Naam - Pienternet

advertisement
TITEL ACTIVITEIT + beschrijving: “De vele gezichten van God”
Hoekenwerk : wereldreligies - 3de graad
In dit hoekenwerk ontdekken de lln. gelijkenissen en verschillen tussen de 5 grote
wereldreligies : christendom, jodendom, islam, hindoeïsme en boeddhisme. In elke
hoek wordt op een zelfontdekkende en respectvolle manier ingegaan op bepaalde
aspecten van deze 5 wereldreligies. De essentie van dit hoekenwerk is een dieper
ingaan op gewoontes, tradities en inhoud van deze religies. Lln. gaan de religies
verder exploreren en breiden hun oppervlakkige en eerder opgedane kennis uit.
Domeinen die aan bod komen : godsdienst, levensbeschouwing, Nederlands
(lezen, schrijven, luisteren, spreken), wereldoriëntatie (zingeving, samenleving,
medemens, tijd, ruimte), wiskunde
Beginsituatie: De leerlingen hebben in de lessen godsdienst en WO al kennis
gemaakt met verschillende religies. Hier wordt er gewerkt aan de uitdieping van de
basiskennis.
Lesstructuur met
uitleg over
o
Motivatiefase
+
leerdoel
Instap
1. De lk. laat 2 korte geluidsfragmenten horen :
- kerkmuziek (You Tube : antanadar – fragment van
een mis in Lourdes)
- Arabische muziek (You tube : rasostube)
(deze 2 fragmenten zijn tips, uiteraard komt andere
muziek ook in aanmerking voor deze instap)
Onderwijsleergesprek :
-> wat hebben jullie gehoord ?
-> waaraan moeten jullie denken bij deze geluiden ?
-> zijn er kdn. die regelmatig naar de kerk/moskee gaan ?
Zijn er kdn. die thuis mee bidden met de ouders ?
2. Lk. laat statistiek zien met de verdeling van de
religies en hangt deze aan bord. Gegevens worden
klassikaal besproken : (zie bijlage 1)
-> De grootste religie is het christendom : 33 % van de
wereldbevolking (2,1 miljard mensen)
-> daarna volgt de islam : 21 % van de wereldbevolking
(1,3 miljard mensen)
-> hindoeïsme : 14 % van de wereldbevolking (849 miljoen
mensen)
-> boeddhisme : 5 % van de wereldbevolking (371 miljoen
mensen)
-> 12 % is lid van een kleinere religie, ook de joden zijn
hierbij gerekend
Cindy Van der Auwera
Scriptie Stadsvisioenen
3de graad
-> 15 % van de wereldbevolking is niet gelovig
Ter verduidelijking voor de lln. : voor elke 200 christenen
zijn er 120 moslims en 1 jood.
(Voetnoot : Eigenlijk behoort het jodendom qua aanhang
niet meer bij de grote wereldreligies, maar omwille van het
rijke verleden en de historische waarde wordt het
Jodendom bij de wereldreligies gerekend)
Leerdoelen:
- De lln. zijn bereid om te aanvaarden dat er verschillen
zijn tussen henzelf en andere kinderen en kunnen deze
waarderen.
- De lln. zijn zich bewust dat het geloof in een persoonlijke
God beleefd wordt in verschillende godsdiensten.
- De lln. kunnen respect en waardering opbrengen voor
verschillende overtuigingen en meningen.
- De lln. beseffen dat ze in een multiculturele samenleving
leven.
o
Leerfase
+
leerdoel
Hoekenwerk wereldgodsdiensten : kern ( instructie
en verwerking)
Hoekenwerk rond het ontdekken van gelijkenissen en
verschillen tussen 5 wereldreligies : het christendom, het
jodendom, de islam, het hindoeïsme en het boeddhisme.
In elke hoek wordt op een zelfontdekkende manier
ingegaan op een bepaald aspect van de religies. De
bedoeling is dat de kinderen hun basiskennis uitdiepen en
nieuwe dingen ontdekken over deze religies.
Dit hoekenwerk is uitgewerkt om 4 à 5 lln. per hoek aan
het werk te laten. Alle materialen zijn gebruiksklaar en
gebruiksvriendelijk. Per hoek wordt er +/- 20 minuten
gewerkt, de volledige duur van dit hoekenwerk met instap
en evaluatie inbegrepen mag u zeker schatten op 150 min.
Hierna wordt elke hoek beschreven en het materiaal
voorgesteld. Per hoek vindt u ook de doelstellingen die we
per hoek trachten te bereiken (vakoverschrijdend).
o
Verwerkingsfase
+
leerdoel
Hoek 1 : Hoe het allemaal begon …
-> godsdienst, Nederlands (lezen, luisteren en spreken,
schrijven), WO (tijd, zingeving)
Leerdoelen :
- De lln. ontdekken dat joden en christenen de natuur zien
als schepping van God.
Cindy Van der Auwera
Scriptie Stadsvisioenen
3de graad
- De lln. zien in dat mensen in verschillende
levensbeschouwingen en godsdiensten geboeid worden
door het wonder van de schepping.
- De lln. begrijpen dat de schepping in alle religieuze
stromingen ontstaan is uit het niets en dat er veel
gelijklopende elementen zitten in de verschillende
scheppingsverhalen.
- De lln. kunnen zich een mening vormen over de religieuze
scheppingsverhalen en de wetenschappelijke benadering
van het ontstaan van de mensheid en hierover discussiëren
met medeleerlingen.
- De lln. kunnen een elfje creëren waarbij ze inspiratie
putten uit het verwerkte materiaal, eigen ervaringen en
voorkennis en rekening houden met de expressieve en
creatieve waarde.
Uitwerking :
In het begin was er niets … hierover is iedereen (religieus
of niet religieus) het eens. Op een gegeven moment moet
er toch iets gebeurd zijn waardoor onze aarde en de
mensheid is ontstaan. Vanaf dit punt lopen de meningen
uiteen. In alle religies zijn er verschillende
scheppingsverhalen. Er is uiteraard ook de
wetenschappelijke benadering over het ontstaan van de
aarde en de mensheid. De lln. krijgen een aantal
scheppingsverhalen alsook de evolutietheorie
voorgeschoteld. Bedoeling is dat zij dit stil lezen, hierover
in hun groepje discussiëren en een elfje creëren met als
titel “Schepping”
Voetnoot :
De boeddhisten kennen geen scheppingsverhalen, zij zijn
meer gericht op goddelijk gedrag dan op een scheppende
God.
Christenen en joden geloven in dezelfde God die de aarde
schiep zoals beschreven in Genesis (OT). De moslims
geloven dat de engelen Adam schiep uit klei.
