Toelichting bij stroomschema teruggaaf energiebelasting VWS 2013

advertisement
Toelichting bij stroomschema teruggaaf energiebelasting VWS 2013
Welke verenigingen komen voor teruggaaf in aanmerking
1. Sportverenigingen die een op naam van de vereniging gestelde energierekening met betrekking tot
het clubgebouw of sportcomplex kunnen overleggen.
2. Sportverenigingen die gebruik maken van losse energie en daarvoor facturen kunnen overleggen mits
wordt voldaan aan de hoofdregel dan wel de uitzonderingsregel.
3. Sportverenigingen die de energiekosten doorberekend krijgen van een gemeente(lijke dienst) op
basis van een tussenmeter of contractueel vastgestelde verdeelsleutel.
4. Sportverenigingen die de energiekosten doorberekend krijgen van een (beheer)stichting, waarvan de
sportvereniging deel uitmaakt, op basis van een tussenmeter of contractueel vastgestelde
verdeelsleutel.
Welke documenten moeten in dat geval overlegd worden
Ad 1.

Een goed leesbare kopie van de energierekening met een einddatum in 2012.

Of bij grootverbruik de periodieke facturen.
Ad 2.

Goed leesbare facturen voor de geleverde losse energie met een einddatum in 2012 met eventueel
aanvullend bewijs indien de uitzonderingsregel van toepassing is.
Ad 3.

Een afrekening van de gemeente(lijke dienst) waarin zijn opgenomen de doorberekende
energiekosten, het energieverbruik, de verbruiksperiode, de in rekening gebrachte energiebelasting
en de eventuele heffingskorting.

En een getekende (gebruik)overeenkomst of contract waarin de verdeelsleutel is vastgelegd, indien
de doorberekening plaats vindt op basis van een contractueel vastgelegde verdeelsleutel.
o
NB Een eenzijdige verklaring is geen overeenkomst of contract.
Ad 4.

Een afrekening van de (beheer)stichting waarin zijn opgenomen de doorberekende energiekosten, het
energieverbruik, de verbruiksperiode, de in rekening gebrachte energiebelasting en de eventuele
heffingskorting.

En een getekende (gebruik)overeenkomst of contract waarin de verdeelsleutel is vastgelegd, indien
de doorberekening plaats vindt op basis van een contractueel vastgelegde verdeelsleutel.
o
NB een eenzijdige verklaring is geen overeenkomst of contract.

En een oprichtingsakte waaruit blijkt dat uw vereniging deel uit maakt van de (beheer)stichting.
o
NB Dit kan bijvoorbeeld blijken uit het feit dat de vereniging bestuursleden van de stichting
kan benoemen.
Welke verenigingen komen NIET voor teruggaaf in aanmerking
1. Sportverenigingen die niet zijn aangesloten bij een sportorganisatie die op haar beurt lid is van
NOC*NSF.
2. Sportverenigingen die (periodiek, regelmatig, wekelijks) ruimte huren van derden (gemeenten,
gemeentelijke diensten, commerciële aanbieders, e.d.) voor de sportbeoefening (training, wedstrijd)
tegen een door deze verhuurder vastgesteld tarief/huursom en geen aan hun geadresseerde en op
naam gestelde eindafrekening van een energiebedrijf kunnen overleggen. Hier is sprake van een zgn.
all-in huurbedrag of tarief.
3. Tot deze categorie behoren ook sportverenigingen waarvoor een gemeente of gemeentelijke dienst
verklaart dat in het (h)uurtarief ook een component energiebelasting is opgenomen.
4. Sportverenigingen die de energiekosten doorberekend krijgen van een gemeente(lijke dienst) op
basis van een contractueel vastgestelde verdeelsleutel en die geen getekende overeenkomst of
contract kunnen overleggen waarin die verdeelsleutel is vastgelegd.
5. Sportverenigingen die de energiekosten doorberekend krijgen van een (beheer)stichting, waarvan de
sportvereniging deel uitmaakt, op basis van een contractueel vastgestelde verdeelsleutel en die geen
getekende overeenkomst of contract kunnen overleggen waarin die verdeelsleutel is vastgelegd.
6. Sportverenigingen die de energiekosten doorberekend krijgen van een (beheer)stichting, waarvan de
sportvereniging deel uitmaakt, op basis van een tussenmeter of een contractueel vastgestelde
verdeelsleutel en die niet door middel van een oprichtingsakte aan kunnen tonen dat zij deel uitmaken
van de (beheer)stichting.
Slotopmerkingen

De energiebelasting en de bestaande compensatieregelingen voor de verschillende sectoren staat
momenteel in warme belangstelling van de politiek. Mede daarom wordt door VWS scherper
gecontroleerd of een vereniging echt voor teruggaaf in aanmerking komt. Bovendien wordt scherper
gecontroleerd op de einddatum van de energierekening. Die moet echt in 2012 liggen.

VWS controleert steekproefsgewijs. Indien u in voorgaande jaren teruggaaf heeft ontvangen, wil dat
dus niet automatisch zeggen dat u ook in 2013 teruggaaf zult ontvangen. Uw vereniging kan in
voorgaande jaren buiten de steekproef zijn gevallen en kan in 2013 mogelijk wel in de steekproef
opgenomen worden.

Ook binnen de sportwereld komen steeds meer (beheer)stichtingen voor. Dat kan te maken hebben
met de mogelijk te realiseren BTW-voordelen. De belastingdienst controleert scherp op ongewenste
BTW-constructies en heeft als eis dat er een zekere afstand is tussen stichting en vereniging. De
teruggaafregeling van VWS is bedoeld voor sportverenigingen. Om er zo veel mogelijk van verzekerd
te zijn dat de teruggaaf ten goede komt aan de vereniging, heeft VWS als eis opgenomen dat er juist
wel een sterk relatie moet zijn tussen vereniging en stichting. Het al dan niet in aanmerking kunnen
komen voor teruggaaf van energiebelasting van VWS zal dus meegewogen moeten worden op het
moment dat de keuze voor een (beheer)stichting gemaakt wordt. Is die keuze eenmaal gemaakt, dan
moet men deze consequentie dragen.
Download