Tijdvakschema tijdvak 2

advertisement
Tijdvak 2: Tijd van Grieken en Romeinen
Oudheid
3000 v. Chr.- 500
Kenmerkende aspecten
Ontwikkelen van filosofie
Voorbeelden
Verklaren van alles door
goden
6de eeuw vc natuurfilosofie
5de eeuw vc sofisten
4de eeuw vc Socrates
Plato
Aristoteles
Wetenschap
en de democratie
Klassieke vormen in
Astronomie
Natuurkunde
Wiskunde
Geografie
Geneeskunde
Eerst monarchie/autocratie
dan aristocratie/oligarchie
dan tyrannie
Uitleg
Antropomorfe goden
-zien eruit als mensen
-menselijke eigenschappen
-ingrijpen in mensenwereld
-verklaring in de natuur
-wetmatigheid
-empirische methode
er is geen objectieve
waarheid (Protagoras→mens
is de maat van alle dingen).
er is wel een objectieve
waarheid
Dualisme (gaat om de
onzichtbare wereld
zintuigelijk waarneembare
wereld bestuderen
Archimedes
Pythagoras
Hypocrates
dan democratie
een vorst (alle) macht
kleine groep de macht
-een man stelt orde op zaken
-maakt soms misbruik van
zijn macht
-direct (geen vrouwen,kinderen,vreemdelingen,
slaven)
-ambtenaren via loting
-volksvergadering beslist
alles
klassiek is uit de tijd van
Grieken idealistische beelden
beeldende kunst
Grieken en Romeinen (als
voorbeeld voor later tijden)
en architectuur
Romeinen praktischer dan de
Grieken
(schoonheid menselijk
lichaam)
Romeinen realistische
beelden (mens afbeelden
zoals hij is)
Grieken
-zuilen (Dorisch,Ionisch,Corintisch
-fronton
-architraaf
-fries
-kapitelen
Romeinen
-(trimf)bogen
-gewelven
-koepels
-viaducten/aquaducten
-wegen
-beton
-eerst Italie
-dan westelijk deel Mid Zee
(Hannibal,Carthago)
-dan oostelijk deel Mid Zee
(Griekenland,Egypte)
-dan N-W Europa (Caesar)
-taal
-kleding
-Goden
-kalender-rechtspraak
-bouwkunst
-forum met thermen,basilica,
tempels,arena,theater
Groei van het Romeinse Rijk
Imperialisme → Imperium
Romanum
Pax Romana
100→ rijk grootste omvang
en verspreiding van de
Grieks-Romeinse cultuur
(romaniseren)
via handel en leger
(veteranen)
Contacten Grieks-Romeinse
cultuur en de Germanen van
N-W Europa
Elbegrens mislukt→RijnDonau de grens
Limes
Open grens (handel) →
wederzijdse culturele
beinvloeding
Na 200 druk op de grenzen
-Germanen opgejaagd door
de Hunnen en aangetrokken
door de rijkdom van Rome
-afkoopsommen
-binnenlaten van kleine
groepen Germanen
-barbarisering van het leger
Ontwikkeling eerste
monotheistische
godsdiensten
400→Rijngrens doorbroken
476 einde W-Romeinse Rijk
Jodendom
70 → tempel verwoest na
-God heet Jaweh
-Tenach (Oude Testament)→
Torah
opstand→ diaspora → Joden
houden vast aan hun
godsdienst
-tempel→ ark van het
verbond met 10 geboden
-Messias
Christendom
-Jesus van Nazareth is de
Verlosser→ Gods rijk op
aarde
Breuk met het Jodendom→
Christen hoeft geen Jood
meer te zijn
Romeinen vervolgen
christenen
300 christenen godsdienstvrijheid
400 christendom staatsgodsdienst
-opkomen voor de underdog
(armen,slaven,vrouwen)
-Oude Testament en Nieuwe
Testament (evangelies)
-apostelen verspreiden de
leer
-zondebok (brand van Rome)
-aantrekkingskracht voor
onderdrukten
-vereren de keizer niet
-houden zich niet aan de wet
-nemen niet deel aan de
staatsgodsdienst
Download