De uitgangspunten van Brede School `t Sterrenpad te Nuis

advertisement
De uitgangspunten van Brede School ’t Sterrenpad te Nuis.
‘ik ben, jij bent, wij zijn……… samen’.
Deze eenvoudige uitspraak vertelt heel veel. Wij zijn van mening dat ‘ t Sterrenpad de
moderne brede school is in de gemeente Marum. Modern betekent voor ons dat wij streven
naar samenwerking, dat we als gebruikers willen komen tot één levende organisatie, waarin
de aparte gebruikersorganisaties op den duur zullen opgaan.
Onze visie is dat ‘t Sterrenpad vijftig weken per jaar van 7 tot 7 open is voor opvang,
onderwijs en gespecialiseerde zorg. In de leeftijd van 0 en 12 jaar en specifiek voor zorg van
2 tot 18 jaar. Op ‘t Sterrenpad werken we met de éénkindvisie aan een optimale ontwikkeling
van uw kind in de breedste zin van het woord. Dat betekent dat wij werken aan duurzame
gespecialiseerde zorg, opvang en onderwijs in een verrijkte leeromgeving. Dit allemaal in
een op maat gevormd aanbod voor ieder individueel kind.
Omdat ’t Sterrenpad als één geheel functioneert, is het voor kinderen een veilig en
vertrouwde omgeving. In ‘t Sterrenpad groeien kinderen met en zonder beperking met elkaar
op, zij leren van elkaar.
‘t Sterrenpad wil een spilfunctie in het dorp vervullen. We zijn flexibel en werken met een
vraaggerichte benadering vanuit onze eigen pedagogische visie.
PEDAGOGISCHE VISIE:
Ieder kind komt tot zijn recht. Lerende weg en spelenderwijs is de manier waarop wij de
kinderen een veilige en verrijkte leeromgeving aanbieden. Zo kan ieder kind zich optimaal
ontwikkelen op sociaal emotioneel, cognitief en creatief gebied. Kinderen leren omgaan met
de verschillen in de wereld waarin wij leven.
Deze pedagogische visie willen we tot uiting brengen in een Vijf Sterrenschool, met de
volgende vijf uitgangspunten:
DE VIJF STERRENSCHOOL.

De school is het hele jaar open
Ouders kunnen zelf kiezen of ze hun kind vier of vijf dagen per week naar school laten gaan.
Ook vakanties en vrije dagen kunnen, binnen grenzen, zelf worden gekozen. Daarom
combineert De Sterrenschool makkelijker met werktijden van ouders en het privéleven en
geeft personeel van de school een flexibele invulling van de jaartaak.

Eén adres voor alle kinderdiensten vanaf nul jaar
De Sterrenschool levert een scala aan diensten voor kinderen vanaf nul jaar: van de crêche
voor de kleinsten, een gespecialiseerd kinderdagcentrum voor de kinderen met een
verstandelijke beperking , en via primair onderwijs en kinderopvang tot een soepele
overgang naar het voortgezet onderwijs. Alle diensten worden aangeboden binnen hetzelfde
klimaat en dezelfde cultuur, waardoor kinderen spelen, leren en opgroeien in een stabiele
omgeving.

Maatwerk voor ieder kind
De Sterrenschool werkt met een onderwijs dan wel zorg concept dat afhankelijk van de
context van de school zélf ‘op maat’ gemaakt kan worden. Een sociale school, waarin veel in
groepen en individueel wordt gewerkt. Tempo, leerstijl, oefenen – kinderen verschillen van
elkaar. Daarom werkt De Sterrenschool met individuele leerlijnen en wordt veel gebruik
gemaakt van e-learning, in het eigen tempo van de leerling. Omdat kinderen jong op De
Sterrenschool komen, worden (leer)achterstanden vroeg ontdekt en opgelost.

Uitblinken op sociaal-emotionele ontwikkeling, (gebaren)taal, lezen en rekenen
Op De Sterrenschool wordt veel gespeeld en gesport. Ook voor creatieve vakken is er
ruimte. De nadruk ligt bij De Sterrenschool op de ontwikkeling van sociaal-emotionele
vaardigheden, belevingsgerichte ontwikkeling, rekenen, (gebaren)taal en lezen. Daar zijn
ook opgeleide vakleerkrachten voor aanwezig. In die vaardigheden ligt de sleutel tot succes
in het vervolgonderwijs.

Binding met de buurt
De Sterrenschool heeft een sterke binding met de buurt. De faciliteiten van de school staan
open voor gebruik door buurtbewoners en wij staan open voor contact met de buurt bij
evenementen en andere activiteiten.
WAT VERWACHTEN WIJ VAN PARTNERS IN DE BREDE SCHOOL.
Vanuit respect en vertrouwen, in onderling overleg en samenwerking, op zoek naar de
optimale mogelijkheden en kansen voor kinderen en medewerkers binnen ’t Sterrenpad.
Hierbij gaan wij een langdurige, betrokken en duurzame verbintenis met elkaar aan.
We zien elkaar niet als concurrenten, wij zijn samenwerkingspartners .
November 2012
Download
Random flashcards
Create flashcards