7 Ontwikkelingen rond personeel - Dalton sterrenschool De Vliegenier

advertisement
Jaarverslag 2012-2013
Dalton Sterrenschool De Vliegenier
December 2013
1 Inhoudsopgave
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Inhoudsopgave ..................................................................................................................................... 2
Inleiding ................................................................................................................................................ 3
Onderwijskundige ontwikkeling ........................................................................................................... 4
Ontwikkelingen rond het gebouw ........................................................................................................ 9
Ontwikkelingen rond leerlingen ........................................................................................................... 9
Contacten met ouders ........................................................................................................................ 10
Ontwikkelingen rond personeel ......................................................................................................... 12
Contacten met de inspectie. Netwerken rondom de pilot flexibele schooltijden ............................. 12
Vanuit de Medezeggenschapsraad .................................................................................................... 13
Jaarverslag Dalton Sterrenschool De Vliegenier 2012 – 2013
2 Inleiding
Dit openbaar jaarverslag van Dalton Sterrenschool De Vliegenier gaat over het schooljaar 2012-2013.
We kijken terug op een schooljaar met veel ontwikkelingen, het jaar waarin De Vliegenier is gestart als
Dalton Sterrenschool De Vliegenier in ons spiksplinternieuwe school, binnen het gebouw van Het Kristal,
in de nieuwe wijk Zuidbroek in Apeldoorn.
Dat betekende veel veranderingen, die een positieve ontwikkeling op vele gebieden heeft mogelijk
gemaakt.
Schooltijden, flexibele vakanties, ’onderwijs op maat’ door te werken met niveaugroepen en
niveaugroepsplannen, digitalisering van het onderwijs, samenwerken met KinderopvangOOK,
samenwerken binnen Het Kristal, een gestage groei van het aantal kinderen, ...
We hebben de kans genomen om ‘Onderwijs van de toekomst, voor de kinderen van nu!’ vorm te geven.
We willen u met dit verslag laten lezen in hoeverre we daar het afgelopen jaar al in zijn geslaagd.
Als u als ouder vragen hebt over dit jaarverslag horen we dat graag.
Namens het team en de medezeggenschapsraad van Dalton Sterrenschool De Vliegenier,
Tom van den Bosch, directeur
Jaarverslag Dalton Sterrenschool De Vliegenier 2012 – 2013
3 Onderwijskundige ontwikkeling
Algemeen:
Schooljaar 2012-2013 stond voor ons allemaal in het teken van het starten als ‘Dalton Sterrenschool De
Vliegenier’.
In onze nieuwe school in Het Kristal, het multifunctionele gebouw aan de Laan van de Charleston 75 in
Apeldoorn, zijn we gestart met het vormgeven van onze ‘Dalton Sterrenschool’. We willen daarmee een
groot aantal wensen uit laten komen:
- tegemoet te komen aan de (individuele) onderwijsbehoeften van de kinderen en daarmee aan
‘betekenisvol leren’ op basis van de principes van Dalton onderwijs.
- werken in niveaugroepen (Doorbreken van het leergroepsjaarklassen systeem).
- Een veilige en rustige plek zijn, waar kinderen de gelegenheid krijgen zich te ontwikkelen vanuit
de eigen verantwoordelijkheid.
- nauw samenwerken tussen onderwijs en opvang vanuit één gedeelde visie.
- onderwijs en opvang in één gebouw onderbrengen en samen vormgeven.
- een ononderbroken ontwikkelingslijn vanaf ong. 2 jaar tot ong. 13 jaar creëren.
- vormgeven van modern onderwijs, waarbinnen ICT een sleutelrol heeft (E-learning neemt een
leidende rol).
- vervullen van een ‘buurtrol’. Samenwerken met de andere scholen en instellingen in het Kristal.
- kinderen en ouders de gelegenheid geven flexibel om te gaan met vakanties en school- /
opvangtijden.
Belangrijke voorwaarde om aan al deze wensen te kunnen werken, was de deelname aan de ‘Pilot
Flexibele Onderwijstijden’, van het ministerie van onderwijs. Onze school schreef zich in en mocht
meedoen!
Deze pilot maakt het mogelijk een continurooster in te voeren, met voor alle kinderen dezelfde begin- en
eindtijden.
Deelname aan de pilot maakt het bovendien mogelijk, dat kinderen en ouders samen hun vakanties
kunnen plannen gedurende het schooljaar.
Samenwerken met kinderopvang is dan een logisch vervolg. Het onderwijs flexibel organiseren en werken
met geïndividualiseerde leerroutes al even logisch.
Kortom… De ingrediënten lagen klaar. Aan ons er iets moois van te bakken.
Dit verslag kunt u lezen hoe we er ion schooljaar 2012 – 2013 aan hebben gewerkt en met welke
resultaten.
Het verslag is vooral bedoeld voor iedereen die zich betrokken voelt bij de Vliegenier. Ouders, kinderen,
maar ook personeel, bestuur, inspectie, MR en ouderraad.
Aan de hand van de 5 sterren van onze Sterrenschool wil ik u door het verslag heen leiden.
Ster 1. Het hele jaar open.
- Ouders en kinderen hebben dit schooljaar voor het eerst kunnen aangeven, of zij hun verlofdagen
‘flexibel’ of ‘standaard’ wilden opnemen. Daarvoor moesten zij in september en november een
overzicht invullen voor de twee voorliggende delen van het schooljaar. Ongeveer 35 % van de
ouders hebben gebruik gemaakt van deze mogelijkheid en een ‘flexpakket’ gekozen. Dat
betekent, dat de school daadwerkelijk onderwijs en opvang gedurende het gehele jaar heeft
aangeboden. (Met uitzondering van de kerstperiode en de gebruikelijke landelijke vrije dagen.)
Ouders die van deze mogelijkheid gebruik hebben gemaakt zijn daar erg enthousiast over. Met
name ouders met een eigen bedrijf of familie in het buitenland hebben goed gebruik gemaakt
van de flexpakketten.
Jaarverslag Dalton Sterrenschool De Vliegenier 2012 – 2013
-
-
-
-
De kinderen en de ouders waren ook erg te spreken over het onderwijsaanbod in deze periodes.
Het karakter veranderde wel, doordat er minder kinderen aanwezig waren op de Sterrenschool.
(Knusser, gezelliger, persoonlijker, op maat, veel oog voor samenwerken, …)
Ouders hielden zich over het algemeen goed aan de afspraken omtrent het opnemen van verlof.
Het tijdig inleveren van de verlofpakketten was kennelijk een probleem. Daarover zullen we in de
toekomst duidelijker moeten communiceren.
Nieuw waren ook de ‘compensatiedagen’. Alle kinderen beschikten over 5 dagen, die zij naar
believen konden inzetten. Er is gretig gebruik van gemaakt, hoewel lang niet alle kinderen de
compensatiedagen hebben ingezet. Óf lang niet allemaal, óf helemaal niet. Het wordt wel als
prettig ervaren de keuzemogelijkheid te hebben. Communiceren over het nemen van een
compensatiedag verliep over het algemeen goed. Vooraf en op tijd.
Het blijft nog de vraag of we ook in de toekomst het hele jaar open kunnen blijven. Daarvoor lijkt
formatieve ondersteuning blijvend nodig. Leerplein055 heeft 0,25 FTE (leerkracht) extra
beschikbaar gesteld om in schooljaar 2012-2013 ook gedurende de reguliere vakanties open te
kunnen zijn. We zullen ons elk jaar moeten afvragen, of er voldoende formatie beschikbaar is om
aan de verlofvraag van de ouders te kunnen blijven voldoen. We verwachten dat het percentage
‘flexpakketters’ zal stijgen.
Om over voldoende personeel te kunnen beschikken, is een gedifferentieerd ‘functiehuis’ nodig.
Dat houdt in, dat er naast leerkrachten ook voldoende leerkrachtondersteuners moeten zijn.
Voldoende mensen om de verschillende taken te kunnen uitvoeren (Instructie geven, een groep
begeleiden, toezicht houden, …), ook en juist gedurende de ‘reguliere vakantieperiodes’. De
verhouding 'leerkrachten : leerkrachtondersteuners’ zal in de toekomst anders moeten. We
zullen meer leerkrachtondersteuners nodig hebben, die meer weken ingezet kunnen worden.
Ster 2. Onderwijs en opvang gaan hand in hand. Één pedagogisch klimaat.
- Voor een Sterrenschool is intensieve samenwerking met kinderopvang voorwaardelijk, een
‘must’! Die samenwerking moet zijn gebaseerd op een gedeelde visie over hoe we vinden om te
gaan met de kinderen en volwassenen op De Vliegenier en De Toermalijn. Uitgangspunt daarbij is
daarbij de ‘Dalton way-of-life’. Ontwikkelen van Zelfstandigheid, van samenwerken en van eigen
verantwoordelijkheid in een gestructureerde omgeving. Onderwijs en Kinderopvang
onderschrijven deze manier van benaderen. We geven ze dagelijks vorm door bijvoorbeeld:
o Het maken van een plan, voordat je ergens aan begint.
o Het direct feedback geven op de resultaten van het plan.
o Door te werken met zelf te leren plannen
o Door bewust samenwerking op te zoeken
o of juist zelfstandig te gaan werken / spelen.
o Door te werken met dezelfde thema’s,
o door de bezoekuren van peuters op maandag en donderdag,
o door kinderen van de peuterspeelzaal en basisgroep 1 samen te laten spelen in de
gemeenschappelijke patio,
- Natuurlijk is het ook heel prettig, dat Onderwijs en Opvang in één en hetzelfde gebouw plaats
vindt. Voor de kinderen maakt het geen verschil waar ze zijn. Voor hen bestaan er geen
gescheiden instellingen. Ze zijn op één Vliegenier.
- Erg belangrijk voor de integratie is het werken met ‘combi-functionarissen’. Mensen die zowel
binnen het onderwijs werken, als binnen de kinderopvang. Één herkenbaar gezicht voor de
kinderen. Makkelijk in overdracht. Vanzelfsprekend een zelfde manier van benadering en
uitvoering. We zijn heel blij dat we in ons startjaar deze ‘combi-functie’ hebben kunnen invullen.
Samenwerken betekent ook geregeld overleg tussen de partners. Daar zijn we dit jaar mee
begonnen. Er zijn dit jaar verschillende overlegstructuren opgebouwd:
o een managementoverleg (onderwijs-opvang)
o gezamenlijke studiedagonderdelen.
o Peuter-kleuteroverleg
En ook
Jaarverslag Dalton Sterrenschool De Vliegenier 2012 – 2013
-
-
o Gezamenlijk overleg met beide Sterrenscholen in Apeldoorn (Leerplein055 en
KinderopvangOOK)
o Stuurgroepoverleg. (Beide Sterrenscholen met beide besturen)
In de komende jaren willen we nog nauwer gaan samenwerken. Met name de peuter- /
kleutergroep willen we nu echt vorm gaan geven. Ook willen we onderzoeken hoe beide
sterrenscholen elkaar kunnen helpen bij onderwijskundige ontwikkelingen. Samenwerking en
afstemming op gebied van de inzet van ICT in het onderwijs, gezamenlijk inzetten van personeel
(tijdens reguliere vakanties) en expertise (IB-ers, directie).
KOL-gesprekken: We vinden het erg belangrijk dat we kinderen betrekken bij de gesprekken over
hun eigen ontwikkeling. Daarmee denken we de eigen verantwoordelijkheid van de kinderen te
vergroten. We verwachten, dat we daarmee ook de ouders beter betrekken bij de ontwikkeling
van hun kind op de school en bij hun eigen rol daarin. Daarom zijn we dit jaar gestart met het
voeren van de Kind-Ouder-Leerkrachtgesprekken. De eerste ervaringen ermee zijn voor alle
parttijen erg positief. We willen deze gesprekken blijven voeren en het aantal uitbreiden. Ook
willen we deze KOL-gesprekken koppelen aan het invoeren van een Volgmodel voor sociale- en
emotionele ontwikkeling. Volgend schooljaar willen we daarmee aan de slag.
