bijlage 3 toelichting bij stroomschema vws 2015

advertisement
Toelichting bij stroomschema teruggaaf energiebelasting VWS 2015
Welke verenigingen komen voor teruggaaf in aanmerking
1. Sportverenigingen die een op naam van de vereniging gestelde energierekening met
betrekking tot het clubgebouw of sportcomplex kunnen overleggen.
2. Sportverenigingen die gebruik maken van losse energie en daarvoor facturen kunnen
overleggen mits wordt voldaan aan de hoofdregel dan wel de uitzonderingsregel.
3. Sportverenigingen die de energiekosten doorberekend krijgen van een gemeente(lijke dienst)
op basis van een tussenmeter of contractueel vastgestelde verdeelsleutel.
4. Sportverenigingen die de energiekosten doorberekend krijgen van een (beheer)stichting,
waarvan de sportvereniging deel uitmaakt, op basis van een tussenmeter of contractueel
vastgestelde verdeelsleutel.
Welke documenten moeten in dat geval overlegd worden
Ad 1.

Een goed leesbare kopie van de energierekening met een einddatum in 2014.

Of bij grootverbruik de periodieke facturen.
Ad 2.

Goed leesbare facturen voor de geleverde losse energie met een einddatum in 2014 met
eventueel aanvullend bewijs indien de uitzonderingsregel van toepassing is.
Ad 3.

Een afrekening van de gemeente(lijke dienst) waarin zijn opgenomen de doorberekende
energiekosten, het energieverbruik, de verbruiksperiode, de in rekening gebrachte
energiebelasting en de eventuele heffingskorting.

En een getekende (gebruik)overeenkomst of contract waarin de verdeelsleutel is vastgelegd,
indien de doorberekening plaats vindt op basis van een contractueel vastgelegde
verdeelsleutel.
o
NB Een eenzijdige verklaring is geen overeenkomst of contract.
Ad 4.

Een afrekening van de (beheer)stichting waarin zijn opgenomen de doorberekende
energiekosten, het energieverbruik, de verbruiksperiode, de in rekening gebrachte
energiebelasting en de eventuele heffingskorting.

En een getekende (gebruik)overeenkomst of contract waarin de verdeelsleutel is vastgelegd,
indien de doorberekening plaats vindt op basis van een contractueel vastgelegde
verdeelsleutel.
o

NB een eenzijdige verklaring is geen overeenkomst of contract.
En een oprichtingsakte waaruit blijkt dat uw vereniging deel uit maakt van de
(beheer)stichting.
o
NB Dit kan bijvoorbeeld blijken uit het feit dat de vereniging bestuursleden van de
stichting kan benoemen.
Welke verenigingen komen NIET voor teruggaaf in aanmerking
1. Sportverenigingen die niet zijn aangesloten bij een sportorganisatie die op haar beurt lid is van
NOC*NSF.
2. Sportverenigingen die (periodiek, regelmatig, wekelijks) ruimte huren van derden (gemeenten,
gemeentelijke diensten, commerciële aanbieders, e.d.) voor de sportbeoefening (training,
wedstrijd) tegen een door deze verhuurder vastgesteld tarief/huursom en geen aan hun
geadresseerde en op naam gestelde eindafrekening van een energiebedrijf kunnen overleggen.
Hier is sprake van een zgn. all-in huurbedrag of tarief.
3. Tot deze categorie behoren ook sportverenigingen waarvoor een gemeente of gemeentelijke
dienst verklaart dat in het (h)uurtarief ook een component energiebelasting is opgenomen.
4. Sportverenigingen die de energiekosten doorberekend krijgen van een gemeente(lijke dienst)
op basis van een contractueel vastgestelde verdeelsleutel en die geen getekende overeenkomst
of contract kunnen overleggen waarin die verdeelsleutel is vastgelegd.
5. Sportverenigingen die de energiekosten doorberekend krijgen van een (beheer)stichting,
waarvan de sportvereniging deel uitmaakt, op basis van een contractueel vastgestelde
verdeelsleutel en die geen getekende overeenkomst of contract kunnen overleggen waarin die
verdeelsleutel is vastgelegd.
6. Sportverenigingen die de energiekosten doorberekend krijgen van een (beheer)stichting,
waarvan de sportvereniging deel uitmaakt, op basis van een tussenmeter of een contractueel
vastgestelde verdeelsleutel en die niet door middel van een oprichtingsakte aan kunnen tonen
dat zij deel uitmaken van de (beheer)stichting.
Slotopmerkingen

De energiebelasting en de bestaande compensatieregelingen voor de verschillende sectoren
staat momenteel in warme belangstelling van de politiek. Mede daarom wordt door VWS
scherper gecontroleerd of een vereniging echt voor teruggaaf in aanmerking komt. Bovendien
wordt scherper gecontroleerd op de einddatum van de energierekening. Die moet echt in 2014
liggen.

VWS controleert steekproefsgewijs. Indien u in voorgaande jaren teruggaaf heeft ontvangen,
wil dat dus niet automatisch zeggen dat u ook in 2015 teruggaaf zult ontvangen. Uw vereniging
kan in voorgaande jaren buiten de steekproef zijn gevallen en kan in 2015 mogelijk wel in de
steekproef opgenomen worden.

Ook binnen de sportwereld komen steeds meer (beheer)stichtingen voor. Dat kan te maken
hebben met de mogelijk te realiseren BTW-voordelen. De belastingdienst controleert scherp op
ongewenste BTW-constructies en heeft als eis dat er een zekere afstand is tussen stichting en
vereniging. De gedeeltelijke teruggaaf van de betaalde energiebelasting vanuit VWS is bedoeld
voor sportverenigingen. Om er zo veel mogelijk van verzekerd te zijn dat de teruggaaf ten
goede komt aan de vereniging, heeft VWS als eis opgenomen dat er juist wel een sterk relatie
moet zijn tussen vereniging en stichting. Het al dan niet in aanmerking kunnen komen voor
teruggaaf van energiebelasting van VWS zal dus meegewogen moeten worden op het moment
dat de keuze voor een (beheer)stichting gemaakt wordt. Is die keuze eenmaal gemaakt, dan
moet men deze consequentie dragen.
Download