Oosterkerk Zwolle Protestantse Gemeente Kerstfeest 2013

advertisement
Oosterkerk Zwolle
Protestantse Gemeente
Kerstfeest 2013
Toekomstlied
Voorganger: ds.Wim Hortensius
Organist: Rudie Altelaar
Trompettist: Jeroen van Vilsteren
Pianist: Harry Prins
Medewerking verleent de Musicalgroep Oosterkerk
Lector: Corrie Apotheker
Voorbereiding
Lied: Bethlehem, o uitverkoren stad (498:1,3,4)
1. Bethlehem, o uitverkoren
stad in ’t veld van Efrata,
in u is een vorst geboren
als een nieuwe Jozua.
Koning Jezus, gloria,
Zoon van God, halleluja.
3. Hef uw hoofden, kleine mensen,
als uw nieuwe koning komt.
Hij doorbreekt de oude grenzen,
Hij maakt recht wat is gekromd.
Koning Jezus, gloria,
Zoon van God, halleluja.
4. Trouw en goedheid zullen wonen
in het land dat Hij bemint.
Vorsten, heersers, machten, tronen
zullen buigen voor dit kind.
Koning Jezus, gloria,
Zoon van God, halleluja.
Lied: Komt allen tezamen (477:1,2)
1. Komt allen tezamen, jubelend van vreugde:
Komt nu, o komt nu naar Betlehem!
Ziet nu de vorst der eng’len hier geboren.
Komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij
aanbidden, komt, laten wij aanbidden die koning. 2
2. De hemelse eng’len riepen eens de herders
weg van de kudde naar ’t schamel dak.
Spoeden ook wij ons met eerbied’ge schreden!
Komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij
aanbidden, komt, laten wij aanbidden die koning.
Woord van welkom
Moment van stilte
De vier Adventskaarsen branden al,
de Kerstkaars wordt aangestoken
Openingswoorden: (zo mogelijk staande)
vg.: Eeuwige, wij die U nooit hebben gezien, al.: zie ons hier staan.
vg.: Wij die van U hebben gehoord, al.: hoort U ons aan.
vg.: Uw Naam is dat U mensen helpt, al.: wees onze hulp,
vg.: en dat U alles hebt gemaakt, al.: maak alles nieuw
vg.: en dat U ons bij name kent, al.: leer ons U kennen,
vg.: die bron van leven wordt genoemd, al.: doe ons weer leven,
vg.: die hebt gezegd: ‘Ik Zal Er Zijn’, al.: wees hier aanwezig.
3
vg.: Verwonderd zijn wij
dat U zo onder ons wilt wonen,
vrede schenkt aan deze wereld, in ons eigen leven
door de geboorte van Jezus Christus, uw zoon.
al.: Halleluja!
Openingsvers (introïtusantifoon; 467c)
Openingslied: Zingt een nieuw lied (Psalm 98:1,3)
1. Zing een nieuw lied voor God, de Here,
want Hij bracht wonderen tot stand.
Wij zien Hem heerlijk triomferen
met opgeheven rechterhand.
Zing voor de Heer, Hij openbaarde
bevrijdend heil en bindend recht
voor alle volkeren op aarde.
Hij doet zoals Hij heeft gezegd.
3. Laat heel de aarde een loflied wezen,
de psalmen gaan van mond tot mond.
De naam des Heren wordt geprezen,
lofzangen gaan de wereld rond.
4
Hosanna voor de grote koning,
verhef, bazuin, uw stem van goud,
De Heer heeft onder ons zijn woning,
de Heer die bij ons intocht houdt.
Openingsvers (zie blz.4; hierna gaan wij zitten)
Kyriëgebed, uitmondend in het gezongen (DB 82):
1e: voorganger, 2e: vrouwen, 3e: mannen, 4e: allen
Glorialied: Go, tell it on the mountain (484)
refrein:
5
refrein: Go, tell it on the mountain, over the hills
and everywhere; go, tell it on the mountain
that Jesus Christ is born.
2. The shepherds feared and trembled
when lo! above the earth,
rang out the angel chorus
that hailed our Saviour’s birth! refrein
3. Down in a lonely manger
the humble Christ was born,
and God sent our salvation
that blessed Christmas morn. refrein
De Schrift
Groet
Gebed
Musicalgroep: See amid the winter’s snow (1,2,5,6)
1. See amid the winter’s snow, born for us on earth
below, see, the tender Lamb appears,
promised from eternal yaers.
6
refrein: Hail, Thou ever blessed morn!
Hail, Redemption’s happy dawn!
Sing through all Jerusalem,
Christ is born in Bethlehem.
2. Lo, within a manger lies He who built the starry
skies; He, who throned in height sublime,
sits amid the cherubim! refrein
5. Sacred Infant, all Divine, what a tender love was
Thine; thus to come from highest bliss
down to such a world as this! refrein
6. Teach, o teach us, Holy Child, by thy face
so meek and mild, teach us to resemble Thee,
in thy sweet humility! refrain
Het Advents-Kerstproject: De levensketting
Het toekomstlied van Maria
Projectlied
7
Refrein (blz.7)
Afsluitende canon:
1e Schriftlezing: Evangelie volgens Lucas 1:39-56
8
Lied: Er is een roos ontloken (473)
1. (musicalgroep)
Er is een roos ontloken in barre wintergrond,
zoals er was gesproken door der profeten mond.
En Davids oud geslacht is weer opnieuw gaan bloeien
in ’t midden van de nacht.
2. (musicalgroep)
Die roos van ons verlangen, dat uitverkoren zaad,
is door een maagd ontvangen uit Gods verborgen raad.
Maria was bereid, toen Gabriël haar groette
in ’t midden van de tijd.
3. (allen)
Die bloem van Gods behagen heeft, naar Jesaja sprak,
de winterkou verdragen als allerdorste tak.
O roos als bloed zo rood, God komt zijn volk bezoeken
in ’t midden van de dood.
2e Schriftlezing: Evangelie volgens Lucas 2:1-14
Lied: Eer zij God in onze dagen (487)
1.Eer zij God in onze dagen, eer zij God in onze tijd.
Mensen van het welbehagen, roep op aarde vrede uit.
Gloria in excelsis Deo.
2.Eer zij God die onze Vader en die onze Koning is.
Eer zij God die op de aarde naar ons toe gekomen is.
Gloria in excelsis Deo.
9
3.Lam van God, Gij hebt gedragen alle schuld tot elke
prijs, geef in onze levensdagen peis en vreê,kyrieleis
Gloria in excelsis Deo.
Overweging
Muzikale meditatie door de musicalgroep:
Away in a manger, no crib for a bed,
the little Lord Jesus laid down his sweet head.
The stars in the bright sky looked down where he lay,
the little Lord Jesus asleep on the hay.
The cattle are lowing, the baby awakes,
but little Lord Jesus no crying he makes.
I love thee, Lord Jesus! Look down from the sky,
and stay by my side until morning is nigh.
Be near me, Lord Jesus, I ask thee to stay
close by me for ever, and love me, I pray.
Bless all the dear children in thy tender care
and fit us for heaven, to live with thee there.
Lied: Nu zijt wellekome (476:1,2,3)
1. Nu zijt wellekome, Jesu, lieve Heer,
Gij komt van alzo hoge, van alzo veer.
Nu zijt wellekome van de hoge hemel neer.
Hier al op dit aardrijk zijt Gij gezien nooit meer.
Kyrieleis.
10
2. Christe Kyrieleison, laat ons zingen blij,
daarmeed’ ook onze leisen beginnen vrij.
Jezus is geboren op de heilige kerstnacht
van een maged reine, die hoog moet zijn geacht.
Kyrieleis.
3. Herders op den velde hoorden een nieuw lied,
dat Jezus was geboren, zij wisten ’t niet.
‘Gaat aan gene straten en gij zult Hem vinden klaar.
Bet’lem is de stede, daar is ’t geschied voorwaar.
Kyrieleis.
Gebeden en gaven
Dankgebed, voorbeden, stil gebed
Onze Vader
Collecte: 1.Diaconie, 2.Kerk, 3.Kinderen in de knel
11
Ondertussen zingt de musicalgroep:
‘We three kings of orient are’ (een lied over de Drie
Koningen en de ster die ons naar het Licht leidt)
Slotlied: Hoor, de eng’len zingen d’eer (481:1,3;
zo mogelijk staande)
1. Hoor, de eng’len zingen d’eer
van de nieuwgeboren Heer!
Vrede op aarde, ‘tis vervuld:
God verzoent der mensen schuld.
Voeg u, volken, in het koor,
dat weerklinkt de eeuwen door,
zing met algemene stem
voor het kind van Betlehem!
Hoor, de eng’len zingen d’eer
van de nieuwgeboren Heer!
3. Lof aan U die eeuwig leeft
en op aarde vrede geeft,
Gij die ons geworden zijt
taal en teken in de tijd,
al uw glorie legt Gij af
ons tot redding uit het graf,
dat wij ongerept en rein
nieuwgeboren zouden zijn.
Hoor, de eng’len zingen d’eer
van de nieuwgeboren Heer!
Uitzending en zegen, allen zingen ‘amen’
12
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards