formulier - INNOVIRIS

advertisement
Charleroisteenweg 110 – 1060 Brussel
T +32 2 600 50 36
http://www.innoviris.be
FORMULIER FINANCIERINGSAANVRAAG
De voorstellen moeten ten laatste op 17 juni 2016 om 12.00u in 2
versies (1 elektronische en 1 papieren versie) worden ingediend
Contact
Jeremy Levin
[email protected]
+32 2 600 50 29
Innoviris – formulier voor de financieringsaanvraag voor de Attract oproep van 2016
1
Inhoudstafel
............................................................................................................................................................................ 1
REGLEMENT ........................................................................................................................................................ 4
1 DOELSTELLING .......................................................................................................................................4
2 PROJECTTYPE .........................................................................................................................................4
DOELPUBLIEK ............................................................................................................................................4
BEGUNSTIGDE ...................................................................................................................................... 4
ONDERZOEKER ..................................................................................................................................... 4
OMKADERINGSSTRUCTUUR .....................................................................................................................5
PROMOTOR .......................................................................................................................................... 5
DIENST VOOR COÖRDINATIE VAN ONDERZOEK................................................................................... 5
DUUR ........................................................................................................................................................5
BEDRAG VAN DE FINANCIERING ...............................................................................................................5
INDIENING EN SELECTIE VAN PROJECTEN ................................................................................................6
Indienen van projecten ........................................................................................................................ 6
TOELATINGSCRITERIA ........................................................................................................................... 7
PRE-EVALUATIE DOOR INNOVIRIS ........................................................................................................ 7
EVALUATIE DOOR DE JURY ................................................................................................................... 8
SELECTIE VAN DE PROJECTEN............................................................................................................... 8
KALENDER .................................................................................................................................................8
OPVOLGINGSPROCEDURE ........................................................................................................................8
STOPZETTEN VAN DE FINANCIERING ........................................................................................................9
CUMULATIE MET ANDER TOELAGEN ........................................................................................................9
BELANGENCONFLICT.................................................................................................................................9
FORMULIER ....................................................................................................................................................... 10
SAMENVATTENDE FICHE ........................................................................................................................11
Samenvatting...................................................................................................................................... 12
TEAM.......................................................................................................................................................13
Kandidaat ........................................................................................................................................... 13
Promotor ............................................................................................................................................ 13
ONDERZOEKSPROJECT ............................................................................................................................15
Gedetailleerd voorstel van het onderzoeksproject............................................................................ 15
PROJECT VOOR DE ONTWIKKELING VAN WETENSCHAPPELIJKE ACTIVITEITEN .....................................17
Context en doel van het project voor de ontwikkeling van de wetenschappelijke activiteiten ........ 17
Impact van het project............................................................................................................................19
Budget ............................................................................................................................................................... 20
Innoviris – formulier voor de financieringsaanvraag voor de Attract oproep van 2016
2
Bij te voegen bijlagen ........................................................................................................................................ 21
Handtekeningen ................................................................................................................................................ 22
HANDTEKENING VAN DE PROMOTOR ....................................................................................................22
HANDTEKENING EN VERKLARING VAN DE AUTORITEITEN VAN DE PROMOTOR ...................................22
Innoviris – formulier voor de financieringsaanvraag voor de Attract oproep van 2016
3
REGLEMENT
1
DOELSTELLING
Het Attract programma heeft drie doelstellingen :



