De communicatieve context - Nationale Zorgvernieuwingsprijs

advertisement
Overtuigende projectvoorstellen
Doeltreffend
Transparant
Helder
Tekstdoelen
De taak van de schrijver
Informeren &
argumenteren
Informeren &
argumenteren
Doen
Vinden
Informeren
Weten
Het effect bij de lezer
Inhoud
Afgestemd op doel en publiek
Niet meer en niet minder
informatie dan nodig
Tip 1
Laat de lezer weten waarom het project nodig is
• Maak expliciet dat de oplossing die je
aandraagt nodig is en dat die er nog niet is
• Kondig de hoofdargumenten aan
• Maak de hoofdargumenten expliciet
Mijn idee (max. 148 regels)
Mensen met Cystic Fibrosis (CF) lopen het
risico elkaar met de bacteria Pseudomonas
aueruginosa te besmetten, een belangrijk
veroorzaker van luchtweginfecties. Door deze
bacterie wordt de gezondheidstoestand van
mensen met CF negatief beïnvloed. Sinds 2005
geldt het advies dat mensen met CF elkaar
beter niet kunnen ontmoeten. Voor jongeren en
jong-volwassenen met CF heeft dit ingrijpende
emotionele consequenties.
Belangrijke informatie goed zichtbaar
Een virtuele ruimte waar mensen met Cystic
Fibrosis (CF) elkaar kunnen ontmoeten, is er niet.
Een gemis, want een dergelijke ontmoetingsruimte,
het CF-Café, verbetert hun kwaliteit van leven.
Hiervoor zijn twee hoofdredenen. CF-patiënten
kunnen elkaar ten eerste beter niet fysiek opzoeken
vanwege het verhoogde risico op onderlinge
besmetting met een bacterie die luchtweginfecties
veroorzaakt. Ten tweede hebben zij baat bij
lotgenotencontact, net als andere chronische
patiënten (De Bruin en Ventevogel, 2007).
Werkplan of ruwe schets?
1. Ontwikkelen van een vakdiploma kraamzorgvoorlichting op
MBO-1 niveau (maand 1-6). Deze anderhalfjarige cursus zal
ontwikkeld worden in samenwerking met het ROC en de
kraamzorginstelling ‘Anne’.
2. Opleiden van 15 vrouwen voor dit vakdiploma (maand 724).Voor het praktijkgedeelte lopen alle studenten eerst een
week mee met kraamverzorgenden van kraamzorginstelling
‘Anne’. De rest van de stage volgen ze eventueel bij een andere
kraamzorginstelling omdat ‘Anne’ niet de hele stage voor alle
studenten kan verzorgen.
3. Eerste evaluatie van het effect van het werk van de
kraamzorgvoorlichtsters (maand 13-24).
Concreet plan
1. Ontwikkelen van een vakdiploma kraamzorgvoorlichting op mbo1-niveau (maand 1-6). De cursus bestaat uit 60 les- en 120
stagedagen, verspreid over 18 maanden. Cursusonderdelen zijn (1)
kennis van de Nederlandse gezondheidszorg rond zwangerschap en
geboorte, (2) kennis van de sociale kaart rond migratie (zoals
taalonderwijs, buurtinitiatieven), (3) kennis van culturele aspecten
rond zwangerschap en geboorte, (4) voorlichtingskunde en
gespreksvaardigheden (informatie vragen en geven), (5)
begeleidende stage: drie dagen per week in een
kraamzorginstelling.
2. Uitvoeren van een pilotopleiding voor 15 vrouwen (maand 7 tot 24)
in samenwerking met het roc in Rotterdam en de
kraamzorginstellingen ‘Anne’ en ‘De Wieg’ voor stages.
3. Tussenevaluatie van het effect van het werk van de
kraamzorgvoorlichtsters (maand 13-24). Ten minste 100 vrouwen
zijn bereikt, ten minste 80 van hen kunnen uitleg geven over drie
belangrijke onderdelen van de dienstverlening door
kraamzorginstellingen. Ten minste 60 vrouwen hebben zich
aangemeld voor kraamzorg.
Structuur
Logisch geordend
Transparant
Tip 2
Maak belangrijke informatie transparant
• Zet belangrijke informatie aan het begin van
de alinea.