Ster 3 en 4. Maatwerk voor ieder kind en Onderwijs van kwaliteit.
Hier hebben we veel stappen gezet in ons eerste jaar. Een overzicht van de belangrijkste zaken:
- Basisgroepen: We werken vanaf schooljaar 2012-2013 met 4 basisgroepen. De veilige plek om je
dag te starten. Daar maak je je vrienden, deel je je verdriet en je vragen, heb je je vaste mentor /
meester / juf. We werken dus niet meer met leerjaren in groepen (1 t/m 8). Dit bevalt ons heel
goed. Het is een verdeling die is gebaseerd op de verschillende fasen die de kinderen in de
basisschoolleeftijd doormaakt: Voorbereidend leren; aanvankelijk leren (eerste stappen in het
leren lezen, schrijven rekenen); voortgezet leren I (automatiseren en verdiepen van het
aanvankelijk leren); en voortgezet leren II (Voorbereidend op de overstap naar het Voortgezet
onderwijs.)
-
Cognitief deel en Onderzoeksdeel: ‘s Morgens zijn alle kinderen (en het schoolteam) het ‘meest
fris’. Op dat deel van de dag plannen we de cognitieve vakken. (Technisch Lezen, rekenen,
spelling, taalbeschouwing, …) ’s Middags reserveren we voor het onderzoeksdeel van de dag.
(Kunstzinnige vorming, gymnastiek, wereldoriëntatie, …)
-
Niveaugroepen: We werken met niveaugroepen voor technisch lezen, begrijpend lezen,
taalverwerving, spelling. Kinderen worden naar aanleiding van toetsen (van Cito- leerling volg
systeem en de methodetoetsen) en de inschatting van de leerkracht ingedeeld in niveaus. Op dat
niveau worden kinderen uitgedaagd de volgende ontwikkelingsstap te maken.
-
Groepsplannen: Voor deze niveaus worden per ontwikkelingsgebied ‘groepsplannen’ gemaakt.
De leerkracht beschrijven kijkt per ontwikkelingsgebied hoe de kinderen van het niveau zich het
best kunnen ontwikkelen en welke doelen ze willen bereiken. Daar maken ze een plan voor. (Zo’n
plan geldt voor een half schooljaar. Tussentijds wordt er geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.)
-
Scholing: Voor het maken van deze groepsplannen hebben we dit schooljaar ook teamscholing
gevolgd tijdens de studiedagen. Deze werd vorm gegeven door onze IB-er in nauwe
samenwerking met de begeleiding van MATH en de ondersteuning van de ICT-onderwijsspecialist
van Leerplein055.
-
MATH: Voor rekenen zijn we gestart met MATH. Een digitale methode, die de kinderen op het
eigen niveau benadert. Dat betekent dat de rol van de leerkracht verandert. Zij volgen de
ontwikkeling van de kinderen n.a.v. de (digitale) resultaten. De leerkracht koppelt kinderen met
‘dezelfde behoefte’ aan elkaar en geeft gerichte instructie.
MATH II:Gedurende het jaar bleek, dat we daarvoor een 3D-rekenhoek moesten inrichten. Een
plek waar allerlei rekenmateriaal, makkelijk bereikbaar is opgeslagen en waaruit de leerkracht en
-
Jaarverslag Dalton Sterrenschool De Vliegenier 2012 – 2013
de kinderen kunnen putten voor instructie of extra oefenstof. Deze 3D-kast is inmiddels ingericht
en wordt telkens aangevuld.
-
MATH scholing: Zo’n nieuwe methode voer je niet in op de ‘bonnefooi’. Het schoolteam heeft
gedurende het schooljaar scholing gekregen op de studiedagen en coaching tijdens het werken
met deze nieuwe methode in de groep. Deze scholing en coaching is verzorgd door EXOVA, de
uitgever van de methode. Voor nieuw instromend personeel is extra scholing en coaching
ingezet.
-
Nieuwsbegrip XL: Voor begrijpend lezen en taalbeschouwing hebben we de (digitaal gestuurde)
methode ‘Nieuwsbegrip XL’ ingezet. Ook daarmee werken we op niveaus en naar aanleiding van
de onderwijsbehoefte van de kinderen. Waar MATH individueel werkt, werkt Nieuwsbegrip XL op
niveau en steeds vanuit eenzelfde cyclus, waarbinnen de verschillende leerdoelen worden
aangeboden. De structuur is zo gemaakt, dat ‘even weg zijn ivm vakantie’ geen probleem is.
-
Doorlopende leerlijnen: Door op deze manier te werken, komt De Vliegenier steeds dichter bij
het doel te werken met ononderbroken leerlijnen voor de verschillende vak- en
vormingsgebieden.
-
Niveaugroep voor Basisgroep 1: Als kinderen er aan toe zijn te starten met aanvankelijk leren,
moet dat natuurlijk ook mogelijk zijn in Basisgroep 1. Na toetsing en observatie van een aantal
kinderen bleek dit inderdaad het geval. We hebben voor deze groep reken- en leesrijpe kinderen
een eigen niveaugroep ontworpen en ingericht. Nadat de kinderen er enthousiast mee waren
begonnen, bleek de belangstelling na een paar weken helemaal weg te zakken. Geen interesse
meer en geen motivatie om met (digitaal) lezen en rekenen aan de slag te gaan. We hebben goed
gekeken waar het aan lag. De kinderen bleken wel ‘lees- en rekenrijp’ te zijn, maar misten nog
een aantal andere vaardigheden om de ontwikkeling te kunnen voortzetten: Concentratie,
taakgerichtheid, taalvaardigheid, … We zijn met deze eerste niveaugroep gestopt. Tot grote
opluchting van de kinderen en de leerkrachten. In het team hebben we besloten, dat het
natuurlijk erg belangrijk blijft om kinderen de gelegenheid te geven zich (vroegtijdig) te
ontwikkelen op deze gebieden, maar dat we dat niet meer doen in een eigen niveaugroep. We
willen ervoor gaan zorgen, dat er voldoende (digitaal) ontwikkelingsmateriaal ter beschikking is in
basisgroep 1, zodat kinderen daar altijd voor kunnen kiezen, of door de leerkracht kunnen
worden uitgedaagd dit materiaal te kiezen. Basisgroep 1 blijft bijj uitstek de plek, waar kinderen
zich breed kunnen ontwikkelen in de richting van aanvankelijk leren. Balans tussen sociaal- /
emotionele ontwikkeling en cognitieve ontwikkeling is voorwaarde voor verdere ontwikkeling in
basisgroep 2. Een te snelle ‘cognitieve start’ betekent vaak een vertraagd ‘cognitief vervolg’.