Hooggekwalificeerde buitenlandse onderzoekers aantrekken naar het Gewest
Hooggekwalificeerde postdoc onderzoekers die momenteel in het buitenland verblijven terug naar
Brussel halen
Onderzoekers die momenteel zijn tewerkgesteld in de industrie aantrekken naar het academische
weefsel
Dit alles met alles onderliggend doel om nieuwe competenties te ontwikkelen en nieuwe onderzoekspijlers
te stabiliseren in het Brussels academisch onderzoeksweefsel.
2
PROJECTTYPE
Het programma is gericht op de financiering van een algemeen verankeringsproject met competenties in
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Een Attract-project heeft een dubbel luik: een deel ‘onderzoek’ gericht
op het creëren en het uitbouwen van wetenschappelijke activiteiten zoals het samenstellen van een team,
het oprichten van een expertisecentrum, de ontwikkeling van een economisch of maatschappelijk activiteit
met een gunstige impact op het Gewest, … In het tweede deel speelt de kennistransfer een heel belangrijke
rol.
DOELPUBLIEK
BEGUNSTIGDE
Universiteiten en hogescholen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest komen in aanmerking voor dit
programma.
ONDERZOEKER
Elk project wordt gedragen door een onderzoeker die belast is met de uitvoering van het project. De
onderzoeker heeft een centrale positie in het beheer van het project.
De actie ATTRACT is gericht op onderzoekers, houders van een doctoraat, die :
•
•
minstens 2 jaar aan een post-doctoraat werken in het buitenland (profiel postdoc)
of minstens 2 van de 3 afgelopen jaren een O&O functie binnen een Belgische of
buitenlandse onderneming heeft uitgeoefend. De onderzoeker komt niet in aanmerking als
hij/zij momenteel werkt of gedurende de laatste 12 maanden heeft gewerkt binnen een
Belgische academische instelling (industrieel profiel)
Innoviris – formulier voor de financieringsaanvraag voor de Attract oproep van 2016
4
De onderzoeker moet beroep doen op zijn wetenschappelijke expertise, zijn bekendheid en zijn netwerk om
zich te verankeren in de Brusselse academische onderzoekswereld. De onderzoeker moet eveneens aantonen
dat hij/zij geschikt is om een team en een project te leiden en in staat is de resultaten van het
wetenschappelijk onderzoek te valoriseren en te vulgariseren.
OMKADERINGSSTRUCTUUR
PROMOTOR
De promotor is een professor of een erkende onderzoeker van een universiteit of hogeschool, begunstigde
van het project en gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De promotor is verantwoordelijk voor de
begeleiding van het onderzoek. Hij legt het project ter akkoord voor aan de academische autoriteiten. De
autoriteiten moeten het profiel van de onderzoeker expliciet goedkeuren.
DIENST VOOR COÖRDINATIE VAN ONDERZOEK
Binnen de administratie van de begunstigde zal de dienst voor coördinatie van onderzoek de onderzoeker
helpen met de administratieve aspecten van zijn/haar aanvraag, meer bepaald met de schatting van de
personeelskosten. De dienst is eveneens verantwoordelijk voor het vastleggen van de interne deadline voor
het indienen van de dossiers. De ingediende dossiers moeten ter beoordeling worden voorgelegd aan de
instelling die alle aanvragen, inclusief de appreciatiefiche, zal bezorgen aan Innoviris.
DUUR
Deze formule werd ontwikkeld om projecten te financieren voor een periode van drie jaar, met een mogelijke
verlenging van maximum twee jaar.
BEDRAG VAN DE FINANCIERING
De toelage kan volgende kosten dekken :

het salaris of de beurs van de voltijdse onderzoeker (het bedrag wordt vastgelegd in overleg met de
dienst voor coördinatie van onderzoek van de begunstigde)

de logistieke kosten verbonden aan de uitvoering van het project voor een maximum bedrag van
€25.000 per jaar. Dit budget maakt het mogelijk een deeltijdse doctorandus en/of technisch
assistent aan te werven voor de uitvoering van het project. De kosten voor academische
uitbesteding kunnen eveneens met deze post worden betaald.

de werkingskosten die rechtstreeks verbonden zijn met de uitvoering van het project (exclusief de
lopende kosten van de betrokken onderzoeksentiteit) voor een maximum bedrag van €25.000 per
jaar,

indien van toepassing, de kosten voor repatriëring voor een maximum bedrag van € 1.500.
Innoviris – formulier voor de financieringsaanvraag voor de Attract oproep van 2016
5

algemene kosten (maximum 10% van de toegelaten kosten).
Alle uitgaven moeten worden verantwoord en goedgekeurd door Innoviris. Een besluit en een overeenkomst
van de subsidie verduidelijken de toegelaten uitgaven en de betalingsmodaliteiten.
INDIENING EN SELECTIE VAN PROJECTEN
De projecten moeten ten laatste op 17 juni om 12.00u worden ingediend door de academische autoriteiten
bij Innoviris, het Brussels Instituut voor Onderzoek en Innovatie, Charleroisteenweg 110, 1060 Brussel. De
projecten die na deze datum worden ingediend, komen niet in aanmerking.
De dienst voor coördinatie van onderzoek van de begunstigde moet vooraf een interne deadline vastleggen
voor het indienen van de aanvraag. Na deze datum spreekt de begunstigde zich uit over de mogelijkheden
van het project, de verankeringsperspectieven van de onderzoeker en het belang voor de gastinstelling, en
dit via een appreciatiefiche die verplicht aan de aanvraag moet worden toegevoegd.
De aanvragen moeten worden opgesteld via een formulier en een appreciatiefiche en moeten worden
goedgekeurd door de gastinstelling.
Indienen van projecten
Het aanvraagformulier en de bijlagen moeten in 2 recto-verso exemplaren ten laatste op 17 juni 2016 om
12.00u verstuurd worden naar onderstaand adres :
INNOVIRIS
Ter attentie van Jeremy Levin - Projectoproep Attract 2016
Brussels Instituut voor Onderzoek en Innovatie
Charleroisteenweg 110
1060 BRUSSEL
Verstuur eveneens een elektronische versie, in doc of docx formaat, naar volgende e-mailadressen :
[email protected]
[email protected]
Innoviris – formulier voor de financieringsaanvraag voor de Attract oproep van 2016
6
TOELATINGSCRITERIA
Een dossier wordt ontvankelijk verklaard als het volledig is en beantwoordt aan onderstaande criteria :







De onderzoeker moet houder zijn van een doctoraat
De onderzoeker moet :
o Al minstens 2 jaar vanaf de start van het project aan een postdoctoraat werken in het
buitenland
o Minstens 2 van de 3 afgelopen jaren vanaf de start van het project een functie in O&O
uitoefenen in een (Belgische of buitenlandse) onderneming. In dit geval komt de
onderzoeker niet in aanmerking als hij/zij momenteel of de afgelopen 12 maanden een
functie uitoefent/heeft uitgeoefend binnen een Belgische academische instelling.
De promotor is een erkend professor of onderzoeker van de begunstigde instelling
De aanvraag wordt ingediend bij Innoviris onder de verantwoordelijkheid van de Rector of de
Directeur-president van de Hogeschool en dit ten laatste op de einddatum van de
projectoproep.
Het project moet gericht zijn op de verankering van een onderzoeker zoals gedefinieerd in § 1
en 2
De aanvraag moet volledig worden ingevuld. Het formulier van Innoviris moet worden gebruikt.
Aan de aanvraag moet een appreciatiefiche worden toegevoegd.
De projecten die niet aan bovenstaande criteria beantwoorden, komen niet in aanmerking.
PRE-EVALUATIE DOOR INNOVIRIS
Innoviris voert een pre-evaluatie uit, gebaseerd op de analyse van de documenten die worden ingediend door
de aanvrager.
De criteria voor de pre-evaluatie zijn :








Wetenschappelijke kwaliteit en originaliteit van het onderzoeksproject
Helderheid van de doelstellingen en de onderzoeksvragen
Het wetenschappelijk project dat uit het toegepast onderzoek voortvloeit
Belang en kwaliteit van het luik verbonden aan de ontwikkeling van de wetenschappelijke
activiteiten
Profiel en de expertise van de onderzoeker
Kwaliteit en omkadering van de onderzoeker
Praktische gevolgen voor het Gewest
Samenhang en complementariteit van het geheel van de regionale projecten
De projecten die niet beantwoorden aan de kwaliteitscriteria van Innoviris, komen niet in aanmerking.
Innoviris – formulier voor de financieringsaanvraag voor de Attract oproep van 2016
7
EVALUATIE DOOR DE JURY
De evaluatie van de projecten verloopt via ad hoc jury's samengesteld uit onafhankelijke experten uit de
academische wereld. De evaluatie gebeurt op basis van een analyse van de documenten die door de
aanvrager werden ingediend, gevolgd door een interview door de juryleden. De projecten worden verdedigd
door de onderzoeker in aanwezigheid van de promotor.
De evaluatiecriteria zijn :






