[naam bedrijf] - GABRIEL FINANCIELE BESCHERMING

advertisement
___________________
___________________
___________________
___________________________________
Betreft: Verzoek beëindiging verzekering(en)
Geachte heer/mevrouw,
Middels deze brief verzoek ik u de volgende verzekering(en) per eerst komende
mogelijkheid te beëindigen. Ik ga hierbij uit van de hieronder vermelde opzegdatum.
Verzekering
Polisnummer
Opzegdatum
Mocht bovengenoemde datum niet juist zijn weergegeven dan verzoek ik u vriendelijk mij
dit door te geven en de verzekering per eerst mogelijke opzegdatum of per eerstkomende
premie- en/of voorwaardenaanpassing te beëindigen.
Als er sprake is van een langlopend contract en het daarom niet mogelijk is om de
verzekering per bovengenoemde datum te beëindigen dan verzoek ik u de contractsduur
van de verzekering per direct te wijzigen naar een jaarcontract en vervolgens de
verzekering per contractvervaldatum te beëindigen.
Graag ontvang ik van u op korte termijn een bevestiging van deze opzegging en de datum
waarop deze in gaat. Uw reactie zie ik met belangstelling tegemoet.
Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met Gabriël Financiële Bescherming,
bereikbaar op telefoonnummer 033-4556555. Ook machtig ik hen hierbij om alle informatie
over bovengenoemde verzekering(en) bij u op te vragen en geef ik u hierbij toestemming
om alle informatie hierover aan hen door te geven.
Met vriendelijke groet,
______________________
Handtekening
……………………………………
Download