Materiaal :
Teksten + werkblad elfje
Bijlagen :
- teksten : scheppingsverhalen + evolutietheorie :
zie bijlage 14
- werkblad elfje maken : zie bijlage 15
Hoek 2 : Onbekend is onbemind ?
-> godsdienst, Nederlands (luisteren en spreken, schrijven)
Cindy Van der Auwera
Scriptie Stadsvisioenen
3de graad
Doelstellingen :
- De lln. kunnen respect en waardering op brengen voor
mensen die anders zijn en voelen aan dat deze
verscheidenheid een rijkdom met zich kan meebrengen.
- De lln. kunnen respect opbrengen voor de bewogenheid
waarmee mensen hun godsdienst of levensbeschouwing
beleven.
- De lln. zijn er zich van bewust dat mensen tot
verschillende groepen behoren.
- de lln. kunnen een audiovisuele boodschap interpreteren
en beknopt de essentie neerschrijven.
Uitwerking :
De kinderen kijken naar 2 filmpjes op de pc. Eén gaat over
het boeddhisme, één over het hindoeïsme. Bedoeling is om
deze meer exotische religies “live” voor te stellen aan de
kinderen. Kinderen worden in het dagelijkse leven meer
geconfronteerd met de andere 3 wereldreligies
(christendom, jodendom, islam).
Na het bekijken van de filmpjes krijgen de lln. enkele
vragen die ze moeten proberen te beantwoorden. Deze
antwoorden zijn een leidraad om beknopt de essentie van
de inhoud van deze filmpjes weer te geven. Kinderen
kunnen in een tiental zinnen de essentie weergeven van
beide filmpjes.
Materiaal :
Filmpjes op pc :
- Hindoeïsme :
www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20771205_indiagod01
- Boeddhisme :
www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20071205_boeddha01
Vragenlijst + samenvatting
Bijlagen :
Vragenlijst + verbetersleutel + werkblad samenvatting: zie
bijlage 16
Hoek 3 : Het woord van God
-> godsdienst, WO (tijd, zingeving, samenleving),
Nederlands (lezen)
Doelstellingen :
- De lln. zien in dat mensen in hun verhalen, tradities en
“heilige boeken” een godsdienstige kijk op het leven
verwoorden en doorgeven.
- De lln. kennen belangrijke geschriften uit de
verschillende religies.
- De lln. weten waar gelovigen hun religie beleven.
- De lln. weten wat de kernboodschap is uit de
Cindy Van der Auwera
Scriptie Stadsvisioenen
3de graad
verschillende heilige boeken of van de verschillende
religies.
- De lln. kunnen een talige boodschap interpreteren.
Uitwerking :
De lln. vinden in deze hoek een ganzenbord, 1 dobbelsteen
en 5 pionnen (zo veel als er lln. in de hoek werken). Iedere
ll. kiest een pion en zet deze aan de start. Iedereen gooit 1
maal. De ll. die het hoogste aantal ogen gooit mag
beginnen. De lln. gooien om beurten en zetten het aantal
ogen dat ze gegooid hebben verder. De ll. zoekt het getal
waarop hij staat op de opdrachtenkaart en lost deze vraag
op. Een andere ll. controleert met de verbetersleutel. Is het
antwoord juist dan mag hij zijn pion laten staan. Is het
antwoord fout dan moet hij het aantal gegooide plaatsen
terug zetten.
Heel veel godsdiensten hebben heilige boeken. Gelovigen
aanzien deze boeken als het woord van God en behandelen
ze met eerbied. Ze staan boordevol levenswijsheden en zijn
een bron van steun voor de gelovigen. Mensen bidden op
verschillende manieren tot hun God.
Materiaal :
Ganzenbord en opdrachtenkaart
Dobbelsteen en pionnen
Bijlagen :
- ganzenbord : zie bijlage 18
- opdrachtenlijst en verbetersleutel : zie bijlage 17
Hoek 4 : Feesten met God
-> godsdienst, WO (tijd, zingeving, samenleving)
Doelstellingen :
- De lln. ontdekken de symbolische betekenis van bepaalde
eetgewoonten en/of ingrediënten.
- De lln. ontdekken het belang van tradities en feesten in
elke religie.
- De lln. beseffen dat ze in een multiculturele wereld leven
- Kinderen ontdekken dat kinderen in andere landen en uit
andere culturen een andere levenswijze en gewoonten
hebben dan zij.
- De lln. kunnen zich verplaatsen in de gedachten en
leefwereld van een kind uit een andere cultuur, land,
religie.
Uitwerking :
De lln. vinden in deze hoek een aantal recepten, gerechten
of ingrediënten en een aantal beschrijivngen van
traditionele feesten in de verschillende religies. Bedoeling is
Cindy Van der Auwera
Scriptie Stadsvisioenen
3de graad
dat de lln. recept, gerecht, ingrediënt, feest en de reden
van het feest koppelen aan de juiste religie.
Materiaal :
Recepten en gerechten of foto ’s gerechten
Ingrediënten
Kaarten met naam religie en uitleg waarom dit feest
gevierd wordt.
Bijlagen :
- foto’s gerechten: zie bijlage 19
- recepten, ingrediënten : zie bijlage 19
- naamkaarten religies : zie bijlage 19
- kaarten met tekst uitleg feest : zie bijlage 19
Hoek 5 : Praten met God
->godsdienst, Nederlands (lezen), WO (tijd, zingeving,
samenleving)
Doelstellingen :
- De lln. herkennen lichaamstaal als middel om te bidden.
- De lln. kunnen respect opbrengen voor de bewogenheid
waarmee mensen hun godsdienst of levensbeschouwing
beleven.
- De lln. kennen lichaamstaal bij gebed en meditatie.
- De lln. ontdekken verscheidene gebedshoudingen.
- De lln. verkennen de beleving en rituelen van andere
godsdiensten en levensbeschouwingen.
- De lln. kunnen een tekst over de leer en belangrijkste
kenmerken van elk geloof begrijpend lezen en de
informatie afleiden en interpreteren.
- De lln. kunnen de vragen van het kruiswoordraadsel
begrijpen en oplossen.
- De lln. kunnen de teksten als doeltreffend hulpmiddel
gebruiken.
Uitwerking :
De lln. vinden in deze hoek enkele teksten alsook
gebedshoudingen. Het is de bedoeling dat ze de juiste
houding koppelen aan de juiste tekst. Daarna lossen ze het
kruiswoordraadsel op, eventueel met behulp van de
teksten.