• Maak de structuur begrijpelijk met
signaalwoorden (want, omdat, ten eerste, ten
tweede).
Hoe hangen de zinnen samen?
Een kenniscentrum kan een adequate diagnostiek en
begeleiding in een vroeg stadium bevorderen en een bijdrage
leveren aan de preventie van secundaire problematiek.
Deskundigen herkennen de problemen soms pas laat. Zij
hebben onvoldoende kennis van die latere
gezondheidsrisico’s van couveusekinderen (Dreumes, 2003).
Ouders ondervinden zeer dikwijls lang problemen voordat
deze (h)erkend worden (Oudervereniging, 2002). Nergens is
nu de kennis gebundeld over gezondheidsproblemen die
overlevende prematuren in de latere kindheid ontwikkelen.
Hoofddoel van het kenniscentrum prematuren is...
Argumenten in een logische lijn
Een kenniscentrum prematuren bestaat op dit moment niet,
maar is wel noodzakelijk. Nu is namelijk nergens de kennis
gebundeld over gezondheidsproblemen die overlevende
prematuren in de latere kindheid ontwikkelen. Dit is ernstig
om twee redenen. Deskundigen herkennen de problemen
soms pas laat omdat zij onvoldoende kennis hebben van die
latere gezondheidsrisico’s van couveusekinderen (Dreumes,
2003). Daarbij komt dat ouders zeer dikwijls lang
problemen ondervinden voordat deze (h)erkend worden
(Oudervereniging, 2002). Een kenniscentrum kan een
adequate diagnostiek en begeleiding in een vroeg stadium
bevorderen en daarom een bijdrage leveren aan de preventie
van secundaire problematiek.
Hoofddoel van het kenniscentrum prematuren is (...)
Formulering
Helder
Tip 3
Zorg dat de lezer aan één keer lezen genoeg heeft
• Wissel lange en korte zinnen af.
• Formuleer concreet en actief.
• Gebruik liever enkelvoudige voorzetsels als ‘voor’
dan voorzetelsconstructies als ‘ten behoeve van’.
Een keer lezen genoeg?
Het plan is om EST te implementeren voor patiënten met
spraakproblemen als gevolg van neurologisch letsel omdat
deze groep mensen vaak minder mobiel is als gevolg van het
neurologisch ziektebeeld, waardoor frequent bezoek aan een
therapeut belastend is. EST biedt de mogelijkheid om
zelfstandig spraak te oefenen op een zelf te verkiezen plaats
en tijdstip: door de patiënt wordt ingelogd op een website
waarop spraaktraining wordt aangeboden en met behulp van
een aangesloten headset wordt voorbeeldspraak beluisterd en
de eigen spraak getraind.
De behandelaars zijn eveneens gebruiker van EST: van
achter de eigen PC wordt een oefenprogramma samengesteld
en kunnen de ontwikkelingen van de patiënt worden gevolgd
door de spraak te beluisteren en te analyseren. Met het oog op
de vergrijzing is de verwachting dat er een groei in de
potentiële gebruikersgroep van EST zal zijn waardoor in het
kader van die verwachte toename een actieve implementatie
zinvol wordt geacht.
Beknopt en toch concreet
Het plan is om een recent ontwikkelde spraaktherapie te
implementeren die op e-learning is gebaseerd: de EST. EST is
bedoeld voor patiënten met spraakproblemen als gevolg van
neurologisch letsel, zoals een beroerte of de ziekte van
Parkinson. Het neurologisch letsel maakt deze patiënten
doorgaans minder mobiel waardoor ze liever niet regelmatig
de deur uitgaan om een therapeut te bezoeken.
Dankzij EST kunnen zij zelfstandig spraak oefenen op een
zelf te kiezen plaats en tijdstip: zij loggen van achter een eigen
pc in op een EST-website. Met een koptelefoon en microfoon
(headset) beluisteren zij voorbeeldspraak en trainen zij hun
eigen spraak. Ook de behandelende therapeuten gebruiken
EST: van achter hun eigen pc stellen zij een oefenprogramma
samen en volgen zij de ontwikkelingen van de patiënt door de
spraak te beluisteren en te analyseren.
Gezien de vergrijzing is de verwachting dat de potentiële
gebruikersgroep van EST groeit. Een reden temeer om EST
snel actief te implementeren.
Drie pijlers voor leesbare en
overtuigende teksten
Inhoud
Opbouw
Formulering
Afgestemd op doel en publiek
Niet meer, niet minder dan
nodig
Logisch geordend
Transparant
Helder
Veel succes!
Idee of overtuigend plan?
We beogen nauwe contacten te leggen met
Nederlandse huisartsen, om niet alleen
vanuit het centrum maar ook vanuit het zeer
grote netwerk van huisartsen ons
gerandomiseerd onderzoek met
controlegroep op te kunnen zetten. Ook
zullen we nauw samenwerken met het
expertisecentrum Tabak dat teksten en
video’s over stoppen met roken ontwikkelt.
Uitgedacht plan van aanpak...
We betrekken negentig huisartsen bij het
onderzoek. Hiertoe volgen we een protocol dat
gebruikt is in een project dat ZonMW heeft
gesubsidieerd (ZonMW 1111). Elke huisarts
vragen we tien rokers uit te nodigen om mee te
doen aan het onderzoek. Het moet hierbij gaan
om rokers die gemotiveerd zijn om te stoppen
met roken binnen zes maanden. Deze aanpak
is eerder gevolgd, volgens een succesvol
protocol (Givon, 2007).
… en de praktijk is betrokken
De huisarts of de assistent(e) nodigt de
rokers uit. Hiervoor krijgen de praktijken in
totaal twaalf maanden de tijd waardoor de
tijdsdruk voor de praktijken laag is.
Bovendien ontvangen de huisartsen een
protocol om de rokende patiënten uit te
nodigen.(…)
We werken samen met de Universiteit
Gezondheid, de Vereniging Huisartsen, het
expertisecentrum Tabak en het
Voorkomkankerfonds, die alle een
intentieverklaring ondertekend hebben.
Doelen: ja, resultaten?
Op basis van dit onderzoek wil de NVS komen tot het
formuleren en implementeren van aanbevelingen voor
verbeteringen in de zorgverlening aan mensen met een
spierziekte.
(...)
De resultaten worden besproken in de
hulpverleningsnetwerken, het verenigingsnetwerk,
symposia en organisaties die zich bezig houden met
palliatieve, terminale zorg. Verder zullen mensen via het
medium Aanraking en internet geïnformeerd worden over
de uitslag van het onderzoek.
Doelen en resultaten
Op basis van dit onderzoek wil de NVS komen tot het
formuleren en implementeren van aanbevelingen voor
verbeteringen in de zorgverlening aan mensen met een
spierziekte.
(...)
De resultaten worden besproken in de hulpverleningsnetwerken, het verenigingsnetwerk, op symposia en
organisaties die zich bezig houden met palliatieve,
terminale zorg. Inzet van die besprekingen zal zijn dat de
vijf aanbevelingen met de hoogste prioriteit gerealiseerd
worden. Verder zullen mensen via het medium Aanraking
en internet geïnformeerd worden over de uitslag van het
onderzoek.
Signaalwoorden voor een argument: want; omdat;
namelijk; immers; since; because; for; as
Signaalwoorden voor meerdere, aanvullende
argumenten: daarbij komt; daar komt bij; en; verder;
vooral ook omdat; in addition to; and also; especially
since; the more so since
Signaalwoorden voor meerdere, op zich staande
argumenten: ten eerste - ten tweede; in de eerste
plaats - in de tweede plaats; zowel… als; overigens;
trouwens; nog afgezien van; first(ly) – second(ly);
first-furthermore-finally; apart from that; besides; (this)
as well as (that); apart from (that); not to mention…
Signaalwoorden voor toegevende argumentatie:
weliswaar…maar; hoewel; echter; terwijl; ondanks
(dat); whereas; however; nevertheless; although
Signaalwoorden voor chronologie: eerst; daarna;
vervolgens; ten slotte; nadat; sinds; toen
Signaalwoorden voor opsomming: en; ook; ten
eerste - ten tweede; verder; daarnaast; bovendien
Signaalwoorden voor tegenstelling: maar; toch;
enerzijds…anderzijds; aan de ene kant… aan de
andere kant; echter, evenwel
Signaalwoorden voor oorzakelijkheid: doordat;
vanwege; dit wordt veroorzaakt door; dit leidt ertoe
dat, waardoor; daardoor;
Signaalwoorden voor toelichting: dit houdt in; met
andere woorden, ter illustratie; dit betekent
Signaalwoorden voor samenvatting: samenvattend;
kort gezegd, kortom; het komt erop neer
Aanvaardbaar?
De onderzoekers hebben er vertrouwen in
voldoende deelnemers te kunnen registreren die
voldoen aan de voorwaarden. Ook kunnen ze de
‘loss-to-follow-up’ laag houden. De deelnemers
hoeven niet veel inspanningen te verrichten.
Aangetoond
De onderzoekers hebben er vertrouwen in de vereiste
360 deelnemers tussen 12 en 21 jaar die gemotiveerd
zijn om te stoppen met roken, te werven via internet.
Bij eerder onderzoek is het namelijk ook gelukt om
voldoende rokende adolescenten te werven voor
extensief onderzoek naar stoppen met roken (Janneik
et al., 2008, Trunner et al., 2008). Bij een ‘loss-tofollow-up’ van eventueel 35% volstaan deze 360
deelnemers. De onderzoekers verwachten echter een
lagere ‘loss-to-follow-up’, vanwege de relatief geringe
inspanningen die de deelnemers moeten verrichten.
De metingen zijn bovendien deels online en er zijn drie
locaties voor pre- en postmetingen.
Is één keer lezen genoeg?
Het doel van het onderzoek is het
inzichtelijk maken van de fases van
arbeidstoeleiding op het gebied van
financiële wetmatigheden en praktische
uitvoering voor lichamelijk gehandicapten.
Iets leesbaarder
Het doel van dit onderzoek is drieledig: er
wordt in kaart gebracht (i) in hoeverre de
fasering van de arbeidstoeleiding bij
lichamelijke gehandicapten optimaal is, (ii)
in hoeverre de financiële regelingen
aansluiten bij die fasering, en (iii) in
hoeverre de uitvoerende instanties
lichamelijk gehandicapten ondersteunen.
Wat precies?
Doel van de film is het probleemveld van
kinderen, jongeren en volwassenen die belast
zijn met een stoornis, zichtbaar te maken,
hierover informatie en voorlichting te geven. De
film is als voorlichtingsmateriaal breed in te
zetten.
Daarbij zal in de film de nadruk gelegd worden
op de manier waarop men op een
constructieve, positieve manier met de stoornis
omgaat.
Iets concreter
Doel van de film is een groot publiek te
informeren over gedragsproblemen en
sociale problemen waarmee kinderen,
jongeren en volwassenen kampen die met
een ontwikkelingsstoornis belast zijn. De film
is als voorlichtingsmateriaal breed in te
zetten, bijvoorbeeld op sociaal-pedagogische
opleidingen en als televisiedocumentaire.
Uitgangspunt van de film is te laten zien dat
het mogelijk is constructief te reageren op het
gedrag van mensen met een
ontwikkelingsstoornis.
Stilstaan bij ‘worden’ en ‘zijn’
In navolging van het E-health screening project in
Utrecht wordt door X een RCT-onderzoek
uitgevoerd, gericht op het testen en verspreiden
van de methodiek die daar voor chronisch mentale
stoornissen ontwikkeld is. Drie gemeentes
(Almelo, Amsterdam, Den Haag) zijn betrokken bij
het onderzoek. Daarnaast wordt ingezet op het
activeren van andere gemeenten om E-health
screening in te zetten zodat de maatschappelijke
kosten van langdurige arbeidsongeschiktheid
teruggedrongen worden.
Het woord in actie
In navolging van het E-health screening project in
Utrecht voeren we een RCT-onderzoek uit, gericht op
het testen en verspreiden van de Utrechtse methodiek
voor chronisch mentale stoornissen. Het onderzoek
vindt plaats in Almelo, Amsterdam en Den Haag.
Daarnaast activeren we andere gemeenten om Ehealth screening in te zetten zodat ze de
maatschappelijke kosten van langdurige
arbeidsongeschiktheid kunnen terugdringen.
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards