WORD, 55 KB - Gemeente Leiden

advertisement
B&W.nr. 11.0558, d.d. 24-5- 2011
Onderwerp
Plan van aanpak bezuinigen Libertas 2011-2014
Besluiten:Behoudens advies van de commissie
1.
In te stemmen met de door Libertas Leiden voorgestelde invulling van de bezuiniging 20112014 (ad. € 489.112,=) zoals omschreven in het plan “modernisering en bezuinigingen
welzijnswerk Libertas Leiden” waarbij de volgende vier uitgangspunten leidend zijn:
a De functie en de programmering van de buurthuizen wordt gemoderniseerd en meer aan
burgers zelf overgelaten. Professionals ondersteunen en faciliteren daar waar het nodig is om
tot een evenwichtig en voor iedereen toegankelijk geheel van wijkvoorzieningen te komen.
b Het aantal welzijnswerkers op HBO geschoold niveau wordt verminderd, maar hun taak wordt
verbreed naar een taak voor de gehele wijk. Meer wijkbewoners en groepen moeten gebruik
kunnen maken van de faciliteiten van de buurthuizen. Welzijnswerkers stimuleren,
ondersteunen en stemmen af met andere wijkvoorzieningen.
c In vier stadsdelen worden er wijkteams gevormd waardoor de samenwerking op het gebied van
welzijn en zorg effectiever en efficiënter wordt. De wijkteams staan open voor vragen uit de wijk:
het wijkteam werkt planmatig en systematisch aan de speerpunten welke voortkomen uit de
wijkanalyse.
d Het beheer en de administratie van het welzijnswerk wordt geprofessionaliseerd en efficiënter
ingericht. Het aantal ondersteunende medewerkers van de buurthuizen wordt in verband
hiermee verminderd.
2. De gemeenteraad te verzoeken haar wensen en bedenkingen kenbaar te maken en,
3. Bijgaande brief aan de gemeenteraad betreffende de afdoening van motie Kerkhof (RV
10.0113/10) inzake 500.000 euro taakstelling Libertas vast te stellen en, hiermee motie KarschSpiro (RV 10.0113/10) voor ons college als afgedaan te beschouwen.
Perssamenvatting:
Bij het opstellen van de begroting 2011 zijn een aantal bezuinigingsvoorstellen gedaan waar onder
een bezuiniging van € 489.112,= voor Libertas. Libertas heeft gebruik gemaakt van het inspreekrecht
en daarbij verzocht zelf invulling te mogen geven aan deze bezuiniging. De wethouder heeft Libertas
verzocht met een plan van aanpak te komen. Libertas Leiden heeft het plan “Modernisering en
bezuiniging welzijnswerk Libertas Leiden” aan het college aangeboden. In dit plan geeft Libertas
Leiden aan hoe zij de opgelegde bezuiniging gaan realiseren. Het college heeft ingestemd met het
plan van Libertas Leiden en besloten dat Libertas Leiden op de voorgestelde wijze aan de bezuiniging
invulling mag geven.
Retouradres: Postbus 9100, 2300 PC Leiden
De leden van de Gemeenteraad
Datum 24 mei 2011
Ons kenmerk
Onderwerp Wijze van afdoen motie Karsch-Spiro, (RV 10.0113/10)
Gemeente Leiden
Bezoekadres Stadsbouwhuis
Langegracht 72
Postadres Postbus 9100
2300 PC LEIDEN
Telefoon 071-516 51 65
E-mail [email protected]en.nl
Website www.leiden.nl/gemeente
Contactpersoon E. van Leeuwen
Doorkiesnummer 071 - 516 53 27
Geachte Leden van de Gemeenteraad,
Tijdens de behandeling van Programmabegroting 2011 op 9 november 2010 is door uw Raad
motie Karsch-Spiro, (10.0113/10) aanvaard. Deze motie heeft betrekking op de taakstelling
€ 489.112,= die Libertas Leiden opgelegd heeft gekregen.
Tijdens de commissievergadering O&S van 28 oktober 2010 is de voorgestelde bezuiniging bij
Libertas besproken. Het betrof hier een bezuiniging op een aantal specifieke producten. Libertas
heeft gebruik gemaakt van het spreekrecht en heeft daarbij aangegeven in samenspraak met de
wethouder invulling te willen geven aan de bezuiniging.
De wethouder Jeugd, Welzijn en Zorg heeft tijdens de commissievergadering van 2 november
2010 aangegeven dat zij Libertas heeft verzocht een plan van aanpak in te dienen. Uw raad heeft
het college, met het aannemen van motie Karsch-Spiro, (10.0113/10), verzocht het plan van
aanpak van Libertas voor u inzichtelijk te maken.
Libertas Leiden heeft inmiddels een door de Raad van Bestuur, voorlopig vastgesteld, plan
ingediend. De Raad van Bestuur heeft het plan aangeboden aan de OR en aan de centrale
cliëntenraad. Na instemming van deze twee organen kan de Raad van Bestuur overgaan tot
definitieve vaststelling van het plan. Gezien de status van het plan kunnen wij u dit plan niet
integraal aanbieden. Wel zullen wij onderstaand het voorlopige vastgestelde plan voor u inzichtelijk
maken.
Libertas Leiden heeft aangegeven betekenisvol en aantoonbaar bij te willen dragen aan de sociale
cohesie in Leiden. Libertas voelt zich in deze ambitie gestimuleerd door overheidsprogramma’s
waaronder Welzijn Nieuwe Stijl. Libertas Leiden heeft er voor gekozen om in de uitvoering van het
welzijnswerk prioriteit te leggen bij wijkgericht opbouwwerk, kinderwerk en vrijwilligerswerk. Hierbij
is het uitgangspunt dat de professional een stap terug doet om de mensen de ruimte te geven
zichzelf te ontwikkelen.
In het plan legt Libertas een verbinding tussen de modernisering en efficiencyvergroting van het
buurtcentrumwerk in combinatie met de bezuinigingsopgave. Dit heeft geresulteerd in bezuinigen
die gerealiseerd worden door ingrepen in de bedrijfsvoering.
Bezuiniging op de bedrijfsvoering liggen in de lijn met de omvorming naar een modernere
welzijnsorganisatie.
De kern van het plan bestaat uit vier belangrijke punten te weten:
1. De functie en de programmering van de buurthuizen wordt gemoderniseerd en meer aan
burgers zelf overgelaten. Professionals ondersteunen en faciliteren daar waar het nodig is om
tot een evenwichtig en voor iedereen toegankelijk geheel van wijkvoorzieningen te komen.
2. Het aantal welzijnswerkers op HBO geschoold niveau wordt verminderd, maar hun taak wordt
verbreed naar een taak voor de gehele wijk. Meer wijkbewoners en groepen moeten gebruik
kunnen maken van de faciliteiten van de buurthuizen. Welzijnswerkers stimuleren,
ondersteunen en stemmen af met andere wijkvoorzieningen.
3. In vier stadsdelen worden er wijkteams gevormd waardoor de samenwerking op het gebied van
welzijn en zorg effectiever en efficiënter wordt. De wijkteams staan open voor vragen uit de wijk:
het wijkteam werkt planmatig en systematisch aan de speerpunten welke voortkomen uit de
wijkanalyse.
4. Het beheer en de administratie van het welzijnswerk wordt geprofessionaliseerd en efficiënter
ingericht. Het aantal ondersteunende medewerkers van de buurthuizen wordt in verband
hiermee verminderd.
Libertas Leiden stelt voor om vanwege het gemeentelijke beleid participatie als centrale
doelstelling te handhaven. Om deze doelstelling te bereiken ligt het niet voor de hand om te
bezuinigen op het vrijwilligerswerk en het opbouwwerk. Juist door deze twee onderdelen van het
welzijnswerk kan participatie immers sterk worden gestimuleerd. De voorgestelde bezuinigingen
zullen dan ook voornamelijk betrekking hebben op de personeelsbezetting van de buurthuizen. Per
buurthuis blijft er een vaste formatie bestaan van circa twee professionals. Door deze operatie
verdwijnen er in totaal 9 formatieplaatsen, verspreid over de gehele stad.
Belangrijke overwegingen bij deze keuzes zijn de volgende:
a De Leidse buurtcentra zijn goed gespreid over de gehele stad, goed toegankelijk en zeer goed
geoutilleerd. Het sluiten van buurtcentra zou leiden tot een afnemende mogelijkheid tot actieve
participatie van burgers. In de meeste wijken zijn de buurtcentra de best toegeruste
wijkgebouwen.
b Door een professionalisering van beheer en administratie is er een financieel voordeel te
behalen terwijl het aanbod van activiteiten en voorzieningen niet wordt verminderd.
c Het gebruik van buurtcentra door andere groepen en andere organisaties kan nog verder
worden geïntensiveerd. Naast nieuwe vrijwilligersinitiatieven van wijkbewoners wordt met name
gedacht aan ruimte voor het algemeen maatschappelijk werk en van de GGZ.
Uw raad heeft geconstateerd dat er binnen de gemeenteraad partijen zijn die kaders mee willen
geven of wensen en bedenkingen willen uiten ten aanzien van specifieke bezuinigingen op
activiteiten van Libertas. Bij de overwegingen hierboven kunt u bij de punten a en b zien dat het
aanbod van activiteiten en voorzieningen gelijk blijft.
Mocht uw raad toch de behoefte hebben om wensen en bedenkingen aan te geven, dan zien wij
deze graag tegemoet.
Met bovenstaand beschouwen wij genoemde motie voor ons college als afgedaan.
Hoogachtend,
Burgemeester en Wethouders van Leiden,
de Secretaris,
de Burgemeester,
Bijlage: -
motie Karsch-Spiro, (RV 10.0113/10)
Download