De wetenschappelijke kwaliteit en originaliteit van het onderzoeksproject
Helderheid van de doelstellingen en onderzoeksvragen
Belang en kwaliteit van het luik verbonden aan de ontwikkeling van de wetenschappelijke
activiteiten
Profiel en de expertise van de onderzoeker
Kwaliteit en omkadering van de onderzoeker
Praktische gevolgen voor het Gewest (politieke aanbevelingen, vulgarisering van de resultaten
aan het grote publiek …)
SELECTIE VAN DE PROJECTEN
De Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest selecteert het project op voorstel van Innoviris en op
basis van de resultaten van de evaluatie door de jury.
KALENDER
Indienen van projecten bij Innoviris (ten laatste op 17 juni 2016 om 12u)
Evaluatie door de ad hoc jury (september tot november 2016)
Beslissing van de toekenning door de Regering (december 2016)
Het project moet van start gaan tussen 1 januari 2017 en 30 maart 2017. Deze datum moet aan Innoviris
worden ingediend voordat de geselecteerde projecten van start gaan.
OPVOLGINGSPROCEDURE
De onderzoeker en de promotor zijn samen verantwoordelijk voor de opvolgingsprocedure van het project.
Deze procedure moet worden gerespecteerd voor het goede verloop van het programma.
De onderzoeker moet alles in werking stellen om zijn verankeringsplan uit te voeren.
De kalender voor de opvolging van de projecten zal expliciet worden vermeld in de overeenkomst die de
geselecteerde projecten verbindt aan de gastinstellingen. De verslagen die bij Innoviris moeten worden
ingediend, moeten opgesteld worden volgens het model van Innoviris.
Indien de onderzoeker een hernieuwingsaanvraag wenst in te dienen na de drie eerste jaren, moet hij na 30
maanden een hernieuwingsaanvraag indienen bij Innoviris.
Bovendien zal de onderzoeker een wetenschappelijke (en internationale) workshop organiseren tussen het
vierde en het vijfde jaar om zijn werk te presenteren. Innoviris zal worden uitgenodigd voor dit evenement.
Innoviris – formulier voor de financieringsaanvraag voor de Attract oproep van 2016
8
STOPZETTEN VAN DE FINANCIERING
De financiering kan worden stopgezet als :
•
•
•
•
het project voor de einddatum wordt stopgezet
de onderzoeker vroegtijdig vertrekt
de opvolgingsprocedure die wordt uiteengezet in §8 niet wordt gevolgd
de resultaten van het project niet worden gevaloriseerd in het belang van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest.
Indien de onderzoeker zich voor het einde van het project verankert binnen de academische instelling, blijven
de budgetten voor werking en logistieke steun ter beschikking van de onderzoeker om het project te
verwezenlijken. Desgevallend zal het niet meer mogelijk zijn een hernieuwing voor het project aan te vragen.
CUMULATIE MET ANDER TOELAGEN
De toegelaten uitgaven voor het project kunnen niet worden gedekt als ze eveneens betoelaagd worden door
andere Belgische, buitenlandse of internationale (overheids)instellingen. De onderzoeker moet Innoviris
onmiddellijk op de hoogte brengen van een financieringsaanvraag of alle voorgaande steun van andere
instellingen aan het project en ten voordele van de begunstigde.
BELANGENCONFLICT
De promotor en de onderzoeker nemen alle nodige maatregelen om elke situatie te vermijden die de
onpartijdige of objectieve uitvoering van het project in het gedrang kan brengen, inclusief situaties die leiden
tot belangenconflicten.
Een belangenconflict kan ontstaan uit economische belangen, politieke of nationale affiniteiten, familiale of
emotionele banden of elke andere relatie of gemeenschappelijke belangen.
Elke situatie die leidt of zou kunnen leiden tot een belangenconflict tijdens de uitvoering van het project,
moet onmiddellijk schriftelijk worden gemeld aan Innoviris.
Innoviris – formulier voor de financieringsaanvraag voor de Attract oproep van 2016
9
FORMULIER
Dit formulier is gericht op onderzoekers die willen bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe competenties
en nieuwe onderzoekspijlers in het Brussels academisch onderzoeksweefsel. Met dit formulier kan een
onderzoeker een financieringsaanvraag indienen voor een Attract project.
Binnen de 10 dagen na het indienen van de aanvraag, wordt een ontvangstbewijs verstuurd. Vervolgens
ontvangt u, binnen een maand, een brief waarin de administratieve ontvankelijkheid van uw aanvraag wordt
meegedeeld. De procedure en de kalender van instructies van de aanvragen worden hierboven uiteengezet.
We raden u aan dit formulier zo duidelijk en gedetailleerd mogelijk in te vullen en het belang van uw project
voor het Attract programma zo goed mogelijk aan te tonen. De externe jury zal zich immers voornamelijk
op de informatie baseren die in dit formulier wordt gegeven om uw project te evalueren.
In het formulier worden de verwachtingen van Innoviris in verband met het onderzoek en de innovatie in
het kader van deze actie expliciet vermeld. We vragen u deze instructies en uitleg niet te wissen zodat de
jury deze verwachtingen achteraf nog kan nalezen.
Indien u bepaalde elementen in een andere vorm wenst weer te geven, vragen we u de redenen in een bijlage
te verduidelijken en te verwijzen naar het overeenkomstige hoofdstuk in het formulier.
Indien u moeilijkheden ondervindt bij het indienen van bepaalde elementen, gelieve contact op te nemen met
Jeremy Levin ([email protected] ; +32 2 600 50 29).
Het aanvraagformulier en de bijlagen moeten in twee papieren recto-verso exemplaren ten laatste op 17
juni 2016 om 12.00u verstuurd worden naar volgend adres:
INNOVIRIS
Ter attentie van Jeremy Levin - Projectoproep Attract 2016
Brussels Instituut voor Onderzoek en Innovatie
Charleroisteenweg 110
1060 BRUSSEL
Een elektronische versie, in doc of docx formaat, moet eveneens verstuurd worden naar volgende emailadressen :
[email protected]
[email protected]
Innoviris – formulier voor de financieringsaanvraag voor de Attract oproep van 2016
10
SAMENVATTENDE FICHE
Kandidaat
Naam :
Voornaam
Plaats en geboortedatum
Adres :
Telefoon :
E-mail :
Huidige functie:
Begunstigde instelling :
Naam van de gastinstelling :
Adres :
IBAN bankrekeningnummer:
geopend op naam van :
Promotor:
Naam :
Voornaam :
Functie :
Onderzoeksentiteit:
Adres :
Telefoon:
E-mail :
Onderzoeksdomeinen:
Begindatum:
Begindatum:
(Tussen 01/01/2017 en 30/03/2017)
Budget voor de uitvoering van het project:
Totaal bedrag in € :
Geef het bedrag van de subsidie voor de drie eerste jaren van het project.
Titel van het project :
Afkorting:
Innoviris – formulier voor de financieringsaanvraag voor de Attract oproep van 2016
11
Samenvatting
(maximum 1 pagina)
Samenvatting Gelieve een korte samenvatting te geven van uw project en een duidelijk onderscheid te maken
van de twee luiken « onderzoek » en « ontwikkeling van wetenschappelijke activiteiten ».
Ter herinnering : de informatie in deze samenvatting worden als niet-vertrouwelijk beschouwd,
behalve wanneer de begunstigde expliciet het vertrouwelijke karakter verdedigt. Bijgevolg geeft
de begunstigde Innoviris de toestemming de samenvatting te gebruiken in publicaties en andere
communicatiemededelingen voor het grote publiek.
Kernwoorden Maximum 5 kernwoorden
Innoviris – formulier voor de financieringsaanvraag voor de Attract oproep van 2016
12
TEAM
Kandidaat
(maximum 2 pagina’s)
Naam:
Voornaam :
Huidige gastinstelling:
Doelpubliek
Verduidelijk wie de doelgroep is van het ATTRACT programma


