GO (Gezond gewicht Overvecht)

advertisement
Bijlage
GO (Gezond gewicht Overvecht)
Deze bijlage hoort bij de beschrijving van de interventie ‘GO (Gezond gewicht Overvecht)’, zoals die is
opgenomen in de databank Effectieve Jeugdinterventies.
Meer informatie: www.nji.nl/jeugdinterventies
Maart 2014
Tabel 1. Overzicht van educatieve en ondersteunende interventies naar leeftijd
Leeftijd
Interventies
Korte beschrijving
0-4
Fruitbeleid bij VVE en peuterspeelzalen
Kinderen mogen alleen fruit en rauwkost eten als
pauzehap; ouders moeten dit iedere dag
meegeven; ondersteund met een fruitbakje
Beweegkriebels
Beweegprogramma voor peuters; enerzijds
gerichte beweegactiviteiten, anderzijds
integratie van bewegen in andere (leer)taken
Gymles
Wekelijkse gymles verplicht opgenomen in het
Bijscholing peuterleidsters ‘Begin vroeg’
Door diëtist en wijkpedagoog, over voeding en
Train-de-trainer ‘Beweegkriebels’
Iemand van het MT, iemand uit het middenkader
pedagogisch plan
Ondersteunend
beweging en de rol van opvoeding daarbij.
(medewerkster spelontwikkeling) en een
peuterleidster volgen deze training bij NISB
over het invoeren van Beweegkriebels. Zij
fungeren als ambassadeurs en trainen zelf
vervolgens peuterleidsters.
Coaching op de werkplek
Door medewerkster spelontwikkeling, begeleiding
Voorlichting aan ouders
Workshops door VETC’ers over alledaags bewegen
bij de uitvoering van Beweegkriebels
en wat ouders daaraan kunnen doen. Ook
sporten in georganiseerd verband en voeding
komen aan de orde.
4-12
Fruitbeleid bij basisscholen
Zie boven
Projectperiode ‘Gezond en fit’
In de projectperiode (minimaal een week) komt
een scala aan activiteiten aan bod.
-
Aftrap met beweegactiviteit
-
Voedingslessen/smaaklessen (Smaaklessen is
erkend)
Diverse ‘onafhankelijke’ initiatieven van GO
partners in de wijk
-
Lesmethode ‘Lekker fit’ (erkende interventie)
-
Proeflessen van sportverenigingen
-
Bijhouden van een eet- en beweegdagboekje
Bijvoorbeeld:
-
Jaarlijkse kindervakantieweken kregen een
jaar het thema Olympische Spelen. In die
weken stond beweging centraal, maar werd
ook aandacht besteed aan voeding.
-
vadergroepen van basisschoolleerlingen over
het thema
-
schoolsporttoernooien, waarbij ook voeding
aan bod kwam
-
lesmateriaal van atletiekvereniging over
“sport en bewegen in alle culturen”
Ondersteunend
Pleitbezorging richting scholen, zowel directies als
de teams
Eerst gericht op directies, daarna zo nodig op de
leerkrachten, gedaan door de projectleider,
individueel, maar ook in groepsverband
(bijvoorbeeld een directeurenoverleg), aan de
hand van cijfers, ook over de eigen school.
Deskundigheidsbevordering leerkrachten
Door diëtist en wijkpedagoog, over voeding en
Voorlichting aan ouders op ouderavonden
Door diëtist, over voeding en beweging en wat
Flash! projectweek
Projectweek op school, met lessen en activiteiten
beweging en de rol van opvoeding daarbij.
ouders daaraan kunnen bijdragen
12-19
over voeding en beweging; onder meer met
proeflessen van sportverenigingen.
Jongerenparticipatie
Leerlingen VMBO organiseren (deel)interventies
voor de basisschool en voeren die uit, zoals:
Swimfit
Bewegen in het water, voor kinderen met
De gezonde kantine (erkend)
Grotere beschikbaarheid van gezonde opties die
(dreigend) overgewicht
door prijsbeleid extra aantrekkelijk worden
gemaakt. De leerlingen worden betrokken bij
de aankleding van de kantine.
Ondersteunend
Meedenken, mee ontwikkelen ana uitbreiding van
De bereidheid om Flash-week te doen was er al
de Flash! week
Pleitbezorging bij basisscholen om mee te werken
aan jongerenparticipatie
Inventarisatie wat er mogelijk is en docenten van
de middelbare school in contact brengen met
coördinatoren/ambassadeurs van GO binnen
de basisscholen
Algemeen
Campagne Hopla!
Mediacampagne om bewustwording te creëren
publiek
over GO, de interventies die worden
uitgevoerd en het belang van gezonde
voeding, bewegen en opvoeding; in het kader
van de campagne worden
kennismakingslessen georganiseerd door
sportverenigingen, alsmede
voorlichtingsbijeenkomsten voor ouders over
de elementen van BOFFT
Feest voor de gezondheid
Gezondheidsmarkt waar projectpartners zich
presenteren en waar beweegactiviteiten
worden uitgevoerd met bezoekers
Ondersteunend
Nieuwsbrief voor intermediairs
Drie keer per jaar
Een artikeltje in wijkblad ‘Dreefnieuws’
Zes keer per jaar, over verschillende onderwerpen
Cursus ‘Opvoeden zo!’ (erkend)
erkende interventie, aangevuld met informatie
over voeding en beweging
Figuur 1. Aantal kinderen in Overvecht, resp. Kanaleneiland met overgewicht
30%
30%
25%
25%
20%
20%
15%
15%
10%
10%
5%
5%
0%
2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009
Overgew icht
Obesitas
0%
2004-2005
2005-2006
2006-2007
Overgew icht
2007-2008
Obesitas
2008-2009
Download