PowerPoint Presentation - Grensoverschrijdend gedrag

advertisement
SADAN HOOFDOPDRACHT
SYNTHESE BASISARTIKEL
Cynthia van Acker
1 BaTP B1
REFERENIE ARTIKEL
 Titel: Klinische diagnostiek van aan autisme verwante stoornissen.
 Tijdschrift: Kind en Adolescent
 Referentie : Van Leeuwen, H.M.P & Stockmann, A.P.A.M. (1996).
Klinische diagnostiek van aan autisme verwante stoornissen. Kind en
adolescent,.Doi:10.1007/BF03060618
AUTEUR
 Van Leeuwen H.M.P. -> woont in Amsterdam, is psychiater van
beroep, en schreef artikels voor het tijdschrift voor psychiatrie
 Stockmann A.P.A.M. ->woont in Leiden in Nederland, is
psychiater van beroep, gespecialiseerd in kinder- en jeugdpsychiatrie.
ASSESSMENT TEN BEHOEVE
VA N C AT E G O R A L E
C L A S S I F I C AT I E
 Assessment: een tes van iemands vaardigheden en geschiktheid voor iets
 Kinderen testen en classificeren in een van de de diagnostische categorieën van
de klasse pervasieve ontwikkelingsstoornissen
 Pervasief: diep, doordringend
 In DSM-IV specifieke intwikkelingsstoornissen -> komen voor op zichzelf of
in combinatie
 DSM-IV: Diagnostic Statistical Manual of Mental Disorders, het internationale
classificatiesysteem van de Geestelijke Gezondheidszorg. IV betekent de vierde
herziene versie (uit 1994). Hierin staan de diagnosecriteria voor ADHD beschreven.
 Specîële anamnese: uitdiepen van zowel aanmeldingsklachten als eventuele
bijkomstige problemen.
 Onwikkelingsanamnese: de verschillende ontwikkelingsdomeinen uitdiepen.
 Spraak-en taalontwikkeling: hierbij word de taalontwikkeling uitgediept en de
spraakontwikkeling
 Ontwikkeling symbolisch en verbeeldend spel: hierbij word cognitieve
ontwikkeling, interesses en sociale interacties uitgediept
 Overig functioneren: zicht krijggen op het actuele functioneren bv de regulatie
emoties.
 Familieanamnese: genetische aanleg voor autisme uitdiepen.
KINDERPSYCHIATRISCH
ONDERZOEK
 Observatie is een belangrijk onderwerp in een kinderpsychiatrisch
onderzoek naar autisme en aanverwante stoornissen.
 Spelkamerobservaties tonen aan hoe een kind exploreert en kan
het spelniveau bepalen
 Taal- en denkstoornessen zijn moeilijk van elkaar af te grenzen
MEERASSIGE
CLASSIFICATIE
 De classificatie vind het beste plaats door middel van een stappenplan dat
bestaat uit 4 stappen:
1.Beantwoorden van de vraag of er al dan niet sprake is van een
vertraagde of afwijkende taalontwikkeling
2. Overweeging of er een contactstoornis is
3. Vaststellen van het niveau van intellectueel functioneren
4. Beantwoorden van de vraag of er sprake is geweest van een
normale ontwikkeling voorafgaand aan het ontstaan van de
contactstoornis
AANVULLENDE
DIAGNOSTIEK
 Van belang om nauwkeurig te weten wat het niveau is van de
cognitieve vaardigheden
 Uitvoeren van een psychologisch onderzoek met een voor het
kind geschikte intelligentietest. Niet enkel het IQ is belangrijk voor
het resultaat maar ook het profiel van het kind.
MEDISCH ONDERZOEK
 Vaak het standaardonderzoek
 Chromosaal onderzoek: word aangeraden bij erfelijke afwijkingen
 Neurologisch onderzoek: word aangraden zodra er sprake is van
ernstige mentale retardatie, spraak–taalproblemen, ernstige
motorische problemen, epilepsie of een ‘verdachte anamnese’
DIAGNOSESTELLING
 Bij de diagnose word gekeken naar de resultaten van de
verschillende bevindingen van de anamnese, het kinderpsychiatrisch
onderzoek, de gezinsgegevens, schoolgegevens en het aanvullend
onderzoek .
 Er word een theorie geformuleerd voor ieder individueel kind . Op
basis hiervan word behandelsplan en evaluatiecriteria opgesteld
Download