Profiel
Postdoc profiel
Industrieel profiel
Beschrijf uw functie en uw huidige onderzoeksactiviteiten.
Competenties in
onderzoeksdomein
het Beschrijf en illustreer dat u competent bent om het onderzoeksprogramma van het
project uit te voeren.
Verduidelijk uw meerwaarde aan de gastinstelling.
Vaardigheden die nodig Beschrijf en illustreer dat u over de nodige competenties beschikt voor de uitvoering
zijn voor de ontwikkeling van de aspecten van het programma die verbonden zijn aan de creatie en de
van wetenschappelijke ontwikkeling van de wetenschappelijke activiteiten.
activiteiten
Bijlagen

CV van de kandidaat

Motivatiebrief van de kandidaat-onderzoeker

Een lijst van recente en belangrijke publicaties van de kandidaat met betrekking tot huidig
voorstel
Promotor
(maximum 2 pagina’s)
Naam :
Voornaam :
Onderzoeksinstelling:
Onderzoeksentiteit:
Activiteiten
van
onderzoeksentiteit
de Beschrijf de onderzoeksdomeinen van uw entiteit.
Innoviris – formulier voor de financieringsaanvraag voor de Attract oproep van 2016
13
Ervaring
in
onderzoeksdomein
het Geef een lijst van 5 tot 10 lopende en/of voorgaande onderzoeksprojecten die een
band hebben met huidig project. Gelieve, voor elk geciteerd project, de
financieringsbron te vermelden (Europese Unie, Federaal, Gemeenschappen en/of
Gewesten), de duur en het bedrag.
Motivatie van de promotor Geef de motivatie van de promotor voor de ontwikkeling van de nieuwe
onderzoekspijker binnen zijn dienst en voor het gebruik van de resultaten van het
voorgestelde project.
Bijlagen

Kort CV van de promotor (2 pagina’s maximum)

Een lijst van recente en belangrijke publicaties van leden van de gastentiteit in verband met
huidig voorstel
Innoviris – formulier voor de financieringsaanvraag voor de Attract oproep van 2016
14
ONDERZOEKSPROJECT
(maximum 15 pagina’s)
In dit onderdeel wordt een beschrijving gegeven van het wetenschappelijk onderzoek van het project.
Gelieve de titel en de afkorting van uw project te geven.
Titel van het project :
Afkorting :
Gedetailleerd voorstel van het onderzoeksproject
In dit onderdeel kunt u dieper ingaan op de elementen van de samenvatting en op een overtuigende manier
het noodzakelijke en innovatieve karakter van uw onderzoek aantonen. Wees zo nauwkeurig mogelijk en
vermijd algemeenheden en evidenties.
Problematiek en doelstellingen van het onderzoek





Formulier op een duidelijke manier de problematiek die aan de basis ligt van uw onderzoek en aan de
vraag/vragen waarop u met uw project een antwoord tracht te geven.
Wat is de state of the art in dit domein ?
Wat zijn de resultaten die de onderzoeker en de gastentiteit verworven hebben in vergelijking met de
state of the art ? Verduidelijk en vergelijk de resultaten.
Wat zijn de doelstellingen die u wenst te bereiken met de uitvoering van uw project ?
Beschrijf eveneens de specifieke meerwaarde en het vernieuwende aspect van uw project tegenover de
state of the art in het betrokken domein.
Gedetailleerd werkplan
Verduidelijk uw werkplan voor de hele periode van het project per module (Werkpakket, WP ; gebruik
daarvoor onderstaand schema)
Volgende elementen moeten duidelijk beschreven worden voor elke werkmodule: de duur, doelstellingen, de
uit te voeren taken, de gebruikte methodologie, een risicoanalyse, de gegevens die nodig zijn, de verwachte
resultaten en de opvolgingsindicatoren.
Het werkplan is een weergave van de structuur van het project en zal gebruikt worden als evaluatierooster
tijdens de hele levenscyclus van het project.
Gelieve als bijlage een Gantt diagram toe te voegen waarin de evolutie van het project per WP duidelijk
wordt weergegeven.
WP X : Titel
VTE
Aantal mensen/maanden die besteed worden aan het WP
Innoviris – formulier voor de financieringsaanvraag voor de Attract oproep van 2016
15
Duur
XX maanden
(Tussen XX/XX/XXXX en XX/XX/XXXX)
Doelstellingen
Geef een korte beschrijving van de doelstelling van het werkpakket.
Taken
Geef een gedetailleerde beschrijving van de acties, methoden en technieken. Geef een
korte uitleg over de manier waarop de taak zal uitgevoerd worden en in welke mate
er gebruik zal gemaakt worden van bestaande of nog te ontwikkelen
methoden/middelen/technieken/software.
Resultaten
Beschrijf welke zichtbare resultaten er verwacht worden op het einde van het
werkpakket .
Risicoanalyse
Welke specifieke risico’s zijn verbonden aan de uitvoering van de taken van het
werkpakket en hoe zullen ze worden vermeden ? Beschrijf een plan B voor aanzienlijk
grote risico's.
Opvolgingsindicatoren
Beschrijf het kwantitatieve of het kwalitatieve criterium voor de evaluatie van de
uitvoering van het werkpakket.
Innoviris – formulier voor de financieringsaanvraag voor de Attract oproep van 2016
16
PROJECT VOOR DE ONTWIKKELING VAN WETENSCHAPPELIJKE ACTIVITEITEN
(maximum 15 pagina’s)
Ter herinnering : het ATTRACT programma heeft als doel hooggekwalificeerde onderzoekers aan te trekken
naar het Gewest met als onderliggend doel nieuwe competenties te ontwikkelen en nieuwe onderzoekspijlers
te stabiliseren in het Brussels academisch onderzoeksweefsel. Dat wordt gedaan door de ontwikkeling van
wetenschappelijke activiteiten. In dit deel speelt de kennistransfer een belangrijke rol.
Context en doel van het project voor de ontwikkeling van de wetenschappelijke
activiteiten
•
•
•
•
Leg uit welke wetenschappelijke activiteiten u beoogt (samenstellen van een team, oprichting van een
expertisecentrum, ontwikkeling van een economische of maatschappelijke activiteit in het belang van
het Gewest, ...).
Beschrijf in welke context deze activiteiten zullen plaatsvinden (verband met het onderzoek en andere
bestaande activiteiten binnen de gastentiteit, ...)
Op welke manier beantwoorden de wetenschappelijke activiteiten op een behoeften van de
gastentiteit en van de begunstigde ? (Universiteit of Hogeschool)
Verduidelijk in welke zin de goede uitvoering van dit project zou kunnen leiden tot verankering bij de
gastinstelling.
Gedetailleerd werkplan
Verduidelijk uw werkplan voor de hele periode van het project per module (Werkpakket, WP ; gebruik
daarvoor onderstaand schema)
Volgende elementen moeten duidelijk beschreven worden voor elke werkmodule: de duur, doelstellingen, de
uit te voeren taken, de gebruikte methodologie, een risicoanalyse, de gegevens die nodig zijn, de verwachte
resultaten en de opvolgingsindicatoren.
Het werkplan is een weergave van de structuur van het project en zal gebruikt worden als evaluatierooster
tijdens de hele levenscyclus van het project.
Gelieve als bijlage een Gantt diagram toe te voegen waarin de evolutie van het project per WP duidelijk
wordt weergegeven.
WP X : Titel
VTE
Aantal mensen/maanden die besteed worden aan het WP
Duur
XX maanden
(Tussen XX/XX/XXXX en XX/XX/XXXX)
Doelstellingen Geef een korte beschrijving van de doelstelling van het werkpakket.
Uit te voeren
Geef een gedetailleerde beschrijving van de acties, methoden en technieken. Geef een korte
taken
uitleg over de manier waarop de taak zal uitgevoerd worden en in welke mate er gebruik zal
Innoviris – formulier voor de financieringsaanvraag voor de Attract oproep van 2016
17
gemaakt worden van bestaande of nog te ontwikkelen
methoden/middelen/technieken/software.
Resultaten
Beschrijf welke zichtbare resultaten er verwacht worden op het einde van het werkpakket .
Risicoanalyse
Welke specifieke risico’s zijn verbonden aan de uitvoering van de taken van het werkpakket en
hoe zullen ze worden vermeden ? Beschrijf een plan B voor aanzienlijk grote risico's.
Opvolgingsindicatoren
Beschrijf het kwantitatieve of het kwalitatieve criterium voor de evaluatie van de uitvoering
van het werkpakket.
Innoviris – formulier voor de financieringsaanvraag voor de Attract oproep van 2016
18
Impact van het project
Wat is de impact van uw project (onderdeel onderzoek en ontwikkeling van de wetenschappelijke activiteiten)
op het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ? Verduidelijk door op onderstaande vragen een antwoord te geven.
•
•
•
Welk(e) product/dienst/oplossing zal voortvloeien uit het project ?
Met welke ondernemingen, administraties of instellingen van het Gewest zou u kunnen
samenwerken/zal u zeker samenwerken om uw onderzoeksresultaten te valoriseren ?
Leg uit hoe uw resultaten zouden bijdragen tot de socio-economische ontwikkeling van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest (werkgelegenheid, maatschappelijke voordelen, etc.).
Beschrijf wat de gevolgen zullen zijn van het project met de ontwikkeling van wetenschappelijke activiteiten op
de gastentiteit en de begunstigde op een tijdschaal van 2, 5 en 10 jaar.
Innoviris – formulier voor de financieringsaanvraag voor de Attract oproep van 2016
19
Budget
In dit onderdeel moet je het budget geven dat nodig is voor het project. Geef het budget voor de betrokken
periode en gebruik het standaard model.
Budget voor 36 maanden
Jaar 1
0,00 €
Jaar 2
0,00 €
Jaar 3
0,00 €
Totaal
€ 0,00
0,00 €
Werkingskosten
Details
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
Kosten voor logistieke steun
Details
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
Personneelskosten
Naam + voornaam
€ 0,00
Kosten voor repatriëring
Algemene kosten
0€
0€
0€
0€
Totaal
0€
0€
0€
0€
Personeelskosten
Dit zijn de kosten die verbonden zijn aan het salaris van de onderzoeker.
Werkingskosten (max € 25.000 per jaar) :
Deze kosten dekken de lopende uitgaven die verbonden zijn aan de uitvoering van het project.
•
•
•
•
•
•
Informaticakosten (een laptop of een vaste computer per gebudgetteerd persoon, softwarelicenties
voor de periode van het project, calculatiekosten)
Klein technisch en wetenschappelijk materiaal;
Verbruiksproducten (chemische producten, materiaal)
Boeken en documentatie
Kosten voor opdrachten in België en het buitenland (seminaries, conferenties, verplaatsingen)
Varia (kosten van wetenschappelijke of commerciële vergaderingen met externe personen voor de
begunstigde of het team, verwerving van technologieën (octrooi of licentie) bij derden, het nemen
van fotokopieën, visitekaarten, jobstudenten)
Kosten voor logistieke steun (max € 25.000 per jaar)
Het budget voor logistieke steun dekt de gedeeltelijk de kosten voor het salaris van een doctorandus of een
technische assistent (beurs of salaris) ingeschreven op de payroll van de begunstigde, en/of kosten voor
academische uitbesteding (analyses die door het laboratorium worden uitbesteed).
Kosten voor repatriëring (max € 1.500)
Innoviris – formulier voor de financieringsaanvraag voor de Attract oproep van 2016
20
Het gaat om kosten voor de repatriëring van de onderzoeker en/of het wetenschappelijk materiaal dat nodig
is voor de uitvoering van het project.
Algemene kosten
Dit zijn bijkomende algemene kosten die rechtstreeks zijn verbonden aan de onderzoeksactiviteiten
(secretariaat, boekhouding, telecommunicatie, bureaubenodigdheden, meubels, elektronische en
telecommunicatie-apparaten, koffie/thee, zalen die beschikbaar worden gesteld door de gastinstelling). Het
is een forfaitair bedrag van maximum 10% van de som van de werkingskosten, de kosten voor logistieke steun
en de personeelskosten.
Bij te voegen bijlagen