Vertikaal vinden de lln. het vervolg op de zin : Bidden is …
Materiaal :
Kruiswoordraadsel en teksten
Bijlagen :
- kruiswoordraadsel + verbetersleutel : zie bijlage 20
- teksten : zie bijlage 20
Cindy Van der Auwera
Scriptie Stadsvisioenen
3de graad
Hoek 6 : Wie, waar, wanneer ?
-> godsdienst, WO (ruimte, tijd, samenleving, zingeving),
wiskunde
Doelstellingen :
- De lln. beseffen dat ze in een multiculturele wereld leven.
- De lln. weten dat er verschillende religies zijn die overal
ter wereld worden beoefend.
- De lln. kunnen een aantal delen van de wereld situeren
en er een religie aan koppelen.
- De lln. beseffen dat onze jaartelling niet de enige is en
dat er religies zijn die een andere jaartelling en kalender
hebben.
- De lln. kunnen opzoeken en noteren in welk jaar zij in een
andere religie geboren zijn.
Uitwerking :
De lln. vinden hier een tijdsband met onze jaartelling. Zij
gaan hun geboortejaar hierop situeren. In de enveloppen
vinden zij teksten met informatie over de jaartellingen in
de andere religies. Zij gaan berekenen (aan de hand van
de tabel) in welk jaar zij zouden geboren zijn in een andere
religie en duiden ook dit jaartal aan op de tijdsband.
De lln. vinden hier ook een blinde wereldkaart die gekleefd
is op piepschuim en een aantal prikkers. Verder ligt er een
blad met een aantal grote delen van de wereld erop (lln.
knippen deze uit en kleven ze rond de prikkers zodat ze
vlaggetjes krijgen). Bedoeling is dat de kinderen deze
delen terugvinden op de kaart en ze op de juiste plaats
prikken. De overige prikkers worden gebruikt om de
overheersende religie in dit deel van de wereld aan te
duiden (kleuren volgens legende)
Materiaal :
blinde wereldkaart op piepschuim gekleefd
ingekleurde wereldkaart ter controle
legende (kleuren) en strookjes papier in deze kleuren (om
vlaggetjes te maken)
blad met delen van de wereld (om uit te knippen en rond
prikker te kleven)
prikkers
tijdsband + teksten jaartelling + tabel
Bijlagen :
- Blinde wereldkaart : zie bijlage 21
- ingekleurde wereldkaart : zie bijlage 21
- legende + delen wereld : zie bijlage 21
- teksten : jaartelling in andere religies + tabel: zie
bijlage 21
- tijdsband: zie bijlage 21
Cindy Van der Auwera
Scriptie Stadsvisioenen
3de graad
o
Slotfase
+
leerdoel
Evaluatie + slot :
Doelstellingen :
alle doelstellingen van het hoekenwerk
Uitwerking :
1. Partnerwerk
De lln. vullen per 2 het werkblad “Zoveel gelijkenissen,
zoveel verschillen” in. Alle vragen hebben betrekking op
zaken die tijdens het hoekenwerk aan bod zijn gekomen.
2. Klassikaal
Klassikale bespreking en verbetering van het werkblad en
het hoekenwerk.
-> Vragen :
- wat vinden jullie interessant / niet interessant aan een
bepaalde religie ?
- wat hebben jullie geleerd ? Wat blijft jullie vooral bij ?
- waar willen jullie graag meer over weten ?
- wij hebben de 5 wereldreligies besproken, er zijn nog
andere religies ? weten jullie welke ? Willen jullie hier nog
meer over weten ?
- kan je ook niet geloven ?
Materiaal :
werkblad “Zoveel gelijkenissen, zoveel verschillen”
Bijlagen :
Werkblad : zie bijlage 22
Cindy Van der Auwera
Scriptie Stadsvisioenen
3de graad
Bijlage 1 :
-> statistiek verspreiding wereldreligies
Cindy Van der Auwera
Scriptie Stadsvisioenen
3de graad
Bijlage 14 :
Bijlage bij hoek 1: Hoe het allemaal begon …
-> 3 scheppingsverhalen + evolutietheorie
Instructie voor lk. : teksten lamineren
Teksten :
 Scheppingsverhaal van de Hindoes
De 3 belangrijkste goden : Brahma, Vishnu en Shiva komen in de mythen
over de schepping voor. Zo vertelt een mythe over een zaadje uit de
oerzee. Uit dit zaadje groeit er een kosmisch ei. Door de kracht van
Brahma breekt het ei. De bovenste helft is de hemel waar de goden
wonen en de onderste helft is de wereld waar de mensen wonen.
Zo bidden sommige Hindoes tot Shiva : “Heer God, uw hand roert de
trommel van heilige scheppingskracht. Gij hebt de hemel en aarde
geschapen. Gij strekt uw beschermende hand uit over uw schepping. De
gloed van het vuur dat u draagt, verandert de werelden die gij geschapen
hebt. Ge zijt een vaste rots, een toevlucht voor de vermoeide mens. Gij
schenkt eeuwig geluk aan wie zich tot u wendt. Zo vijfvoudig, zijn de
werken van uw handen.
 Scheppingsverhaal uit de Koran
Allah is degene die de hemelen en de aarde en wat tussen hen is, in zes
dagen heeft geschapen. Er is voor jullie buiten Allah geen beschermer en
geen voorspreker. Waarom blijven jullie er niet aan denken ? Vanuit de
hemel leidt hij alles op aarde , waarna alles weer tot Hem opstijgt. Hij is
de kenner van het onweerstaanbare en het waarneembare, de
Almachtige, de meest Barmhartige. Hij heeft alles op de beste manier
geschapen. Hij begon de schepping van de mens uit klei. Daarna maakte
Hij zijn nageslacht. Daarop voltooide Hij de mens en blies in hem de ziel.
Hij maakte voor jullie het gehoor, het gezicht en het hart. Weinig
dankbaarheid tonen jullie.
 Scheppingsverhaal uit de Bijbel
Het eerste boek van de bijbel heet het boek Genesis of het boek van de
Schepping. Deze verhalen zijn ontstaan bij het joodse volk.
In het begin schiep God hemel en aarde. Alles was nog woest en leeg.
Duisternis lag over de oerzee. Maar de geest van God zweefde over de
wateren. God sprak: “Er moet licht zijn.” En er was licht. En God vond dat
het licht goed was. Hij scheidde het licht van de duisternis. Het licht
Cindy Van der Auwera
Scriptie Stadsvisioenen
3de graad
noemde God dag en de duisternis noemde Hij nacht. Het werd avond, de
eerste dag en de morgen volgde.