Starten vanuit balans betekent vaak een grotere kans tot evenwichtige verdere ontwikkeling, dus
ook op gebied van taal en rekenen.
-
Dalton: Gaandeweg bleek dit schooljaar, dat we erg blij zijn met onze Daltonbasis. Door daar
steeds consequent mee te werken vanaf Basisgroep 1 zijn de kinderen in toenemende mate in
staat de verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen ontwikkeling en hun eigen planning.
Dalton maakt echt samenwerken mogelijk en biedt echte gelegenheid om ‘zelfstandig werken’ te
ontwikkelen.
-
E-learning ‘plus’: Doel is, daar waar mogelijk ‘E-learning’ in te zetten. Dat maakt het mogelijk om
echt toegesneden naar het ontwikkelingsniveau van een kind leerstof klaar te zetten. We streven
ernaar voor elk kind een digitale werkplek in te richten. Dat is natuurlijk niet direct mogelijk.
Daarvoor zijn de middelen ook niet toereikend.
-
Leerplein055: Onze organisatie, Leerplein055, ondersteunt van harte het initiatief van ons
Sterrenschoolconcept. Zij vinden dan ook, dat we over meer digitale werkplekken moeten
beschikken. Speciaal voor onze school heeft leerplein055 20 laptops ter beschikking gesteld, een
Jaarverslag Dalton Sterrenschool De Vliegenier 2012 – 2013
extra digibord en 20 tablets. Naast de vaste computers die er al waren hebben we daarmee al
een hele stap in de goede richting gemaakt.
-
E-learning ‘min’: Veel nieuwe digitale werkplekken brengen ook hun problemen mee. Ons
netwerk kan al die vraag soms niet aan. De tablets die ons waren aangeraden bleken toch minder
goed te werken als verwacht. In de loop van het schooljaar konden we veel ‘kinderziektes’ het
hoofd bieden, maar er blijft nog vel te wensen over. Samen met Lerplein055 gaan we op zoek
naar verbeteringen voor de langere termijn. Als we willen werken op een moderne, digitale
manier, die ‘persoonlijker onderwijs’ moet mogelijk maken, dan mogen er eigenlijk geen
technische belemmeringen zijn.
-
De eerste resultaten: Na elke groepsplanperiode worden de resultaten geanalyseerd en kijken
we op schoolniveau of en welke conclusies er kunnen worden getrokken en welke acties we
moeten ondernemen. Zoals verwacht kan worden, is er bij het integraal invoeren van een nieuwe
methode sprake van een terugval in resultaten. Als iedereen eenmaal gewend is, de kinderziektes
eruit zijn en de methode ‘draait’ moeten de resultaten al snel weer verbeteren. Dat geldt ook
voor de resultaten afgelopen schooljaar op gebied van rekenen. Na het eerste half jaar hebben
we enkele aanpassingen doorgevoerd en de scholing van het team geïntensiveerd. Daarvan
kunnen we nu de eerste vruchten al plukken. Deze trendanalyse kunt u op school inzien.
-
Vaardigheidsgroei: Het is belangrijk hier nog te vermelden, dat we de gegevens uit de toetsen
voor onze analyse dit jaar anders zijn gaan gebruiken. Passend bij ons onderwijsconcept.
Als kinderen zich ontwikkelen naar onderwijsbehoefte, is het niet handig daar een standaard
CITO-niveau aan te koppelen. In plaats daar van kijken we nu liever naar de vaardigheidsgroei van
een kind op de te toetsen ontwikkelingsgebieden gedurende de groepsplanperiode (via hetzelfde
CITO- Leerling Volg Systeem). Deze geeft aan, of de kinderen geleerd hebben van het passend
onderwijsaanbod op het eigen niveau. Dat geeft een betrouwbaar en preciezer beeld van de
ontwikkeling. We kunnen deze vaardigheidsgroei ook afzetten tegen de gemiddelde ‘gewenste’
vaardigheidsgroei, zodat we kunnen vergelijken met alle andere kinderen in Nederland en
toetsen aan een vaardigheidsscore die de inspectie hanteert. Dat geeft voor ons een beeld van
‘hoe we het doen’ en geeft ons de mogelijkheid om voor alle kinderen vast te kunnen stellen
waar het beter of anders kan. We gebruiken dus de landelijke CITO-LVS, maar gaan er anders,
preciezer mee om.
Ster 5: Binding met de buurt.
-
-
-
Het Kristal… Alle partijen willen samenwerken: We boffen met het gebouw waarin we zijn
gehuisvest. Het Kristal biedt echt een prachtige kansen om samenwerking met de vele partners
aan te gaan. In de aanloop naar de verhuizing is er intensief contact geweest binnen de
projectgroep ‘Kristal’. Daarin waren alle partijen vertegenwoordigd en stond toekomstige
samenwerking centraal. Doel was om een echte uitwisseling tot stand te laten komen, door
projecten te organiseren, waar we allemaal aan mee kunnen doen. De scholen en de andere
participanten hebben zich aan die afspraak verbonden.
Eerst de school op orde: Het afgelopen jaar begonnen we nogal ‘in onszelf gekeerd’. Logisch! Een
compleet nieuwe school, een nieuw concept en alles wat dat aan onderwijsinhoudelijke – en
organisatorische zaken met zich mee brengt, maakt dat we ons eerst gericht hebben op onze
school. Pas later in het schooljaar is de samenwerking op gang gekomen.
Sociaal beheerder: Om ervoor te zorgen, dat de samenwerking echt topt stand komt, heeft ‘De
Woonmensen’ (Woningcorporatie waartoe Het kristal samen met de gemeente Apeldoorn
behoort) in goed overleg met de scholen een sociaal beheerder aangesteld. Haar taak is het om
de buurtfunctie op te zetten en de gebruikers van het schoolgebouw te verbinden door middel
van gezamenlijke projecten. Daar is zij erg hard mee aan de slag gegaan. Zo is bijvoorbeeld het
participantenoverleg tot stand gekomen. Deze groep komt een aantal keren per jaar bij elkaar om
het reilen en zeilen met elkaar te bespreken, maar ook en vooral om uitwisseling tot stand te
laten komen tussen alle bewoners en gebruikers door gezamenlijke activiteiten te organiseren:
Jaarverslag Dalton Sterrenschool De Vliegenier 2012 – 2013
-
o Met z’n allen hebben we meegedaan aan de actie ‘NL-Doet!’
o Alle kinderen hebben meegedaan aan de Lawaaidag!
o Alle kinderen hebben meegedaan aan de workshops verbonden aan de Muziekdag.
o Er is een kerstmarkt georganiseerd.
o Allerlei naschoolse buurtactiviteiten voor kinderen en bewoners zijn opgezet.
Directeurenoverleg en combi-functionaris: Naast het participantenoverleg hebben de
directeuren van de scholen in Het Kristal een eigen overleg gestart om de gemeenschappelijke
onderwerpen te bespreken, die voortvloeien uit onze gezamenlijke huisvesting en
onderwijsdoelen. Daarnaast is er op één van de scholen een combi-functionaris aan de slag
gegaan om verdere plannen op het gebied van onderwijs vorm te gaan geven voor alle 4 scholen.
Deze combi-functionaris is de bindende factor tussen de 4 scholen. Zij werkt veel samen met de
leerkrachten, die de samenwerking op schoolniveau voor hun rekening nemen.
De vier scholen willen graag onderzoeken of het mogelijk is gezamenlijk ‘met elkaar, door elkaar
en voor elkaar’ kunstzinnige vorming op poten te zetten.
4 Ontwikkelingen rond het gebouw
Natuurlijk zijn we erg trots, dat we gebruik mogen maken van zo’n nieuw en modern gebouw.
-
Inrichten van basisgroep 1 en de Leerpleinen: We hebben dit schooljaar onze leerpleinen en de
beide lokalen van Basisgroep 1 helemaal opnieuw mogen inrichten. We hebben daarbij gelet op
een zo flexibel mogelijk gebruik van het meubilair, passend bij onze manier van werken. Zowel in
de lokalen als op de leerpleinen. Het resultaat mag er zijn. De kinderen van alle basisgroepen
kunnen aan de slag op meubilair passend bij hun ontwikkelingsniveau en de aard van het werk.
Rustige hoeken, samenwerkplekken, speel- en ontdekplekken, enz., …
-
Het Kristal: In het centrale deel van het gebouw ligt Het Kristal, een gemeenschappelijke ruimte
voor alle gebruikers. We hebben daar een aantal keren dankbaar gebruik van gemaakt. O.a. voor
ouderavonden, afscheidsmusical en kerstviering.
-
Pleinen: Over de inrichting van de pleinen zijn we nog niet zo heel erg tevreden. Het grote
gezamenlijke speelplein is nog veel te kaal. We zijn al wel erg blij met de verhuizing en installatie
van ons klimrek, waar de kinderen dankbaar gebruik van maken. Het kleine plein is gelukkig ook
beter ingericht. Zandbak en klimrek zijn geplaatst. We maken ons nog wel zorgen over (het
gebrek aan) zonwering op het plein. We willen daar graag schaduw creëren voor de kinderen
voor tijdens het spelen op zonnige dagen.
-
Kinderziektes: Bij elk nieuw gebouw horen kinderziektes. Zo ook bij het Kristal (en dus de
Vliegenier.) Er is veel nawerk gedaan en er is nog veel te doen, voordat het gebouw kan worden
overgedragen van gemeente Apeldoorn naar Leerplein055. Vaak liepen (en lopen) afrondende
werkzaamheden ernstige vertraging op. Dat heeft o.a. te maken met communicatie tussen
gemeente en bouwbedrijven / aannemers en met (dreigend) faillissement van de aannemer.
Langzaam maar zeker lijkt er schot in te komen. Hete hangijzers blijven de zonnewering aan de
buitenzijde, de vloerbedekking en de klimaatbeheersing.
5 Ontwikkelingen rond leerlingen
-
Leerlingenaantallen: Belangrijk doel voor De Vliegenier is om te groeien. Meer kinderen zijn
nodig om geen ‘kleine school’ te blijven, die telkens moet afwachten of er nog bestaansrecht is.
Vandaar dat we een vernieuwend onderwijsconcept hebben gekozen. Dat concept moet passen
bij de plek waar de school staat en bij de omstandigheden en de tijd waarin we ons begeven:
Jaarverslag Dalton Sterrenschool De Vliegenier 2012 – 2013
Moderne nieuwe wijk, multifunctioneel gebouw, moderne, jonge gezinnen, moderne kinderen.
Flexibel en toegesneden onderwijs van NU voor de kinderen en ouders van NU, gericht op de
eisen van de maatschappij van de toekomst: Dalton Sterrenschool De Vliegenier!
Het lijkt er op, dat we het ‘groeidoel’ gaan halen. De school is in korte tijd gegroeid naar 130
kinderen. De groei vindt vooral plaats in basisgroep 1. Maar ook is er veel groei door ‘zijinstromers’. Dat betekent, dat alle basisgroepen gestaag groeien.
