievenmakkelijkerendit
komtdevoortgang/snelheidvanhet
SixSigmaprojecttengoede.
Figuur18Kritischesuccesfactorent.b.v.implementatieSix
Sigma(Antony&BanuelasCoronado,2002)a.d.h.v.
resultatenvan17bedrijvenbezigmetSixSigma.De
gebruikteschaaliseen5-puntsLikertschaal.
41
2. Eencommunicatieplanmetalsdoelhetbegrip,demethodologie,detoolsende
techniekenvanSixSigmaaanhetpersoneelcommuniceren.Ditkandeweerstandtegen
veranderingverminderen(HendersonenEvans,2000zoalsbesprokeninAntony&
BanuelasCoronado2002).
3. HetkoppelenvanSixSigmafilosofieaandebusiness-strategie.SixSigmakannietworden
gezienalseenzelfstandigeactiviteit.Hetiseen(hele)filosofieinplaatsvanalleeneen
aantaltoolsentechniekenvankwaliteitsverbetering(Dale,2000zoalsbesprokeninAntony
&BanuelasCoronado,2002).Indezecontextishetookbelangrijkeenvisietehebben.
Jonesetal.(2010)beschrijveninhunonderzoekdateenduidelijkevisieoverSixSigma
projectende“sleutelistothetsuccesvandeSixSigmainitiatieven”.Ookmoetinelk
project,hetverbandtussenhetprojectendebusinessstrategiewordengeïdentificeerd.Er
moetwordenaangetoond(incijfersengeld!)dathetprojectdebusiness(strategie)iets
gaatopleveren(Antony&BanuelasCoronado,2002).Jonesetal.(2010)zieninditverband
eengrotererolvoorhetSixSigmateam.DeonderzoekerswillendathetSixSigmateamde
verantwoordelijkheidkrijgtoverdefinanciën.Doordezeverantwoordelijkbijdeteamleden
teleggenwordenzijgemotiveerddejuistemethodesvoorhunprojecttegebruikenende
juistebeslissingentenemen.
4. HetkoppelenvanSixSigmaaandeklanteneisen/wensen.Sixsigmabeginteneindigtmet
deklant.Daarombeginteenprojectmetdevaststellingvandeeisenvandeklant.Een
belangrijkpunthierbijisdeidentificatievandekritischekwaliteitskenmerken(CTQ’s).In
sommigegevallenisditnietmakkelijk,vooralalsdeeisenvandeklantdubbelzinnig,
subjectiefenslechtgedefinieerdzijn.Indedienstensectorkomtditvakervoordanin
productiebedrijven(Antony&BanuelasCoronado,2002).
5. Selectievangedefinieerdeengeprioriteerdeprojecten.Ermoetengoedecriteriavoorde
selectieenprioriteringvanprojectenzijn.Slechtgekozenengedefinieerdeprojectenleiden
totvertraagderesultatenenookeengrootdeelvandefrustratie.Degeselecteerde
projectenmoetennauwverbondenzijnaandezakelijkedoelenvandeorganisatie(Ingleen
Roe,2001zoalsbesprokeninAntony&BanuelasCoronado,2002).Daarommoeteen
project(pas)gekozenwordenalshetdeorganisatieeenconcurrentievoordeel,
winstgevendheidenefficiëntievoordelenzoalseendoorlooptijdverbeteringoplevert
(Antony&BanuelasCoronado,2002).Strategieenplanningvandeorganisatiebeginnen
methetprocesvandeselectievanprojectendieopeeneffectievemaniermoetgebeuren
omdeSixSigmainspanningtedoenlonen(George,2002,Anthony,2004zoalsbesproken
inO'Rourke,2005).Zonderdezekoppelingisdeorganisatienietinstaatzalzijnom
"strategischebeslissingenoverwathetbelangrijksteisvoorhetbedrijfenhaarklanten"
(George,2005zoalsbesprokeninO'Rourke,2005)(ziefiguur19)temaken.
42
Figuur19koppelingtussendestrategievandeorganisatieendeinvloedvandeklant(O'Rourke,2005).
6. Eengeschikteorganisatorischeinfrastructuur.OmmetSixSigmatewerkenmoetinde
organisatiealeenaantalorganisatorischekenmerkenaanwezigzijnzoalsvoldoende
middelen(doorinvesteringen).Ookishetzeerwenselijkomeenzekerematevan
communicatievaardighedenbinnendeteamstehebben,eenlangetermijnfocusen
strategietehebbenenwerknemersdiebedrevenzijninteamwork(Antony&Banuelas
Coronado,2002).
7. Cultuurverandering.DeSixsigmacultuurwordtgezienalseenopenenveiligeomgeving
waarfoutengezienwordenalsmogelijkhedentotverbetering(Erwin,2000zoalsbesproken
inAntony&BanuelasCoronado(2002)).Vooreensuccesvolleintroductieenimplementatie
vanSixSigmazijndaarom(vaak)aanpassingenaandecultuurvandeorganisatieeneen
veranderingindehoudingvandemedewerkersvereist(Antony&BanuelasCoronado,
2002).
8. Projectmanagementvaardigheden.AangezienSixSigmaeenprojectgedreven
methodologieis,ishetvanbelangteamleden(vooraldegreenendeBlackBelts)tetrainen
inprojectmanagementvaardigheden(Antony&BanuelasCoronado,2002).
9. HetkoppelenvanSixSigmaaanleveranciers.VeelorganisatiesdiedeuitvoeringvanSix
SigmavindenhetnuttigzijnomdetoepassingvanSixSigmaprincipesuittebreidentothet
beheervanhunsupplychain10(Antony&BanuelasCoronado,2002).
10. Trainingvanhetpersoneelendeorganisatie.Volgensdeonderzoekers(Antony&
BanuelasCoronado,2002)ishetcruciaalomdewerknemershet'waarom'enhet'hoe'van
SixSigmazovroegmogelijkbijtebrengenzodatwerknemerszich‘comfortabeler’gaan
voelenalszemetSixSigmatemakenkrijgenopdewerkvloer(HendricksenKelbaugh,1998
zoalsbesprokeninAntony&BanuelasCoronado,2002).
10
Wiki:Asupplychainisasystemoforganizations,people,activities,information,andresourcesinvolvedinmovinga
productorservicefromsuppliertocustomer.
43
Indezecontextishetvanbelangmetsixsigmakleine‘quickwins’tebehalenomzohet
personeel/organisatieenthousiasttekrijgen(entehouden)voorSixSigma.Daarnakande
focusgelegdwordennaardegroteremeerambitieuzeprojectendiemeertijdenmiddelen
nodighebbenomhetpersoneeltebereiken(Antony&BanuelasCoronado,2002).Ook
moethet‘Beltsystem’indegeheleorganisatiegeïmplementeerdwordenstartend,
hiërarchischgezien,vanafhettopmanagement(de“Champions”)totaanbenedennaarde
werkvloer(ziebijlage9.4).Het‘Beltsysteem’varieertechtervanorganisatietotorganisatie
envanadviseurtotadviseur.HetBeltsysteemvoldoetechternietalleenomSixSigma
goedtelatenfunctioneren.DeorganisatiemoetookbuitendeSixSigmadisciplineom
zoekennaarnieuwemethodenentechniekenalsaanvullingopSixSigma(Pandeetal.,
2000zoalsbesprokeninAntony&BanuelasCoronado,2002),ditomvaneengetraindeeen
lerendeorganisatietemaken.OokdeSixSigmamethodenvariërenvanorganisatietot
organisatie.Erisgeenstandaardmethodeenorganisatiesmoeteninstaatzijnhetkiezen
vandemeestgeschikteinstrumentenentechniekendieophenvantoepassingzijn(Pande
etal.,2000,zoalsbesprokeninAntony&BanuelasCoronado,2002).
11. HetkoppelenvanSixSigmaaanwerknemers(humanresources).Veranderenvanhet
gedragopdelangetermijnvereisteenaanpakwaarmeedesixsigmadoelen‘ingeburgerd’
wordtindeindividu.Hetgewenstegedragmoetd.m.v.Humanresources-gebaseerde
actiesgevormdworden(Antony&BanuelasCoronado,2002).
4.4.3 LeanSixSigma:EencombinatievanLeanenSixSigma
EenLeanSixSigma(L6S)organisatiezoumoetenprofiterenvandesterkepuntenvanzowelLean
alsSixSigma(ziefiguur20enfiguur21).Leanorganisatiesmoetenbijvoorbeeldindebesluit-
vormingmeergebruikmakenvan(statistische)dataenzoudenmeergebruikmoetenmakenvan
methodiekendieopeenmeerwetenschappelijkemanierdekwaliteitbevorderen(ziebijlage9.5).
VolgensDeKoning(2007)biedtLeanverschillendeanalyse-instrumenteneneenaantalstandaard
modellenterprocesverbetering(ziebijlage9.2),maarhetontbeertLeanaaneen
organisatiestructuureneenstapsgewijzestrategie.SixSigmaheeftdezewelindevormvande
DMAIC-cyclusenhetprogramma.SixSigmaorganisatieszoudenmeertrainingmoetenkrijgenin
methodenom‘waste’inhunprocessenteverminderenzoals‘kaizenevents’(zie§4.4.1)envalue
streammapping(zie§4.4.1.1)(Arnheiter&Maleyeff,2005).
Figuur20VerschillentussenLeanenSixSigma(O'Rourke,2005)
44
Figuur21VergelijkingvanLeanenSixSigmastrategie(O'Rourke,2005)
Moosa&Sajid(2010)delen,quacomplexiteit,SixsigmainalseencomplexeenKaizenevents(als
onderdeelvanLean)alsheteenvoudigstehulpmiddelomproblemenoptelossen.Kaizen(endus
ookLean)maaktdaarbijgebruikvanPDCA-cyclussenenteams(opuitvoerendniveau)die
probleemoplossendeplatformsvormendaarbijgebruikmakendvanrelatiefeenvoudigeanalyse
toolsenstatistischeinstrumenten.SixSigma,integenstellingtotLean,iseenhulpmiddelop
managementniveauomcomplexeorganisatorische(diepgewortelde)problemenoptelossen.Bij
dezeuitgebreideanalysevangegevenswordengebruikgemaaktvanmeergeavanceerde
statistischetechniekenentoolsdiemeerstatistischekennisvereisendande‘Lean-tools’.
4.4.3.1 EenLeanSixSigmaorganisatiebestaatuitdevolgendeelementen
1. EenorganisatorischeinfrastructuurdatisgebaseerdopSixSigma-aanpak.Ditbetekentdat
ergebruikgemaaktwordtvaneenprojectorganisatiebestaandeuitBlack-,Green-,
Orangebeltsenchampions(ziebijlage9.4)enwaarbijhetLeanSixSigma-initiatiefbeheerd
wordtalseenprogramma(zie§4.4.2.1).Daarnaastzalhetprojectopleidings-en
trainingsprogrammaookafkomstigzijnvanSixSigma(zie§4.4.2.3)(DeKoning,2007).
2. Eenstapsgewijzestrategievoorprojecten,datafkomstigisvanSixSigma,bestaandeuitde
DMAICofDMADV(zie§4.4.2.4)stappen.Lean(analyse)toolszoalsvaluestreammapping
enstandaardverbeteringmodellen(ziebijlage9.2)zijnonderdeelvandezeprojectaanpak
(DeKoning,2007)(ziefiguur22).
45
Figuur22DMAICaangevuldmetprincipesLean(Bron:UNCplusDeltagreenBelttraining)
3. EencombinatievanhulpmiddelenentechniekenafkomstiguitdeLeanenSixSigma
toolboxen.Leanbiedtmeestaleenvoudigegereedschappenwaarvoornietwiskundige
achtergrondvoornodigis.DezeLeantoolszijngemakkelijktoetepasseneneffectiefom
veelvoorkomendeproblemenindeprocessenoptelossen.Detoolsentechniekenzijn
verwerktindestapsgewijzestrategieenhelpendeBlack-enGreenbeltsomtussentijdse
resultatentebehalen(ziefiguur22)(DeKoning,2007).
4. Eencombinatievanbegrippenenclassificatiesvanbeidebenaderingen.VanSixSigma
wordentermenzoalsCTQgenomenenLeanheefttermenzoalstakttijd11,kritiekepaden
waste(DeKoning,2007).
11
DetijddiedeklantjeguntomjeactiviteituittevoerenoftwelTakttijd=Beschikbaretijd/Klantvraag(Bron:GreenBelt
TrainingUNCPlusDelta)
46
5
Praktijkonderzoek
Hoofdstuk5geeftderesultatenweervandeactionresearchgedaanindeperiodemaarttot
september.Deresultatenzijneensamenvattingvanhetlogboekdatdoordeonderzoekeris
bijgehouden.Deresultatenzijntenbehoevevandeleesbaarheidingedeeldaandehandvande
meetbarecriteriavande‘best-in-line’BPI-methode(zie§4.2.1).Erisgeprobeerddezeindelingzo
goedmogelijkuittevoeren.Deonderzoekerheeftechtertemakengehadmetenkele
twijfelgevallen(ofresultatendiesimpelweggewoonnietintedelenwaren)waardoordeindeling
nietgeheelzuiveris.Delezerdienthierrekeningmeetehouden.Inhoofdstuk6zijnderesultaten
vanhetpraktijkonderzoekvergelekenmetderesultatenuithettheorieonderzoekenzijner
conclusiesgetrokken(zieconceptueelmodel§2.5).
1)Criterium:‘Visieenstrategie’
IsereeneenduidigeBPI-methodegekozen?
(+)Debehoeftenendewensenvandebusinesszijnduidelijkgebleken.HetCentraalBureauvoor
deStatistiekheeftgekozenvoordeLeanSixSigmamethodealsnieuwalternatiefvoordehuidige
herontwerpmethodegeïntroduceerdomdatvolgensJ.W.“Deervaringwasenisdatdehuidige
maniervanherontwerpenendeIToplossingenduurwarenenlangopzichlietenwachten.Verder
waserookrelatiefweinigaandachtvoorprocesverbeteringzonderIT.Ditwildenweinvullenmet
L6S.”
Iseenvisie-documentvoordeBPI-methodeformeelvastgestelddoordeorganisatie?
(+)HetCBSheefteenduidelijkevisieindevormvaneen10-puntenplan(ziebijlage9.11
strategischeagenda).
Iseenvisie-documentvoordeBPI-methode
concreetuitgedragenindeorganisatie?
(+)Devisie(ookophetgebiedvan
procesverbetering)isopeenaantalmanieren
uitgedragenaanhetpersoneel(bron:
observatiesmaarttotenmetseptember).Ten
eerste,doorhet‘strategische’punten
ophangenvanhet10-puntenplan(ziefiguur
23).Tentweededoor
informatiebijeenkomstenteorganiserenvoor
deresultatenvanL6S-projecten.Tenderde
Figuur2310-puntenplannaasthetkoffieautomaat
doorhet10-puntenplantepresenterenin
teamvergaderingenentenvierdeisereen
webpaginaopintranetgemaaktmetdaaropaandachtvoorhet10-puntenplan.
47
Zijndestrategischelangetermijnbusiness-doelstellingenconsistentmetdegekozenBPI-methode?
(+)Ziebijlage9.13enzieonder.
Zijndestrategischekortetermijnbusiness-doelstellingenconsistentmetdegekozenBPI-methode?
(+)HetCBSheefteenlangeenkortetermijnstrategieontwikkeldinzakehetprocesverbeteren
binnenhetCBS(zieBijlage9.13).
2)Criterium:‘Managementcommitment’
ToonthetmanagementzichtbarebetrokkenheidbijhetgebruikvandeBPI-methodedoorer
resources(tijd,geldenmiddelen)voorbeschikbaartemaken?
(+)BinnenhetCBSisdeDirecteurGeneraal(DG),de‘trekker’v.w.b.LeanSixSigma.DeDGisinzijn
vorigefunctie,hetNederlandsForensischInstituut(NFI)verantwoordelijkgeweestvoorde
implementatievanL6S.DeDGzorgtvoorzichtbarebetrokkenheidd.m.v.presentaties,interviews
e.d.overL6S(bron:eigenobservatiesmaartt/mseptember).
ToonthetmanagementzichtbarebetrokkenheidbijhetgebruikvandeBPI-methodedoorereen
passendehoeveelheideigentijdaantebesteden?
(+)Hetmanagementcommitmentiswaarneembaarindepraktijksituatie.Indeworkshop(wave1
op10-9-2014)isgezegddat:“DeteammanagersmeedoeninhetL6Steam.”Deteammanager
heeftderolvanchampionbinnenhetL6S-team.Deteammanagerskrijgenhiervooreen
‘Champion-opleiding’.In1dagwordendeprincipesvanL6SenhunrolinhetL6S-projectuitgelegd.
TijdensdetollgatebepaalddechampiondeGoorNoGovanhetproject(bron:UNCPlusDelta+
bijlage9.4).Tijdenseentollgateishetprojectvandeonderzoekervroegtijdigdoordechampion
stopgezet.Tijdensde‘measure’-faseisnamelijkbepaalddathetaangegevenprobleeminde
Define-fasegeenprobleembleektezijn.DitiseenvoorbeeldvandathetTollgate-systeemwerkten
hetvoorkomtopdezemanierdateronnodigetijd(Waste)wordtverspeeldaaneenproject.
ToonthetmanagementzichtbarebetrokkenheidbijhetgebruikvandeBPI-methodedoortezorgen
vooractiviteitenterbevorderingvandecommitmentvanhetpersoneelindeBPI-methode?
(+)DeL6SsuccessenwordengedeeldmethetpersoneelvanhetgeheleCBS.Deresultatenvande
projectenwordeno.a.opA3’singangenopgehangen.Deresultatenwordenookgepresenteerdin
deaulavanhetCBSenresultatenwordenvermeldinhetpersoneelsbladSignaal(bron:eigen
observeringen).
(+)IndeGreen-belttrainingenwordteraandachtbesteedtaanweerstand.Hetbetrefthet
herkennenvanenhetomgaanmetweerstand.Ditonderwerpisbesprokeninde‘Improve-fase’
vandetraining(bron:GreenBelttraining).
48
Isereenconsistentcommitmentvanuitmanagementblijkens(management)verslagen?
(+)HetblijktdatvrijwelallemanagerseenChampiontraininggehadhebben(CBS-personeelsblad
Signaaljuli2015).
(+)HetbesefbijhetCBSdatmanagementcommitmentbelangrijkisvoordeimplementatievanL6S
is,indepresentatieoverL6Saanhetdirectie-beraadinjuni2014,tezien:“Hetmanagementmoet
commitmentlatenzien,knopendoorhakken,eenveiligeomgevingcreërenenduidelijkheid
scheppen.”
3)Criterium:‘Commitmentvanpersoneel’
Isereenconsistentcommitmentvanuitpersoneelblijkensformelevergaderverslagen?
Zieevaluatieswaves(zieonder).
IsereenconsistentcommitmentvanuitpersoneelblijkensdeelnameBPI-projecten?
(+)DeL6S-teamsvandeeerstewavewerkten,naenigescepsisinhetbeginvanhetproject,over
hetalgemeenprimameeenwerdengedurendehetprojectsteedsenthousiaster.Hetmeedenken
eninvloeduitoefenenophetproceswerddoordewerknemersopprijsgesteld.Ookdeverkleining
vande‘afstand’tussenwerknemerendeteammanagerendeaandachtvandeteammanageraan
dewerknemeralswaarderingvoorhunwerk,werdenalspositiefervaren(bronnen:wave1en3).
Erisnietwaargenomendatpersoneelweglooptuitofnietmeedoenmetprojecten.
Isereenconsistentcommitmentvanuitpersoneelblijkensinformelesignalen?
(-)BijdemedewerkersdienietbijdeL6S-projectenbetrokkenzijnisniethetzelfdeenthousiasme
geblekenalsbijdeL6S-projectleden.Erisgeconstateerddaterweerstandisvanuitdewerkvloer.
EenGreenbeltvanwave2vertelde:“Ikbenbangvoorweerstandinmijnteamalsikmethende
gemetenbesparingengabespreken.OokzijnerwerknemersdiedeOrangebelttrainingonzin
(‘papiertjevouwen’)vondenenzijnerwerknemersdieangstigzijnomdathuneigenwerk
beoordeeld/onderdeloepwordtgenomen.”
ToonthetpersoneelcommitmentaandeBPI-methodedoorerpositiefovertecommuniceren?
(+)PositieveervaringenvanhetpersoneeloverL6Szijn:geenoverbodigediscussiesmeeromdat
datavertellenwaterdaadwerkelijkgebeurdis,Inzichtinhettotaleprocesendater“nieuwe
verbindingenwordengelegdennieuwedingenwordenontdektdoordemedewerkers.”Overwelke
nieuweverbindingenennieuwedingenhetgaatisnietduidelijk.Bijdeselectievoordeeerstewave
zijnteamsgeselecteerddieinvoldoendemateopenstondenommetL6Saandeslagtegaan.
ToonthetpersoneelcommitmentaandeBPI-methodedoordatpersoneeldeelneemtaan
activiteitenterbevorderingvancommitmentaandeBPI-methode?
(+)HetpersoneelkrijgtookeentrainingindeL6S.Ziekenmerk‘OpleideninBPI-methode’.
49
4)Criterium:‘Benchmarking’
Iseroriëntatieop(nieuwe)methodenentechniekenophetgebiedvandeBPI-methodeophet
niveauvandeorganisatiealsgeheel,enslechtseenmalig?
(+)VoordathetCBSL6SintroduceerdealsnieuweBPI-methodeheeftdegroepgedelegeerden
verschillendeorganisatiesbezochtdiemetL6Saandeslagzijnwaarondero.a.hetUWV
(UitvoeringsinstituutWerknemersVerzekeringen)enCentralStatisticsOfficeIreland(ziebijlage
9.12).Devolgende“Lessonlearned”zijnuitdeze‘benchmark’gevonden(bron:I039Presentatie
LeanSixSigmaDB-2014-06-23.pdf)
•
“Projectselectieenprioriteringisbelangrijk.Hetprobleemmetdehoogsteprioriteitwordt
vaaknietopgepakt,dooronbekendheidmetc.q.weerstandbijteamstegenLean.“
•
“Verbeteringendiebinnendeinvloedssfeerliggenvanhetproject,wordenvaakgoed
opgepakt.Wanneerdeoplossingbuitendeinvloedssfeervanhetprojectligt,bijvoorbeeld
alseraanpassingengedaanmoetenwordenaanIT-systemen,wordenvaakproblemen
ervaren.”
•
“ZodraeenLeanSixSigmaprojectexplicietwordtgekoppeldaanbezuinigingen,gaanveel
medewerkers(enmanagers)indeweerstand.”
•
“Incentives:Medewerkerszienbedreigingenbijhetuitvoerenvaneenoptimalisatieproject.
Ermoeteenveiligeomgevingwordengecreëerd.Hetmoetduidelijkzijnwatdepersonele
gevolgenzijnvaneenproject.Bijvoorkeurisereenincentive,zoalshetcreërenvanruimte
voorinnovatie,doenvanonderzoek,etc.”
Iseroriëntatieop(nieuwe)methodenentechnieken
ophetgebiedvandeBPI-methodeophetniveauvan
deorganisatiealsgeheel,endoorlopend?
(+)UitdepresentatievanA.P.(BlackBelt)bijde
divisieSERblijktdathetCBSLeanOperational
Management(LOM)geïmplementeerdgaatworden
omnaastL6Stegebruiken(ziefiguur24).
Inhoeverrewerknemers(enmanagers)vanhetCBS
ookopgeleidwordenindeLOM-methodologieisinde
onderzoeksperiodenietwaargenomen.
Figuur24LOMnaastL6S
(+)HetCBSisookPDCAA3(ditiseensnelle
verbeteringsmethodevoorkortlopendeprojecten;“HetgeheleprojectmoetopeenA3passen”)
aanhetimplementerennaastL6S(Bron:eigenobservaties).
50
Iseroriëntatieop(nieuwe)methodenentechniekenophetgebiedvandeBPI-methodebinnende
BPI-projecten?
Nietwaargenomen.
Geenbeoordeling.Deonderzoekerkannietbeoordelenofditgoedofslechtis.AlseenBPI-team
nietzelf‘benchmarked’v.w.b.deBPI-methodehoeftdatinprincipenietslechttezijnmitsde
organisatiewelbenchmarkedophetgebiedvandeBPI-methode.Denieuwemethodenen
techniekenmoetenuiteindelijkwelgedeeldwordenmetdegeheleorganisatie(incl.DeBPI-teams).
5)Criterium:‘OpleideninBPI-methode’
IsereenplanomhetmanagementopteleidenindeBPI-methode?
(+)Eriseenchampiontrainingvoormanagers(Zieonder).
Isereenplanomvoldoendepersoneeladequaatopteleideninhetuitvoerenvanprojecten
conformdeBPI-methode?
(+)ErwordenGreenbelts(1Greenbeltpersector)en(8)Blackbeltsindegeheleorganisatie
opgeleid(Bron:eigenobservaties).
Isereenplanomvoldoendeuitvoerendpersoneelopteadequaatopteleideninhetgebruikvan
resultatenuitdeBPI-projecten?
(+)Erwordenorangebelttrainingenaanhetgehelepersoneelgegeven(zieonder).
(+)Volgenshetpersoneelsblad(Signaaljuli2015)zijnertotnutoe200medewerkersbijCBS
opgeleidtotdeOrange,GreenenBlackBelt.135daarvanhebbeneenopleidinggehadbijUNCPlus
Deltaen65OrangeBeltszijndoorCBSzelfopgeleid.Vrijwelallemanagershebbeneen
Championtraininggehad.
(+)Volgenseengeïnterviewdeinhetpersoneelsblad(Signaaljuli2015)wilthetCBScontinu
verbeteren.“HettempovandeOrangeBelttrainingzalwordenverhoogdomhetgedachtengoed
verderbinnendeorganisatieteverspreidenendeverbetercapaciteittevergroten.Erzijnzelfs
plannenomalleCBS'ersindekomendeviertotvijfjaareen(basis)trainingvoorLeanSixSigmate
geven.”
(!)UitdeL6Sbevindingenuitwave1(10-9-2014)blijktdatditooknodigis.DeGreenBeltsgeven
aandatdekennisophetgebiedvanL6Sbijhetpersoneelontbreekt.Hetgevolghiervanis,volgens
degreenbelts,datdebeltverrewegdemeesteurenmaakt.
(!)Demeeste(hoeveelisnietduidelijk)beltsgevenaandatze“hetteammeerzelfhaddenmoeten
latendoen,maarmakendaarbijmeteendekanttekeningdatlastigwasomdatdaarvoorofkennis
oftijdontbrakbijhetteam.
51
6)Criterium:‘Selecterenenprioriterenvanprocessen
Vindthetselecteren(aanwijzen)vanprocessendieinaanmerkingkomenvooreenBPI-project
controleerbaarplaatswaarbijdeproblemeninhetprocesvoldoendepreciesworden
geïdentificeerd?
(+)Uitdeobservaties(indeperiodejunienseptember2015eninformatievanJ.L.)is
geconstateerddoordeonderzoeker,dathetselecterenvandeprojectendoordeafdelingenzelf
gebeurd.Deafdelingbepaaltzelfwelkprocesproblemenheeftenbepaaltookwievandeafdeling
deGreenbelttraininggaatdoorlopenenhetprobleemalsprojectleidergaat(proberenopte)
lossen.Erisgeconstateerddatdeafdelingenwerkenopdezewijze.HetCBSheeftduseenbeleid
heeftvoorhetselecterenenprioriterenvanprojecten.
(+)Deselectievaneenproject(gedaandoorhetL6Sdeploymentteamtijdenszogenaamde
intakegesprekken)gebeurtbijhetCBSaandehandvancriteriavaneenL6S-project.Decriteriazijn:
“Ermoetsprakezijnvaneenbestaandproceseninditprocesiseenprobleemgesignaleerd(eris
m.a.w.eengat(‘gap’)tussenwathetnuisenCBSzouwillen).Deoorzaakvanhetprobleemende
oplossingisnognietbekendenhetprobleemisvaneendergelijkeomvangdathetprojectbinnen3
tot6maandenkanwordenafgerond.Hetprobleemisdusnietzoacuutdatdeoplossingperdirect
nodigis(zieookbijlage9.7)”.“NaastdezecriteriaishetvanzelfsprekendvanbelangdatdeBelt
projectleidervoldoendetijdheeftomhetprojectuittevoeren.Wehoudenhiervooreenminimum
van2dagenperweekaan.Voordesleutelpersoneninhetprojecthoudenweminimaal4uurper
weekaan(bron:intakegesprek)”.
(-)Eenprobleemdatspeelt,vastgelegdtijdensdeevaluatievandeGreenBelttraining,isde
discussiebinnenhetprojectteamofhetprojectwel/geenL6S-projectis.Ditprobleemblijktookuit
deL6Sbevindingenuitwave2(27-5-2015).Eenaantalvande6vande22L6Sprojectenzijn
vroegtijdiggestoptomdatdeprojectentochnietaandecriteriavaneenL6Sprojectblekente
voldoen.
Inhetonderstaandefiguur(25)(uitChampiontrainingv30.pdf)istezienvoorwelke
projectaanpak(volgenshetCBS)gekozenmoetwordenombepaalde‘appels’uitdeboomte
krijgen.VoordebulkvanhetfruitwordtdeDMAIC-cyclusgebruikt.
Erismoetnamelijkwatmoeitegedaan(ermoetbijvoorbeeldeenladdergebruiktworden)omde
appelsdieopdezehoogtehangenuitdeboomtekrijgen.Ditintegenstellingtothetliggendefruit.
Hierhoeftweinigmoeitevoorgedaanteworden.Ditzijnoplossingendiemeteengeïmplementeerd
kunnenworden;‘Zeliggenvoorhetoprapen’.
52
Figuur25'WanneergebruikjeL6S?'GreenBeltTraining
(-)IndeevaluatieL6Sbevindingenuitwave2(27-5-2015)blijktdatalleprojectendeideale
doorlooptijdvan12tot16wekenhebbenoverschreden.Deprobleemdefinitieindedefine-fase,
kostvolgensdebevindingen“meerdandeafgesprokentweewekenomhetprobleemhelderte
krijgen.”
Vindthetselecteren(aanwijzen)vanprocessendieinaanmerkingkomenvooreenBPI-project
controleerbaarplaatswaarbijhelderiswelkekennis/vaardighedenhetBPI-projectzalvragenvan
deprojectleden?
(+)AandehandvanhetintakegesprekwordtbepaaldofeenprojecteenGreenofeenblackbelt
projectis.Bijeenblackbeltprojectisereenpolitiekbelang(m.a.w.eengevoeligekwestie)enhetis
eendivisieoverschrijdendproject.IndeLean-werkmap,inhetdocumentCriteriaL6Sproject.docx
(map02.2Intakegesprek/02.2Intakegesprekvoeren)ishetverschiltussendeGreenenBlackBelt
projectenindeonderstaandetabelgetoond.
GreenBelt
BlackBelt
Procesbinneneenafdeling/
kleinerescope
Procesovermeerdereafdelingen,organisaties
ofvestigingen
Temakenmetrelatiefweinig
stakeholdersen“politiek”
Veelstakeholders,“politiek”ofweerstand
Weinigcomplexiteit
Veelmogelijkeoorzaken/veelprocesstappen
/Complex
Doorlooptijdproject<3maanden Doorlooptijdproject<6maanden
Tabel5VerschillenGreen-enBlackBelt(CBS).
53
Tijdens een gesprek vertelt J.W. dat de richtlijn voor de duur van een Green Belt project 12-16
wekenis.Derichtlijnvoordeduureenblackbeltprojectis24-28weken.Indeonderstaandetabel
(4) zijn de richtlijnen die voor elke fase gelden onderverdeeld in Green en Black Belt projecten
vermeld (Bron: J.W). Echter, in de bevindingen uit wave 3 (9-7-2015), is vermeld dat “het L6SprojectvooreenGreenBeltookeenkortesnelleworkshopofeen‘3dagenproject’kanzijn.”
Fase
GreenBeltProject
BlackBeltProject
Define
2weken
4Weken
Measure
2weken
4Weken
Analyse
2weken
4Weken
Improve
4weken
8Weken
Controle
2weken
4Weken
Tabel4RichtlijnenduurGreen-enBlackBeltproject(J.W.)
Deredenwaaromereenaantalweken(voordefasesenhetgeheleproject)zijnafgesprokenisom
de“drukopdeketeltehouden.”“Projectenkunnenlangerdurenmaardatisinprincipenietde
bedoeling”,volgensdeblackbelt(J.W.).
(!)Uitdebronnen:LeanGreenBeltTraininginLeidschenveen(11-12mei)endeevaluatievande
projectenwave4isvastgestelddat:“BinnenL6S-projectendeSixSigma(dehoogfrequentie
processenm.a.w.deprocessenmetveeldata)demeestinteressanteprojectenzijn.Hierisveelte
metenendusookdebesparingenin%uittedrukken.Echter,hetlijkteropdatde‘Lean’projecten
(delaagfrequentem.a.w.deprocessenmetweinigdata)bijhetCBSmeerwordenuitgevoerd.”
Vindthetselecteren(aanwijzen)vanprocessendieinaanmerkingkomenvooreenBPI-project
controleerbaarplaatswaarbijopbasisvandetop-downgegevenbusinessdoelen?
(-)OphetCBSzijnerzogenoemdeimago-bepalendestatistieken.Zoalshetwoordalzegtbepalen
dezestatistiekenhetimagovanhetCBSm.a.w.ditzijnvoorhetCBSbelangrijkec.q.kritieke
statistieken.Dezestatistiekenwordeninprincipenietgeselecteerdengeprioriteerdomalseerste
tewordenaangepaktprojecten.Deselectievindtplaatsopbasisvanbottom-up(observatiesinde
periodejunienseptember2015).
Vindthetinventariserenvanprocessen,omtebepalenofzeinaanmerkingkomenvooreenBPIprojectsystematischplaats(wordterintegraalgeïnventariseerd)?
(-)DedivisieDataverzamelingwordtbuitendescopevandeL6S-projectengehouden.Dedivisieis
momenteelzelfbezigmetallerleiprocesvernieuwingen(projectPhoenix)waardoordedivisie
beslotenheeftzichopditmomentuittezonderenvandeL6S-projecten(observatiesindeperiode
junienseptember2015).
VindthetselecterenvanprocessendieinaanmerkingkomenvooreenBPI-projectcontroleerbaar
plaats(gestructureerdenmethodisch)?
(-)BijhetCBSspeeltmomenteelhetprobleemdatersteedsminderaanvoervanprojectenis.Het
CBSwilteencontinuestroomvanprojecten(Bron:VerslagL6SSERStuurgroepvan8september
2015).
54
VindthetselecterenvanprocessendieinaanmerkingkomenvooreenBPI-projectcontroleerbaar
plaatsopbasisvaneisen/wensenvande(in/ex)terneklantenvanhetproces?
(-)DeprocessendiemiddelsdeL6S-aanpakgeprobeerdzijnverbeterdtewordenblijkenniet
klantgerichttezijn(Bron:L6Sbevindingenuitwave3(9-7-2015)).
NaselectievanprocessenvindthetonderlingprioriterenvandeBPI-projectendangestructureerd
enmethodischplaats?(doorlopend(bijmijlpaal-momentenvanhetBPI-project)
(+)IndeeersteTollgate(soortmijpaalcontrole/faseovergang)wordtdeprojectcharterbesproken
(endusookdesamenstellingvanhetteam)engoedofafgekeurddoordeChampion.Bij
goedkeuring(‘Go’)wordenerhandtekeningengeplaatstophetdocument(doordeChampion,de
procesownerendeGreenBelt)enbelandthetprojectindeeerstefasevandeDMAIC-cyclus
namelijkdeDefine-fase.Bijafkeuring(‘NoGo’)wordtofhetprojectgestoptofdeProjectCharter
wordtaangepastwaarnadezeineenvolgendeTollgatewordtbesproken.
7)Criterium:‘BPI-team’
IselklidvanhetBPI-teamopgeleidindeBPI-methode?
(+)InhetgevalvandeprojectleiderdanisdezeopgeleidalseenGreen-ofBlackbelt.Demanageris
(inprincipe)opgeleidalsChampionendeprojectledenzijnzomogelijkopgeleidalsorangebelt(zie
criterium‘opleideninBPI-methode’)(Bron:eigenobserveringen).
IsvoorelkBPI-projectvoldoendeGreen-/Blackbeltsbeschikbaar?
(+)ErzijnvoldoendeGreen–enBlackbeltsbeschikbaarvoorde(diverse)BPI-projecten.Uitgeen
enkelebronblijktdathetnietzois(Bron:eigenobserveringen).
(+)Indeperiodejunienseptember2015isgeobserveerddatereenprojectcharter(ziebijlage9.8)
geschrevenmoetwordendoordeGreenBelt.DitgebeurtnadatbepaaldiswelkprojecteenL6SprojectwordtenwiedeGreenBeltvanhetprojectis.Indeprojectcharterwordto.a.hetteam
bepaald,hetprobleembeschreven,deplanningvandeDMAIC-fasesgemaaktendehardeen
zachtebatenvanhetprojectbeschreven.
(+)Volgensdebevindingenvanwave1(29september2014)is“Hetinzettenvandejuistekennis
envaardighedenophetjuistemomentinhetproject,eenmanieromheteindresultaatenormte
versterken.Ditbetreftbijvoorbeeldhetbijschakelenvaneentoolspecialist,methodoloogof
businessanalistindeImprovefasevoor40tot120uur.”
WordtelklidvanhetBPI-teamvolledigingezetvoorditeneBPI-project?
(-)Neeenzieonder(Bron:eigenwaarnemingen).
55
IsvoorelkBPI-projectvoldoendekennishebbersuitdelijnbeschikbaar?
(-)VolgensdeL6Sbevindingenuitwave2(27-mei-2015)hangtdeprojectvoortgangafvande
beschikbaarheidvanbepaaldesleutelpersonendiemeestalveelgevraagdzijn.Indepraktijkisde
afwezigheidvandezesleutelpersonenvaakeenredenomeenlangeredoorlooptijdvanhetGreen
Beltprojecttekrijgen.”Ditblijktookuitdebevindingenuitwave1(29september2014).“De
uitloop,vanmeestalenkeleweken,wordtgewoonlijkveroorzaaktdoorverminderde
beschikbaarheidvanhetteamtengevolgevanproductiedruk.Bijgreenbeltsuitdestatistische
divisiesspeeltditnogsterker.”
WordtdeprojectleidervanhetBPI-projectvolledigingezetvoorditeneBPI-project?
(-)UitdeL6Sbevindingenuitwave110-9-2014blijkthetvolgende“erconstateertisdateenBelt
minstenstweedagenperweekaanhetprojectmoetkunnenbesteden.Indepraktijkwordtdit
(soms)nietgehaald.DitisvooraleenkwestievoordeBeltsdiehetprojecterbijdoennaasthun
reguliereproductieactiviteiten.”
IsereenoverzichtvanpersoneeldatindeBPI-methodeopgeleidisin,enbeschikbaarvoorBPIprojecten?
(-)DeevaluatievandeGreenBelttraininginLeidschenveen(11-12mei)heefteenvolgend
probleemaanhetlichtgebracht.Hetbetreftdeaanvragenvanprojectledendoorandere
afdelingendiemetL6S-projectenbezigzijn.“Vanwegehundagelijkseactiviteitenhebbendeze
projectledenmoeiteomtijdvrijtemakenvoorhetprojectbijdeandereafdeling.”Hetprobleem,
volgenseenGreenBeltis“hetontbrekenvanoveralloverzichtvandebeschikbaarheidvan
projectleden.”
IsereenoverzichtvanBPI-personeelmetspecifiekekennis/vaardigheden?
(+)EriseenoverzichtmetbeschikbareenbezetteGreenenBlackbelts(Bron:Leanwerkmap).
8)Criterium:‘Begrijpen,modelleren,analysevanhetprocesenscopenvanproject’
Uitdeobservatiesvande3GreenBelttraininginHeerlen(datum),Leidschenveen(11-12mei)en
Heerlen(datum)blijktdatditkenmerk(Begrijpen,modellerenenanalyseproces)aanwezigtezijn
indeDefine-/enMeasure-/AnalyzefasevandeDMAIC-cycluszoalsdezebijhetCBSistoegepast.
Isdeverbeter-doelstellingvoorhetBPI-projectvanafdestartvanhetBPI-projectheldergemaakt?
(+)ErisvastgestelddatindeDefine-fasehetprobleemgedefinieerdwordtindevormvaneen
projectcharterinclusiefdescopeendebusinesscase.Erworden‘wensen/behoeften’vandeklant
(VoiceoftheCustomer(VOC))endeorganisatie(VoiceoftheBusiness(VOB))gespecificeerd.
Vanuitdezewensenen/ofbehoeften(Bv.eensnellerproces)wordendeCTQ’s(‘CriticaltoQuality’)
bepaald.DeCTQ’s(bv.Dedoorlooptijdvanhetprocesmet20%verhoogt)dedoelstellingenvanhet
L6S-project.
56
Zijndeproblemenvanhet'AS-IS'-procesgeïdentificeerd?
(+)IndeDefine-fasewordto.a.eenSIPOC(Suplier,Input,Process,Output,Customer)gemaakt.Een
SIPOCisprocesbeschrijvingophoofdlijnenenheeftalsdoelervoortezorgendatiedereenvanhet
projectteamhetteverbeterenproces(de‘ASIS’-situatie)opdezelfdewijzeziet.
Wordtinhetbestaandeproceshetprobleemmeetbaargemaakt?
(+)KortsamengevatisvastgestelddatindeMeasure-fase(Meetfase)hetteverbeterenprocesin
kaartgebrachtendeperformancevanhetprocesgemeten.Debetrouwbaarheidvande
verzameldecijfersendewijzewaaropdecijferszijnverzameld(hetmeetsysteem)wordenookin
dezefasebeoordeeld.
Wordtde'AS-IS'-situatievanhetprocesgeanalyseerdengemodelleerd?
(+)Indevolgendefase,deAnalysefasezijndevolgendeanalyse-/enmodelmatigetechnieken
waargenomen:
1. ValueStreamMapping;eentechniekwaarhetteverbeterenprocesgemodelleerden
vanuitditmodeldetoegevoegdewaardevanhetprocesgeanalyseerdwordt.
2. TIMWOODS(Transport,Inventory,Motion,Waiting,Overproduction,Overprocessing,
Defects,Skills);eentechniekomtebepalenwelkesoortenverspillingen(‘waste’)ineen
proceszitten.
3. Devisgraatanalyse(ookwelIshikawagenoemd);eenbrainstormtechniekomeen
probleem(oorzaakengevolg)verderteontleden.InWave1totmet4zijnineenaantal
L6S-projectendegenoemdetechniekengebruiktdooreenaantalGreenBelts(waaronder
ikzelf(!)).
Hoevaakdetechniekenzijntoegepastisnietonderzocht.Deconstateringdatdetechniekenzijn
toegepastisrelevantgenoegvoorhetonderzoek.
(!)UitdeL6Sbevindingenuitwave3(9-7-2015)blijktdat“hetbeeldvaneenprocesbijeenafdeling
nietklopt.Mendenktdathetprocesperfectis,maardatishetnooit.”Eenanderebevindingisdat
eenafdelingnietaltijdinzichtinhetprocesheeft.“Processchema’smakenmetteam,post-its
plakkenisdaaromaltijdzeerverhelderend.Veellosseonderdelen(TimWoods,visgraat)zijn
uitstekendetechniekenomopandereplekkentoetepassen.”Uitdebevindingenblijktookdater
“Systemengekochtzijnmetonvoldoendekennisvandewerking.Stroomlijningvancontractenop
hetCBSontbreekt.”
IsdescopevoorhetBPI-projectvanafdestartvanhetBPI-projecthelder?
(-)DeScopewordtbepaaldindeprojectcharter.Inprincipeisdescopedandefinitiefgemaakt.
Echter,uitdeevaluatievandeL6SprojectentijdensdeGreenBelttraininginLeidschenveen(11-12
mei)blijktdathetscopenvanhetprojectzichbeperkt(vaak)tot1afdeling.Ditkanleidentot
problemen.EenGreenBeltlegtuitdat“alshetL6SprojectplaatsvindtbijeenafdelingA.Descope
zichbeperkttotdezeafdeling(A).AlsuithetL6S-projectechterblijktdathetprobleemzichbevindt
bijafdelingBdanishetL6S-projectfeitelijkeafgerondwanteriseenoplossinggevonden”(afdeling
Bishetprobleem).“AfdelingBzalhetprobleemmoetenoplossen.
57
VolgensdeGreenbeltzijner“geenafsprakengemaaktoverhetfeitdateenL6S-oplossingeen
andereafdelingkanraken.”OokiservolgensdeGreenBelt“geen‘overkoepelende’organisatiedie
zulkekwestiesbeoordeelt.”
Isdebeschikbareproject-doorlooptijdrealistisch?
(-)Bijdeaanvangvanhetprojectblijktdedoorlooptijdnietrealistischgeplandteworden.Uitde
L6Sbevindingenuitwave227-5-2015blijkthetscopentezorgenvoorhetuitlopenvaneenproject.
Descopewordtvaak,inoverlegmetdechampion,uitgebreidindeloopvanhetprojectmetals
doelomhetresultaatvanhetprojectteverbeterenofdeimpacttevergroten.Metalsprobleem
dathetprojectgaatuitlopenennietmaarbinnende‘ideale’looptijdvaneenGreen-/Blackbeltvalt
(zietabel4).Uitwave2blijktdat“alsdechampionmoetkiezentussenscope,kwaliteitentijd,tijd
meestalopdelaatsteplaatskomt.”Deredenwaaromdescopewordtaangepastisdatgaandehet
projecthetprobleem(vaak)helderderwordtendushetdoelwordtaangepast.
9)Criterium:‘Verbeterenproces’
ZijnerBPI-techniekenomeenbestaandprocesteverbeterenbeschikbaargesteldvanuitdetheorie?
EnzijndezebekendbijdeBPI-teamleden?
(+)DeopgeleideGreenBeltszijnbekendmetdeverbetertechnieken.Uitdeobservatiesvande3,
doorUNCPlusDeltagegeven,GreenBelttraininginHeerlen(12en13april),Leidschenveen(11-12
mei)enHeerlen(2en3juni)enuitdebevindingenuitdewavesblijktdathetverbeterenvaneen
bestaandprocesonderdeelisDMAIC-cyclusenbehandeldwordtindeimprove-fase.
ZijnerBPI-techniekenomeenbestaandprocesteverbeterengeselecteerddoordeorganisatiei.s.m.
deBPI-methode?
(+)DevolgendeBPI-techniekenzijnindeimprove-fase(Bron:GreenBelttrainingUNCPlusDelta)
toegepastomoplossingentegenerenomhetprocesteverbeterenc.q.testroomlijnen:
•
•
PokaYoke:Eenmethodemetalsdoelen:preventieofdefectenvoorkomen,defectente
signalerenenzerodefects.Indeimprove-faseishetdebedoelinguitteleggenaanhet
teamwatPokaYokeisenomdangezamenlijktoepassingentevindenvoorheteigen
project.Daarbijmoetaltijdafgevraagdwordenofietsbeterofslimmerkan.
Brainstorming:eenmethodeomoplossingentegenerenenteverzamelen.Indetraining
wordeneen4talbrainstormvormengenoemdteweten:Osborne-methode,Destructief,
‘RandomWord’enDenkhoeden.
58
(+)DezeonderstaandeBPI-techniekenkunnenvolgensUNCPlusDeltawordengebruiktwordenom
eenselectietedoennaardegevondenoplossingen:
•
•
•
Mustcriteria:eenmethodebijhetselecterenvanoplossingendieaanvoorafbepaalde
criteriamoetenvoldoen.BijdezemethodewordtdeMoSCoW-methodegenoemd:Must
have,ShouldHave,CouldhaveenWon’thave.Ditiseenmethodeomprioriteitentestellen
aan(b.v.)oplossingen.
N/3:Eenmethodeomhetaantalmogelijkeoplossingentereduceren.Bijdezemethode
wordter‘streepjes’of‘stickers’geplaktbijdegevondenoplossingen.
Eneentweetalanderetechniekendieindezelfdecategorievallen.
WordenwaardevolleoplossingenvaneenBPI-verbeterprojectgedeeldenhergebruikt?
(+)Uitdebevindingenuitwave1(29september2014)isvastgestelddatbijdeL6Sprojectenereen
besparingsfactormogelijkisdooroplossingentegaanhergebruikenm.a.w.“hetreceptopandere
processentoetepassen.Inhetalgemeenkaneenteamofsectorditzelfdoen.HetprogrammamanagementheeftalstaakomditCBS-breedmogelijktemakenentestimuleren.”
LegtelkBPI-procesverbeterprojectvastwelkenon-waarden/afvaluithetproceswerdgeëlimineerd?
(+)ErwordtdoorhetLeandeploymentteambijgehoudenwelkegrondoorzakenvandeproblemen
bijdeL6S-projectenerzijn.(Bron:Eigenwaarnemingen).
LegtelkBPI-procesverbeterprojectvastwelkeflow/procesversnellingisgerealiseerd?
(+)Deprocesverbeteringwordenvastgelegdengetoond/verspreidindeorganisatie(Bron:eigen
waarnemingen).
IsvoorelkBPI-procesverbeterprojectvoldoendepersoneleresourcesbeschikbaar?
(-)UitdeL6Sbevindingenuitwave2(27-5-2015)iswaargenomendat“Indehelftvandeprojecten
devoortgangsterkdaaltindeimprovefase.”“Ditheefttemakenmetbeschikbaarheid
sleutelpersonen,maarookmetterugkerendeweerstandtijdensdeimprove-fase.”HoedeGreen
Beltmoetomgaanmetweerstanddoorhetpersoneelvanhetnieuweproces(onderdeel)enwater
inimplementatieplanmoetkomentestaanisdoordeonderzoekernietwaargenomen.
59
10)Criterium:‘Herontwerpenproces’
ZijnerBPI-techniekenomeenbestaandprocesteherontwerpenbeschikbaarvanuitdetheorie?
(-)Zieonder
ZijnerBPI-techniekenomeenbestaandprocesteherontwerpenbekendbijdeBPI-teamenworden
dezebenut?
(-)BijhetCBSisernueenonderscheidttussen2tweevormenvanprocesverbetering(zie§4.1.4):
hetherontwerpenvaneenprocesenhetverbeterenvaneenprocesviadeDMAIC-cyclus.Weliser
eenvoorwaardeomeenprojectviadeDMAIC-cyclusaantemogenaanpakkenisdathetaande
criteriamoetvoldoenvaneenL6S-project(ziebijlage9.7).Alshetprojectnietgeschiktisvooreen
L6S-aanpakwordtde“oudemethode”toegepast.Deoudemethodevan‘procesverbetering’blijft
dusnaastdenieuweL6S-methodebestaan(bron:J.W.).VóórdeintroductievanL6Swaservolgens
J.W.bijhetCBSgeenechteBPI-methodeombestaandeprocessenteverbeterenenhadhetmaar
éénmethodeomteverbeteren:hetHerontwerpenprocessenviadeprojectmanagementmethode
Prince212.
UitdeGreenBeltTrainingvanwave4blijktdatergeenaandachtbesteedtwordtaanDMADV
oftewelDesignforSixSigma(DFSS)(zie§4.4.2.4)omdateralleengefocustwordtopdeDMAICcyclus.DeGreenBeltszijnm.a.w.nietbekendmetdeDMADV-cyclus.
*(-)Uitdebevindingenuitwave1(29september2014)blijktdatdeL6Saanpak,tenopzichtevan
dereguliereprojectaanpak,als“verfrissend”iservaren.Devolgendevoordelenwordengenoemd:
“Minderoverhead,meerbetrokkenheid,meerfocusinkortetijd,onverwachteeyeopenerseneen
concreetresultaat”.UitdeL6Sbevindingenuitwave2(27-5-2015)noemendeGreenBeltshet
volgendevoordeel.“Eengrootverschilmetdeoudemethodeisdaterveelgoedeideeënontstaan
endatjehiermeemeerdereoplossingen(verbeteringen)doorvoert.”
*(-)Eenandereopmerkelijkeobservatieafkomstiguitdebevindingenuitwave1(29september
2014)isdatdeterugverdientijdvanL6S-projectenveelbeterisdanwevanoudemethodegewend
zijn.Eengreenbeltprojectkostgemiddeldruim500uur(gemetenbijDIVISIESER),waarbijde
besparingopéénproces,naéénjaartussende200ende500uuruitkomt.”
*Eenuitlegishieropdeplaats.DezevastgelegdeobserveringenzijnvoordelenvandeL6Smethodologie.Maarhierwordendezevoordelennegatiefbeoordeeldomdatzeniettenvolle
wordenbenutdoorhetCBS.DeL6S-aanpakkanooktoegepastwordenopnieuweprocessenen
processendienietaandeL6S-criteriavoldoen(Zieookdeconclusiesinhoofdstuk7).
ZijnerBPI-techniekenomeenbestaandprocesteherontwerpengeselecteerddoordeorganisatie
i.s.m.deBPI-methode?
12
PRINCE2staatvoor'PRojectsINControlledEnvironments'enhetiseengestructureerdemethodevooreffectief
projectmanagementbron:http://www.prince2online.nl/overprince2.html.
60
(-)Defocus,vanuitdeBPI-methodeL6S,ligtophetverbeterenvanbestaandeprocessenennietop
het(her)ontwerpenvan(nieuwe)processen(zie§4.1.4).Ditheeftniksmetbeperkingenvande
trainingtemakenmaarmethetbeleidvanhetCBS.hetbeleidisnamelijkopdeDMAIC-cyclus
gerichtennietoperopgerichtDMADV(Bron:J.W).
WordenwaardevolleoplossingenvaneenBPI-herontwerprojectgedeeldenhergebruikt?
(-)Nietwaargenomen
LegtelkBPI-procesherontwerpprojectvastwelkenon-waarden/afvaluithetproceswerd
geëlimineerd?
(-)nietwaargenomen
LegtelkBPI-procesherontwerpprojectvastwelkeflow/procesversnellingisgerealiseerd?
(-)nietwaargenomen
IsvoorelkBPI-procesherontwerpprojectvoldoendepersoneleresourcesbeschikbaar?
(-)nietwaargenomen
11)Criterium:‘Testennieuweproces(onderdeel)technisch,organisatorischencultureelhaalbaar
is’
IshettesteneenapartonderdeelindepraktijkvandeBPI-projecten?
(-)Hettestenisvolgens,deGreenBelttraining(anoniem,(z.j.)UNCPlusDelta)onderdeelvande
Improve-fase.
IsbijelkBPI-projecteentestplanontwikkeld/aanwezig?
(+)IndeGreenbelttrainingwordt(kort)aandachtaanhetuitvoerenvaneenPilot.DePilotheeftals
doelhettestenvandenieuweoplossing,zorgenvooracceptatie,hetdetecterenvanzwakhedenen
hetoptimaliserenvandeoplossingen.
Wordthettestplantenuitvoergebracht(doorhetBPI-teamen/ofanderen)?
(+)HettestenwordtuitgevoerddoorhetBPI-teamalshetbinnenderichtlijnenvandeduurvan
eenGreen-/Blackbeltprojectvalt(Bron:GreenBelttraining)
Wordthetnieuweprocesgetestopdeeraangesteldeeisen(denkaanbusinessdoelen,
klantwensen,enprojectdoelen)?
(-)Nietwaargenomen
Zijner(nieuwe)procedures(ontwikkeld)tervervangingvandeoudeproceduresvanhetoude
proces?
(-)Nietwaargenomen
61
Wordtelknieuwprocesgetestopzijntechnischeuitvoerbaarheid?
(-)Nietwaargenomen
Wordtelknieuwprocesgetestopuitvoerbaarheidinelkvandegeraakteonderdelenvande
organisatie?
(-)Nietwaargenomen
Wordtelknieuwprocesgetestophaalbaarheidenacceptatiebijelkvandebetrokkenonderdelen
vanorganisatie/uitvoerendemedewerkers?
(-)Nietwaargenomen
12)Criterium:‘Implementeerhetnieuweproces(onderdeel)’
IsbijelkBPI-projecthetpersoneelgeïnformeerdoverdekomende(implementatievan)verandering?
(+)Hetpersoneelwordtopdehoogtegebrachtvandeaankomendeverandering(Bron:eigen
observatie).
Ishetin-de-lijn-implementereneenapartonderdeelindepraktijkvandeBPI-projecten?
(-)Nietwaargenomen
IsbijelkBPI-projecteenimplementatieplanontwikkeld/aanwezig?
(+)Hetontwikkelenvanimplementatie-enactieplannenisvolgens,deGreenBelttraining
(anoniem,(z.j.)UNCPlusDelta),netalshettesten,ookonderdeelvandeImprove-fase.Inde
trainingwordt(kort)aandachtaanhetmakenvaneenimplementatieplan.Hetplanheeft
onderdelenals:Watmoetergebeuren?Wiedoethet?Wanneergebeurthet?Watisde
voortgang?Watzijnderisico’s?
Wordthetimplementatieplantenuitvoergebrachtdoorterzakekundigen(hetBPI-teamen/of
anderen)?
(-)IndeevaluatieL6Sbevindingenuitwave2(27-5-2015)isvastgestelddateenGreen/Blackbelt
zich(inprincipe)alleenbezighoudtmethetzoekenenvindenvanhetprobleemendaareen
oplossingvoortevinden.Hetdaadwerkelijkimplementerenvaneenoplossingisdaarom(vaak)
geenonderdeelvaneenL6S-project.Deimplementatievandeoplossingligt(inprincipe)bijhet
lijnmanagement.Alsdeimplementatievandeoplossinginde16wekenluktdandoetdeGreenbelt
ookdeimplementatie.Echter,somswordtdeGreenbeltdandeprojectleiderdiede
implementatieverzorgt.Hetgreenbeltprojectstoptdanengaatoverineen‘normaal’project.
62
Wordthetimplementerentenuitvoergebrachtbinnendegeplandetijdenkosten?
(-)Deimplementatievandeoplossingenlijktiniedergevaleenprobleem.UitdeAgendaL6Svande
Deploymentgroep(16juli2015)blijktdatinveelgevallendeimplementatielangerduurtdanhet
project(ziefiguur26).
Figuur26Implementatienieuweproces(onderdeel)duurtlangerdanproject(Bron:0.AgendaL6SDeployment.docx).
WordtbijelkBPI-projecthetresultaatvandeactiviteit"monitoringophetnieuweproces(a.d.h.v.
deopgesteldKPI's)"vastgelegd?
(+)VolgensJ.L.(Blackbelt,programmamanagerenL6Sdeployment)op9-9-2015moeteenproces
“KPI’sbevattenwaaropgemetengaatworden.Demetingenzijnnodigomtecontrolerenofhet
proceszichaandevoorafbepaaldenormenhoudt.Alsdenormenwordenoverschredenkaner
doorhetmanagementbepaaldwordenofhetprocesverbeterdmoetworden.”
VindtbijelkBPI-projectdeactiviteit"monitoringophetnieuweproces(a.d.h.v.deopgesteldKPI's)"
plaats?
(+)Uitdebevindingenvanwave1van29september2014isvastgestelddat“hetnadeControlfase
nietvolledigstopt.”Erisvermelddat“Nazorgbelangrijkisenhierplannenexpliciettijdvoor
reserveren.”“Hetplanisomdebelthetprocesnaeenpaarmaandentecheckenofhetresultaat
daadwerkelijkgerealiseerdisenofnogsteedsopdenieuwemaniergewerktwordt.”“Viahet
programmamanagementwordenderesultatencentraalbijgehoudenengerelateerdaandedivisie
doelstellingen.”
13)Criterium:‘Opleidenpersoneelinnieuweproces(onderdelen)’
IserbijelkeBPI-project-implementatieeentoepasselijkopleidingsplan(ontwikkeld)?
(+)Hetopleidenvanpersoneelinhetnieuweprocesonderdeelisvolgens,deGreenBelttraining
(anoniem,(z.j.)UNCPlusDelta),netalshettestenenhetmakenvanimplementatieplannenook
onderdeelvandeImprove-fase.Indetrainingwordt(kort)aandachtaanhetmakenvaneen
implementatieplanwaarinhetonderwerptrainingsplan(kort)wordtaangestipt.
IsbijelkBPI-projecthetpersoneelgeïnformeerdoverhettoepasselijkopleidingsplan?
(-)Nietwaargenomen
IsbijelkBPI-projecthetpersoneelgeïnformeerdoverde(nieuwe)proceduresdiezijnontwikkeldter
vervangingvandeoudeproceduresvanhetoudeproces?
63
(-)Nietwaargenomen
GeeftelkBPI-project-implementatieplanaanhoebetrokkenpersoneelwordtopgeleidindenieuwe
werkwijze/procedures?
(-)Nietwaargenomen.
IsbijelkBPI-projecthetpersoneelgeïnformeerdoveropgeleidinde(nieuwe)proceduresdiezijn
ontwikkeldtervervangingvandeoudeproceduresvanhetoudeproces?
(-)Nietwaargenomen.
Wordthetopleidingsplantenuitvoergebrachtdoorterzakekundigen(hetBPI-teamen/of
anderen)?
(-)Nietwaargenomen.
14)Criterium:‘Implementeercontinuousimprovementbijnieuweproces’
LevertelkBPI-projectbijhetnieuweprocesookmaatregelent.b.v.hetcontinuverbeterenervan?
(-)Nietwaargenomen.
Wordthetbelangvanhetcontinuverbetereningezienbijhetmanagement?
(+)UitdepresentatievanA.P.(BlackBelt)“ProcesoptimalisatiemetL6SbijSER:STEPVoortgang,
ontwikkelingen,ambities”(20150324STEPL6S-DTSER_projecten_Lean_SER)isLeanOperational
Management(LOM)gepresenteerdomtefunctionerennaastL6S.
(+)UiteengesprekmetJ.L.,BlackbeltenprogrammamanagerL6Sdeployment(9-9-2015)blijktdat
hetinvoerenvanLeanOperationalManagement(LOM)bijhetCBSeenmiddelisomcontinuous
improvementbijeennieuwprocesintevoeren(ziestrategischeagendabijlage10.11).“LOM
bevindtzichechter(nog)indetestfase.Nogmaarenkelesectorenzijnermeeaandeslag”,vertelt
deBlackBelt.
(+)Uitdebevindingenuitwave1(29september2014)blijktdatdechampionsheterovereensdat
“weeengoedeeerstestapgezethebben,maardatdejuistevervolgstappenminstenseven
belangrijkzijn.“Alsjenietdoorpakt,zakthetweerweg.”“Dezeconstateringkomtovereenmetwat
webijanderebedrijvenhebbengezien.Opbasisvandezeconstateringmoetenweuitkijkenom
meteenallesectorentewillenbereiken,waardoorhetbijsectorenwaarweeensuccesvollestart
hebbengemaakt,weerverwatert.”
64
Wordthetbelangvanhetcontinuverbetereningezienbijhetpersoneel?
(-)UitdeL6Sbevindingenuitwave2(27-5-2015)isvastgelegddaterbehalveL6SookLean
verandermanagement,indevormvaneencultuurverandering,belangrijkbinnenhetCBS.“Het
inzichtinwatdemensenopdewerkvloerdoenenhoeveeltijddatkostisnogveelminderdan
iedereendenkt.Eriseengebrekaankritischkijkennaardeeigenprocessenenhoedingenanders
kunnen.DeLeangedachtekanveelproblemenoplossen.Hiervoorisechtereencultuurverandering
nodigdiegedragenmoetwordendoorhetmanagementalstrekkers.”
15)Criterium:‘Reviewenvanhetprocesrondomimplementatie’
Blijktuitverslagleggingdathetbelangvanreviewenrondimplementatiewordtingeziendoorhet
management?
(-)Nietwaargenomen
Blijktuitverslagleggingdathetbelangvanreviewenrondimplementatiewordtingeziendoor
projectmedewerkers?
(-)Nietwaargenomen
Wordthetprocesendemethoderondomdeimplementatienadeimplementatiegereviewed?
(-)Nietwaargenomen
16)Criterium:‘Monitorenvanhetproces;Reviewenvanhetproces’
Wordthetnieuweprocesperiodiekgereviewed?
Zieonder
WordenervoorhetnieuweprocesKPI's(ennormenvoordeKPI's)vastgesteld?
Bijdezebeoordelingzijn2kenmerkendiezichbevindenindeProcessmanagement-fasevande
‘best-in-line’BPI-methodesamengevoegduitdeobservatiesvande3,doorUNCPlusDelta
gegeven,GreenBelttraininginHeerlen(datum),Leidschenveen(11-12mei)enHeerlen(datum)en
uitdebevindingenuitdewavesblijkendezekenmerkeneigenschappentevertonendie
waarneembaarzijnaanwezigindeControle-fasevandeDMAIC-cyclus.Indecontrole–fase
wordendeKPI’sdievastgesteldzijngemonitord.
LevertelkBPI-projectbijhetnieuweprocesookdieKPI's(ennormenvoordeKPI's)mee?
(+)IndeGreenbelttrainingenenuithetlesmateriaalvanUNCPlusDeltaisvastgestelddatinde
Controle-fasehetverbeterdeprocess,ofdenieuwemethodeofnieuwetechnieken,geborgd
moetenwordenenermoetwordengeverifieerddatdebeoogdeverbeteringisgerealiseerd.
WordthetprocesgeselecteerdengeprioriteerdalshetprocesnietaandeKPI-normenvoldoet?
(-)Nietwaargenomen
65
6
Resultatenendeelconclusies
Indithoofdstukwordtdeonderzoeksvraag“InwelkematevoldoetdenieuweBPI-methode(indeze
casus:LeanSixSigma(L6S))aandemeetbarecriteriavaneenBPI-methode?”beantwoordd.m.v.de
beantwoordingvandetweeonderzoeksvragen:“InwelkematedetheorievanLeanSixSigma(L6S)
aandemeetbarecriteriavaneenBPI-methode?”en“InwelkematevoldoetdepraktijkvanLeanSix
Sigma(L6S)aandemeetbarecriteriavaneenBPI-methode?”
DeBPI-methodeisinditgevalde‘best-in-line’BPI-methode(BiL-BPI)ontwikkeldin§4.2.1.Omde
vragentebeantwoordenzijnde16meetbarecriteriavandeBiL-BPIindithoofdstukzowelvoorde
theorievanalsdepraktijkvanL6Sbeoordeeld(ziedeelconclusies).Debeoordelingvindtplaatsin
aandehandvandeschaal:goed,redelijkenslecht(zieblokjes).Eensamenvattingvandeze
beoordelingistevindenaanheteindevandithoofdstukindevormvaneentabel(tabel6).
Theorie
1) Criterium‘Visieenstrategie’
Praktijk
HetCBSheefteenduidelijkevisieindevormvaneen10-puntenplan.Dezevisieisopeenaantal
manierenuitgedragenaanhetpersoneel.Erisvooreenéén-duidigeBPI-methodegekozen en
verderisereenlangeeneenkortetermijnstrategieontwikkeldvoordeBPI-methodeL6S.De‘bestin-line’BPI-methode(BiL-BPI)startookmetdevisieenstrategieënenmanierenomdezevisieaan
dewerknemersuittedragen.IndetheorievanL6Swordthethebbenvaneenvisiealssucces
bepalendbeschouwd.Hierinzijnvanbeidetheorieëninovereenstemming.DeBiL-BPIclaimtook
datdeorganisatiemoetwetenwatdewensenendebehoeftenvande‘business’zijn.DeL6S
theorieishierookinovereenstemming.DezeonderschrijfthetnutvanhetkoppelenvandeSix
Sigmafilosofieaandebusinessstrategie.
Conclusie:Hetcriterium‘visieenstrategie’isgemetenzowelindetheoriealsdepraktijkvanL6S.
Hetcriteriumvoldoetgoed.
Theorie
2) Criterium‘Managementcommitment’
Praktijk
VolgensdeBiL-BPI(endeL6S-theorie)zorgtmanagementcommitmentvanseniormanagersdoor
zijn/haarbetrokkenheid(endrive)voorpassendeorganisatorischeondersteuningvoorBPImethode.DaarbijisbewustzijneneentrainingvanhetmanagementindenieuweBPI-methode
belangrijkvoorhet(gehele)management.BinnenhetCBSisdeDirecteurGeneraal(DG),de
‘trekker’v.w.b.LeanSixSigmaenzijnvrijwelallemanagersopgeleidindenieuweBPI-methode.
Verderiserindepraktijkeenduidelijkemanagementcommitmentzichtbaar.Hetmanagementvan
hetCBSzorgtookvooractiviteitenterbevorderingvandecommitmentvanhetpersoneelinde
BPI-methode.DezeuitzichdoorhetdelenvandeL6S-succesenmetpersoneelendoorhet
onderwerpweerstandindeGreenbelttrainingentelatenbespreken.
Conclusie:Hetcriterium‘Managementcommitment’isgemetenindetheoriealsdepraktijkvan
L6S.Hetcriteriumvoldoetgoed.
66
Theorie
3) Criterium‘Commitmentvanpersoneel’
Praktijk
HetBiL-BPIkenmerk‘commitmentvanhetpersoneel’beschrijftdato.a.vrijwelhetgehele
personeelbezigzijnmethetoplossenvaneenprobleem.VolgensdetheorievanL6Sisditde
bedoeling.DeDMAIC-cyclusiseenmethodeomcontinuprocessenteverbeteren.Dusinprincipe
zouiedereen(ooit)eensbetrokkenmoetenzijnmethetoplossenvanproblemen.
Echter,danmoetweliedereenbijhetprojectbetrokkengeraken.BijishetCBSisniet
waargenomendatiedereenbezigismethetoplossenvanproblemen(althansnietinhetkadervan
L6S).DitkomtomdathetCBSnogmaarkortgestartismetL6S-projecten.Eriswelhetplanomhet
gehelepersoneelaleentrainingtegevenophetgebiedvanL6SenhetCBScommuniceertdeL6S
resultatenaanhetgehelepersoneel.ZowordtvooriedereentenminsteduidelijkwatL6Sinhoudt
enditzaldecommitmentalleenmaarverhogen.DewerknemersdiebetrokkenzijnmetdeL6Sprojectenzijn(al)‘committed’.DitblijktuithetenthousiasmevoorL6Sendedoordebetrokken-
heidvandemanager(alschampion)bijdeprojecten.IndetheorievanL6Sisdezevormvanhet
bevorderenvancommitmentvoorL6Sbinneneenorganisatieniettersprakegekomen.Erisechter
welweerstandgeconstateerd.IndeeersteplaatsweerstandtegenL6Sententweedeweerstand
tegendeoplossingendiegeïmplementeerdgaanworden.
Conclusie:Hetcriterium‘commitmentvanpersoneel’isgemetenindetheoriealsdepraktijkvan
L6S.Echter,indepraktijkiserweerstandgeconstateerd.Hetcriteriumvoldoetdaarominde
praktijkredelijkenindeL6Stheoriegoed.
4) Criterium‘Benchmarking’.
Theorie
Praktijk
VolgensdeliteratuurvanDragolea&Cotirlea(2009)wordt
onder‘benchmarking’verstaan:hetcontinuvergelijkenvandeorganisatiestrategie,producten,
processenmetsuccesvolleorganisatiesmetalsdoelhunpraktijkenenideeëntoetepassenopde
eigenorganisatie.IndeL6S-theoriewordterookgesprokenoverbenchmarkingmetdegedachte
dateenorganisatiezichaltijdmoetblijvenontwikkelenendusopzoekmoetgaannaarnieuweL6Stechnieken.IndepraktijksituatieheefthetCBS,voordathetL6Sintroduceerdealsnieuwe
procesverbeterings-methode,organisaties‘gebenchmarked’diezichbezighoudenmetL6S.Het
CBSisdaarnaastbezigLeanOperationalManagementenPCDAA3alsverbeteringsmethodennaast
deBPI-methodeL6Steimplementeren.DeoriëntatievanhetCBSnaarnieuwemethodenen
techniekenophetgebiedvanBPIisgoedtenoemen.
Conclusie:Hetcriterium‘benchmarking’isgemeteninzoweldetheoriealsindepraktijkvanL6S.
Hetcriteriumvoldoetgoed.
67
5) Criterium‘OpleideninBPI-methode‘.
Theorie
Praktijk
OmBPIgoeduittevoeren,zijnervolgensdeBiL-BPI-methode,
getraindewerknemersindeBPImethode,inprocessmanagementenincontinuousimprovement
nodig.DetheorievanL6Ssluithiergrotendeelsopaan.Depraktijkook.HetCBSwiltzichbezig
houdenmethetgebiedvancontinuverbeterenenwildatbereikendoordeinvoeringvanLean
OperationalManagement(ziebijlage§9.13enziecriteriumbenchmarking).V.w.b.hetopleidenin
L6S(denieuweBPI-methode)heefttotnutoeongeveer10%(200medewerkers)vande
werknemersenvrijwelallemanagerseenL6S(ofteweleenchampion)traininggehad.Erliggen
plannenomalleCBS'ersopkortetermijnopteleidenindeL6S-methode.
Conclusie:Hetcriterium‘OpleideninBPI-methode‘isgemetenindetheoriealsdepraktijkvanL6S.
Hetcriteriumvoldoetgoed.
6) Criterium‘Selecterenenprioriterenvanprocessen’.
Theorie
Praktijk
DeBiL-BPImethodevindthetselecterenenprioriterenvan
processeneenbelangrijkestap.DeL6Stheorielaatditookzien.DeL6StheoriesteltdatdeBPIprojecten,terverbeteringvanprocessen,gekoppeldmoetenzijnaandebusinessstrategieende
klanteisenenwensen.Deklanteisenenwensenmoetenuiteraardbinnendezestrategievallen.Uit
depraktijkblijktechterdatdeprocessenbinnenhetCBSnietklantgedreventenoemenzijn.Een
koppelingvanprojectenaandeklanteisen/wensenisdaardooreenstukmoeilijker.
V.w.b.hetselecterenenprioriterenvanprocessenblijkt,datindepraktijk,deafdelingzelfbepaald
welkprocesverbeterdmoetworden.Erwordtnietvanuithet(top)managementbepaalden
geprioriteerdwelkeprocesseninaanmerkingkomenterverbetering.Deimago-bepalende
statistieken(debelangrijkstestatistiekenvanhetCBS)zijndusnietgeprioriteerdenookniet
geselecteerdomineenL6S-trajecttegaan.HetCBSheeftervoorgekozenomeerstkleinschalige
LS6projectenomeenbetere‘voedingsbodem’tekrijgenvoorL6S-gedachtegoed.Uitdepraktijk
blijktookdatniethetgeheleCBSbetrokkenisbijhetselecteren(enprioriteren)vanprocessen.De
divisieDataverzamelingvaltnamelijkbuitendeL6S-scope!
Hetselecterenvaneenprojectis,volgensdeL6S-literatuur,eenkritischesuccesfactorvanhetop
eengoedemanierimplementerenvan(Lean)SixSigmaineenorganisatie(zie§4.4.2.7).Deselectie
vaneenprojectgebeurtbijhetCBSaandehandvancriteria.De‘Best-in-line’BPI-methodeheeft
geenselectiecriteriavoordeselectievaneenproject.Vaakblijkendezecriteriaookdiscussiesopte
leveren.DediscussieofeenprojectnuwelofnieteenL6S-projectiswordtregelmatiggevoerd.Ook
ishetdevraagofdeteruglopenvanhetaantalL6S-projectenmetde(testrenge?)criteriatemaken
heeft.
BijhetCBSwordttijdensdeselectievanprojecteninhetintakegesprekbepaaldofhetprojecteen
Black-ofeenGreenBeltprojectis.Voorafmoetdusbepaaldwordenofhetprojectdanweleen
makkelijk(GreenBelt)danweleenmoeilijkproject(Blackbelt)is.
68
AlsernaardetrainingvandeBeltswordtgekeken,krijgtdeGreenBelteenrelatiefeenvoudige
trainingin(statistische)analysemethodenendeblackbelteengeavanceerdetraining(zie§4.4.2.2
en§4.4.2.3).InzekeremateisvoorafweltebepalenofeenprojecteenGreenofeenBlackBelt
projectis,hetaantalstakeholdersenofhetprojectmetverschillendeafdelingentemakenkrijgtis
gemakkelijktebepalen.Maardemoeilijkheidc.q.complexiteitvaneenprojectisvoorafnietgoed
tebepalen.HetprobleemdatkanontstaatisdatdeGreenBelteentemoeilijkprojectkrijgteneen
BlackBelteentemakkelijkproject.Hetmoeilijkeprojectzal(misschien)moeizaamverlopenen
misschienmislukkenenm.b.t.hetmoeilijkeprojectzaldecapaciteitvandeBlackBeltopeen
verkeerdemanierbenutworden.HetaantalBlackBelts(7)binnenhetCBSisalvrijbeperkt.
IndeL6SliteratuurendepraktijkzijnrichtlijnengesteldoverdeduurvaneenBlack-/Green
beltproject.VolgenshetCBSisderedenom“drukopdeketeltehouden”.Hetblijktechterdat
projectendeidealedoorlooptijdvaakniethalen.Deprobleemdefinitieindedefine-fasekostvaak
meertijdenvaakneemthetimplementeren(onderdeelvandeImprove-fase)meertijdinbeslag
danhetgeheleL6S-project.Ookzijndebeschikbaarheidsleutelpersonenenweerstandtegende
veranderingenredenenwaaromeenprojectlangerduurt.
Conclusie:Hetcriterium‘selecterenvanenprioriterenvanprocessen’isgemeteninzoweldetheorie
alsdepraktijkvanL6S.IndetheorievoldoetL6Saanhetcriterium.Indepraktijkvoldoetdeze
slecht.
7)Criterium‘BPI-team’
Theorie
Praktijk
HethebbenvaneenBPI-teamvoorhetmanagenvaneenBPIprojectisonderdeelvandeBiL-BPI-methode.VolgensdetheorieisSixSigmaeenproject-doorproject-verbeteringsaanpakwaarbijteamsvanbeltsdehoofdrolspelen.Ditisindepraktijkook
geconstateerd.HetformerenvanhetBPI-teamvindtplaatsindeDefine-fase(zie§4.4.2.4).Het
teamwordtindeProjectcharter(zievooreenvoorbeeldbijlage9.8)vastgelegd.Deinzetvande
juistekennisenvaardighedenophetjuistemomentblijktessentieeltezijnvoorhetproject.Echter,
doordeproductiedrukzijndezogenaamde‘sleutelfiguren’(waaronderdeGreenbelt(!))gedurende
hetprojectnietaltijd,vanwegeanderprioriteiten,ophetjuistemomentbeschikbaarmethet
uitlopenvanhetprojectalsgevolg.Eenanderprobleemdatgeconstateerdisindepraktijkisdat
eenoveralloverzichtvandebeschikbaarheidprojectledenontbreekt.Eenoverzichtvan
beschikbareGreen-/enBlackbeltsiserwel.
VoorwatbetreftdeopleidingindeBPI-methodeisdeprojectleideropgeleidalseenGreen-of
Blackbelt.Demanageris(inprincipe)opgeleidalsChampionendeprojectledenzijnzomogelijk
opgeleidalsorangebelt.HetCBSisvanplanallewerknemersopteleidenindeBPI-methoden.
Conclusie:Hetcriterium‘BPI-team’isgemeteninzoweldetheoriealsdepraktijk.Indetheorieen
depraktijkvoldoetL6Saanhetcriterium.
69
8) Criterium‘Begrijpen,modelleren,analyseprocesen
scopenvanproject’
Theorie
Praktijk
Volgensdetheorieendepraktijkvindthetbegrijpenenhetscopenvan
(degrondoorzaakvan)hetprobleemplaatsindedefine-fase(zie§4.4.2.4).IndeMeasure-fase(zie
§4.4.2.4)wordthetteverbeterenprocesinkaartgebrachtendeperformancevanhetproces
gemetenenindeAnalysefase(zie§4.4.2.4),isvastgestelddatmetbepaaldetechniekenhetproces
gemodelleerdengeanalyseerdwordt.
BijhetCBSblijkthetscopentezorgenvoorhetuitlopenvanhetproject.Inhetbeginvanhet
projectblijkthetprobleem(vaak)nognietheldertezijnengaandeweghetprojectblijkthet
probleemwelhelderdertezijngeworden.Ditzorgtvaakvoorhetopnieuwscopenvanhetproject
metuitloopvanhetprojectalsgevolg.Eenanderprobleemmetscopendatgeconstateerdis,isdat
descopevaneenprojectzichkanbeperkentotdeeigenafdelingmaarwaareenandereafdeling
‘last’vankankrijgen.IneenL6S-projectbinneneenafdelingkanalsoplossingwordengevonden
datproductvaneenandereafdelingbetermoetworden.Alsdescopebrederwasendusdeandere
afdelingbijhetL6S-projectwasbetrokkendanhaddenzebeidenaaroplossingenkunnenzoeken.
Conclusie:Hetcriterium‘kenmerkBegrijpen,modellerenenanalyseprocesenscopenvanproject’is
gemeteninzoweldetheoriealsdepraktijkvanL6S.IndetheorievoldoetdeL6Saanhetcriterium.
Indepraktijkvoldoetdezeredelijk.
9)Criterium‘Verbeterenproces’.
Theorie
Praktijk
Volgensdetheorieendepraktijkvindthetverbeterenvanhet
procesplaatsindeImprove-fasevanDMAIC-cyclus.IndeImprove-fasewordenoplossingenvoor
hetprobleemgevonden,verfijnd,geselecteerdengetestengeïmplementeerd.VolgensZellner
(2011)ishet‘echte’verbetereneenblackboxeneenactiviteitdiebijvrijwelalleBPI-methoden(ook
L6S)nietwordtuitgelegd.Hijnoemtdezeactiviteitookwel‘…andthenamiracleappears’.Volgens
Zellnerwordtdedaadvanverbeteringnietbeschreveneneenmethodologischestructuurdiekan
wordenhergebruiktwordtgemist.BijhetCBSzijneentweetalL6SverbetertechniekendoorUNC
PlusDeltagepresenteerdeneenviertaltechniekenomdebesteoplossingenteselecteren.Hetzijn
m.a.w.geenmethodieken(zie§4.1.3).Eenkenmerkvaneenmethodeisdereproduceerbaarheid
(anderskanergeensprakezijnvaneenmethode)endatisniethetgeval.ErisbijhetCBSeen
voorstelgedaanomgevondenoplossingen(internebenchmarking)tegaanhergebruiken.Hetechte
verbeterenkrijgtzoeenmeermethodologischkarakterenzouermogelijksprakezijnvaneen
verbetermethode.Ofhethergebruikenvanoplossingenookdaadwerkelijkgaatgebeurenis(nog)
nietduidelijk.Hetgingomeenvoorstel.Indezefasekanook(externe)benchmarkingvanhet
proces(AdesolaenBaines,2005)doornaandereorganisatiesmeteen(vergelijkbaar)proceste
kijken.Indepraktijkwordenweldegrondoorzakenvanproblemenendeoplossingenbijgehouden
engedeeld.Inwelkematedeprojectledenhiervangebruikmakenisnietduidelijk.
Conclusie:Hetcriterium‘Verbeterenproces’isgemeteninzoweldetheoriealsdepraktijkvanL6S.
IndetheoriealsdepraktijkvoldoetL6Sredelijkaanhetcriterium
70
Theorie
10)Criterium‘Herontwerpenproces’.
Praktijk
Inde‘best-in-lineBPI-methode’iszowelhet‘verbeterenvaneenbestaandproces’alshet
‘herontwerpenvaneennieuwproces’onderdeelvanhetBPI-proces.IndetheorievanL6Sisditook
waargenomen.Hetverbeterenvaneenbestaandproceswordtgedaaninde‘I’vandeDMAICcyclus(zieboven)enherontwerpenvaneennieuwprocesvindtplaatsinde‘D’(design)vande
DMADV-cyclus(zie§4.4.2.4).BijhetCBSmaakthetherontwerpenvaneenprocesgeenonderdeel
vanhetL6S-proceszoalsdezenuwordtgeïmplementeerdbijhetCBS.BijhetCBShanteertmen
striktdecriteriavaneenL6S-projectalsmeneenbestaandproceswiltverbeteren.Alshet
bestaandeprocesnietaandezecriteriavoldoetdaniservolgensdecriteriageenprobleemmeer
dieviadeDMAIC-cyclus-methodologiehoefttewordenopgelost.Hetproceskandanviade
projectmethodePrinceIIverbeterdworden.Hetgeengeenproces-verbeteringsmethodeis!De
DMADV-cyclus(endedaarbijbehorendeHeronwerptechnieken)behoortookniettothetL6Straingsprogramma.DoordegenoemdeconstateringenwordendevoordelenvandeL6S-aanpak
o.a.“enthousiasme,verfrissendminderoverhead,meerbetrokkenheid,meerfocusinkortetijd,
onverwachteeyeopenerseneenconcreetresultaat”ennietheelonbelangrijk“deterugverdientijd
dievanL6S-projectenveelbeterisdanwevanoudemethode”nietoptimaalbenut.Ookwordende
voordelenvanhethergebruik(ziecriteriumVerbeterenproces)vanherontwerpoplossingen(enhet
delenvanproblemen)nietbenut.
Conclusie:Hetcriterium‘Herontwerpenproces’isgemeteninzoweldetheoriealsdepraktijkvan
L6S.Indetheorievoldoethetcriterium.Indepraktijkvoldoethetcriteriumniet.
11)Criterium‘Testennieuweproces(onderdelen)technisch,
organisatorischencultureelhaalbaaris’.
Theorie
Praktijk
IndeL6Sliteratuuralsdepraktijkishettestenonderdeelvandeimprove-fase.Hierheefthetnaast
hetverbetereneenplaatsjegekregen.HettestenwordtinprincipegedaandoordeGreen-/Black
beltsvanhetprojectalsdetijdhettoelaat.Anderswordtditovergedragenaanhet
lijnmanagement.DeGreenbelttraininggeeftalstestmethodealleeneenPilot.Hettestenop
technische,organisatorischeenculturelehaalbaarheidwordtnietspecifiekbenoemd.IndeL6S
literatuurwordthierookgeenaandachtaanbesteed.Doordathettestenonderdeelisvande
improve-fasebestaathetrisicodathetminderaandachtkrijgtalswellichtnodig.
Conclusie:Hetcriterium‘Testennieuweproces(onderdelen)technisch,organisatorischencultureel
haalbaaris’isgemeteninzoweldetheoriealsdepraktijkvanL6S.Indetheorieendepraktijk
voldoethetcriteriumredelijk.
71
12)Criterium‘Implementeerhetnieuweproces(onderdeel)’.
Theorie
Praktijk
Hetontwikkelenvanimplementatieplannenenhetimplementeren
zelfwordtvolgensdetheorieendepraktijkinDMAIC-cyclusgedaanindeimprove-fase.Eris
aandachtbesteedaanhetimplementatieplantijdensdetraining.Indeliteratuuriserverderweinig
informatietevindenoverhetimplementerenvanoplossingen.Indepraktijkblijktdatvaakde
GreenBeltnietdeimplementatievandeoplossingdoetmaarditoverlaataanhetlijnmanagement.
DeGreenbeltmoetzichalleenbezigmetverbeterenennietmetimplementerenvanoplossingenis
destelling.HetimplementerenblijktiniedergevaleenprobleembinnenhetCBS.Dezeblijkenvaak
evenlangtedurenalshetgeheleL6S-project.Indepraktijkzietmenhetbelanginvoorhet
vastleggenenimplementerenvanKPI’s.OokwordternahetprojectextradoordeGreenBeltshet
processnogtemonitoren(a.d.h.v.KPI’s).
Conclusie:Hetcriterium‘Implementeerhetnieuweproces(onderdeel)’isgemeteninzowelde
theoriealsdepraktijkvanL6S.Indetheorieendepraktijkvoldoethetcriteriumredelijk.
13)Criterium‘Opleidenvanpersoneelinhetnieuwe
procesonderdeel.’
Theorie
Praktijk
IndeGreenbelttrainingwordt(kort)aandachtaanhetopleidingsplanalsonderdeelvanhet
implementatieplan.Hetwordtverdernietuitgewerktenkomtnietmeeraanbodindetraining.Er
isnietwaargenomendathetpersoneelwordtgeïnformeerdoverdeopleidinginhetnieuweproces
enerisnietwaargenomenwatdeinhoudvanhetopleidingsplanis.Ookisernietwaargenomen
dathetBPI-teamdathetopleidingsplandoorhetBPI-teamwordtuitgevoerd.Indeliteratuurvan
L6Sisergeeninformatiegevonden.
Conclusie:Hetcriterium‘Opleidenvanpersoneelinhetnieuweprocesonderdeel’isgemetenin
zoweldetheoriealsdepraktijkvanL6S.Indetheorieendepraktijkvoldoethetcriteriumslecht.
14)Criterium‘Implementeercontinuousimprovementbijnieuweproces’.
IndeBiL-BPI-methodeishetinvoerenvancontinousimprovingeen
Theorie Praktijk
middelomtezorgendathetnahetimplementerenvanhetnieuwe
proces(onderdeel)nietbijeeneenmaligeverbeteractieblijftmaardat
deafdelingblijftverbeteren.Indepraktijkblijkendechampions(m.a.w.demanagers)hetdaar
overeenstezijn“Alsjenietdoorpakt,zakthetweerweg.”HetCBSwildaaromLeanOperational
Management(LOM)(oftewelLeanmanufactering)implementeren(zie§4.4.2)omtefunctioneren
naastL6S.LOMbevindtzichechterbijhetCBS(nog)indetestfase.OmLOMgoedtelaten
functionerenisereencultuurveranderingnodigbinnenhetCBS.Erblijktnamelijkeengebrekaan
kritischkijkennaardeeigenprocessenenhoedingenanderskunnen.IndeL6S-theoriewordter
volopaandachtbesteedaandecontinuousimprovement.HetdoelvanL6Sishetnastrevenvan
perfectieendatpastprimainhetcontinuousimprovement-plaatje.
72
Verderwordtcontinuousimprovementnagestreefdindecontrole-fasevandeDMAIC-cyclus(dat
ookisgeconstateerdindepraktijk).Indezefasewordenmaatregelen(zoalsbv.HetZQC-systeem)
genomenomvoortdurendteverbeteren.
Conclusie:Hetcriterium‘Implementeercontinuousimprovementbijnieuweproces’isgemetenin
zoweldetheoriealsdepraktijkvanL6S.Indetheorievoldoethetcriterium.Indepraktijkvoldoet
hetcriteriumredelijk.
15)Criterium‘Reviewenvanhetprocesrondomimplementatie’.
Theorie
Praktijk
Inzoweldetheoriealsindepraktijkisergeeninformatiegevondenoverditcriterium.
Conclusie:Hetcriterium‘reviewenvanhetprocesrondomimplementatie’isnietgemeteninde
theoriealsindepraktijkvanL6S.Hetcriteriumvoldoetzowelindetheoriealsindepraktijkslecht.
Theorie
16)Criterium‘Monitorenenreviewenvanhetproces’.
Praktijk
BijdeBiL-BPI-methodeishetreviewenenmonitorenvanhetprocesbelangrijk(o.a.)inhetkader
vancontinuousimprovement.Indetheorieendepraktijkvindthetmonitorenvanhetproces
plaatsindeControle-fase.HetprocesmoetKritiekePrestatiePunten(KPI’s)bevattenwaarop
gemetengaatworden.Methetmetenvanhetproceskanbepaaldwordenofhetproceshetgoed
ofslechtdoet.Alshetprocesnietaandenormenvoldoetkanhetprocesaanverbeteringtoezijn.
DeheleBiL-BPI-methodebegintdanvanvorenafaan.Indepraktijkisdezecyclusniet
waargenomen.
Conclusie:Hetcriterium‘Monitorenenreviewenvanhetproces’isgemeteninzoweldetheorieals
depraktijkvanL6S.Indetheorievoldoethetcriterium.Indepraktijkvoldoethetcriterium
redelijk.
73
Tabel6VergelijkingvandetheorieendepraktijkvanL6S
Meetbare
criteria
Visieen
strategie
ResultatenuitdeLeanSixSigmatheorie
ResultatenuitdeLeanSixSigmapraktijk
(+)Koppelenvan(Lean)SixSigmafilosofieaandebusinessstrategie.Eenvisiehebbenm.b.t.LeanSixSigmaprojecten
issuccesbepalend.
2
Management
commitment
(+)Betrokkenheid,commitmentenenthousiasmevanhet
(top)management.
3
Commitment
vanpersoneel
(+)Communicatieplanmetalsdoelinformerenpersoneel
zorgtvoorminderweerstand.
(+)Trainingvanhetpersoneelendeorganisatie.
BehalenvanquickwinsmetL6Sisbelangrijkomhet
personeelenthousiasttekrijgen.
4
Benchmarking
(+)Trainingvanhetpersoneelenorganisatie’‘De
organisatiemoetopzoeknaarnieuwemethodenen
techniekenalsaanvullingop(Lean)SixSigma.
5
OpleideninBPImethode
(+)Hetopleidenvanhetpersoneeliseenonderdeelvan
hetLeanSixSigmaimplementatieprogramma.
6
Selecterenen
prioriterenvan
processen
(+)Selectievangedefinieerdeengeprioriteerdeprojecten
moetengekoppeldaandebusinessstrategie.
(+)Projectenmoetengekoppeldaande
klanteneisen/wensen.
7
BPI-team
(+)DeSixSigmaaanpakiseenproject-door-projectverbeteringsaanpak’waarbijteamsvangoedeopgeleide
beltsdehoofdrolspelen(c.q.hetBPI-projectmanagen)
gedurendehetgeheleBPI-project.
(+)VooreenéénduidigeBPI-methode:L6Sgekozen.
(+)Visieuitgedragenaanhetpersoneel
(+)Langetermijnstrategiebepaald
(+)Ambitieskortetermijnbepaald
(+)Generaal(DG)is‘trekker’L6S/LOM
(+)Directieberaad:“Managementcommitment
essentieel”erkent.
(+)TeammanagerheeftrolalsChampionbinnenproject.
(+)ManagementcommitmentwaarneembaarbijL6Sprojecten
(+)L6S-successenwordengedeeldmetwerknemers.
(+)InGreenbelttrainingenaandachtvoorweerstand.
(+)TeamsenthousiastoverL6S
(+)WerknemerswordengetraindinL6S(zieook
OpleideninBPI-methode).
(+)Afstandtussenmanagerenwerknemerskleiner.
Werknemervoeltzichhierdoorgewaardeerd.
(-)Weerstand
(-)Nietallewerknemerszijnbezigmetverbeteren.
(+)BezoekenaanverschillendeorganisatiesdiemetL6S
aandeslagzijn.
(+)HetCBSisLOMenPDCAA3naastL6Saanhet
implementeren.
(+)200medewerkersOrange,Green,Blackbelt
opleiding.VrijwelallemanagersChampion-opleiding.
Doel:1GreenBeltpersector,8Blackbeltsingehele
organisatie.
(+)Binnen5jaaralleCBS’ersopgeleidinL6S.
(+)IntakegesprekkenvoorbepalingprojectisL6S-project
a.d.h.v.criteria.
(+)CriteriaGreenenBlackbeltprojecten
(+)Selectieprojectengebeurta.d.h.v.concrete
problemenbijafdelingen.
(+)Tollgate-systeem.
(-)Imagobepalendestatistiekennietalseerste
geprioriteerdgeselecteerd.Selecterenprojectengebeurt
doorafdelingenzelfnietdoorTopmanagement.
(-)NiethetgeheleCBSdoetmeemetL6S.1divisie
ontbreekt.
(-)Aanbodprojectenlooptterug.
(-)RichtlijnenduurGreen-Blackbeltsprojectenniet
realistisch.
(-)Processennietklantgericht.
(-)OnduidelijkhedenwelofgeenL6S-project
(+)InprojectcharterwordtTeambepaald
(+)Inzettenjuistekennisenvaardighedenopjuiste
momenterkend.
(+)VrijwelheleBPI-teamopgeleidinBPI-methode.
(+)OverzichtvanbeschikbareenbezetteGreen-enBlack
belts.
(+)ErzijnvoldoendeGreen–enBlackbeltsbeschikbaar
voorde(diverse)BPI-projecten.
(-)Greenbeltsheeft(soms)nietvoldoendetijd(minimaal
2dgn.indeweek)voorhetBPI-project.
(-)Projectvoortganghangtafvanbeschikbaarheid
sleutelpersonen.Sleutelpersonenhebbentemakenmet
productiedruk.
(-)Overalloverzichtbeschikbaarheidprojectleden
ontbreekt.
1
74
8
Begrijpen,
modelleren,
analysevanhet
procesen
scopenvan
project
(+)HetBegrijpen,modelleren,analysevanhetprocesvan
hetprojectbehoortbijdeprobleemanalyseendezeis
onderdeelvandeDMAIC-cyclusnamelijkde
Define/Measure/analyze-fase.
Hetscopenbehoortbijdeprobleemanalyseendezeis
onderdeelvandeDMAIC-cyclusnamelijkdeDefine-fase.
9
Verbeteren
proces;
(+)PrincipesvanLean:verwijderenvan‘waste’enhet
generenvan‘flow’
(+)Hetstroomlijnenvaneenprocesisonderdeelvande
DMAIC-cyclus:deImprove-fase.
(-)GeenechteverbetermethodiekenbeschikbaarinL6S.
10
Herontwerpen
proces
(+)Hetredesign(herontwerpen)vanhetprocesenhet
ontwikkelenvaneennieuwprocesmonitorenwordt
gedaaninde‘design-fase’(D)vandeDMADV-cyclus.
11
Testennieuwe
proces
(onderdeel)
technisch,
organisatorisch
encultureel
haalbaaris
(+)Hettestenvannieuweprocesonderdelenisonderdeel
vandeDMAIC-cyclus:deimprove-fase.
(-)TesteniseenonderdeelvandeImprove-fase.Hetis
echternietduidelijkwaaropdenieuweprocesonderdelen
getestworden.
12
‘Implementeer
hetnieuwe
proces
(onderdeel)’
(+)HetimplementerenisonderdeelvandeImprove-fase.
(-)Hetontwikkelenvanimplementatie/actieplannent.b.v.
hetnieuweproces(onderdeel)isindedoordeonderzoeker
geraadpleegdeliteratuurnietgevonden.
(+)IndeDefine,MeasureenAnalyse-fasevandeDMAICcyclusvindenhetbegrijpen,hetmodelleren,deanalyse
vanhetprocesenhetmeetbaarmakenvanhetprobleem
plaats.Detechniekenhiervoorzijnaanwezig.
(-)Erisineenaantalgevallengeenrealistischeplanning.
Descopewordtinsommigegevallenuitgebreidinde
loopvanhetproject.Hetprobleemisnamelijkpaslater
inhetprojectheldergeworden.Hetprojectloopt
hierdooruit.
(+)Hetstroomlijnenvanhetprocesvindeninde
Improve-fasevandeDMAIC-cyclusplaats.Erwordeneen
tweetaltechniekentoegepastomoplossingente
generen:PokaYokeenbrainstorming.
(+)4techniekenomselectievanoplossingenmogelijkte
maken.
(+)Hergebruikvanoplossingenwordtvoorgesteld.Inde
praktijkwordengrondoorzakenvanproblemenende
oplossingenbijgehoudenengedeeld.
(-)VoortgangvanhetprojectdaaltsterkindeImprovefasevanhetproject.Ditheefttemakenmetweerstand
enbeschikbaarheidsleutelfiguren.
(-)GeenverbetermethodiekenindepraktijkvanL6S
beschikbaar.
(-)IndeL6S-trainingisergeenaandachtvoor
herontwerpen.Deaandachtgaatnaarhetverbeteren
vanbestaandeprocessen.
(-)Deoudeherontwerpmethodewordtnietvervangen
doordeDMADV-cyclusmaarblijftbestaannaastde
DMAIC-cyclus.Hetenthousiasmevanhetpersoneeldoor
de(nieuwe)L6S-methodewordenniettenvollebenut
omdathetherontwerpengebeurtviadeoudemethode.
(-)HerontwerptechniekenvanuitdeL6Swordenniet
gebruikt.
(-)Devoordelenvanhetbijhoudenendelenvan
oplossingen,grondoorzakenvanproblemenvan
herontwerpprojectenwordennietbenut.
(+)IndeL6S-trainingwordtaandachtbesteedtaanhet
testenindevormvaneenPilot
(+)HettestenwordtuitgevoerddoorhetBPI-teamals
hetbinnendeduurvanderichtlijnenpast.
(-)HettestenisonderdeelbinnendeDMAIC-cyclusvan
deImprove-faseenisgeenapartonderdeelbinnende
BPI-methode.Risicovoorteweinigaandacht.
(-)Hettestenoptechnische,organisatorischeen
culturelehaalbaarheidwordtnietspecifiekbenoemd.
(+)HetbelangvanimplementerenvanKPI’sinhet
nieuweproceswordtbelangrijkgevonden.
(+)IndeL6S-trainingwordtaandachtbesteedtaaneen
implementatieplan.
(+)DeGreenBeltmonitorthetprocesnaimplementatie
nogeenaantalmaanden.
(+)Hetiswaargenomendathetpersoneelwordt
geïnformeerdoverhetnieuweproces(onderdeel)
(-)Hetimplementereniseenonderdeelbinnende
DMAIC-cyclusvandeImprove-faseenisgeenapart
onderdeelbinnendeBPI-methode.Risicovoorteweinig
aandacht.
(-)Deimplementatievandeoplossingduurtveellanger
dangepland.
(-)DeImplementatiewordt(vaak)overgedragenaanhet
lijnmanagement.Risicovoorhetnietimplementerenvan
KPI’s.
75
13
Opleiden
personeelin
nieuwe
proces(onderde
len)
(-)Hetopleidenvanhetpersoneelinhetnieuwe
proces(onderdeel)isindedoordeonderzoeker
geraadpleegdeliteratuurnietgevonden.
14
Implementeer
continuous
Improvement
(CI)bijnieuw
proces
15
Reviewenvan
hetproces
rondom
implementatie
Monitorenen
reviewenvan
hetproces
(+)DoelvanLean(SixSigma)ishetcontinunastrevenvan
perfectie.
(+)Kwaliteitmanagemento.a.hetZQC-systeemis
onderdeelvanLean(SixSigma).
(+)Leanheefteengrootaantalpraktische,“down-toearth”hulpmiddelenomproblemenoptelossenofdeze
belemmeringentecompenseren.Dezehebbenalsdoelde
efficiencyvanprocessenteoptimaliseren.
(+)IndeControle-fasevandeDMAIC-cycluswordener
duurzamemaatregelengetroffenomtezorgendatde
organisatie(team/afdeling/etc.)nietterugvaltnaardeoude
situatie.
(-)Hetreviewenvanhetprocesrondomdeimplementatie
isindedoordeonderzoekergeraadpleegdeliteratuurniet
gevonden.
16
(+)Hetmonitorenenreviewenvanhetproceswordt
gedaanindecontrole-fasevandeDMAIC-cyclus.
Hetbeheersenvanhetproces(doorb.v.SPC)isonderdeel
vandeSixSigmafilosofie.
(+)Indel6S-trainingwordtaandachtbesteedtaaneen
implementatieplanmetalsonderdeelhettrainingsplan
(-)Hetopleidenvanhetpersoneelinhetnieuweproces
(onderdeel)krijgtgeenspecifiekeaandacht.
(-)Hetisnietwaargenomendathetpersoneelwordt
geïnformeerdoverhetopleidingsplan
(-)Erisnietwaargenomenwatdeinhoudvanhet
opleidingsplanis.
(-)Erisnietwaargenomendathetopleidingsplandoor
hetBPI-teamwordtuitgevoerd.
(+)LOMisgepresenteerdalsnieuwevoorContinuous
Improvement-methodenaastL6S.
(+)JuistevervolgstappenzijnnodigomL6Stelaten
werkeniserkend.
(-)Mensenopdewerkvloerkijkenonvoldoendekritisch
naarhuneigenprocessen
(-)LOMbevindtzichnogindetestfase.Hierdoorwordt
hetcontinuverbeterennunognietgeïmplementeerdin
hetnieuweproces.
(-)Hetreviewenvanhetprocesrondomde
implementatieisdoordeonderzoekerindepraktijkniet
waargenomen.
(+)Hetmonitorenenreviewenvanhetprocesvindtinde
controle-fasevandeDMAIC-cyclusplaats.
(-)Nietwaargenomendateenprocesgeselecteerd(en
geprioriteerd)wordtalsdenormvandeKPI
overschredenwordt.
76
7
Conclusiesenaanbevelingen
Inhoofdstuk7wordenconclusiesuithetonderzoekgetrokkenenaanbevelingengedaan.
Afsluitendvolgtereenproduct-eneenprocesreflectie.
7.1 InwelkematevoldoetdetheorievanLeanSixSigmaaandemeetbare
criteriavaneenBPI-methode?
VolgensdetheoriesluithetLeanSixSigmaprogrammaenmethodegrotendeels(11vande16
criteria)goed(ziefiguur27)aanopde‘best-in-line’BPI-methode(BiL-BPI-methode).Ditzijnde
volgendecriteria:‘visieenstrategie’(1),‘Managementcommitment’(2),‘Commitmentvan
personeel’(3),‘Benchmarking’(4),‘OpleideninBPI-methode’(5),‘Selecterenenprioriterenvan
processen’(6),‘BPI-team’(7),‘Begrijpen,modelleren,analysevanhetprocesenscopenvanhet
project’(8),‘Herontwerpenvanhetproces’(10),‘Implementeercontinuousimprovementbij
nieuweproces’(14)en‘Monitorenenreviewenvanhetproces’(16).Alleenbijhetcriterium
‘Commitmentvanpersoneel’zoudeL6S-literatuur‘verrijkt’kunnenwordenmetdeindepraktijk
geconstateerdebetrokkenheidvandemanagersbijL6S-projectendiedecommitmentvanhet
personeelkanbevorderen.
Voor3vande16criteria(ziefiguur27)sluitdetheorievanL6SredelijkaanopdeBiL-BPI-methode.
Ditzijndevolgendecriteria:‘Verbeterenproces’(9),Testenvanhetnieuweproces’(11),
‘Implementeerhetnieuweproces(onderdeel)(12)’.
1. Bijhetcriterium‘Verbeterenproces’ontbreektvolgensZellner(2011),eenechte
verbetermethodiek.HetisvolgensZellnereen‘Blackbox’.Deverbetermethodiekontbreekt
ookindeBiL-BPI-methode.Dezekandusopditvlakookverbeterdworden.
Eenverbetermethodiekzoueenverrijkingzijnvooralleprocesverbetering-methoden
waaronderLeanSixSigma.HetisbijzondervreemdtenoemendateenechteverbeteringsmethodiekontbreektinBPI-methodeninhetalgemeeneninLeanSixSigmainhet
bijzonder.
Eenaanbevelingvooreenvervolgonderzoekisomopzoektegaannaareen
verbetermethodiekofeenverbetermethodiekteontwikkelen.ZoalsZellner(2011)hetzegt:
‘Dezetekortkomingenkunnenweleentriggerzijnvoorverderonderzoek’.
2. Voordecriteria‘Testenvanhetnieuweproces’en‘Implementeerhetnieuweproces
(onderdeel)’ontbreektindeL6S-theorieinfeitehetzelfdeoverkoepelendeelement.Het
testenenimplementerenlijkeneenondergeschiktefunctietehebben.Erisnamelijkweinig
informatieovertestenenimplementerenindeL6S-theorietevinden.Inde‘best-in-line’
BPI-methodeisereenduidelijkonderscheidgemaakttussenhetimplementerenvaneen
oplossingenhetverbeteren.Hetisvoordeorganisatiebelangrijkomtewetenwelke
stappenerondernomenmoetenwordenomeenoplossingteimplementeren.Debest-inline’BPI-methodelaatditzien.
77
DeimplementatievanoplossingenzitbinnenL6S(verscholen)inde‘Improve’-fasevande
DMAIC-cyclus.Erisdusgeenaparteimplementeer-fasebinnenL6Senditmaakthetminder
zichtbaarenlijkthethierdoorminderbelangrijk.Eenverbeteringheeftpasnutalsde
oplossinggoedisgeïmplementeerd.Uitderesultatenvanhetpraktijkonderzoekblijktdat
hetimplementerenvanoplossingeninveelgevallenlangerduurtdanhetgeheleL6Sprojectm.a.w.ervaltteconcluderendathethierdooreenbelangrijkonderdeelgeworden
binnenhetproject.
EenaanbevelingzowelvoordetheoriealsdepraktijkvanL6Sisdefocusmeerteleggenop
hetimplementerenentesten.DeDMAIC-cycluszouuitgebreidkunnenwordenmeteen
extra‘Ivan‘Implementation’(ziefiguur28).Deze‘I’vanzoudannade‘I’van‘improve’
gezetmoetenworden(zieookfiguur30).
Define
Controle
Measure
Implemen-
taYon
Analyze
Improve
Figuur28DMAIIC-cyclus
78
Voor2vande16criteria(ziefiguur27)sluitdetheorievanL6SslechtaanopdeBiL-BPI-methode.
Ditzijndevolgendecriteria:‘Hetopleidenvanhetpersoneelinhetnieuweproces(onderdeel)’(13)
en‘Hetreviewenvanhetprocesrondomdeimplementatie’(15).Dezecriteriazijnnietgevondenin
doordeonderzoekergeraadpleegdeliteratuurv.w.b.L6S.
1. Hetcriterium‘Hetopleidenvanhetpersoneelinhetnieuweproces(onderdeel)’valtookin
het“implementeer/test-straatje”.Waarschijnlijkisdatderedendatdeonderzoekerer
geeninformatieoverheeftgevonden.Ditcriteriumzalookopgepaktmoetenwordeninde
eerdergenoemde‘implementatie-fase’.
2. Hetcriterium‘reviewenvanhetprocesrondomdeimplementatie’ishetkadervan
continuousimprovementeenelementdatzekeraandachtverdiendendusopgenomenzou
moetenwordenindetheorievanLeanSixSigma.Dezetheoriegaatoverhetverbeteren
vanprocessendusditprocesmoetookverbeterdkunnenworden.Indepraktijkblijkthet
criteriumooknietvoortekomen.
Eenaanbevelingisomhetopleidenvanhetpersoneelinhetnieuweproces(onderdeelenhet
reviewenvanhetprocesrondomdeimplementatieoptenemenindetheoriev.w.b.L6S.
Infiguur27isdeonderzoeksvraag:InwelkematevoldoetdetheorievanLeanSixSigmaaande
meetbarecriteriavande'best-in-line'BPI-methode?beantwoord:
2=goed,1=redelijk,0=slecht
Figuur27ResultaatL6S-theorievs.BiLBPI-methode
79
7.2 InwelkematevoldoetdepraktijkvanLeanSixSigmaaandemeetbare
criteriavaneenBPI-methode?
VolgensdepraktijksluitL6S(5vande16criteria)goed(ziefiguur29)aanopde‘best-in-line’BPImethodeendaarmeedusookaanopdeL6Stheorie.Devolgendecriteriazijnalsgoedbevonden:
‘Visieenstrategie’(1),‘Managementcommitment’(2),‘Benchmarking’(4),‘OpleideninBPImethode’(5)en‘BPI-team’(7).
V.w.b.hetcriterium‘BPI-team’mistdeL6S-praktijkhetgegevendatdoordeproductiedruk
bepaaldesleutelfigurennietaltijdbeschikbaarzijn.Deorganisatiemoetduseropingesteldzijnom
deL6S-projectenteprioriterenbovenderegulierewerkzaamheden.Alsdezeprioriteringde
wensenoverlaatishetnogmaardevraagoferdanookechtverbeterdkanworden.
Eenaanbevelingisomdeorganisatieopzo’nmanierteorganiserendatsleutelfigurenvrijgespeeld
kunnenwordenomaandeL6S-projectenmeetekunnendoen.
Voor7vande16criteria(ziefiguur29)sluitdepraktijkvanL6SredelijkaanopdeBiL-BPI-methode.
Ditzijndevolgendecriteria:‘Commitmentvanpersoneel’(3),‘Begrijpen,modelleren,analysevan
hetprocesenscopenvanhetproject’(8),‘Verbeterenproces’(9),‘Testenvanhetnieuweproces’
(11),‘Implementeerhetnieuweproces(onderdeel)(12)’,‘Implementeercontinuousimprovement
bijnieuweproces’(14)enhet‘Monitorenenreviewenvanhetproces’(16).
1. Hetcriterium‘Commitmentvanpersoneel’voldoetnietgeheelomdaterweerstandvande
werknemersistegendenieuweBPI-methodeendeoplossingenaangedragendoorhetL6Sproject.ZoalsMelton(2005)hetaangeeftkandeweerstandveroorzaaktzijndoorhet
sceptischzijntegenoverdeL6S-filosofieofhetgebrekaantijdommetdenieuweBPImethodeaandegangtegaan.Ookkanerweerstandzijnomdatdewerknemersdenken
datditweereenmanagementtrucisommensentekunnenontslaanm.a.w.“mean”
(slecht,gemeen)i.p.v.lean(Arnheiter&Maleyeff,2005).
Eenaanbevelingisomineenvervolgonderzoektebekijkenwaaromdezeweerstanderisen
inwelkematedievoorkomt.Eenandereaanbevlingisomteonderzoekenaanwelke
kenmerkendepersonenvoldoendievoornamelijkweerstandbieden.Metdezeresultaten
kanergerichternaareenoplossingvoordezeweerstandgezochtworden.
2. Hetcriterium‘Begrijpen,modelleren,analysevanhetprocesenscopenvanhetproject’
voldoetnietgeheel.Hetscopenblijkteenprobleemtezijn.Doorteweinigkennisvande
processenblijktdescopevakertewordenaangepast.Ditheefttotgevolgdatdeprojecten
langerlopendannoodzakelijk.Aandeanderekantkangezegdwordendatjuistdoorhet
vakeraanpassenvandescopehetprobleemhelderderwordtenerduseenbeterekans
bestaatdatereengoedeoplossingbedachtgaatworden.Dewaarheidzalinhetmidden
liggen.
80
3. Waaromhetcriteria‘Verbeterenproces’nietgeheelvoldoenwordtuitgelegdin§7.1.
4. V.w.b.decriteria‘Testenvanhetnieuweproces’en‘Implementeerhetnieuweproces
(onderdeel)’moeterdeelsverwezenwordennaardeuitlegin§7.1.Inpraktijkblijktdatook
hettestennietdeaandachtkrijgtzoalsindetheorievanL6Sisgeconstateerd.
V.w.b.hetimplementerenblijktindepraktijkdatdeGreenBeltsvaakhetimplementeren
overlatenaanhetlijnmanagement.ErheerstbijhetCBSdegedachtedatdeGreenBelts
zichbezigmoetenhoudenmetverbeterendushetimplementerenmoetenoverlatenaan
delijn.MaarinenkelegevallenneemtdeGreenBeltdetaakalsimplementatiemanagerop
zich.IndatgevalstopthetGreenBeltproject.Inhetlaatstegevallijktdekeuzeomhet
implementerenaandeGreenBeltovertelatendevolgensdeonderzoekerdebeste.De
GreenBeltisnamelijkopdehoogtevanalle“ins-en-outs’vandeteimplementeren
oplossing.DaarbijkrijgtdeGreenBelt(vermoedelijk)meervoldoeningalshijhetgehele
traject(DeDMAIC-cyclus)magdoen.Alshetimplementerenvandeoplossingaande“lijn”
wordtovergedragenishetnogmaardevraag,ofdelaatstefasevandeDMAIC-cyclus,de
Controle-fase,goedwordtuitgevoerd.DeGreenBeltisopgeleidomdeDMAIC-cyclus
vollediguittevoeren.Datisonduidelijkbijdelijn.Alsdecontrole-fasenietgoedwordt
uitgevoerdisdekansaanwezigdatdeafdelingterugvaltindeoudewerkwijze(zie§4.4.2.4)
endatKPI’snietwordengeïmplementeerd.ZonderdeKPI’sblijfthetprocesstuurloos
omdatmetingenoverhetprocesontbreken.
EenaanbevelingaanhetCBSisomdeGreen(ofBlack)Beltookverantwoordelijktemaken
voordeimplementatievandeoplossing.
5. V.w.b.hetcriterium‘Implementeercontinuousimprovementbijnieuweproces’blijktinde
praktijkdateropdewerkvloernietkritischgenoeggekekenwordtnaareigenprocessen.
VandaardathetCBSvolgensdeonderzoekerwaarschijnlijkbezigismetLeanOperational
Management(LOM).LOMiseenmiddelomtezorgendatwerknemersvoortdurendbezig
zijnmetverbeteren.LeanwordtdoorLOMonderdeelvandeproductie.LOMbevindtzich
echternogindetestfase.
VolgensdeonderzoekerishetisnogaftewachtenofLOMzalslagenbinnenhetCBS.Eris
namelijkeencultuurveranderingnodigom‘Lean’inhetDNAvandewerknemerstekrijgen
(zie§4.4.2.7).Velewerknemerszijnnamelijkaljarenlanggewendomophunmanierte
werkenmisschieniserweleenambtenaar2.0voornodig.
Eenaanbevelingvooreenvervolgonderzoekisomteonderzoekenoferinderdaadeen
nieuwsoortambtenaar(2.0)nodigisomnieuwemethodiekenalsLOMenL6Stelaten
werkenbinneneenambtelijkeorganisatie.
81
6. V.w.b.decriteria‘Implementeerhetnieuweproces(onderdeel)’en‘Monitorenenreviewen
vanhetproces’blijktindepraktijkhetbelangvoorhetvastleggenenimplementerenvan
KPI’s.Hetmonitorenenbeoordelenvanhetprocesa.d.h.v.deKPI’sisindepraktijk(nog)
nietwaargenomen.Hetisaantenemendat,doordeimplementatievanL6S,ermeerdere
(belangrijke)processenvoorzienwordenvanKPI’s.DeKPI’szijneengoedemanierom
processentemonitoren.Echter,KPI’skunnenookalsstuurmiddelvoorhetmanagement
vanhetCBSgebruiktworden.DoordeKPI’svan(debelangrijke)processenomeenhoger
niveautemonitorenisereenmiddelomprocessentesturen.DoordeKPI’stebeoordelen
opeenhogerniveauiseenselectieenprioriteringvanprocessen(gekoppeldaande
businessstrategieendeklanteisen/wensen)dieinaanmerkingkomenomverbeterdte
wordenbetertesturen.Nuheefthetmanagementditstuurmiddelnietenisafhankelijk
vanandereinformatieoverdeprocessenzoalsinformatieverkregenvanprocesmanagers.
EenaanbevelingvoorhetCBSisomtezorgendatalle(belangrijke)processenKPI’s
bevatten.DeprocessenwordenzonietalleengoedgemonitordmaardeKPI’skunnenook
hetmanagementeenextrastuurmiddelgevenomprocessenteselecterenenteprioriteren
terverbetering.
Voor4vande16criteria(ziefiguur29)sluitdepraktijkvanL6SslechtaanopdeBiL-BPI-methode
(endusookdeL6S-theorie).Ditzijndevolgendecriteria:‘Selecterenenprioriterenvanprocessen’
(6),‘Herontwerpenvanhetproces’(10),‘Hetopleidenvanhetpersoneelinhetnieuwe
proces(onderdeel)(13)’en‘Hetreviewenvanhetprocesrondomdeimplementatie’(15).
Voorhet‘Hetopleidenvanhetpersoneelinhetnieuweproces(onderdeel)’moeterdeelsverwezen
wordennaardeuitlegin§7.1.Inpraktijkblijktdatookhetopleidenvanpersoneelnietdeaandacht
krijgtzoalsindetheorievanL6Sisgeconstateerd.
1. V.w.b.hetcriterium‘Selecterenenprioriterenvanprocessen’isslechtbeoordeeldomdat
teneerstenietdegeheleorganisatiemeedoetmetL6S.Hierdoorkunnenechtebelangrijke
processennietgeselecteerdworden.OmL6Sgoeduittevoerenishetvolgensde
onderzoekerbelangrijkomdegeheleorganisatieerbijtebetrekken.
DeheleorganisatiemoetcommitedzijnaandenieuweBPI-methodeanderskanheteen
“afdelingsfeestje”(ziehttps://www.managementsite.nl/lean-dilemmas-sturing)worden
zonderdatdeorganisatieechtegroteverbeteringenkandoorvoeren.Descopemoetbreed
genoegzijnomdeechtegrondoorzaakvanhetprobleemtevindenenoptelossen.Ook
kanhetprobleemontstaandoordatereenoplossingwordtgeïmplementeerddiejuisteen
probleemgaatvormenvooreenandereafdeling.
EenaanbevelingisaanhetCBSomL6Sorganisatiebreedintevoerendusinalleafdelingen
endivisies.
82
Tentweede.Destrategieomvoordequickwinstegaanstaathaaksopdetheorieomeen
projectteselecterendataansluitopdebusinessstrategie(ziesixsigmalatenaansluitenop
debusiness-strategie§4.4.2.7).Destrategievande‘quickwins’isvolgensdeonderzoeker
eenstrategieom‘zieltjes’tewinnenvoordeL6S-gedachtengoedenditheeftinprincipe
niksmetdebusinessstrategievanhetCBStemaken.De‘quickwins’strategieisgebaseerd
opdelangetermijnmetalsdoelomdeorganisatieklaartemakenvoorL6S.Oplange
termijnmoetendezezieltjesgenoegLeanSixSigmainhetDNAhebbenomdeecht
relevanteprojectenvoordebusinesstekunnenuitvoeren.Deselectievanprojecten
gebeurtbijhetCBSnietvanuitdebusinessstrategiemaardeprojectenworden
geselecteerdvanuitdeafdelingenzelf.De(relatiefkleine)projectendiegeselecteerd
wordenzijnhoofdzakelijkbedoeldt.b.v.verbeterings-doeleindenopdeafdelingenzelf.De
imago-bepalendestatistiekenm.a.w.debelangrijkstestatistiekenvanhetCBSzijndusniet
geprioriteerdenooknietgeselecteerdomineenL6S-trajectverbeterdteworden.
EenaanbevelingisaanhetCBSomTop-Downprojectenteprioriterenenteselecterenvoor
verbeteringd.m.v.eenL6S-project.UiteraardmoetdaarvoorL6Sorganisatiebreed
ingevoerdzijn.
Tenderde.BijhetCBSspeeltmomenteelhetprobleemdatersteedsminderaanvoervan
projectenis.Indekortetermijnplannen(1jaar)vanhetCBSwordtergestelddatminimaal
75%vandeGreenBeltsjaarlijks1à2L6S-projectendoen(ziebijlage9.13).Doordit
probleemzaldit(vermoedelijk)nietgaanlukken.VeelGreenBeltszullendaaromzonder
projectzittenenhetcontinuverbeterend.m.v.‘project-door-projectverbetering’(zie§
4.4.2.2)zalmindervoortvarendverlopenalsgepland(ziebijlage9.13).
HetisaantebevelenomeenL6S-projectoptezettenomditprobleemoptelossen.In
eersteinstantielijkthetprobleemtezitteninde(te)strengeselectiecriteria(ziebijlage9.7).
HetCBSwiltgraagverbeteren.Erzitvolgensdeonderzoekeraltijdwel‘waste’inhetproces
enervaltdusaltijdwelietsteverbeteren.De(testrenge(?))selectiecriteriamogentoch
nietderedenzijnomditnietvoorelkaartekrijgen?
Tenvierde.Indepraktijkblijktdatdeindetheoriegestelderichtlijnen,v.w.b.deduurvan
eenGreen/Blackbeltproject,nietvaakgehaaldworden.Derichtlijnenzijnvolgensde
onderzoekeroftestrengofzijnrichtlijnenvoororganisatiesdieal(heelwat)ervaring
hebbenmetL6S.BijdieorganisatieszitL6S(vermoedelijk)meerinhetDNAvande
werknemersenisdeweerstandtegenL6SminderdanorganisatiesdiepasmetL6Saande
gangzijn.
EenaanbevelingvoorhetCBSendetheorievanL6Sisomniettefocussenopderichtlijnen
voordeduurvaneenGreen/BlackbeltprojectmaartefocussenophetlerenvandeL6Smethodologiedoordeorganisatie.Zekerinhetgevalvaneenonervarenorganisatieophet
gebiedvanL6SzoalshetCBS.
83
2. Hetcriterium‘Herontwerpenvanhetproces’isslechtbeoordeeldomdathetCBSvolgens
deonderzoekerdemogelijkhedenvanL6Snietvolledigwordenbenut.IndeL6S-theorie
komtzowelhetherontwerpen(viadeDMADV-cyclus)alsprocesverbetering(DMAIC-cyclus)
voor.HetCBSlegtdefocusophetverbeterenvanbestaandeprocessend.m.v.DMAICcyclus.Hetherontwerpengebeurtopde‘oude’manier.Dekansbestaatdathierdoorhet
procesnietoptimaalverbeterdwordtendathetnieuweprocesniet‘L6S-proof’is(zie§
4.4.2.4).Hetprocesheeftdekansomdaarnaweerverbeterdtemoetenwordenmetde
DMAIC-cyclus.Puretijdengeldverspillingvolgensdeonderzoeker.Eenoplossingisvolgens
deonderzoekereenintegratievanbeidecyclussen.Debeidecyclussenzijnnamelijktoten
metdeanalyze-fasehetzelfde(!).Indetollgate,nadeanalyze-fase,kanbepaaldworden
hoeverdertegaanmetofhetverbeteren(improve)ofhetherontwerpen(Design)vanhet
proces(ziefiguur30).Omfiguur(30)compleettemakenisookde‘implementation-fase’
toegevoegd.
Figuur30DMAICenDMADVenfase‘Implementation’geïntegreerd
EenaanbevelingvoorhetCBSisommetde‘L6S-bril’(volgensdeDMADV-cyclus)tekijken
naaralleprocessenendezeookzote(her)ontwerpen.
3. Hetcriterium‘Hetopleidenvanhetpersoneelinhetnieuweproces(onderdeel)‘voldoetin
depraktijkniet.Belangrijkbijhetintroducerenvaneennieuwproces(onderdeel)ishet
opleidenvanhetpersoneelinhetnieuweproces(onderdeel).Hetdoelervanisomte
voorkomendathetpersoneelteruggrijptnaaroudemethodieken(ziecontrole-fase
§4.4.2.4).IndeGreenbelttrainingenwordtditminimaalbesproken.
Eenaanbevelingisommeeraandachttebestedenaanhetopleideninhetnieuwe
proces(onderdeel)omtezorgendathetpersoneelnietteruggrijptnaaroudemethodieken.
4. Hetcriterium‘reviewenvanhetprocesrondomdeimplementatie’isbesprokenin§7.1.
Infiguur29isdeonderzoeksvraagInwelkematevoldoetvolgensdepraktijkvanLeanSixSigmaaan
demeetbarecriteriavande'best-in-line'BPI-methode?beantwoord:
84
2=goed,1=redelijk,0=slecht
Figuur29ResultaatL6S-praktijkvs.BiLBPI-methode
85
7.3 Product-enprocesreflectie
7.3.1 Productreflectie
Ditonderzoekheefthetvolgendeopgeleverd(m.a.w.watgingergoed?):
1. Eenindepraktijkgetestelijstmetcriteria(enmeetvragen)waarmeedevolwassenheidvan
L6Svaneenorganisatiegetoetstkanworden.Delijstkanalsreferentiekadergebruikt
wordendoororganisatiesomhuneigenverbeteringsmethodetebeoordelen.
2. AanbevelingenvoorverbeteringvandeLeanSixSigmamethode.Eenmethodiekstaat
natuurlijknietstilinzijnontwikkeling.DezeaanbevelingenkunnendeL6S-methodehelpen
teverbeteren.
3. AanbevelingenvoorhetCBS.HetCBSisnogeenlerendeorganisatiev.w.b.L6S.Ergaatal
eenheelveelgoedmaarerkannatuurlijkwatverbeterdworden.Deaanbevelingenkunnen
helpenomdeL6S-aanpakbinnenhetCBSteverbeteren.
Watkanerverbeterdworden?
1. EengoedeBPI-methodemoetinruimematevoldoenaande16criteriavande‘Best-in-linemethode.Echter,wanneeriséchtvoldaanaaneencriterium?Alseenorganisatiemeteen
criterium‘aandegangis’wilnognietzeggendathetgoediswatdeorganisatiedoet.
Omtoteenjuistoordeeltekomeniseenjuistedefinitievanhetcriteriumvanbelang.De
definitiemoetdekenmerkenvanhetcriteriumbevatten.Aandehandvandedefinitieen
dekenmerkenisa.d.h.v.meetvragentebepalenwaardoortoteengoedoordeeliste
komen.Ditonderzoekisnietuitgegaanvandefinitiesvandecriteria.Indegevonden
theorieontbrekendefinitiesvandecriteria.Hierinisersprakevanlacuneindetheorieen
hierheeftdeonderzoekergetrachtmetkenmerkenuitdetheoriedemeetvragente
creëren.Ofdezemeetvragende‘lading’dekkenenofzevoldoenderelevantzijnisniet
onderzocht.Hetiseeneersteaanzetomtoteenbeoordelingvaneencriteriumtekomen.
Eenvervolgonderzoekisomdemeetvragentetestenisdaaromzinvoltenoemen.
Eenaanbevelingisomvervolgonderzoektedoennaarkenmerkenvande16criteriavande
‘best-in-line’methode.Dekenmerkenzijnvanbelangomeengoedemetingtekunnendoen
inhoeverreaaneencriteriumvoldaanwordt.
2. Eenbeperkingvanhetonderzoekisdathetonderzoekisuitgevoerdbijééncase.Een
verderebeperkingisdathetonderzoekisuitgevoerdbijeenambtelijkeorganisatiedienog
vrijonervaren(hetispassinds2014geïntroduceerd)ismethetgebruikvanL6S.De
organisatieisnoglerendeinhetgebruikvanL6S.Deresultatenwarenv.w.b.deresultaten
uitdepraktijkwellichtbeter,danwelandersgeweest,alshetonderzoekhad
plaatsgevondenbijmeerdereervarenambtelijkeorganisatiesophetgebiedvanL6S.De
generaliseerbaarheid(ofexternevaliditeit)vanhetonderzoekkanhierdoorintwijfel
wordengetrokken.
86
Depopulatievanhetonderzoekzijn(achterafgezien)onervarenambtelijkeorganisatiesdie
bezigzijnmethetimplementerenvanL6S.Hetonderzoekwasbetrouwbaardergeweestals
hetaccentvanafhetbeginophetintroducerenvanL6Sineenorganisatiegelegenhad.De
onderzoekerhaddangerichterkunnenzoekennaarliteratuurrondomimplementatie(b.v.
naareventuele‘kinderziektes’diebijeenimplementatievaneennieuwemethodehoren)
vanL6Sinambtelijkeorganisaties.
Eenaanbevelingvooreenvervolgonderzoekisomhetgebruikteraamwerktetestenbij
meerdereorganisatiesindiversebranches.
3. Deresultatenzijnineenaantalgevallenlastigobjectieftebeoordelengeweestenkunnen
dooreenanderebrilandersbeoordeeldwordendanzenuzijn.Deonderzoekerheeft
getrachtaltijddezelfdebriltedragenomdebeoordelingtedoenuiteraardisditniet100%
gelukt.Ditkandeherhaalbaarheidendusdekwaliteitbeïnvloeden.Omeventueeltoteen
beterekwaliteittekomenzoudenb.v.meerdereonderzoekersderesultatenhebben
kunnenbeoordelen.Door(b.v.)eendiscussietehoudenwaaruiteencompromiszou
vloeienzoueenoptiezijngeweest.Eenanderonderzoeksaanpakv.w.b.debeoordelingen
zoueenenquêteofeeninterviewkunnenzijngeweest.
4. De,doordeonderzoekerontwikkelde,‘best-in-line’BPI-methodebevatookdebeperkingen
aangetoonddoorZellner(2011).ZoalsZellnerzelfaangeeft,zullendezetekortkomingen
verderonderzochtmoetenworden.Hetisdanookeenaanbevelingomonderzoektedoen
naareenmethodiekvoorhetdoenvanverbeteringen.Eenverderebeperkingisdatde
onderzoeken(entutorial),waaropde‘best-in-line’BPI-methodeisgebaseerd,nietgetoetst
zijnopdeerkenningvandeonderzoekendoordewetenschap.Deonderzoekeriservanuit
gegaanuitdatdeonderzoekersopeengoedeempirischemanierenvanuitverschillende
invalshoekenenmetveleverschillendeliteratuurbronnen,hunwetenschappelijke
onderzoekengedaanhebbenendusgebruiktkunnenwordenvoorditonderzoek.Een
anderebeperkingisdatdedoordeonderzoekerontwikkelde‘best-in-line’BPI-methode
maarbij1caseindepraktijkgetestisopfunctionaliteitenbruikbaarheid.Alsdemethode
vakerindepraktijkgetestzouzijngeweestkanerpasgesprokenwordenvaneeninde
praktijkwerkenderaamwerkendatmaakteenvergelijkingmeteenbestaandeBPImethodemeerrelevantvoordewetenschapenvoororganisaties(maatschappelijke
relevantie).EenanderebeperkingisdatnanieuweinzichteninL6S6eenbeperkingvande
‘best-in-line’BPI-methodeheeftaangetoond:De‘best-in-line’BPI-methodebevatgeen
tussentijdseterugkoppelingmethetmanagement.ErisdusgeenpeilmomentomhetBPIprojectindetussentijdteevaluerenenduseventueelstoptezetten.Inde‘best-in-line’
BPI-methodeiserdusgeenaandachtbesteedtaanhetprojectmanagementgedeeltevan
hetproject.BijLeanSixSigma,zoalsdatbijhetCBSwordtuitgevoerd,zijnernaelkefase
(DMAIC)eentollgatewaarindevoortgangvanhetprojectwordtbesproken.Het
management(‘Dechampion’)beslistindetollgateofhetprojectnoglevensvatbaaris.Een
bijkomendvoordeelvanhetgebruikvantollgatesisdathetmanagementbetrokkenblijft
bijhetproject.
87
7.3.2 Procesreflectie
Terugkijkendophetprocesv.w.b.ditonderzoekisgeblekendatactionresearchals
onderzoeksmethodeeengoedemethodeblijktomantwoordtekrijgenopdeonderzoeksvragen.
Erzijnnogwelenkelepuntenwaaropditonderzoektekortschiet,teweten:
1. Hetisdeonderzoekernietgeluktomhetonderzoekalleentebeperkentotdevestiging
Heerlen.DeGreenbelttrainingen(Waves)wordennamelijkgegevenaanwerknemersvan
beidevestigingen.Deevaluatiesm.b.t.deGreenBelttrainingenzijnookniette
onderscheidenopvestiging.Deobservatiesm.b.t.totdetrainingwaarindeonderzoeker
aandeelnam(wave4)wareninprincipewelnaarvestigingintedelen.Inhetkadervan
betrouwbaarheidenreproduceerbaarheidvanhetonderzoekisditnatuurlijkeen
probleem.Echter,deonderzoekervondallegedaneobservatiesgaandeweghetonderzoek
relevantgenoegomniethetonderscheidtemaken.
2. Hetprojectvandeonderzoeker,waarhijalsGreenbelt/projectleiderfunctioneerde,is
tijdenseentollgatevroegtijdigdoordechampionstopgezet.Ditkwamwegenshetfeitdat
erbuitendeinvloedsfeervandeactionresearchereenoplossingvoorhetprobleemzich
aandiende.Eennadeelvoordeonderzoekerisdathijhetvanafdatmoment(deanalyzefase)moestdoenmetindirecteinformatieverkregenuitobservaties(o.a.deevaluatiesvan
deWaves)enbureauonderzoekdeskresearch.ZoalsVerschuren&Doorewaard(2000)is
‘bureauonderzoekeenonderzoeksstrategiewaarbijdeonderzoekergebruiktmaaktvan
materiaaldatdooranderengeproduceerdis’.Hierinschuilthetgevaarvansubjectiviteit.
Dekansbestaatnamelijkdathetmateriaalverzameldisvanuiteenanderperspectiefdan
datvandeonderzoeker.Erisnamelijkgeendirectcontactmethetonderzoeksobject
(Verschuren&Doorewaard,2000).Eenalternatiefvoorhetbureauonderzoekindit
onderzoekzoub.v.hetpersoonlijkinterviewofeenenquête(kunnen)zijngeweest.Erzal
ookbijdezeonderzoeksmethodeseenmatevansubjectiviteitzijnbijdebeantwoording
vandevragenindevragenlijst.Tedenkenvaltaanvoorkennis,seizoensinvloeden,sociale
omstandighedenenbeïnvloedingdoordevragensteller(bron:
http://www.kennisplatform.nl/Files/Kennisberichten/2014002%20201001%20herzien%20Kennisbericht%20Wetenschappelijke%20onderzoeksmetho
den.pdf).
3. Eenbeperkingvanactionresearchvoordeonderzoekerisdathijgeenervaringhadmet
actionresearch.Eenbetergestructureerdeaanpak(opeenjournalistiekemanier(borgen
vanfeiten,wanneer,wie,waarom….)zouwenselijkzijngeweest.Volgensdeonderzoeker
wasdezevormvanactionresearchgeenpurevormvanactionresearchzoalsdezewordt
toegepastinbijvoorbeelddegezondheidszorgwaarindeonderzoekersbijvoorbeeld
medicatieuittestenenmeteenderesultatenvanhunhandelenzien.Volgensde
onderzoekerwasdeonderzoeksmethodeeenhybridevormvanbureauonderzoekeneen
vormvanparticiperendeobservatiemaarwaarinsommigegevallendeonderzoekereen
actieverol(GreenBelt/Projectleider)had.
88
8
Literatuurlijst
Achanga,P.(2006),“CriticalsuccesfactorsforleanimplementationwithinSMEs”,JournalofManufacturing
TechnologyManagement,Vol.17No.4,pp.460-71.
Adesola,S.,Baines,T.,(2005),"Developingandevaluatingamethodologyforbusinessprocess
improvement",BusinessProcessManagementJournal,Vol.11Iss1pp.37–46.
Anoniem(2013),LeanSixSigmaToolset,‘Verbeterprojectendoorvoerenmetsucces’,uitgavevanUNCPlus
e
Delta,6 druk,Amstelveen.
Anoniem,GreenBeltTrainingstudiemateriaal,uitgavevanUNCPlusDelta.
Anjard,R.P.(1998),“ProcessMapping:AValuableToolforConstructionManagementandOther
Professionals,”MCBUniversityPress,vol.16,no.3/4,pp.79–81.
Antony,J.&BanuelasCoronado,R.(2002),"KeyingredientsfortheeffectiveimplementationofSixSigma
program",MeasuringBusinessExcellence,Vol.6Iss4pp.20–27.
Arnheiter,E.D.,&Maleyeff,J.(2005).TheintegrationofleanmanagementandSixSigma.TheTQM
magazine,17(1),5-18.
Bendell,T.(2005),“Structuringbusinessprocessimprovementmethodologies”,TotalQualityManagement&
BusinessExcellence.
Boonstra,J.J.,(2005)IedereenzietveranderenvanuitanderperspectiefManagementenConsultingnr.5.
Boonstra,J.J.,(2009)“Deveranderbox,Onmisbaarinstrumentvoorsuccesvolverandermanagement”,tweede
druk,Managementboek.
Braun,C.,Wortmann,F.,Hafner,M.,Winter,R.(2005),“Methodconstruction–acoreapproachto
organizationalengineering”,inLiebrock,L.M.(Ed.),Proceedingsofthe2005ACMSymposiumonApplied
Computing,SAC’05,SantaFe,NM,ACM,NewYork,NY,pp.1295-9.
Brinkkemper,S.(2000),“Methodengineeringwithweb-enabledmethods”,inBrinkkemper,S.,Lindencrona,
E.andSolvberg,A.(Eds),InformationSystemsEngineering:StateoftheArtandResearchThemes,Springer,
London,pp.123-33.
Claycomb,C.,Germain,R.,Droge,C.(1999),“TotalsystemsJIToutcomes:inventory,organizationand
financialeffects”,InternationalJournalofPhysicalDistribution&LogisticsManagement,Vol.29No.10,p.
612.
Davenport,T.H.,&Short,J.E.(2003).Informationtechnologyandbusinessprocessredesign.Operations
management:criticalperspectivesonbusinessandmanagement,1,97.
Dragolea,L,&Cotirlea,D.(2009).Benchmarking-avalidstrategyforthelongterm.Annales
UniversitatisApulensisSeriesOeconomica,11(2),813-826.
Deming,W.E.(1986).Outofcrisis.Cambridge,MA:MITPress.
89
Hammer,M.(1990),“Reengineeringwork;don’tautomate,obliterate”,HarvardBusinessReview,JulyAugust,pp.104-10.
Inman,R.R.(1999),“Areyouimplementingapullsystembyputtingthecartbeforethehorse?”,Production
andInventoryManagementJournal,Vol.40No.2,pp.67-71.
Jones,E.C.,Parast,M.M.,Adams,S.G.(2010).AframeworkforeffectiveSixSigmaimplementation.Total
qualitymanagement,21(4),415-424.
Kars,C.(2006).PraktijkboekProcesmanagement.EburonUitgeverijBV.
Kearney,W.T.(1997),“Aprovenrecipeforsucces:thesevenelementofworldclassmanufacturing”,National
ProductivityReview,Vol.16No.4,pp.67-76.
Khan,Z.,Bali,R.K.,Wickramasinghe,N.(2007).DevelopingaBPIframeworkandPAMforSMEs.Industrial
Management&DataSystems,107(3),345-360.
KoningdeH.(2007),Scientificgroundingofleansixsigma’smethodology,FacultyofScience.
Kusters,R.J.,Martin,H.H.,Willems,E.H.A.,(z.j.)ReaderOpenUniversiteitCursusBedrijfsprocessen
(procestaalgebruik),pagina23.
Macdonald,J.(1995),“TogetherTQMandBPRarewinners”,TQMMagazine,Vol.7No.3,pp.21-5.
Melton,T.(2005).Thebenefitsofleanmanufacturing:whatleanthinkinghastooffertheprocessindustries.
ChemicalEngineeringResearchandDesign,83(6),662-673.
Moosa,K.&Sajid,A.(2010)CriticalanalysisofSixSigmaimplementation,TotalQualityManagement&
BusinessExcellence,21:7,745-759.
Motwani,J.(2003),“Abusinessprocesschangeframeworkforexaminingleanmanufacturing:acasestudy”,
IndustrialManagementþDataSystems,Vol.103Nos5/6,pp.339-47.
Näslund,D.,(2008),"Lean,sixsigmaandleansigma:fadsorrealprocessimprovementmethods?",Business
ProcessManagementJournal,Vol.14Iss3pp.269–287.
O'Rourke,P.(2005,January).AMultiple-casecomparisonofLeansixsigmadeploymentandimplementation
strategies.InASQWorldConferenceonQualityandImprovementProceedings(Vol.59,p.581).American
SocietyforQuality.
Porter,M.E.,&Millar,V.E.(1985).Howinformationgivesyoucompetitiveadvantage.
Povey,B.(1998),"Thedevelopmentofabestpracticebusinessprocessimprovementmethodology",
BenchmarkingforQualityManagement&Technology,Vol.5Iss1pp.27–44.
Rashid,O.A.&AhmadM.N.(2013),“BusinessProcessImprovementMethodologies:AnOverview”,Journalof
InformationSystemsResearchandInnovation.
Rohleder,T.R.,&Silver,E.A.(1997).Atutorialonbusinessprocessimprovement.JournalofOperations
Management,15(2),139-154.
90
Roos,D.,Womack,J.P.,Jones,D.T.(1990).TheMachineThatChangedtheWorld:TheStoryofLean
Production.Rawson/HarperPerennial,NewYork.
Shingo,S.(1986),ZeroQualityControl–SourceInspectionandthePoka-yokeSystem,ProductivityPress,
Cambridge,MA.
Sohal,S.&Egglestone,A.(1994),“Leanproduction:experienceamongAustralianorganizations”,
InternationalJournalofOperations&ProductionManagement,Vol.14No.11,pp.35-51.
VerschurenP.&DoorewaardH.(2000),Hetontwerpenvaneenonderzoek,derdedruk,UitgeverijLemma.
Womack,J.P.&Jones,DT(1996),LeanThinking,Simon&Schuster,NewYork,NY,blz.90-8.
Womack,J.P.,&Jones,D.T.(2010).Leanthinking:banishwasteandcreatewealthinyourcorporation.New
York,NY:SimonandSchuster.
WortmannH.&KustersR.(2007),Enterpricemodellingandenterpriceinformationsystems.Heerlen,Open
Universiteit.
Waalde,A.&GoedgebuureR.(2015),‘Verbeterhetprocesvanprocesverbetering’,www.hpocenter.nl/wpcontent/uploads/2015/04/De-Waal-HMR-160-LR-Verbeter-het-proces-van-procesverbetering.pdf.
Zafar,K.,(2015)SoftwareProjectRiskManagementbyusingSixSigmaApproach.
Zellner,G.,(2011),"Astructuredevaluationofbusinessprocessimprovementapproaches",BusinessProcess
ManagementJournal,Vol.17Iss2pp.203–237.
91
9
Bijlagen
VPPV-factor4:Ondersteuningverbeterinitiatieven
9.1 BPI-Frameworks
9.1.1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
BPI-framework:Rohleder&Silver
Thestartingpointinanyorganizationisacommitmentfromseniormanagementtoensure
appropriateorganizationalsupportforprocessimprovement(block1).
Thenextstepistoselectwhichprocessor
processestoinvestigateforimprovements
(block2),againastepthatshouldinvolvesenior
management,atleastthroughanapproval
mechanism.
Onceaprocessischosen,anappropriate
processimprovementteammustbeformed
(block3).
Theirfirstpriorityistocarefullydefineand
understandtheprocess(block4),specifically
spellingoutappropriatemeasuresofprocess
performance(withapproximatetargetvalues)
anddetailing(inschematicform)thestepsor
activitiesinvolvedintheprocess.
Thenextphase,streamlining(block5),involves
theremovalofobviouswastes,aspectsofthe
processthataddnovaluefromtheperspective
ofthecustomers.
Thesubsequentstepdependsuponwhetheror
notrelevantdataalreadyexist(block6).
Relevantinthesensethattheyrelatetothe
selectedmeasuresofprocessperformanceand
areinaformthatisconducivetoidentifying
Figuur4BPI-Framework(Rohleder&Silver,1997)
specificproblems(block7).
Ifnot,theteamshouldbeginmonitoringtheprocess(block8),i.e.collectingdataatappropriate
pointsalongtheprocess.
"Isprocessstable?"(block9)essentiallyinvolvestheuseofstatisticalcontrolcharts.Iftheprocessis
notstable,assignalledbyoutliersoncontrolcharts,
thenthereareassociatedproblemsthatmustberesolved(block10).Asmore
andmoreoftheseproblemsareresolved,eventuallyallofthemeasuresoftheprocesswillstabilize.
Atthispointthekeyquestion(block11)shouldbewhetherornottheprocessismeetingitstargets
intermsoftheoverallmeasuresdefinedearlier.Iftheanswerisyes,thentheteamshouldcontinue
tomonitortheprocess,buttheorganizationcanbegintodirectattentiontoadifferentprocess
(feedbacktoblock2).
Ifnot,afundamentalchangeisrequired.i.e.someformofprocessinnovation(block12).Senior
managementinvolvementandapprovalisagainnecessaryforsuchamajorundertaking.
Finally,theimplementationofthechangesassociatedwithproblemresolutionsandprocess
innovationsmustbeverycarefullyplanned(block13).
Adashedlineisshownfromblock4toblock12becausesomeindividualsfeelthatoncetheprocess
isunderstoodandiftheneededimprovementsareextremelylarge,thenoneshouldjump
immediatelytoinnovation(reengineering).Itisourviewthatthisisadangerous,high-risk,shortcut;
92
oftenrapid,majorimprovementscanbeachievedinaninexpensivefashionbycarefullyproceeding
throughalloftheintermediatestepsoftheframework.
9.1.2
BPI-framework:Povey
93
94
95
9.1.3
BPI-framework:Adesola&Baines
Figuur1GenericBPI-Model(Adesola&Baines,2005)
Figuur2Stappenvandehiërarchischestructuurvande
MIPImethode(Adesola&Baines,2005)
Figuur5UitlegGenericBPI-Model(Adesola&
Baines,2005)
96
9.1.4
BPI-Framework:Khanetal.
Stage1:vision
Thecompanymusthaveavisionstatement,wheredotheywanttobeinthefuture?
thisstatementshouldhavethesupportandcommitmentofallmanagers.
Stage2:collateandmeasure
Thissectionoftheframeworkhelpsanalyse
wherethecompanyisbyencouragingthe
useofmeasuringperformanceagainst
WCMconceptsandthendefiningagapto
seewheretheywanttobeinrelationto
theirvisionandstrategicaims.
Stage3:defineandplanthebusiness
processimprovement
Afterthe“collateandmeasure”stage,agap
isdefined.Atthisstage,itisthe
responsibilityofmanagementtodefineand
plantheimprovementprocess;all
managersshouldbeinvolvedinthistask.
Stages4,4.1,4.2:managementawareness,
commitmentandeducation
Thesestagesdirectlyaddressthekeyaspect
Figuur6BPIFramework(Khane.a.2007)
foundincommitmentandmanagementsupport;this
indeedisakeyfactorfortheachievementofthelevelofchangerequiredforCI.Itisthereforeimportant
thatallmanagersaremadeawareoftheimprovementandwhyitisneeded.Theymustalsobeawareof
possibleimplicationsoftheprocessandeducatedontherelevantaspectsoftheimprovementinitiative;
thisprocesswillaidingeneratingcommitmentfrommanagersandsubsequentlytheyinturnwillsupport
theprocessandhelpgaincommitmentfromtheemployees.Itisimportantatthisstagetocheckany
resistanceandallayanyfears.Thegoalistohaveeverysinglemanagerbehindtheimprovementprocess.
ItisthemanagerswhowillcascadetheneedandtheprocessoftheBPIdownthroughtheranksright
downtoshop-floorlevel.
Stages5,5.1:trainingandeducationinkaizen,shop-floorawarenessandCommitment.
Thesearesimultaneousactivities,startingwiththeshop-flooremployeestogaintheircommitmentas
theymustbebehindtheBPIforittosucceed.Participativemanagementmustbeusedtogaintrue
commitmentratherthanjustcompliance.Itisimportantforemployeestoknowandunderstandthe
missionofthecompanyandhowtheBPIfitsintothis.Theimplementationofkaizenandothersimilar
philosophiesdoesinducea“fear”factorfromshop-flooremployeesintermsofjobsecurity.Thisfear
factormustbeovercomebyassurancesfrommanagement.Havingclearandefficientcommunication
channelsatthisstageisawisechoice.Trainingshouldincludesoftskillsandemployeetrainingstousethe
oldandnewtoolsofquality.Tohelpgainawarenessfrombothemployeesandstaff,itisextremely
importanttotrainandeducatethemallinkaizenactivities.Kaizenasmentionedintheliteraturereviewis
averypowerfulumbrellaconceptformanyuniqueJapaneseconcepts.
Stage6:checktheprocessTheBPImustbecheckedtoconfirmifgoalsarebeingreached,datatakenand
analysedsoastoreportbackandactasfurtherbenchmarksforBPI.Afterthisstage,itisimportantto
loopbacktostage1tokeeptheimprovementprocesscontinuous.
97
9.2 ImprovementmodelsLean
Themostimportantimprovementmodelsarethefollowing(Bron:DeKoning,2007):
1.Linebalancing.Balancingandfine-tuningtheprocessingcapacityofeachoftheprocessstepsinorderto
preventbothovercapacityandunder-capacity.
2.5S-method.Anapproachtomakeandkeeptheworkspacewell-organisedandcLean.Thisreduces
inefficienciesduetopoororganisation.
3.SingleMinuteExchangeofDies(SMED)orRapidchangeovers.Optimizingtheutilisationofproduction
resourcesbyreducingdowntimeoftheproductionresource.
4.Visualmanagement.Makingtheworkflowandworkpacevisibletotheemployees,forinstanceinthe
formofdashboards.Thisprovidesemployeeswithfeed-backontheirperformanceandthushelpsthemto
improvetheirperformance.
5.Cellularproduction.Collocatingprocessstepsandrearrangingtheworkspacetooptimiseitwithrespectto
efficiency.
6.Pullsystems.Asysteminwhichtheproductionorservicedeliveryprocessonlystartsafteracustomer
order.Theaimistoreduceinventorylevelsandoverproduction.
7.Onepieceflow.Processingworkitemsone-by-oneinsteadofasabatch,whichhelpstoreduceinventory
levelsandthroughputtime.
8.Criticalpathanalysis.Analysisofinterdependenceofprocessstepswiththeaimtoimprovetheirmutual
coordinationtoreducethetotalthroughputtimeoftheprocess.
9.Complexityreduction.Complexityisthenumberofdifferentproductsandservicesandthenumberof
processes.Complexityreductionreducesthesenumberswiththeaimtoimproveefficiency.
98
9.3 L6SImplementatieophetCBS
ZoalsookalonderkendzijnereenaantaloverkoepelendeactiviteitennoodzakelijkomdeL6SCBS
breedsuccesvoluitterollen.HiervoorisbijPPM-Oeendeploymentteamactief.Hetuitrollenvan
deL6Sdienstenhetprogrammamanagementzijnhieronderdeelvan.Ditmoetnogverder
uitgewerktwordenenzalaparteenkeerinhetDBkomen.Hieronderstaateeneersteopsomming
vandoelentaken
Doel:succesvolleimplementatievanLeanSixSigmabijhetCBS,zodatdezemethodede
bedrijfsdoelstellingenondersteunt.
Taken:
AfstemmenCBSendivisiedoelstellingenmetprocesoptimalisatieopbasisvanL6S.Ditvindtplaats
opdivisieniveau.InrichtinghiervanisondertussenopgestartinopgerichtestuurgroepenbijSERen
sindskortookEBN.
1. Benefitstrackingenrapportage–inrichtenvanhetbenefitstrackingproces,inclusiefacties
omhieroptesturen.Enkelevoorbeeldrapportageszijnondertussengemaaktenzullen
komendetijdafgestemdwordenmetDT’senDB.
2. Opleiding,training,selectieprojectchampions(belts).Hiervooriseenopleidingsplan
gemaakt.Hetselectiemechanismevandebeltsuitdestatistischeafdelingengebeurtviade
lijnorganisatie.
3. Projectselectie,prioritering,waveplanning.Ditproceswordtdekomendeperiode
gestructureerdeingerichtinoverlegmetdegenoemdestuurgroepen.
4. Matching(projectenenbelts)-idem
5. Awarenessencommunicatie.Ervindenveelpresentaties,informatiesessiesen
postersessiesplaats.Ditzaldekomendetijdnogveelaandachtvergen,wantdesectoren
meldenzichspontaanaan.Zodraditafneemt,zullenwebekijkenwaarerextraaandacht
nodigisendezeafdelingenalsnogbenaderen.
6. Barrièresverwijderenvoorprojectteams–viaprojectenorganisatie
7. AssisterenbijDMAICtollgates–kenniscentrum
99
9.4 RollenbinnenL6S+Tollgatereview
Deaansturingvanprocesverbeterprojectenvindtinhetalgemeen
plaatsvanuithetmanagement.LeanSixSigmahanteerteenspecifieke
onderverdelingwelkeisgebaseerdopdevechtsportKarate.Hierbij
wordtereenonderscheidgemaaktinverschillende'belts'diestaan
voordeverschillendegradatiesvandematevanbeheersingvande
LeanSixSigma-beoefenaar.BinnenLeanSixSigmawordende
volgenderollenonderkend:
Champion:lidvanhetdirectie-/managementteamdieovertuigdisvan
devoordelenvanLeanSixSigmaenactiefdeLeanSixSigma-filosofie
promoot.Dechampion-ookwelsponsorgenoemd-zorgtervoordat
deprojectenongehinderdvoortgangkunnenhebbenenhelptBlack
Beltsbijhetselecterenvandejuisteprocessenenzorgterbovendien
ookvoordatdeprojectensteedsindezelfdelijnliggenmetdestrategischedoelenvande
organisatieenstuurtindiennodigbij.DeChampionheeftvoldoendeautoriteitomdemensenen
middelenbeschikbaartestellenvoorhetLeanSixSigma-project.Dechampionisvaakookde
proceseigenaar,denkbijvoorbeeldaanhethoofdvaneenafdelingwaaropeenSixSigmaproject
wordtuitgevoerddooreenBlackofGreenBelt.DeopdrachtvandebetreffendeBeltisdanomin
opdrachtvandeproceseigenaaruittezoekenhoe'zijn'of'haar'procesbeterkan.DeErworden
tweesoortenchampionsonderscheiden:dedeploymentchampionendeprojectchampion.De
eerstezorgtvoordeimplementatievanhetLeanSixSigma-traject,terwijldetweedezorgtvoorde
voortgangvandeverschillendeprojecten.
MasterBlackBelt(MBB):functiebedoeldomdechampionteassisterenbijdeimplementatie,de
organisatievandetrainingendeprojectselectie.DeMBBiseindverantwoordelijkvoorde
implementatievanLeanSixSigmaendelosseLeanSixSigmaprojecten.DeMBBbeschiktover
uitgebreidekennisvanLeanSixSigmaenisuitermategoedinstaatomBlackbeltsenGreenbeltste
trainenentecoachen.MBB'szijndein-houseexpertsinLeanSixSigma-toolsen-methodologie.
Hetisbelangrijkdatheteenzeerervarenmanofvrouwismetoogvoorde'zachte'kantenvande
projecten,zoalsmotivatie,coachingenleiderschapsstijlen.VijfjaaralsBBiseenvereisteomde
functietekunnenuitvoeren..
BlackBelts(BB):deuitvoeringvanhetverbeterprogrammaligtinhandenvandeBB's,diebijnaal
huntijdbestedenaanhetuitvoerenvanprojecten,hoewelzeookeen(klein)gedeeltevanhuntijd
bestedenaandetrainingvanGB's.DeBBinspireert,regelt,delegeertencoachtcollega's,eniseen
expertininstrumentenomproblementebeoordelen,enprocessenenproductenvastteleggenof
teontwerpen.
Greenbelts(GB):deGB'sondersteunendeBB'sbijdeuitvoeringvanprojecten.Daarvoorzijnze
getraindineenaantalmethodenentechnieken.ZijsprekendetaalvanLeanSixSigmaenzijn
datagericht.Zijvormenalshetwaredekritischemassabinneneenorganisatie,diedeLeanSix
100
Sigma-filosofieverderuitdraagt.EenGreenBeltisiemandmetvoldoendekennisvanSixSigma,om
tekunnenparticipereninSixSigmaprojecten.BijvoorbeeldineenteamonderleidingvaneenBlack
Belt.EenGreenBeltkanookzélfoptredenalsprojectleidervaneenkleinDMAIC-project,datwordt
uitgevoerdnaastdenormalewerkzaamheden.
Yellowbelts(ookwelOrangeBelts):mensenopoperationeelniveaumeteeneendaagsetraining
indebasisprincipesvanSixSigma.EenYellowBeltkanspecifieketakenuitvoerenbinnenprojecten.
YellowBeltszijnvaakteamledenvaneenDMAIC-projectdievooreenprojecteenpraktijkgerichte
trainingkrijgenindeLeanSixSigmamethode,zodatzeopdehoogtezijnvandebasisprincipes.
DoordeteamledenopteleidentotYellowBelthebbenzeeengoedbeeldvandetoolsen
techniekendiegebruiktwordentijdenshetproject.EenYellowBeltkanookzelfstandigeen'miniproject'starten(onderbegeleidingvaneenBlack-belt).Ditzijnoverhetalgemeenkleine
verbeterprojecteninrelatietotdeeigenwerkomgeving.
Derollenvariërendusvanuitvoerendemedewerkerstothettopmanagement,diezorgtvoorde
juistekennis,middelenenmandaat.DehiërarchiebinneneenorganisatiestaatlosvandeLeanSix
Sigmafuncties.Hetkanduszozijndateenlijnmanagerdechampionisvaneenproject,terwijlzijn
managerYellowBeltis.
Inaanvullingopbovenstaanderollen,isookderolvandeproceseigenaarvanbelang.De
proceseigenaarisdelijnmanagerdieverantwoordelijkisvoorhetprocesdatverbeterdmoet
worden.Hijofzijinitieertoverhetalgemeenindividueleprojectenenvervultdaarmeederolvan
houdervandebusinesscase.Deproceseigenaarlevertdekennisenmaaktcapaciteitvrijvoorhet
projectenborgenderesultaten.HijondersteuntdeBlackBelten/ofGreenBelt(s)envoertde
oplossingblijvendin.
BinneneenLeanSixSigma-projectcontroleertdelijnmanagerhetprojecttussenelke(DMAIC-)fase.
Ditheethetuitvoerenvaneentollgatereview.Detollgatereviewdientverschillendedoelen:
•
InformerenvandeSponsorenanderebetrokkenenoverdebereikteresultatenvanhet
team:inzichtenresultaten'sofar'
•
Beoordelenofhetprojectnogsteedsbelangrijkisvoordeorganisatie:terugkoppelingnaar
uitgangspunt.
•
Coördinerenvervolgstappenen,indiennodig,aanpassenvandeprojectscope.
•
Nemenvan'Go/nogo'-beslissingomaldannietdoortegaannaardevolgendefase.
•
Bepalenwatnodigisvoordevolgendefase;watkanhetmanagementdoenomeventuele
obstakelsvoorhetteamwegtenemen
Bron:http://www.raamstijn.nl/eenblogjeom/index.php/Lean-six-sigma/2115-rollen-binnen-lss
101
9.5 SixSigma’stoolbox
9.5.1
DMAICProjectfasesenTools
(Bron:UNCplusDeltagreenBelttraining)
102
9.5.2
ReconstructionofaSixSigma'stoolbox
103
(Bron:DeKoning,2007)
104
9.6 RationalreconstructionofSixSigma'sstepwisestrategy
105
(Bron:DeKoning,2007)
106
9.7 CriteriavooreenLeanSixSigmaproject
Deonderstaandelijstgeefteenopsommingvanvoorwaarden.Projectendieaanmeervandeze
voorwaardenvoldoen,komenmeerinaanmerkingomalseensuccesvolLeanSixSigmaprojectte
wordenuitgevoerdenhelptbijdeprioritering.
1. Eriseenprocesdatonvoldoendepresteert.
2. Dedeltatussendehuidigeprestatieendegewensteprestatieissignificant.
3. Deklant(internofextern)klaagtofwilverbetering.
4. Eriseenmeetbaaraspect(en)datverbeterdmoetworden.(B.v.:doorlooptijd,aantal
fouten,bewerkingstijd,kwaliteit,etc.)
5. Hetgaat(bijvoorkeur)omeenfrequentrepeterendproces/ervaltopkortetermijn
voldoendedatateverzamelen.
6. Oorzakenenoplossingennognietbekend(ofmenishiernietzekergenoegvan)
7. Hetisbekendwiedeproceseigenaaris.(kunnenerbijeenketenprocesmeerderezijn)
8. Erkanvoldoendecapaciteit(tijd)beschikbaargesteldwordenindevormvanprojectteam
enstuurgroep.(teamleden10-20%vanhuntijd,anderebetrokkenenenkeleurenper
week,stuurgroepenkeleurenpermaand)
9. Degewensteverbeteringdraagtbijaandebedrijfsstrategie/doelstellingenvande
organisatie.
107
9.8 ProjectCharter
108
9.9 DMAICFASES
109
9.10 DMAICTOOLS
110
9.11 StrategischagendaCBS
111
9.12 LeanSixSigmabijCSOIreland
Op 22 april hebben F.A. (PPM), M.S. (PPM) en L.R. (SER) een bezoek gebracht aan het Central
StatisticsOfficevanIerlandinCork.ZehebbendaargesprokenmetK.M.,K.S.,P.F.enB.C.,overde
ervaringenmetLeanSixSigma(LSS)bijhetCSO.K.coördineertdeLSS-projectenbijhetCSOende
anderenhebbenLSS-projectenbegeleid.Hetwaseenkort,maarleerzaambezoek.
Bij het CSO is men in 2010 kleinschalig begonnen met een proof-of-concept, waarbij Leantechniekenzijningezetbijoptimalisatieprojecten.Vanaf2011heeftmeneropleidingenLSSgevolgd
enzijnerintotaal14LSS-projectenafgeronddoorzesgreenbelts.Eenaantalvandezeprojecten
waszeersuccesvol,waarbijsubstantiëleresultatenzijngeboektophetgebiedvanefficiencyenhet
versnellenvanstatistieken,terwijlandereprojectenmindersuccesvolwaren.
EenaansprekendvoorbeeldwashetEHECS-project(EarningsHoursandEmploymentCostsSurvey).
Van deze statistiek liep het productieproces al heel lang niet goed en werd de vereiste tijdigheid
nooitgehaald.Zehaddeninhetverledenvanallesgeprobeerd,zoalsmeermensenaanhetproces
toevoegen,maarzonderhetgewensteresultaat.MetLSShebbenzeechterinkortetijddebeoogde
tijdigheidwelgerealiseerdenwelmetdehelftvanhetaantalmensendatervóórhetLSS-project
aanwerkte.
UitdezeervaringenheefthetCSOlessonslearnedgedestilleerd.Hierondervolgendebelangrijkste:
• BetrekhetseniorenmiddenmanagementbijdeintroductieenverdereverspreidingvanLSS.
Zonder nadrukkelijk commitment van deze managementlagen vermindert na verloop van tijd
hetmomentumvandeLean-initiatieven;
• KoppeldedoelenvanLSSaandeorganisatiestrategie.LSSkunjenietsuccesvol'erbij'blijven
doen, maar moet op een gegeven moment een integraal onderdeel worden van de strategie
vaneenorganisatie;
• Kom niet te snel met oplossingen. Definieer eerst het probleem helder en volg daarna de
DMAIC-aanpak(define,measure,analyse,improve,control);
• Proces-enoutputindicatorenzijnergbelangrijkbijLSS,omhardaantetonenofietswelofniet
werkt.BijhetCSOontbrakendezeindicatorenveelalbijaanvangvandeLSS-project
• In een LSS-project krijg je altijd te maken met weerstanden, van medewerkers of managers.
Besteeddaaromveelaandachtaandesoft-skillsvanLean-coaches;
• MaakLSS-projectenniettegroot.Deelzeopindelenvanmaximaaldriemaanden;
• ErzijnvaakgeenuitgebreidesoftwaretoolsnodigbijLSS-projecten.Meteenbeperktesetaan
LSS-techniekenkomjealver.
• HetisvaaklastigomLSS-projectenaangemeldtekrijgen.Jemoethiervooractiefdeboerop.
Onlangs hebben ze bij het CSO een korte pas op de plaats gemaakt met LSS. Ze merkten steeds
meerdatjuistdeprojectendieCSO-breedeigenlijkhetmeestnodigwaren,nietwerdenopgepakt,
terwijldeprojectendiewelwerdenopgepaktsteedsvakerafwekenvandegangbareLSS-aanpak.
Deeerstestapnuisomalsbureauheldertekrijgenwatpreciesnodigisenomeenduidelijkelink
temakentussenLSSendeorganisatiestrategie.Managementcommitmentishierbijessentieel.In
detussentijdlopenernuwelweereenaantalLSS-projecten.
Verder begrepen we van Ken dat bij het Office for National Statistics (ONS) in het Verenigd
Koninkrijk, inmiddels zo'n honderd LSS green en black belts werkzaam zijn. Ken zal nog
contactgegevensdoorsturen.HetlijktzinvolomvakerervaringenomtrentLSSuittewisselenmet
anderenationalestatistiekbureaus!
112
9.13 LangeenkortetermijndoelenCBS
LangeTermijndoelen(5jaar)
1. ProcesoptimalisatieencontinueverbeterenmetLeanSixSigmaenLeanOperational
ManagementzitindegenenvanhetCBSenisdaarmeevooriedereenonderdeelvande
normalewerkzaamheden.
2. AllebenodigdekennisenkundevoorhettoepassenvanLeanSixSigmaenLeanOperational
ManagementisinhuisenwordtactiefonderhoudenengedeelddooreigenCBSpersoneel.
3. LeanSixSigmaprojectenleidentotsubstantiëleverbeteringenvandeonderhanden
genomenprocessen.
4. CBSiseenbenchmark/autoriteitophetgebiedvanLeanSixSigmaenLeanOperational
ManagementvoorandereoverheidsinstellingenenNSIs.
Kortetermijndoelen(komendjaar)
5. Minimaal75%vandeGreenBeltsvoertgemiddeld1,2projectenperjaaruit.BlackBelts
bestedenminimaal80%vanhuntijdaanLeanSixSigmaenvoerenminimaal2LeanSixSigma
projectenperjaaruit.Erzijn8BlackBelts,68GreenBeltsen500OrangeBelts.
6. Bijtenminste20%vandeCBS-teamsisLeanOperationalManagementmetzinvolleen
productievedag/weekstartsenprestatie-enverbeterbordeningevoerdenworden
verbeteringendoordemedewerkersgesignaleerdenopeengestructureerdewijze
opgepakt.
7. (doelnogonderhanden:communicatieenuitdragengedachtengoed)
8. DecoachingvandeGreenBeltsvindtvolledigplaatsdoordeinterneBlackBeltsende
coachingwordtdoor90%vandecoacheespositiefgewaardeerd.
9. DeOrangeBelttrainingwordtgegevendoordeinterneBlackBeltsendetrainingwordtdoor
90%vandedeelnemerspositiefgewaardeerd.
10. DeeigenBlackBeltprocessen(zoalsdeployment,trainingencoaching)zijntransparant,
geborgdindeorganisatieenwordencontinuverbeterd.
113
9.14 MisverstandenomtrentLean
Arnheiter&Maleyeff(2005)noemendevolgendemisverstandenomtrentLean:
1.
2.
3.
DemeestvoorkomendemisvattingvanLeanmanagementisdathet(weer)eenmiddelisvoor
hetontslaanvanmensen.Dezemisvattingkomtomdatdeterm"Lean"vaakinrelatiewordt
gebrachtmetdeterm“mean".HetideeachterLeanmanagementisdatalsmensenbinnenhet
processoverbodigworden(i.v.m.procesverbetering)demensennietwordenontslagenmaar
wordenvrijgespeeldomandereniet-toegevoegdewaardezijndeactiviteiteninandere
processenteverwijderen(Emiliani,2001,zoalsbesprokeninArnheiter&Maleyeff,2005).
EenanderemisverstandisdatLeanalleeninJapanwerktvanwegehununiekecultuur.Een
aantalvandemeestsuccesvolleLeanmanagementimplementatieszijninniet-Japanse
bedrijvengeweest(Emiliani,2003,zoalsbesprokeninArnheiter&Maleyeff,2005).De
misvattingkomtomdatmenervanovertuigtisdatdeJapansewerknemersvannaturezuiniger
isdandeniet-Japansewerknemer.
EenanderemisvattingisdatLeanalleenwerktindeproductiesfeer.Ineenproductieomgeving,
zietLeanmanagementelkestapinhetprocesalseenservicestap,waarinwaardewordt
toegevoegdvoordeklantwaardemeteenminimumaanafval.Inditkader,isdeverwerkingvan
claimsindeverzekeringssector,hetevaluerenvanaanvragenvoorleningenbijeenbank,ende
behandelingvanpatiënteninhetziekenhuiszijnallebetrokkenactiviteitensynoniemwaarvoor
Leanmanagementvoorstaat.Inelkbedrijfdatklantenheeftenwaaractiviteitenplaatsvinden
kanLeanmanagementsucceswordenuitgeoefend.
InhetkadervandebovengenoemdemisverstandenheeftMelton(2005)de‘krachten’benoemdvan
devoor-entegenstandersvanLeanindeonderstaandefiguur(8).
Figuur8Voor-entegensvanLeanvolgensMelton(2005)(TheForcesopposinganddrivingachangetot‘Lean’
114
9.15 Waaromwillen/moetenorganisatiesverbeteren/veranderen?
BusinessProcessImprovementistegenwoordigeencontinuprobleemvoorbedrijven.Bedrijven
passenBPItoeomdecontinueveranderingvandezakelijkeomgevingbijtekunnenhouden.Dit
betekentdatbedrijvenhunbedrijfsprocessenvoortdurendmoetenveranderenaano.a.
technologische,organisatorische,politiekeveranderingen(Rashid&Ahmad,2013)(Davenporten
Perez-Guardado,1999;Coskunetal.,2008;zoalsbeschreveninZellner,2011).‘Hetisdusniet
verwonderlijkdathetverbeterenvanbedrijfsprocessen"prioriteitnummeréén"wasindetoptien
zakelijkeprioriteitenin2009ineenGartner-onderzoekondermeerdan1.526CIO's(Auringer,2009,
zoalsbeschreveninZellner,2011).
Boonstra(2009)heeftinzijnboek,deVerandermanagementbox,devolgenderedenengevonden
waaromorganisatie(willen)veranderenteweten:strategischeheroriëntaties,fusieprocessen,
structuurwijzigingen,cultuurveranderingen,uitbestedingvantaken,samenwerkingsvraag-stukken,
besturingsvragenenverbeteringvandienstverlening.‘Boonstra:Inallegevallengaatheteromdatde
organisatieflexibelwiltinspelenopomgevingseisenenhaartakenbeterkanvervullenom
meerwaardeteleverenvoorklanten.’
Erzijnverschillendeveranderingenmogelijk.VanDongen,DeLaat&Maas(1996)(zoalsbeschreven
besprokeninBoonstra,2005)sprekenoverdrieverschillende(orde)veranderingenbinnen
veranderprocessen.
1. Veranderenalsverbeteren.Eenverbeterslagindehuidigesituatiebinnendehuidigecontext.
Kortom,menblijftopbekendterrein.Dezeveranderingwordtgezienalseenkwantitatieve
veranderingdiegekenmerktwordtdoorhetveranderenvanfunctioneleprocessenenwordt
uitgevoerdinhetbestaandeparadigmavandeorganisatie.
2. Veranderendoordewisselingvangedaante.Deorganisatiegaathaarspelregelsveranderen
doorzichopeenanderemaniertegaanorganiseren.Hierbijgeldtdatereentransformatie
vanbekendnaaronbekendplaatsvindt.Dezegedaanteverwisselingiseenmultidimensionale,
kwalitatieveverandering.Decontextisdatgenewathierverandertenwordtdusgekenmerkt
dooreenverschuivinginhetparadigma.
3. Veranderendooreengedaantevorming.Deorganisatiegaatnueenonbekendesituatie
tegemoetwaarbijdeeffectenooknognietvaststaan,dusvanonbekendnaaronbekend.
9.16 Waaromgaatveranderen/verbeterenmoeilijk?
Indeliteratuurwordenverschillenderedenengenoemddieverklarenwaaromverbeterinitiatieven
vaakmoeizaamverlopen.DeWaal&Goedgebuure(2015)benoemendevolgenderedenen:
• Overmoed:‘Mensenblijkenzichvaakteoverschattenwaardoordeaccuraatheidvanhun
inschattingenoverwatnodigisomdeverbeteringterealiserendewensenoverlaat.De
situatiewordthierdoorteweinigofhelemaalnietgeanalyseerd.Alseraleenanalysewordt
gemaakt,wordenderesultatendaarvangenegeerdofwordendebeslissingentochnogop
basisvanhet“onderbuikgevoel”genomen.’
• Confirmationbias:‘Mensenhebbenvannaturedeneigingomverwachtingenenhypothesen
overdeteverbeterensituatieopeendusdanigemaniertetoetsendatdezeworden
115
•
•
•
bevestigd.Mensenzijnvooralgeneigdomtekijkennaardefeitendiedeeigenmening
bevestigen.’
Sunkcosttrap:‘Organisatiesgaankoppigdoormeteenverbeterinitiatiefdatnietgoedloopt,
metalsredendatzealzoveelhebbengeïnvesteerdinhetinitiatiefdatzehet‘pointofno
return’reedsgepasseerdzijn.’
Detijdvertragingsval:‘Mensenkijkenalleennaardekorte-termijneffectenvaneen
verbeterinitiatiefendenkenonvoldoendenaoverdeconsequentiesopdelangeretermijn.’
Andereoorzaken:‘Demotievenomaanhetverbeterinitiatieftebeginnenzijnonduidelijkof
verkeerd;eristeweinigondersteuningvanhetmanagement;erisonvoldoendesprakevan
eenverbetercultuurindeorganisatie;deimplementatieaanpakisnietgestructureerd
genoeg;mensenhebbenteweinigkennisvanzaken,onderanderevanprojectmanagement;
enmedewerkerszijnteweinigbetrokken.’(Repenning&Sterman,2001;Loketal.,2005;
Virine&Trumper,2013,zoalsbesprokeninDeWaal&Goedgebuure,2015).
Boonstra(2009)benoemtnogenkeleandereredenenwaaromverbeter/veranderinitiatieven
moeizaamverlopen.Hijonderscheidtdevolgendevijf(zoalshijzenoemt)barrières:
1. Onduidelijkevisie:‘Eenonduidelijkevisiegenereertweinigenergievoorverandering.’
2. Starrestructuur:‘Eenstarrestructuurbelemmerteengemeenschappelijkperspectiefop
problemenenoplossingen.’
3. Machtenpolitiek:‘Machtspelletjeskunnendeveranderingbehoorlijktegenwerken.’
4. Onzekerheid:‘Onzekerheidonderhetpersoneelmaaktmensenafwachtend.’
4. Cultuur:‘Debestaandeorganisatiecultuurmaakthetmoeilijkomanderstegaanwerken.’
Volgensdeonderzoekerbehoort“weerstand”ooktotderedenenwaarom
verbeter/veranderinitiatievenmoeizaamverlopen.“Eenmenswiltveranderenmaarnietverandert
worden”iseenzindieaangeeftwaaromeenmensindeweerstandmodesgaatalsjehem/haar
“dwingt”teveranderen.Vaakzijnmensenbangvoorietsnieuwseneenanderegedachteisdat
mensenbangzijnomhunbaanteverliezen.“Alsallesbijhetoudeblijftveranderterniksdusmijn
nietopdetocht”zullenveelmensendenken.
116
9.17 CentraalBureauvoordeStatistiek
HetCBSiseenzelfstandigbestuursorgaan(ZBO)metalswettelijketaakhetvanoverheidswege
verrichtenvanstatistischonderzoekvoorpraktijk,beleidenwetenschap.DaarnaastishetCBSop
nationaalniveaubelastmetdeproductievancommunautairestatistieken.HetCBSverzamelt
gegevens,verwerktdezetotstatistiekenendraagtzorgvoordeopenbaarmakingdaarvan.De
statistiekenvanhetCBSomvattenvelemaatschappelijkeaspecten,vandemacro-economische
indicatorenalseconomischegroeiendeconsumentenprijsindex,totinformatieoverdeleefsituatie
vanindividuen.Destatistischeexpertisevandemedewerkersendewetenschappelijkeanalysevan
deverzameldegegevensstaanborgvooradequateenbetrouwbarestatistischeinformatie.
Jaarlijkswordenhonderdenenquêtesgehoudenonderbedrijvenenhuishoudensenbijparticulieren
enoverheidsinstellingen.HetCBSverplichtzichtotgeheimhoudingvandeindividuelegegevens.
Slechtsdegeaggregeerde,statistischeinformatiewordtopenbaargemaakt.
HetCBSheefttweelocatiesteweten:
• HenriFaasdreef3122492JPLeidschenveen
CBS-weg116412EXHeerlen
VoormeerinformatieoverhetCBSziedewebsitewww.cbs.nl.
Organisatie
•
HetCBSisgeorganiseerdinvijfhoofddirecties:
• Bedrijfsvoeringencommunicatie(BVC)
• Dataverzameling(DVZ)
• Economie,bedrijvenennationalerekeningen(EBN)
• Procesontwikkeling,ITenmethodologie(PIM)
• Sociaaleconomischeenruimtelijkestatistieken(SER)
Dehoofddirectieszijnverderhiërarchischingedeeldnaarsectorenenteams.Bijelkaarhebbende
driestatistischehoofddirecties(DVZ,EBNenSER)ongeveer20sectorenenongeveer55teams.De
teamgrootteligtbijhetCBSmeestaltussende20en25medewerkers.Destatistischeprocessen
wordengrotendeelsuitgevoerddoormedewerkersopMBOenHBOniveau.Deprocessenworden
ondersteunddoormaatwerkapplicatiesplusrelatiefveeldecentraalontwikkeldetooling(MSaccess,
MSExcel,SPSS).DestatistischeprocessenbijEBNenSERvariëreninomvangvanprocessenofketens
vanprocessenwaarbijheleteamsbetrokkenzijntotvrijkleinschaligeprocessen(zgn.
eenmansstatistieken)enprocessendiedaartussenvallenvoorwatbetrefthunomvang.Bijde
grotereprocessenhebbendeverschillendemedewerkersvaakdeverantwoordelijkheidvooreen
eigenprocesonderdeel(bijvoorbeeld;gaafmaken,analyse,output).BijDVZismeersprakevanteams
waardemedewerkersgrotendeelsvergelijkbarewerkzaamhedenuitvoeren.BinnenhetCBS
ondersteuntPIMdedriestatistischehoofddirectiesbijhet(her)ontwerpeneninrichtenvanhun
processen,degebruiktestatistischemethodologieenbijbehorendeITondersteuning.Deafgelopen
jarenheeftPIMvooralherontwerpenuitgevoerd,watbehelstdatprocessenvernieuwdwordenom
doelenalsefficiency,lastendrukverminderingofbeterekwaliteittebereiken.Dezeherontwerpen
zijnomvangrijkendenadrukligtophetvernieuwenvanstatistischemethodenensystemen.
Naasthetuitvoerenvanherontwerpprojecteniserdelaatstetijdookmeeraandachtgekomenvoor
verbetermogelijkhedeninlopendeproductieprocessen.BinnendesectorProcesontwikkelingen
MethodologievanPIMzijnertweeteamsprocesontwikkeling,ééninLeidschenveenenéénin
Heerlen.Dezeteamsbestaanhoofdzakelijkuitbusinessanalisten.Zijhelpendehoofddirectiesmet
het(her)ontwerpeneninrichtenvanhunprocessen.
117
9.18 Semi-gestructureerdevragenlijstEvaluatieWaves
ProgrammaTerugkijkenopwaveen
inventarisatiebehoeftenvervolg
15:00 Opstarten–lineup
1.
2.
3.
4.
NadewavebenikandersnaarCBS-processengaankijken
NadewavebenikandersnaarhetCBSgaankijken
L6Sheeftmijnogengeopend
IkbeneenhappyGreenBelt
Beoordelingmeteen5-puntschaalhelemaalnieteenstothelemaalmeeeens
15:10 5x5vragen
1.
2.
3.
4.
5.
Mijnprojectheeftmijdevolgendeinzichtenopgeleverd
Ikhebmijnprojectdoelwel(niet)gehaaldomdat
Ikbenwelwatuitgelopen.Ditkwamvooraldoor
Vanmijncoachhebikhetvolgendenodig
Welke3tipsgeefikaandenieuweGreenBelts
15:30 bespreken5x5vragen
16:00 EvaluatiePPMplussen/minnen
WatikvondvandeGBtraining,CBS-coach,deployment
16:15 Communityvorming–opwelkemaniermoetenwealsCBSverdermetdelangzaam
groeiendepoolvangreenbelts?Welkebehoeftehebikzelfopdatgebied?
16:35 Afsluiting
118
9.19 ResultatentheoretischonderzoekBest-in-lineBPI-methodevs.LeanSixSigma
Criteria
1)Visieenstrategie
Meetvragentheoretischonderzoek
WordterindetheorievandenieuweBPI-methodeaanbevelingengedaanoverhetbelang
vanhethebben(ofontwikkelen)vaneenvisieoverdeBPI-methodebinneneenorganisatie?
Resultaat:
(+)“SixSigmakannietwordengezienalseenzelfstandigeactiviteit.Hetiseen(hele)
filosofieinplaatsvanalleeneenaantaltoolsentechniekenvankwaliteitsverbetering(Dale,
2000zoalsbesprokeninAntony&BanuelasCoronado,2002)”.“Indezecontextishetook
belangrijkeenvisietehebben.Jonesetal.(2010)beschrijveninhunonderzoekdateen
duidelijkevisieoverSixSigmaprojectendesleutelistothetsuccesvandeSixSigma
initiatieven”(Bron:§4.4.2.7).
WordterindetheorievandenieuweBPI-methodeaanbevelingengedaanoverhetbelang
vanhethebben(ofontwikkelen)vaneenstrategieoverdeBPI-methodebinneneen
organisatie?
Resultaat:
(+)“Inelkprojectmoethetverbandtussenhetprojectendebusinessstrategieworden
geïdentificeerd.Ermoetwordenaangetoond(incijfersengeld)dathetprojectdebusiness
(strategie)ietsgaatopleveren(Antony&BanuelasCoronado,2002)”(Bron:§4.4.2.7).
2)Management
commitment
WordterindetheorievandenieuweBPI-methodeaanbevelingengedaanoverhetbelang
vanhethebbenvanmanagementcommitment?
Resultaat:
(+)“Betrokkenheid,commitmentenenthousiasmevanhet(top)managementuitzichin
o.a.deelnamevanhetmanagementinprojectenenhetmanagenvandeproject
organisatie(Antony&BanuelasCoronado,2002).Jonesetal.(2010)schrijvendateen
specifiekerolweggelegdisvoordemanager(Champion)dieookderolvanBlackbeltzal
krijgen.Doordeuitvoerendeondersteuningendebeslissingsbevoegdheidvande
champion/blackbeltmaakthetdeSixSigmainitiatievenmakkelijkerenditkomtde
voortgang/snelheidvanhetSixSigmaprojecttengoede”(Bron:§4.4.2.7).
3)Commitmentvan
personeel
WordterindetheorievandenieuweBPI-methodeaanbevelingengedaanovercommitment
vanhetpersoneel?
Resultaat:
(+)“Eencommunicatieplanmetalsdoelhetbegrip,demethodologie,detoolsende
techniekenvanSixSigmaaanhetpersoneelcommuniceren.Ditkandeweerstandtegen
veranderingverminderen(HendersonenEvans,2000zoalsbesprokeninAntony&
BanuelasCoronado2002)”(Bron:§4.4.2.7).
(+)”Deonderzoekers(Antony&BanuelasCoronado,2002)stellendathetcruciaalisomde
werknemershet'waarom'enhet'hoe'vanSixSigmazovroegmogelijkbijtebrengenzodat
werknemerszich‘comfortabeler’gaanvoelenalszemetSixSigmatemakenkrijgenopde
werkvloer(HendricksenKelbaugh,1998zoalsbesprokeninAntony&BanuelasCoronado,
2002).Indezecontextishetvanbelangmetsixsigmakleine‘quickwins’tebehalenomzo
hetpersoneel/organisatieenthousiasttekrijgen(entehouden)voorSixSigma.Daarnakan
defocusgelegdwordennaardegroteremeerambitieuzeprojectendiemeertijden
middelennodighebbenomhetpersoneeltebereiken”(Bron:§4.4.2.7).
119
4)Benchmarking
WordterindetheorievandenieuweBPI-methodeaanbevelingengedaanover
benchmarking?
Resultaat:
(+)“DeorganisatiemoetookbuitendeSixSigmadisciplineomzoekennaarnieuwe
methodenentechniekenalsaanvullingopSixSigma(Pandeetal.,2000zoalsbesprokenin
Antony&BanuelasCoronado,2002),ditomvaneengetraindeeenlerendeorganisatiete
maken”(Bron:§4.4.2.7).
5)OpleideninBPImethode
WordterindetheorievandenieuweBPI-methodeaanbevelingengedaanoverhetopleiden
vanpersoneelindeBPI-methode?
Resultaat:
(+)“Het‘Beltsystem’indegeheleorganisatiemoetgeïmplementeerdwordenstartend,
hiërarchischgezien,vanafhettopmanagement(de“Champions”)totaanbenedennaarde
werkvloer(yellow/organgebelts).Hierdoormoetiedereenindeorganisatieopgeleid
wordeninL6S”(Bron:§4.4.2.3).
6)Selecterenen
prioriterenvan
processen
WordterindetheorievandenieuweBPI-methodeaanbevelingengedaanoverhet
selecterenenprioriterenvanprocessen?
Resultaat:
(+)“Ermoetengoedecriteriavoordeselectieenprioriteringvanprojectenzijn.Slecht
gekozenengedefinieerdeprojectenleidentotvertraagderesultatenenookeengrootdeel
vandefrustratie.Degeselecteerdeprojectenmoetennauwverbondenzijnaandezakelijke
doelenvandeorganisatie(IngleenRoe,2001zoalsbesprokeninAntony&Banuelas
Coronado,2002).Daarommoeteenproject(pas)gekozenwordenalshetdeorganisatie
eenconcurrentievoordeel,winstgevendheidenefficiëntievoordelenzoalseen
doorlooptijdverbeteringoplevert(Antony&BanuelasCoronado,2002).Strategieen
planningvandeorganisatiebeginnenmethetprocesvandeselectievanprojectendieop
eeneffectievemaniermoetgebeurenomdeSixSigmainspanningtedoenlonen(George,
2002,Anthony,2004zoalsbesprokeninO'Rourke,2005”(Bron:§4.4.2.7).
(+)“Sixsigmabeginteneindigtmetdeklantdaarombegineenprojectmetdevaststelling
vandeeisenvandeklant.Eenbelangrijkpunthierbijisdeidentificatievandekritische
kwaliteitskenmerken(CTQ’s)”(Antony&BanuelasCoronado,2002)(Bron:§4.4.2.7).
7)BPI-team
WordterindetheorievandenieuweBPI-methodeaanbevelingengedaanoverhetbelang
vaneenBPI-teamvoorhetmanagenvaneenBPI-project?
Resultaat:
(+)“DeSixSigmaaanpakisgebaseerdophet‘project-door-projectverbetering’-principe,
waabijhetgeheleprojectgeleidwordendoorfulltimeverbeteringingenieursofmanagers,
genaamd'BlackBelts',ofparttimeverbeteraars(minimaal20%)vaakvanuittoezicht,
aangeduidals'GreenBelts’.De‘rest’vanhetpersoneelwordtopgeleidalsyellow(of
orange)belt.Demanagerswordenopgeleidalschampion”(Bron:§4.4.2.2).“IneenSix
Sigma-programmazijnteamsaltijdvoldoendeopgeleidenhebbendejuistecompetentie
omdeverschillendeinstrumentenentechniekentegebruiken.Alsdezeteamsnietmeer
functionerendanstopthetSixSigma-programma(Moosa&Sajid,2010)”(Bron:§4.4.2.1).
120
8)Begrijpen,
modelleren,analysevan
hetprocesenscopen
vanproject
WordterindetheorievandenieuweBPI-methodeaanbevelingengedaanoverhet
begrijpen,modelleren,analysevanhetproces?
Resultaat:
(+)HetBegrijpen,modelleren,analysevanhetprocesenscopenvanhetprojectbehoortbij
deprobleemanalyseendezeisonderdeelvandeDMAIC-cyclusnamelijkde
Define/Measure/analyze-fase(§4.4.2.4).
WordterindetheorievandenieuweBPI-methodeaanbevelingengedaanoverhetscopen
vanproject?
Resultaat:
9)Verbeterenproces
(+)HetscopenvanhetprocesisonderdeelvandeDMAIC-cyclusenditgebeurtinde
Define-fase(Bron:§4.4.2.4).
WordterindetheorievandenieuweBPI-methodeaanbevelingengedaanoverhet
verbeterenvaneenproces?
Resultaat:
(+)DeprincipesvanLeanzijnvolgensWomackenJones(1996):
1.
“Theidentificationofvalue”
2.
“Theeliminationofwaste”
3.
“Thegenerationofflow(ofvaluetothecustomer)”(Bron:§4.4.1)
VolgensNave(2002)(zoalsbesprokeninNäslund,2008)zijner5(basale)stappeninhet
Lean-proces:
1.
Hetdefiniërenvanwaardeenallewaardetoegevoegdeactiviteitenineenproces.
2.
D.m.v.valuestreammappingidentificerenvandewaardestroominhetproces.
3.
Alleniet-waardetoevoegendeactiviteitenuithetprocesverwijderen(of
verminderen)zodatactiviteitenzonderonderbrekingkunnen‘doorstromen’.
4.
Zorgenvoor“Pull”vandeklantvoorhetproductofdienstdoorhetproces(JustIn
Time).
5.
Hetstrevennaarcontinueverbeteringvanhetprocesdoorherhaaldelijkde
bovengenoemde(4)stappentedoorlopen.(Bron:§4.4.1.1)
HetstroomlijnenvaneenprocesisonderdeelvandeLeanSixSigmamethode:deDMAICcyclus(Define-fase)(Bron:§4.4.2.4).
(-)“VolgensZellner(2011)concentrerendemeestebenaderingen(waaronderLeanSix
Sigma)zichopwatvoorennadeverbeteringmoetgebeuren.Hetverbeterenisnogsteeds
eenzwartedoos.Zellnerheeftvastgesteld,datdezogenaamdeBPIbenaderingennietde
daadvanverbeteringzelfbeschrijveneneenmethodologischestructuurdiekanworden
hergebruiktmissen”(Bron:§4.2).
10)Herontwerpen
proces
WordterindetheorievandenieuweBPI-methodeaanbevelingengedaanoverhet
herontwerpenvaneenproces?
Resultaat:
(+)Hetredesign(herontwerpen)vanhetprocesenhetontwikkelenvaneennieuwproces
monitorenwordtgedaaninde‘design-fase’vandeDMADV-cyclus(Bron:§4.4.2.4)
121
11)Testennieuwe
proces(onderdelen)
technisch,
organisatorischen
cultureelhaalbaaris.
WordterindetheorievandenieuweBPI-methodeaanbevelingengedaanoverhettesten
vanhetnieuweproces(onderdelen)optechnische,organisatorischeenculturele
haalbaarheid?
Resultaat:
(+)HettestenvannieuweprocesonderdelenisonderdeelvandeLeanSixSigmamethode:
deDMAIC-cyclus(improve-fase)(Bron:§4.4.2.4).
(-)TesteniseenonderdeelvandeImprove-fase.Hetisechternietduidelijkwaaropde
nieuweprocesonderdelengetestworden.Hetlijktlogischdathetonderdeeltechnisch
wordtgetest(“werkthet?”)enofhetingepastkanwordenbinnendeorganisatie.Echter,
hetisnietduidelijkofergetestwordtofhetnieuweonderdeelcultureelgezienpastbinnen
deorganisatie(Bron:§4.4.2.4).
12)Implementatie
nieuwproces
WordterindetheorievandenieuweBPI-methodeaanbevelingengedaanoverhet
implementerenvaneennieuwproces(onderdeel)?
Resultaat:
(+)HetimplementerenisonderdeelvandeImprove-fasevandeDMAIC-cyclus(Bron:
§4.4.2.4).
(-)Hetontwikkelenvanimplementatie/actieplannent.b.v.hetnieuweproces(onderdeel)is
indedoordeonderzoekergeraadpleegdeliteratuurnietgevonden.
13)Opleidenvan
personeelinnieuwe
proces(onderdelen)
WordterindetheorievandenieuweBPI-methodeaanbevelingengedaanoverhetopleiden
vanpersoneelinhetnieuweproces(onderdelen)?
Resultaat:
(-)Hetopleidenvanhetpersoneelinhetnieuweproces(onderdeel)isindedoorde
onderzoekergeraadpleegdeliteratuurnietgevonden.
14)Implementeer
continuous
improvementbijhet
nieuweproces
WordterindetheorievandenieuweBPI-methodeaanbevelingengedaanoverhet
implementerenvancontinuousimprovementbijhetnieuweproces?
Resultaat:
(+)DedrijvendekrachtachterdeontwikkelingvanLeanmanagementisdeverwijderingvan
‘waste’uiteenprocesmetalsdoeldatalleactiviteiteninhetproceswaardecreëren.De
inspanningengerichtophetverminderenvanafvalwordennagestreefddoormiddelvan
continueverbeteringofeenKaizenevent(Arnheiter&Maleyeff,2005).HetdoelvanLean
volgensWomackenJones(1996)ishetcontinunastrevenvanperfectie(Bron:§4.4.1).
(+)Leanheefteensysteemdat“zeroqualitycontrol(ZQC)genoemd.Degedachteachter
hetsysteemisdathetmenselijkisomfoutentemaken.HetZQC–systeemneemtditde
mensennietkwalijkmaarprobeertfoutentevoorkomenvoordathetproblemenoplevert.
EenZQCsysteemomvateenfoutencontrole(ookwelinhetJapans“PokaYoke”genoemd),
broninspectie(bv.Werknemerscontrolerenhuneigenwerk),geautomatiseerdesystemen
meteen100procentinspectie,hetdirectstoppenvanactiviteitenwanneerereenfoutis
gemaakt,endewaarborgingvankwaliteit(Shingo,1986)(Bron:§4.4.1).
(+)Leanbestaatuiteengrootaantalpraktische,“down-to-earth”hulpmiddelenom
problemenoptelossenofdezebelemmeringentecompenseren.Dezetoolsenoplossingen
zijnzeerbranchespecifiek(zieZipkin,1991zoalsbesprokeninDeKoning,2007).Echter,
Ondanksdediversiteitvandeinstrumentenentechnieken,iseengemeenschappelijkdoel
vanalleLeantoepassingendeefficiencyvanprocessenteoptimaliseren(DeMast&Does,
122
2006zoalsbesprokeninDeKoning,2007).(Bron:§4.4.1)
(+)ErwordenindeControlefase(vandeDMAIC-cyclus)maatregelengeïmplementeerden
actiesondernomenomdeverbeteringteondersteunen(DeKoning,2007).Deduurzame
maatregelen(zoalsbeheers-encontrolesystemen,(DeKoning,2007)zijngetroffenomte
zorgendatdeorganisatienietterugvaltindeoudegewoontes(Jonesetal.,2010)(Bron:
§4.4.2.4).
15)Reviewenvanhet
procesrondom
implementatievanhet
nieuweproces
WordterindetheorievandenieuweBPI-methodeaanbevelingengedaanoverhetreviewen
vanhetprocesrondomimplementatievanhetnieuweproces?
Resultaat:
(-)Hetreviewenvanhetprocesrondomdeimplementatieisindedoordeonderzoeker
geraadpleegdeliteratuurnietgevonden.
16)Monitorenen
Reviewenvanhetproces
WordterindetheorievandenieuweBPI-methodeaanbevelingengedaanoverhet
monitorenvanhet(nieuwe)proces?
Resultaat:
(+)Hetmonitorenhetproceswordtgedaanindecontrole-fasevandeDMAIC-cyclus(Bron:
§4.4.2.4).
WordterindetheorievandenieuweBPI-methodeaanbevelingengedaanoverhetreviewen
vanhet(nieuwe)proces?
Resultaat:
(+)Nietexplicietgenoemdindeliteratuurv.w.b.LeanSixSigmamaarhetcontinue
verbeterenisonderdeelvandeLeanSixSigmafilosofiehierondervaltookhetreviewenvan
hetproces(Bron:§4.4.1).
123
Download