God sprak : “Er moet een koepel zijn om het water dat zich boven bevindt
te scheiden van het water op aarde!” God maakte de koepel en scheidde
het ene water van het andere. Zo gebeurde het. Hij noemde de koepel
“hemel”. Het werd avond, de tweede dag en de morgen volgde.
God sprak : “Het water en de hemel moeten samenvloeien naar één
plaats! Dan komt het droge tevoorschijn.” Zo gebeurde het. Het droge
noemde God land en het samengevloeide water noemde Hij zee. En God
vond dat het goed was.
God sprak : “Het land moet getooid zijn met jong groen, met gewassen
die zaad maken en met bomen die vruchten dragen met zaadjes erin.” Zo
gebeurde het. En God vond dat het goed was. Het werd avond, de derde
dag en de morgen volgde.
God sprak : “Er moeten lichten komen aan de hemelkoepel! Ze zullen de
dag van de nacht scheiden. Ze zullen de rustdag aangeven, de
feestdagen, de seizoenen en de jaren. Ze moeten de aarde verlichten.” Zo
gebeurde het. God maakte het grootse licht om te heersen over de dag en
een kleiner licht voor ’s nachts en Hij maakte ook de sterren; Hij plaatste
ze aan de hemelkoepel. God vond dat het goed was. Het werd avond, de
vierde dag en de morgen volgde.
God sprak : “In het water moet het krioelen van leven en in de lucht moet
het wemelen van vogels.” God schiep grote gedrochten in de zee en al de
soorten vissen die in het water krioelen. Ook al de vogels schiep Hij. En
Hij vond het goed. Hij wenste hen succes met de woorden : “Wees
vruchtbaar, word talrijk! Bevolk de zee en de lucht!” Het werd avond, de
vijfde dag en de morgen volgde.
God sprak : “De aarde moet levende wezens voortbrengen van allerlei
soort : tamme dieren, kruipende dieren en wilde beesten.” Zo gebeurde
het. God maakte al de soorten dieren en vond dat het goed was;
Toen sprak God : “Laten wij nu de mens maken! Als beeld dat op ons
gelijkt, zal hij heersen over de vissen van de zee, over de vogels van de
lucht , over de tamme dieren, over alle wilde beesten en over het gedierte
dat over de grond kruipt.” God schiep de mens als zijn beeld : hij schiep
man en vrouw. God wenste hen alle goeds toe met de woorden : “Wees
vruchtbaar , word talrijk! Bevolk de aarde en maak haar dienstig. Heers
over alle dieren. “
En God sprak nog : “Alle gewassen die zaad maken en alle bomen die
vruchten dragen met zaadjes erin, geef ik jullie als voedsel. Maar aan de
andere dieren geef ik al het groene gewas.” Zo gebeurde het.
Toen bekeek God alles wat Hij gemaakt had. Hij vond dat het heel goed
was. Het werd avond, de zesde dag en de morgen volgde.
Op de zevende dag bekroonde God het werk dat hij voltooid had. Op de
zevende dag hield hij op met werken. God zegende de zevende dag met
weldaden. Hij maakte er iets bijzonders van, want op die dag rustte God
van alles wat hij scheppend tot stand had gebracht.
Zo zijn hemel en aarde ontstaan, toen ze geschapen werden.
Cindy Van der Auwera
Scriptie Stadsvisioenen
3de graad
 Evolutietheorie
Charles Darwin, een Engelse wetenschapper (1809 - 1882), had moeite
met de scheppingsverhalen en ging op zoek naar een wetenschappelijke
verklaring voor het ontstaan van de mensheid. Hij bedacht de
evolutietheorie die zegt dat alle leven op aarde voortkomt uit een
ééncellig wezen dat verder en verder is geëvolueerd naar alle levende
wezens die wij nu kennen. Van in het prille begin der levende wezens zijn
soorten uitgestorven en vervangen door nieuwe. Dit is niet anders bij de
mens. Waarom dit gebeurde is heel eenvoudig.
In de natuur overleeft alleen de sterkste. Dit noemen we de wet van de
sterkste. Dieren en mensen die minder goed aangepast zijn aan hun
leefomgeving sterven uit. Willen ze overleven, dan zijn ze verplicht zich
aan te passen om zo hun overlevingskansen te vergroten.
De mens onderscheidt zich hierin van de dieren. Bij de mens is het niet
zozeer de sterkste maar wel de slimste die overleeft. Ze vinden immers
werktuigen uit om te jagen. Ze bedenken wapens, ontdekken het vuur, ...
Al deze ontdekkingen verhogen hun overlevingskansen op soorten die dit
niet hebben. Volgens Darwin stammen wij, de mensen, af van de apen.
De ideeën van Darwin werden in het begin weggelachen, in die tijd
geloofde iedereen immers in de religieuze scheppingsverhalen.
Gaandeweg kreeg zijn theorie meer aanhangers. Vandaag zijn de meeste
mensen het erover eens dat de evolutietheorie een feit en een gegeven is.
Denk even na :
 Wat vinden jullie van deze 4 verhalen ? Geef jullie mening : over de
inhoud (waar/niet waar), maar ook over de waarde ervan (mooie
tekst ?).
 Wat zou de bedoeling van de schrijvers van deze teksten zijn ?
Ontspannen, informeren, overtuigen, …
 Geloven jullie in de scheppingsverhalen ? Geloven jullie in de
wetenschappelijke theorie ? Hebben beide een waarde voor jullie ?
Welke waarde hebben deze verhalen en theorie voor jullie ?
Cindy Van der Auwera
Scriptie Stadsvisioenen
3de graad
Bijlage 15 :
Bijlage bij hoek 1: Hoe het allemaal begon …
-> werkblad elfje maken
Instructie voor lk. : kopiëren
Cindy Van der Auwera
Scriptie Stadsvisioenen
3de graad
Namen :
……………………………………………………………………………………………………………………
Klas : ……………………………………….. Datum :
……………………………………………………………….
Elfje maken
Wat :
een gedicht dat bestaat uit 11 woorden
De regels:
 Eerste regel: één woord.
 Tweede regel: twee woorden (bijvoorbeeld een zelfstandig
naamwoord en een bijvoeglijk naamwoord)
Het ene woord zegt iets over het andere.
 Derde regel: drie woorden
 Vierde regel: vier woorden
vaak wordt er een conclusie getrokken
Dit kan met een gevoel, een indruk, etc. te maken hebben.
 Vijfde regel: één woord. Dit is vaak de samenvatting van het hele
gedicht.
…………………
………………..
…………………
………………..
…………………
…………………..
…………………
…………………
…………………… ………………………
…………………
Cindy Van der Auwera
Scriptie Stadsvisioenen
3de graad
Bijlage 16 :
Bijlage bij hoek 2: Onbekend is onbemind ?
-> vragenlijst
-> werkblad : samenvatting
Instructie voor lk. : vragenlijst lamineren
Vragenlijst :
1. Hebben Hindoes één god of meerdere Goden ? Kan je namen noemen ?
2. De hindoes verwennen hun Goden ? Hoe noemen hindoes dat ? Hoe doen
ze dat ?
3. Waar bidden de hindoes ?
4. Er zijn ook vele moslims in India. Wat zijn de verschillen in geloven tussen
hindoes en moslims .
5. Hoe en wanneer is het boeddhisme ontstaan ?
6. Boeddha zegt : “leven is lijden” – wat is volgens hem de oorzaak van ons
lijden ?
7. Wat zegt Boeddha over je “ik” ?
8. Wat moet je volgens Boeddha doen om het geluk te bereiken ?
9. Boeddha zegt dat je goede daden moet verrichten. Wat kan je bv. allemaal
doen ?
10. Is Boeddha een God ?
Verbetersleutel :
1. Hindoes vereren meerdere goden. Shiva, Brahma, Vishnu, Ganesh,
Krishna, … speciaal is dat Hindoes ook vrouwelijke goden hebben.
2. PUDJA - het dagelijkse ritueel voor de goden: de godenbeeldjes wassen,
ze bloemen en fruit geven, wierrook branden - eer betuigen - met andere
woorden: de goden verzorgen en verwennen.
3. Overal eigenlijk : thuisaltaar, schrijntjes die je op straat vindt en uiteraard
in de tempel.
4. Moslims geloven in één God, hindoes geloven in vele goden. De goden
behoren echt tot het dagelijkse leven van de hindoe. Daarom ook vind je
overal afbeeldingen van de goden. In tegenstelling tot de moslims, die
zullen hun god Allah nooit afbeelden.
Cindy Van der Auwera
Scriptie Stadsvisioenen
3de graad
5. 600 jaar voor Christus was er een prins die iets had “gezien” en “bedacht”,
ze noemden hem de Verlichte of de Boeddha. Hij kreeg steeds meer
volgelingen, de boeddhisten.
6. Verlangen is de oorzaak van het lijden. Omdat wij gehecht zijn aan
materiële dingen en ernaar verlangen zijn we ongelukkig.
7. “Ik” bestaat niet. We zijn allemaal maar een deel van een groter geheel.
8. Mediteren : je concentreren en beseffen dat je een deel bent van het
geheel.
9. Zorgen voor anderen : zieken, armen, kinderen, dieren (geen vlees eten)
10.
Nee , hij wil niet als een god aanzien worden. Hij wil dat mensen
leven zoals hij leefde en de Verlichting bereiken.
Samenvatting :
Namen :
……………………………………………………………………………………………………………………
Cindy Van der Auwera
Scriptie Stadsvisioenen
3de graad
Klas : ………………………………………..
Datum:…………………………………………………………….
Gebruik de vragenlijst en schrijf hier in max. 10 zinnen de hoofdzaken
weer van beide filmpjes.
Boeddhisme :
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
Hindoeïsme :
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
Cindy Van der Auwera
Scriptie Stadsvisioenen
3de graad
Bijlage 17 :
Bijlage bij hoek 3 : Het woord van God
-> opdrachtenkaart
-> verbetersleutel
Instructie voor lk. :
opdrachtenkaart + verbetersleutel lamineren
vakjes ganzenbord (bijlage 16) nummeren van 1 tem 50
Cindy Van der Auwera
Scriptie Stadsvisioenen
3de graad
Opdrachtenkaart :
1. Oei , maar 1 gegooid, ga als troost 6 plaatsen verder
2. Oei, 2 is ook maar weinig … zet je vlug 2 plaatsen verder
3. Hoe heet het heilige boek bij de Christenen ?
4. Hoe heet het heilige boek bij de Moslims ?
5. Hoe heet het heilige boek bij de Joden ?
6. Waw, je hebt 6 gegooid ! blijf maar gewoon staan, je moet geen antwoord
geven
7. Ga 2 plaatsen verder
8. Ga 2 plaatsen terug
9. De Christelijke Bijbel bestaat uit 2 delen : hoe heten deze delen ?
10.
Hoe heet het belangrijkste deel van de Joodse bijbel ?
11. Hoeveel evangelies zijn er in het Nieuwe Testament ?
12. Hoe heet god in de Koran ?
13.Je mag nog eens gooien
14. Sla een beurt over …
15. Hoe heet de belangrijkste profeet bij de Moslims ?
16. Er zijn 4 evangelisten : geef hun namen ?
17. In welke taal zijn de oudste Hindoe geschriften geschreven
18. Wat betekent veda ?
19. Het woord van Boeddha is een richtlijn om te leven. Hoe
zo’n levenswijsheid ?
noemen we
20.In welke taal is de oude joodse bijbel geschreven ?
21.In welke taal is de Koran geschreven ?
22.Hoe heet de joodse bijbel ?
23.Hoe noemen we liederen om God te danken om hem iets te vragen ?
24.Ga 5 stappen terug
25.Ga naar vakje 30
Cindy Van der Auwera
Scriptie Stadsvisioenen
3de graad
26.Hoe heet de kerk bij de joden ?
27.Hoe heet de kerk bij de moslims ?
28. Wie heeft de tekst van de Koran aan Mohammed gedicteerd ?
29.Wie kreeg de 10 geboden rechtstreeks van God op de Sinaiberg ?
30.Ga 5 stappen verder
31.Sla een beurt over
32.Wie leest er voor uit de Thora in de synagoge ?
33.Je mag nog eens gooien
34.Wie leest er voor uit het Nieuwe Testament in de kerk .
35.Wie leest er voor uit de Koran in de moskee ?
36.Samuel, Jesaja en Jeremia zijn profeten. In welk boek vinden we
geschriften van hen terug ?
37.Het laatste deel van het Nieuwe Testament is Handelingen. Welke apostel
heeft de meeste brieven in dit deel geschreven ?
38.De Koran is ingedeeld in 114 hoofdstukken. Hoe noemen we zo’n
hoofdstuk ?
39.De Joden geloven dat zij een uitverkoren volk waren. Hoe noemt het
hoofdstuk dat handelt over hun bevrijding ?
40.Hoe noemen we het eerste deel van het Oude Testament dat vertelt hoe
God de wereld schiep ?
41.Ga 5 plaatsen verder
42.Ga terug naar plaats 35
43.Boeddhisten geloven dat Boeddha het wiel van kennis in gang heeft gezet.