Gantt diagram
CV van de promotor (max. 2 pagina’s)

Een lijst van recente en belangrijke publicaties verbonden aan huidig voorstel van de medewerkers
van de unit

•
•
CV van de kandidaat-onderzoeker
Gedetailleerde schatting van het salaris van de begunstigde geleverd door de administratie
Appreciatiefiche van de begunstigde
Innoviris – formulier voor de financieringsaanvraag voor de Attract oproep van 2016
21
Handtekeningen
HANDTEKENING VAN DE PROMOTOR
De promotor van het project :
•
•
•
verklaart kennis genomen te hebben van het reglement van de actie “Attract” en verbindt zich
ertoe het te respecteren
verbindt zich ertoe de onderzoeker-ondernemer de nodige omstandigheden te voorzien voor de
goede uitvoering van het programma
verklaart dat alle informatie in dit formulier volledig en correct is
Naam : ..........................................................Datum : ...................................................
Handtekening :
HANDTEKENING EN VERKLARING VAN DE AUTORITEITEN VAN DE PROMOTOR
Autoriteit van de onderzoeksentiteit, vertegenwoordigd door:
……………………………………………………………………………………………………(rector, directeur-generaal, gemachtigde)
•
•
•
verklaart kennis genomen te hebben van het reglement van de actie “Attract” en verbindt zich
ertoe het te respecteren
verbindt zich ertoe de onderzoeker van de nodige omstandigheden te voorzien voor de goede
uitvoering van het programma
verklaart dat alle informatie in dit formulier volledig en correct is
Naam : ..........................................................Datum : ...................................................
Handtekening :
Innoviris – formulier voor de financieringsaanvraag voor de Attract oproep van 2016
22
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards