woordenlijst

advertisement
WOORDENLIJST
Deze woordenlijst geeft een uitleg van de meest voorkomende woorden in de brieven over de compensatieregeling. Als een woord schuingedrukt is in de brief, wordt het in deze woordenlijst uitgelegd.
Beleggingsfonds
Een beleggingsfonds belegt een deel van uw premie in aandelen,
obligaties of andere beleggingen.
Beleggingsresultaten
Dit is de winst of het verlies op een belegging in euro’s.
Beleggingsverzekering
Een beleggingsverzekering is een levensverzekering waarbij de
verzekeraar uw premies - na aftrek van kosten en risicopremies - belegt
in een door u zelf gekozen beleggingsfonds. Op de einddatum van de
verzekering keert de verzekeraar de waarde van de beleggingen uit op
dat moment. Het is van tevoren niet bekend wat de hoogte van de
uitkering is, omdat dit afhankelijk is van de koers van het beleggingsfonds. Bij een beleggingsverzekering wordt altijd geregeld wat de
overlijdensrisicodekking is. Beleggingsverzekeringen worden vaak
gebruikt voor het aflossen van een hypotheek of voor een oudedagsvoorziening. Bij veel beleggingsverzekeringen kunt u de premie per
maand, per kwartaal of per jaar betalen. Er zijn ook verzekeringen met
een eenmalige premiebetaling. Dit noemen we een koopsom.
Bruto historisch fondsrendement
Het historische rendement is het rendement dat in de afgelopen
twintig jaar door het fonds is behaald. Bij de berekening van het
rendement is uitgegaan van de gegevens die op dit moment
beschikbaar zijn. Als een fonds vier jaar of langer, maar nog geen
twintig jaar bestaat, wordt het behaalde fondsrendement aangevuld
met een door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) voorgeschreven
percentage. Als een fonds korter dan vier jaar bestaat, wordt alleen het
door de AFM voorgeschreven rendementspercentage gebruikt.
27 179 11-01
Compensatie
Tegemoetkoming.
aan klanten met een beleggingsverzekering en op welk moment dat
zal gebeuren.
Eindbedrag
Het bedrag dat u ontvangt op de datum waarop de verzekering stopt.
Einddatum
De datum waarop de verzekering stopt. Deze datum staat op de polis.
Financieel adviseur
Een financieel adviseur is een dienstverlener die u advies kan geven
bij het nemen van financiële beslissingen. Hij kan ook bemiddelen
tussen verzekeraar of financiële instelling en klanten bij het afsluiten
van hun financiële producten.
Fondsrendement
Dit is de winst of het verlies dat een beleggingsfonds heeft gemaakt.
Individuele particuliere beleggingsverzekering
Deze beleggingsverzekering wordt afgesloten door één of maximaal
twee personen. De verzekering is voor eigen gebruik. Dat betekent dat
de verzekering niet voor groepen wordt afgesloten. Dat is vaak wel het
geval bij pensioenen.
Koers van het beleggingsfonds
De koers wordt berekend door de totale waarde die een fonds bezit, te
delen door het aantal participaties dat aan klanten is uitgegeven. De
koers is dus de waarde die één participatie in het fonds heeft.
Kostenmaximum
Met de belangengroepen (stichtingen) is afgesproken hoe hoog de
kosten maximaal mogen zijn. Dit hangt af van de hoogte van de
premie, de looptijd van de verzekering en of er sprake is van een
garantie op het eindbedrag.
Compensatiebedrag
Dit bedrag hangt samen met de kosten die u in rekening zijn gebracht
boven een maximum. Dat maximum is afgesproken met belangengroepen (stichtingen). Afspraak is dat het bedrag boven het maximum
aan u wordt vergoed.
Looptijd
De looptijd van een verzekering is de periode tussen de startdatum en
de einddatum van de verzekering. De startdatum en de einddatum
van de verzekering staan op de polis.
Compensatieregeling
Dit is de overeenkomst met de belangengroepen (stichtingen). Hierin
is onder andere vastgelegd welke vergoedingen zullen worden betaald
Maximale kostenpercentage
Met de belangengroepen (stichtingen) is afgesproken hoe hoog de
kosten maximaal mogen zijn. Dit hangt af van de hoogte van de
premie, de looptijd van de verzekering en of er sprake is van een
garantie op het eindbedrag.
Maximum aan kosten
Met de belangengroepen (stichtingen) is afgesproken hoe hoog de
kosten ten hoogste mogen zijn. Dit hangt af van de hoogte van de
premie, de looptijd van de verzekering en of er sprake is van een
garantie op het eindbedrag.
Netto fondsrendement
Dit is de winst of het verlies dat een beleggingsfonds heeft gemaakt
na aftrek van kosten.
Overlijdensrisicodekking
Deze verzekeringsdekking zorgt ervoor dat er bij het overlijden van de
verzekerde een bedrag wordt uitgekeerd.
Participaties
Uw premie rekent de verzekeraar na aftrek van kosten om naar rekeneenheden. Deze worden participaties genoemd. De participaties
hebben een waarde. Deze waarde verandert dagelijks.
Pessimistisch fondsrendement
De hoogte van het pessimistische fondsrendement is voorgeschreven
door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en is afhankelijk van het
soort belegging, een eventueel valutarisico (bij beleggingen anders dan
in euro’s) en de resterende duur van de verzekering. In werkelijkheid
kan het door u te behalen rendement hoger of lager zijn. U kunt
hiermee de gevolgen zien van mogelijke schommelingen in de
waardeontwikkeling.
Polis
Op uw polis staan de belangrijke afspraken op een rij. Bijvoorbeeld
hoeveel premie u betaalt en welke dekkingen u (extra) heeft gekozen.
Totale kosten
De optelsom van alle werkelijke kosten die u tijdens de hele looptijd
van de verzekering betaalt.
Verzekerd bedrag
Het bedrag dat bij overlijden wordt uitgekeerd.
Verzekerde
U heeft bij de aanvraag van uw beleggingsverzekering gekozen wie de
verzekerde is. Dit bent u zelf of het is iemand anders. Als de verzekerde
overlijdt of arbeidsongeschikt wordt, betaalt de verzekeraar een
uitkering of neemt de premiebetaling geheel of gedeeltelijk over.
REALIST IN VERZEKEREN
REAAL is een solide en innovatieve verzekeraar, met een toppositie op
de Nederlandse verzekeringsmarkt. Als onderdeel van SNS REAAL zijn
wij een vertrouwde naam op het gebied van financiële dienstverlening
voor particulieren én bedrijven. Naast verzekeringen kunt u bij SNS
REAAL ook bank-, hypotheek- en beleggingsproducten sluiten. Dat
doen wij uitsluitend via professionele financieel adviseurs. Wij staan
open voor nieuwe ontwikkelingen en vertalen die op het juiste moment
in vernieuwende producten en diensten. Daarbij spelen wij actief in op
uw veranderende behoeften en de eisen van vandaag én morgen.
Verzekeringsdekking
Naast beleggen is verzekeren een onderdeel van de beleggingsverzekering. We noemen dit een verzekeringsdekking. Hiermee
kunnen bijvoorbeeld risico’s in verband met overlijden en arbeidsongeschiktheid worden afgedekt.
Voorbeeldkapitaal
Het bedrag dat een beleggingsverzekering op de einddatum oplevert is
niet zeker. Elke dag veranderen de koersen van de beleggingsfondsen.
Daarom is het voorbeeldkapitaal bedacht. Een voorbeeldkapitaal is
een hulpmiddel om te bekijken wat het bedrag op de einddatum zou
kunnen zijn. Om dat bedrag te berekenen wordt een schatting
gemaakt van het rendement. Verzekeringsmaatschappijen gebruiken
drie voorbeeldrendementen:
n het historisch fondsrendement (verschilt per fonds);
n het pessimistisch fondsrendement (verschilt per fonds);
n een vast rendement (voor iedereen 4%).
Met deze voorbeeldrendementen worden drie voorbeeldkapitalen
berekend.
Voorbeeldrendement
Verzekeringsmaatschappijen gebruiken drie voorbeeldrendementen:
n het historisch fondsrendement (verschilt per fonds);
n het pessimistisch fondsrendement (verschilt per fonds);
n een vast rendement (voor iedereen 4%).
Met deze voorbeeldrendementen worden drie voorbeeldkapitalen
berekend.
Waarde van de verzekering
Het opgebouwde tegoed in uw verzekering. Dit kunt u als volgt
berekenen: het aantal participaties x de koers van het beleggingsfonds.
Waardeoverzicht
Elk jaar stuurt de verzekeraar u een brief met onder andere de
volgende gegevens:
n de waarde van uw verzekering;
n de kosten van het afgelopen jaar;
n het verwachte compensatiebedrag op de einddatum, zodra het
bekend is;
n het voorbeeldkapitaal.
Werkelijk rendement
Het fondsrendement dat u in de toekomst zal behalen.
Werkelijke kosten
De kosten die de verzekeraar in rekening brengt.
meer weten over De compensatie van
beleggingsverzekeringen?
Kijk dan op www.reaal.nl/compensatie
Download