-
Groeiformatie: Meer kinderen betekent ook een grotere behoefte aan mensen die hen
begeleiden. Gelukkig kent Leerplein055 een eigen groeitellingsregeling. Die is gebaseerd op de
inmiddels wegbezuinigde groeitellingsregeling van de overheid. We hebben de Leerplein055groeitelling in afgelopen schooljaar 2x gehaald! Dat betekent, dat we gedurende het schooljaar
steeds nieuw personeel hebben kunnen aanstellen om de kinderen te begeleiden.
Misschien heeft dat er ook toe bijgedragen, dat de vele zij-instromers zich snel hebben kunnen
aanpassen aan onze manier van werken en aan de manier van omgaan met elkaar. Aan onze
Dalton-way-of-life op de Vliegenier.
-
Schoolbevolking: We vinden, dat onze school een afspiegeling moet zijn van de maatschappij
waarin we leven. Na de verhuizing waren we benieuwd of die wens ook uit zou komen.
Gelukkig wel! Onze schoolbevolking is een mooie blauwdruk van de wijk Zuidbroek. Een goede,
evenwichtige en prettige mengelmoes vanuit alle lagen van de bevolking is er vertegenwoordigd.
We zijn er trots op een openbare school te zijn.
-
Uitstroom: Onze school werkt nog maar één jaar met het nieuwe onderwijsconcept. De uitstroom
naar het voortgezet onderwijs van dit schooljaar zegt daarom niet veel over het nieuwe concept.
Daarvoor is het eenvoudigweg te vroeg. De schoolverlaters van afgelopen schooljaar zijn de
laatsten vanuit de ‘oude’ Vliegenier, gesitueerd aan de Symfoniestraat. Omdat we daar toch ook
al heel kindgericht werkten, uitgaand van de onderwijsbehoefte van de kinderen, kunnen we
stellen, dat we door deze persoonlijke benadering de kinderen naar verwachting zijn
uitgestroomd naar het voortgezet onderwijs. Vaak viel de verwijzing hoger uit dan redelijkerwijs
kon worden verwacht. Dat zegt veel over de inzet van de kinderen en het schoolteam.
In totaal stroomden 10 kinderen door naar het voortgezet onderwijs:
o Havo / VWO:
2
o VMBO/HAVO:
1
o VMBO theoretische leerweg:
3
o VMBO kadergericht
1
o VMBO/LWOO
2
o Praktijkonderwijs
1
6 Contacten met ouders
-
-
Ouderraad: De Vliegenier heeft een actieve ouderraad, die diverse activiteiten op en na school
ondersteunt en organiseert. Zoals natuurlijk de Sinterklaas- en Kerstviering en het jaarlijks
terugkerende pleinfeest als afsluiting van het schooljaar, dat door leerlingen, ouders en het team
zeer gewaardeerd wordt. Ook de organisatie van de schoolreisjes is aan de ouderraad goed
besteed.
Vrienden van de Vliegenier: Een nieuw schoolconcept vraagt ook nieuwe, andere middelen.
Omdat ons Sterrenschoolconcept nogal vooruit loopt op de ontwikkelingen, moeten we anders
omgaan met de ons beschikbaar staande middelen. Dat betekent, dat er niet altijd voldoende
middelen zijn om de plannen te financieren. Om daarin toch te kunnen voorzien, is de stichting
‘Vrienden van de Vliegenier’ opgericht. Het doel is om fondsen te ontwikkelen, waar kinderen,
school en ouders een beroep op kunnen doen. Als er een bijzonder plan wordt ontwikkeld, dat
het onderwijs op De Vliegenier ondersteunt, maar waarvoor niet voldoende middelen
Jaarverslag Dalton Sterrenschool De Vliegenier 2012 – 2013
-
-
-
-
-
beschikbaar zijn, dan kan deze stichting te hulp schieten. De ‘Vrienden van de Vliegenier’ hebben
al een aantal acties georganiseerd en de eerste verzoeken liggen ter beoordeling. Er zijn al
toezeggingen gedaan om de aanschaf van een 10-tal iPads mede te helpen financieren.
Ouderavonden: Goed contact met ouders is van groot belang! Niet alleen voor de ouders zelf,
juist ook voor de kinderen en natuurlijk voor de school, de leerkrachten, het onderwijs! Dat we bij
die contacten de kinderen graag als gesprekspartner willen betrekken is al eerder beschreven bij
Kind-Ouder-Leerkrachtgesprekken.
Deze KOL-gesprekken hebben dit schooljaar 1x plaatsgevonden. Daarnaast zijn er nog de ‘gewone
contactavonden’ geweest, naar aanleiding van de rapporten. (2x verplicht. 1x op verzoek.)
Info avond: Ook dit jaar zijn we gestart met een informatie-avond voor alle ouders. In de
Basisgroepen werden de plannen voor de organisatie en de inhoud van het onderwijs in het
schooljaar uit de doeken gedaan.
Klassenouders. Zij vormen de brug tussen leerkracht en de basisgroep en organiseren allerlei
activiteiten ten behoeve van de kinderen op verzoek van de leerkrachten. Ook daar hebben we
dit schooljaar in toenemende mate gebruik van gemaakt.
Informatieavonden voor nieuwe ouders: samen met de Kinderopvang organiseren we voor
‘nieuwe ouders’ speciale informatieavonden. Afgelopen jaar hebben we 4 van deze avonden
georganiseerd. De avonden waren goed bezocht en vormen samen met de open dagen een
goede bron van geïnteresseerde ouders voor het Dalton Sterrenschool concept.
Evaluatieavond Sterrenschool ‘Één jaar Sterrenschool… Waar staan we nu?’. In mei van dit jaar
hebben we samen met de medezeggenschapsraad een ouderavond georganiseerd, waarin we
hebben toegelicht hoever we zijn in het ontwikkelen van onze Dalton Sterrenschool.
Belangrijkste evaluatiepunten: (Tussen haakjes wat er over deze punten is besloten /
voorgenomen.)
o communicatie richting ouders (Besloten is in schooljaar 2013-2014 de schoolgids te
digitaliseren, De Luchtpost te digitaliseren, de website aan te passen en de Kind-OuderLeerkrachtgesprekken voort te zetten (2x per jaar). Naast deze ‘KOL’-gesprekken is er
voor ouders en leerkrachten de mogelijkheid om n.a.v. het rapport 2x in het jaar in
gesprek te gaan over de ontwikkelingsresultaten. Tussentijds een gesprek arrangeren
blijft uiteraard mogelijk.)
o de formatie voor volgend jaar (We blijven werken met een gedifferentieerd team, waarin
plaats is voor leerkrachtondersteuners, leerkrachten, gespecialiseerde leerkrachten,
directie en Onderwijs Ondersteunend personeel. Deze samenstelling maakt het beter
mogelijk om met de niveaugroepen te blijven werken.
We vragen weer om formatieve ondersteuning voor het volgend schooljaar om de
flexibele vakanties beter mogelijk te maken. We willen deze ondersteuning graag
definitief maken voor de langere termijn.
o de vakantieplanning per half jaar (Blijft zoals nu: Flexpakket of standaardpakket per half
jaar. Dat maakt de planning van de schoolorganisatie mogelijk. Bezetting van de groepen
gedurende het gehele schooljaar en vakantieplanning van het eigen personeel.)
o hoe snipperdagen ingevuld mogen worden is niet altijd duidelijk. (De afspraken omtrent
deze compensatiedagen en omtrent de vakantieverlofregeling zullen volgend schooljaar
nogmaals tijdig en juist worden gecommuniceerd. Compensatiedagen kunnen ook in de
toekomst niet worden gekoppeld aan de geplande vakantiedagen.)
o Benaming van de klassen/groepen/niveaus. Niet altijd eenduidig en duidelijk voor
ouders/kinderen/leerkrachten zelf. (Besloten wordt om de benoeming ‘Basisgroep’te
handhaven. Daarnaast wordt er gesproken van ‘leerjaar’ en ‘niveaugroep’.)
o we missen schaduw op het kleuterplein (We leggen dit probleem voor aan Leerplein055
en zullen vragen om schaduwplekken. Met name op het plein van basisgroep 1.
Daarnaast wordt onderzocht hoe we beide pleinen ‘meer speelbaar’ kunnen maken. We
zoeken daarbij de samenwerking met De Diamant en De Toermalijn. Actie voor schooljaar
2013-2014)
o hoe zit het met humanistische vorming? (Er is al een inventarisatiegeweest. Streven is
schooljaar 2013-2014 daarmee te starten.)
Jaarverslag Dalton Sterrenschool De Vliegenier 2012 – 2013
o
de tuinen van Zuidbroek. (Gezien de recente ontwikkelingen zijn we genoodzaakt dit onderdeel
(Natuuronderwijs in de praktijk) voorlopig te laten vallen. Als er zich nieuwe voordoen, zullen we
die zeker onderzoeken en waar mogelijk aangrijpen.
7 Ontwikkelingen rond personeel
-
-
-
-
-
Gedifferentieerd team: Een school die het hele jaar open is, moet anders omgaan met de inzet
van haar personeel. Er zullen meer mensen voor meer tijd beschikbaar moeten zijn om het
onderwijs vorm te kunnen geven. Ook zal het team er anders uit moeten gaan zien. Onderwijs op
maat = team op maat. We zijn dit jaar gaan werken een gedifferentieerder team. Niet alleen met
leerkrachten, ook met leerkrachtondersteuners en combifunctionarissen, die zowel bij de opvang
als in het onderwijs werkzaam zijn.
Vakantieman / vrouw: Natuurlijk moet er ook voldoende personeel in de vakanties aanwezig zijn.
Omdat het eigen formatiebudget (nog) niet passend is, schiet onze organisatie Leerplein055 0,25
FTE bij. Daarmee kunnen we de vakanties in ieder geval ‘bemensen’.
Vakleerkracht gymnastiek: Leerplein055 onderschrijft ook het belang van goed
gymnastiekonderwijs. In het verleden werd dat naar alle tevredenheid gegeven door één van de
leerkrachten, maar nu deze combi-functionaris beschikbaar is gekomen, hebben we daar het
afgelopen jaar dankbaar gebruik van gemaakt.
Scholing I: U heeft in het voorgaande al kunnen lezen, dat er op diverse onderwijskundige
terreinen scholing heeft plaatsgevonden op teamniveau. Daarnaast heeft het team zich verder
geschoold in ons leerlingadministratiesysteem Parnassys, heeft scholing plaatsgevonden voor
onze ‘aanwezigheidsregistratiesysteem’ (3x woordwaarde!) en is ons team ook geschoold in
‘papierloos vergaderen’ op de I-pad.
Scholing II: Individuele teamleden hebben zich ook dit schooljaar verder bekwaamd:
o Één leerkracht heeft de Dalton-opleiding afgerond.
o Één leerkrachtondersteuner is gestart met de specifieke opleiding voor
leerkrachtondersteuner. (Een initiatief van Leerplein055 in samenwerking met KPZ
(Katholieke Pabo Zwolle). Onderwijsassistenten krijgen een extra opleiding, die hen in
staat zal stellen (kleine) groepen kinderen instructie te kunnen geven onder aansturing
van een leerkracht.
o Één leerkracht is gestart met de opleiding tot LB-leerkracht. Daardoor kan deze
leerkracht op andere specialismen worden ingezet in het ‘middenkader’ van de school,
bijvoorbeeld als Intern Begeleider, Reken- of taalspecialist, ICT-er, bouwcoördinator,
enz..)
8 Contacten met de inspectie. Netwerken rondom de pilot flexibele
schooltijden
-
-
Inspectie: In het kader van de pilot flexibele schooltijden wordt de school nauwgezet gevolgd. De
inspecteur, die speciaal is belast met het volgen van de pilot is samen met de reguliere inspecteur
voor basisonderwijs langs geweest voor een eerste oriëntatie. Daar is verslag van gemaakt. Dat is
meegenomen in het eerste verslag aan de tweede kamer over de pilot flexibele onderwijstijden.
Er zijn ten behoeve van de monitoring van de pilot namens de inspecteur / het ministerie ook
vragenlijsten afgenomen en gesprekken gevoerd over de flexibele schooltijden met leerkrachten,
kinderen, ouders en directie.
Netwerken: De pilot flexibele onderwijstijden en de ontwikkeling naar Sterrenschool zorgen
ervoor dat we deel uitmaken van verschillende netwerken op deze gebieden. We hebben dit
schooljaar nauw samengewerkt met de deelnemende scholen, zijn bij elkaar op bezoek geweest
en hebben regelmatig ervaringen uitgewisseld. Daarnaast hebben we contacten gehad met
Kennisnet, dat op velerlei onderwijsgebieden software ontwikkelt en E-learning ondersteunt. Er is
een inventarisatie geweest naar specifieke vragen van de deelnemende scholen.
Jaarverslag Dalton Sterrenschool De Vliegenier 2012 – 2013
Het bureau Regioplan coördineert vanuit het ministerie de pilot en regelt vandaar uit
bijeenkomsten om ervaringen uit te wisselen van elkaar te leren en waar mogelijk antwoorden te
formuleren.
Daarvan hebben we er een aantal bijgewoond: Individuele leerroutes en bijbehorend
Leerlingvolgsysteem; Fondsenwerving; Software-ontwikkeling; Ontwikkeling van nieuwe
methodes en leerlijnen, aansluitend bij het ‘leren naar onderwijsbehoefte van de kinderen’; …
9 Vanuit de Medezeggenschapsraad
Net als iedere andere school binnen Leerplein055 heeft ook De Vliegenier een medezeggenschapsraad
(MR). Deze is betrokken bij alle belangrijke beslissingen die in de school genomen worden, of het nu gaat
over onderwijs, geld, personeel of veiligheid. Binnen de MR zijn ouders en personeel vertegenwoordigd
en is de directeur adviserend lid/gesprekspartner namens het bevoegd gezag (Leerplein055). De MR heeft
een adviserende rol; bij sommige onderwerpen is de instemming van de MR nodig.
De oudergeleding van de MR was aan het begin van het schooljaar nog niet compleet. Na een oproep aan
ouders, waren er drie kandidaten voor twee posities. Na verkiezingen is de derde, niet gekozen kandidaat
voor de oudergeleding wel betrokken gebleven bij de MR-vergaderingen. De MR heeft in de nieuwe
samenstelling een nieuw MR-reglement vastgesteld. Voorlopig houdt de MR vast aan de minimale
samenstelling van twee ouders en twee personeelsleden, mede om het team niet extra te belasten in een
tijd waarin ook andere veranderingen veel aandacht nodig hebben.
De MR kwam in het schooljaar 2012-2013 vijf keer bij elkaar. De vergaderingen zijn constructief en vinden
plaats in goede sfeer. Geïnteresseerde ouders kunnen de MR-vergaderingen bijwonen. De verslaglegging
van de vergaderingen is op school aanwezig en voor iedereen in te zien.
De ontwikkeling naar Dalton Sterrenschool vond plaats met instemming van de MR en vroeg om een
nieuw schoolplan. Dat is in de loop van het schooljaar uitgewerkt (met toestemming van de inspectie) en
vastgesteld met instemming van de MR. Ook de begroting is besproken en de schoolgids – die inmiddels is
gedigitaliseerd – werd door de MR akkoord bevonden. Andere belangrijke thema’s die aan de orde
kwamen, zijn:
- De MR heeft ingestemd met het al vooraf inzetten van de verwachte groeiformatie op basis van
de prognose van de leerlingengroei. Zo werd beter gewaarborgd dat de leerlingen voldoende
begeleiding kregen in de sterk groeiende basisgroepen 1 en 2.
- De uitslagen van de Cito-eindtoetsen blijven nog onder de landelijke normen. De MR heeft
waardering voor de genomen acties om de te zoeken naar mogelijkheden om de prestaties van
de leerlingen verder te verbeteren, waaronder de inzet van een analyseteam.
- Op voorstel van de MR is in mei 2013 een evaluatieavond georganiseerd, om ouders de
gelegenheid te geven hun ervaringen en mogelijke verbeterpunten voor de nieuwe Dalton
Sterrenschool met het team te delen.
- Met de oprichting van de stichting Vrienden van de Vliegenier is het mogelijk extra inkomsten te
genereren voor onderwijsondersteunende activiteiten. De MR heeft een toetsende rol, om toe te
zien op een juiste besteding van zowel de reguliere als de extra gelden.
- In de voorbereiding op het nieuwe schooljaar 2013-2014 is voorgesteld het aantal studiedagen uit
te breiden (mede om het team te ontlasten, omdat daarmee minder overleg in avonduren nodig
was). Deze verplichte vrije dagen gaan ten koste van de flexibel in te zetten
compensatieverlofdagen. De MR kon zich vinden in dit voorstel, met de afspraak dat ouders tijdig
over deze wijziging worden geïnformeerd.
Aan het einde van het schooljaar hebben de twee personeelsleden aangegeven af te treden. Binnen het
team wordt gezocht naar nieuwe leden.
Jaarverslag Dalton Sterrenschool De Vliegenier 2012 – 2013
Naast onze eigen MR is er ook nog de GMR: de gemeenschappelijke MR van alle Leerplein055-scholen. De
GMR komt iedere maand bijeen en houdt zich bezig met alle beleidsterreinen (bijvoorbeeld financiën,
personeel en organisatie, PR en huisvesting) die bovenschools geregeld worden. De GMR adviseert over
en/of heeft instemmingsrecht bij beleidsvoornemens van het Bestuur van Leerplein055. IB-er/leerkracht
Manon van Amersfoort vertegenwoordigt onze school in de GMR.
Jaarverslag Dalton Sterrenschool De Vliegenier 2012 – 2013
Download