Hoe noemen we dat wiel nog ?
44.Hindoes bidden, zingen en geven geschenken aan hun lievelingsgoden.
Hoe noemen we dat verwennen van de goden ?
45.Het sjema, het belangrijkste gebed bij de Joden, heeft bij vele Joden een
bijzondere plaats. Weet je waar ze dit in steken ?
46.Wie heeft Jezus Christus gekruisigd omdat hij verkondigde dat hij de zoon
van God was en diens woord uitdroeg ?
47. Waar werd Mohammed, die Allahs woord verkondigde, geboren ?
Cindy Van der Auwera
Scriptie Stadsvisioenen
3de graad
48.Ga 3 plaatsen terug
49.Sla een beurt over
50.Abraham, de aartsvader van de Joden vinden we nog in 2 andere religies
terug. In welke ?
Proficiat !!!
Cindy Van der Auwera
Scriptie Stadsvisioenen
3de graad
Verbetersleutel :
1. –
2. –
3. De Bijbel
4. De Koran
5. De Tenach (bestaat uit 3 delen : Thora (wet), Nevi’iem (geschriften),
Chetoeviem (psalemen)
6. –
7. –
8. –
9. Het Oude en het Nieuwe Testament
10. Het belangrijkste deel van de joodse bijbel is de Thora. Die bestaat uit 5
delen door Mozes zelf gedicteerd : het scheppingsverhaal, de 10 geboden,
de uittocht uit Egypte, de tocht van het Joodse volk naar het beloofde
land, …
11.Er zijn 4 evangeliën in het Nieuwe Testament
12.God heet Allah in de Koran
13.–
14.–
15.De belangrijkste profeet bij de Moslims is Mohammed
16.Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes zijn de 4 evangelisten
17.De ouste Hindoe geschriften zijn in het Sanskriet geschreven
18.Veda betekent wet
19.Het woord van Boeddha noemen we een soetra
20.De oude joodse bijbel is in het Hebreeuws geschreven
21. De Koran is in het Arabisch geschreven
22.De joodse bijbel heet Tenach
23.Zulke liederen noemen we psalmen
24.–
25.–
Cindy Van der Auwera
Scriptie Stadsvisioenen
3de graad
26.Een synagoge
27.Een moskee
28.De engel Gabriël
29.Mozes ontving de 10 geboden rechtstreeks van God op de Sinaiberg
30.–
31.–
32.De rabbijn
33.–
34.De priester
35.De iman
36.In de Thora vinden we geschriften van deze profeten terug
37.De apostel Paulus reisde heel zijn leven lang om het woord van Jezus te
verkondigen. Zijn brieven zijn gebundeld in het deel Handelingen
38.Een hoofdstuk in de Koran noemen we een soera
39.Dat is een hoofdstuk uit de Thora : de Exodus
40.Dat is ook een hoofdstuk uit de Thora : Genesis
41.–
42.–
43.Het wiel van Dhamma is door Boeddha in beweging gezet
44.Dat noemen me Puja
45.Zeer gelovige Joden hangen het sjema in de mezoeza, een kokertje aan de
voordeur
46.De Romeinen kruisigden Jezus Christus
47.Mohammed werd geboren in Mekka
48.–
49.–
50.Abraham vinden we ook terug in het Christendom en in de Islam
Cindy Van der Auwera
Scriptie Stadsvisioenen
3de graad
Cindy Van der Auwera
Scriptie Stadsvisioenen
3de graad
Cindy Van der Auwera
Scriptie Stadsvisioenen
3de graad
Bijlage 19 :
Bijlage bij hoek 4 : Feesten voor God
-> recepten, ingrediënten
-> naamkaartjes religies
-> teksten : duiding bij de feesten
-> foto’s : speciale gerechten / feesten
Instructie voor lk. : kaartjes + teksten lamineren en knippen
Cindy Van der Auwera
Scriptie Stadsvisioenen
3de graad
Recepten, ingrediënten :
1. Jodendom : Seidermaaltijd : Ei, lamsvlees, charosetpasta, groente,
bitter kruid en matses
2. Christendom : Hostie en wijn
3. Islam : Veel zoetigheden en dadels
4. Boeddhisme : Rijst, groenten en fruit (zeker geen vlees)
5. Hindoeïsme : Snoepjes
Naamkaartjes :
Jodendom
Christendom
Islam
Boeddhisme
Cindy Van der Auwera
Hindoeïsme
Scriptie Stadsvisioenen
3de graad
Teksten : duiding feesten
1. Jodendom
De Joden vieren Pesach. De familie komt samen en eet de seidermaaltijd. Deze
maaltijd bestaat uit een aantal vaste ingrediënten met een symbolische
betekenis. Op deze dag herdenken de Joden de uittocht uit Egypte, de dag dat zij
een vrij volk werden en bevrijd werden uit de slavernij.
- Het bittere kruid herinnert hen aan de bittere tranen van de slaven.
- dadels, appelen en noten worden gemengd om charoset te maken, net als de
klei die de slaven gebruikten om stenen te maken voor de farao van Egypte.
- het lamsvlees symboliseert dat Gods plaag voorbijging aan de huizen die
lamsvlees aan de deur gesmeerd hadden.
- het ei staat symbool voor een bijbels offer
- de groenten vertegenwoordigen de lente
- matses : speciaal brood zonder gist. Dit herinnert hen eraan dat de joodse
slaven halsoverkop Egypte moesten ontvluchten en het brood geen tijd meer had
om te rijzen.
2. Christendom
Pasen is het grootste feest bij de christenen. Op die dag vieren ze de verrijzenis
van Jezus. Dit betekent dat ze geloven dat Jezus na zijn dood weer tot leven
werd gewekt. Pasen wordt voorbereid in de veertig dagen voor Pasen (vasten).
Zeer gelovige christenen eten heel die periode geen vlees en zuivel om Jezus te
herdenken die zich hongerig en helemaal alleen in de woestijn voorbereidde op
het verspreiden van Gods woord. De Goede week is de week voor Pasen die
begint op Palmzondag met een ritueel van palmtakken dat verwijst naar de
zondag voor Pasen toen Jezus in Jeruzalem aankwam en de mensen voor hem
palmtakken op de grond legden. Op Witte Donderdag gedenken de christenen
het laatste Avondmaal van Jezus en zijn vrienden en op Goede Vrijdag wordt de
dood van Jezus herdacht. Op Paaszaterdag gaan de christenen naar de nachtmis
waar om middernacht de herrijzenis van Jezus wordt aangekondigd en dan
steekt de priester de lichten aan. Tijdens de mis breekt de priester de hostie (het
lichaam van Jezus) en drinkt de wijn (het bloed van Jezus).
3. Islam
Het grootste feest van de Moslims is Eid al – fitr, het einde van de Ramadan. Het
Suikerfeest sluit een periode van vasten af waarbij een grote lunch met gevulde
kip, rijst, gehakt, worteltjes en erwtjes wordt gemaakt. De hele familie komt
samen en viert het einde van deze zware maand. Op het menu mogen vele
zoetigheden niet ontbreken, het feest noemt niet voor niets Suikerfeest.
De 9e maand van de moslimkalender is de Ramadan maand. Tijdens deze maand
eten de moslims niet van zonsopgang tot zonsondergang. De laatste nacht van
deze maand is de heiligste nacht van de Ramadan. Dan herdenken de moslims
de nacht dat Allah de koran stuurde naar de profeet Mohammed. De eerste
ochtend van de 10e maand beginnen de moslims met het eten van zoetigheden
en dadels, waarna een dag vol familiebezoeken en feestelijkheden op het
Cindy Van der Auwera
Scriptie Stadsvisioenen
3de graad
programma staat. De Ramadan is een periode vol berouw en boetedoening. Deze
vastenperiode staat voor de moslims symbool voor hun dankbaarheid aan Allah.
4. Boeddhisme
In april vieren de Boeddhisten Wesak. Tijdens Wesak vieren zij de geboorte van
Boeddha. De boeddhisten gaan naar de tempel en wassen de beeldjes van
Boeddha, strooien bloemblaadjes in het rond en laten hun koordjes die ze
gebruiken als armbandjes zegenen door de monniken. De mensen kopen
bloemen en fruit om te offeren aan Boeddha. Deze worden aan Boeddha gegeven
terwijl de monniken en de gelovigen mediteren. De kinderen maken lampions ,
iedereen is blij en de tempels en bomen worden verlicht door de lampions om zo
de Verlichte te eren. ’s Avonds is er ook een optocht met brandende kaarsen en
lampions en de mensen gooien lotusbloemen naar de processie. Iedereen mag
laat opblijven totdat de maan opkomt, sommigen bidden tot de maan omdat ze
geloven dat daar een engel woont. Op deze dag vieren de boeddhisten de vrede
en iedereen is aardig voor elkaar, op deze dag mag er dan ook geen vlees
worden gegeten, omdat dit ook van levende wezend afkomstig is. Ze eten rijst
met groenten en fruit dat ze delen met de monniken.
5. Hindoeïsme
Op Divali versieren de Hindoes hun huizen met lichtjes en ook de straten zijn
mooi verlicht. De gelovigen maken bloemenkransen die ze aan de deur hangen
als welkomstgroet voor gasten en de godin Lakschmi die geluk brengt. Op de
vensterbanken en balkons zetten ze diya’s neer, dit zijn olielampen en kleine
potjes met olie, die het huis prachtig verlichten. Niemand moet naar school die
dag en de familie gaat bij elkaar op bezoek. Traditioneel worden er snoepjes
uitgedeeld aan elkaar. ’s Avonds zijn er lichtstoeten om de avond te herdenken
dat de koning Rama thuiskwam nadat hij de slechte Ravana had verslagen. De
Hindoes verlichten hun straten om Rama en zijn vrouw naar huis te leiden.
Cindy Van der Auwera
Scriptie Stadsvisioenen
3de graad
Foto’s :
Pesachmaaltijd
Cindy Van der Auwera
Scriptie Stadsvisioenen
3de graad
Hostie
Dadels
Cindy Van der Auwera
Scriptie Stadsvisioenen
3de graad
Divali – lichtfeest
Wesak
Cindy Van der Auwera
Scriptie Stadsvisioenen
3de graad
Bijlage 20 :
Bijlage bij hoek 5 : Praten met God
-> kruiswoordraadsel + verbetersleutel
-> naamkaartjes religies
-> teksten : rituelen bij gebed
-> foto’s gebedshoudingen + uitleg
Instructie voor lk. : kaartjes, foto’s + teksten lamineren en knippen,
kruiswoordraadsel kopiëren
Naamkaartjes :
Jodendom
Christendom
Islam
Boeddhisme
Cindy Van der Auwera
Hindoeïsme
Scriptie Stadsvisioenen
3de graad
Teksten :
1. Islam
Voor de Moslims is het gebed heel belangrijk. Ze bidden 5 keer per dag op vaste
tijdstippen : voor zonsopgang, op het midden van de dag, aan het einde van de
middag, na zonsondergang en in de late avond. De oproep van het gebed wordt
gedaan door de gebedsoproeper vanaf de minaret (toren van de moskee). Als
een moslim gaat bidden moet hij rein zijn : zijn mond, neus, gezicht, armen en
voeten moeten gewassen zijn. Het bidden gebeurt op een gebedskleed of in een
speciale ruimte en altijd in de richting van Mekka. Het gebed heeft een vast
patroon waarbij de gelovige van tijd tot tijd met zijn voorhoofd de grond raakt
terwijl hij gebeden uit de koran opzegt.
2. Jodendom
De joodse wet zegt dat elke Jood 3 keer per dag moet bidden : ’s morgens, ’s
middags en ’s avonds. ’s Morgens dragen de mannen een gebedsmantel en
gebedsriemen. Dat zijn 2 lederen doosjes met een tekst erin waarop staat dat
Jahwe hun enige God is. Eén doosje wordt op het voorhoofd aangebracht, het
andere aan de linkerarm. Ze symboliseren dat er een evenwicht moet zijn tussen
verstand (voorhoofd) en gevoelens (hart). De gebedsmantel wordt over de
schouders geslagen. Orthodoxe joden herken je aan het keppeltje. Dit is een
klein hoofddeksel dat wordt gedragen als teken van eerbied.
3. Christendom
Christenen bidden wanneer ze de behoefte hebben om met God te praten.
Dikwijls bidden ze voor het eten om God te bedanken voor de heerlijke maaltijd.
Christenen gaan naar de kerk om zich verbonden te voelen met God. Ze maken
een lichte buiging voor het altaar of ze knielen neer. Ze maken het kruisteken (in
de naam van de Zoon, de Vader en de Heilige Geest) en vouwen de handen
samen met gekruiste vingers. Ze zingen of zeggen teksten die de priester heeft
uitgekozen voor die misviering. Christenen branden vaak een kaarsje om steun
en hulp te vragen aan God.
4. Boeddhisme
De Boeddhisten geloven niet in een persoonlijke God, bij hen is bidden meer een
vorm van nadenken. Door te bidden kan je stilaan meer en meer opgaan in de
ene waarheid. Bidden helpt je om tot de Verlichting te komen. Een gebed is dan
geen gesprek , maar een verhaal dat je tegen jezelf vertelt, zo kom je tot een
hogere vorm van bewustzijn. De Boeddhisten kunnen zich sterk concentreren bij
het mediteren, dit allemaal om de Verlichting te bereiken. Zij geloven dat de ziel
telkens opnieuw wordt geboren en telkens opnieuw moet lijden. De verlossing uit
dat lijden wordt het nirvana genoemd. Om het nirvana te bereiken moet een
Cindy Van der Auwera
Scriptie Stadsvisioenen
3de graad
Boeddhist geen levend wezen kwaad doen, niet liegen of stelen, geen drank of
drugs gebruiken, veel nadenken en steeds trachten het goede te doen en de 4
grote deugden beoefenen : goedheid, medelijden, vreugde en gelijkmoedigheid.
5. Hindoeïsme
Hindoes geloven in de wedergeboorte van de ziel. Het lichaam wordt oud en
sterft , maar de ziel leeft door in een ander levend wezen. In wel levend wezen
je ziel verder leeft hangt af van af hoe goed je in het leven hebt geleefd. Wie een
goed leven heeft geleid komt terug in een hoger wezen, wie kwaad doet komt
terug op aarde in een mindere levensvorm. Het uiteindelijke doel van elke
Hindoe is de bevrijding of Moksha te bereiken. Dan word je nooit meer geboren
en bereik je het eeuwige geluk. Om het Moksha te bereiken moet je veel bidden
en mediteren. Ook door medemensen te helpen en door vele goede zaken te
doen kan je het Moksha bereiken.
Cindy Van der Auwera
Scriptie Stadsvisioenen
3de graad
Foto’s gebedshoudingen :
Cindy Van der Auwera
Scriptie Stadsvisioenen
3de graad
Cindy Van der Auwera
Scriptie Stadsvisioenen
3de graad
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
12
13
14
15
16
17
18
19
:
:
:
:
:
:
:
:
christendom : paters staan recht in het koor van de kerk
jodendom : bidden met het gezicht naar de klaagmuur
christendom : een pater bidt geknield in een lege kamer
islam : een moslim kust geknield de grond in de richting van Mekka
jodendom : een joodse jongen leest de Thora
boeddhisme : monniken bidden zittend in kleermakerszit
islam : gebed bij de moslims, ze buigen het gezicht naar de grond
hindoeïsme : vrouwen wassen zich ritueel in de heilige rivier de Ganges
Cindy Van der Auwera
Scriptie Stadsvisioenen
3de graad
Kruiswoordraadsel :
1. De eerste deugd die een Boeddhist moet nastreven
2. Wat wil iedere Hindoe bereiken ?
3. Bij deze godsdienst bidden ze 3 keer per dag
4. Hoe noemen de Boeddhisten de verlossing uit het lijden ?
5. Een ander woord voor praten met God
6. Vul het gebed aan : “In de naam van de Vader, de … en de Heilige Geest”
7. Geef de bekendere naam voor de Verlichte.
8. Joods hoofddeksel voor mannen.
9. Bij de Moslims is dit een voorwaarde om te kunnen bidden.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
^
Hier lees je vertikaal het vervolg op de zin “Bidden is :…”
Cindy Van der Auwera
Scriptie Stadsvisioenen
3de graad
Verbetersleutel :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
J
N
Z
B
R
I
O
O
E
M
O
G
O
D
O
K
E
E
S
N
D
H
D
H
A
O
R
B
O
E
K
I
V
I
N
D
E
N
A
D
N
D
A
E
N
D
P
H
P
A
E
L
E
I
D
M
-> Bidden is : God vinden
Cindy Van der Auwera
Scriptie Stadsvisioenen
3de graad
Bijlage 21 :
Bijlage bij hoek 6 : Wie, waar, wanneer ?
-> teksten : jaartelling andere religies
-> tabel
-> vlaggetjes : delen van de wereld
-> legende bij wereldkaart
-> blinde en ingekleurde wereldkaart
-> tijdsband
Instructie voor lk. :
- legende als bijlage voor de lln. (welke religie in welke kleur)
- 5 gekleurde papieren waar de lln. vlaggetjes van maken om de religies te
duiden (rood, oranje, blauw, geel, groen)
- Blad met delen van de wereld : lln. knippen de delen uit en kleven deze
rond de prikker (12 delen = 12 vlaggetjes te maken)
- tabel lamineren
Legende :
Kleur de religies als volgt in op de wereldkaart :
 Christendom : rood

Jodendom : oranje

Islam : blauw

Boeddhisme : geel

Hindoeïsme : groen

Andere religies of niet gelovig : wit
Cindy Van der Auwera
Scriptie Stadsvisioenen
3de graad
Delen van de wereld :
Duid volgende streken aan op de wereldkaart :
knip ze uit en kleef ze rond de prikkers, zo heb je een vlaggetje
Noord – Amerika
Zuid – Amerika
Europa
Noordelijk Afrika
Zuidelijk Afrika
Midden Oosten
Rusland
China
Indië
Zuidelijk Azië
Australië
Japan
Cindy Van der Auwera
Scriptie Stadsvisioenen
3de graad
Teksten :
1. Islam :
-> Islamitische jaartelling : islamitische kalender volgens het maanjaar
De islamitische jaartelling begint in ons jaar 622. In dat jaar vluchtte de profeet
Mohammed van de stad Mekka naar de stad Medina. Tegenwoordig gebruiken de
meeste islamitische landen de gregoriaanse kalender naast de islamitische.
De moslims leven nu in het jaar 1430. De islamitische jaartelling gaat volgens de
maancyclus. Daardoor is het islamitische jaar korter dan het christelijke.
Islamitische feestdagen verschuiven binnen de christelijke kalender steeds 11
dagen naar voren. Dat is vooral belangrijk bij de vastenmaand ramadan.
2. Christendom :
-> Christelijke jaartelling : gregoriaanse kalender volgens het zonnejaar
Onze jaartelling begint bij de geboorte van Jezus. Maar pas veel later zijn de
christenen dat belangrijke moment als begin gaan nemen: in het jaar 532.
Precies konden ze Jezus' geboorte toen niet meer bepalen. Volgens sommige
geleerden is Jezus eigenlijk al in het jaar 4 voor Christus geboren! Hoe dan ook:
de christelijke jaartelling is nu bij het jaar 2009 aangekomen. Ons jaar bestaat
uit 12 maanden.
3. Jodendom :
-> Joodse jaartelling : joodse kalender volgens het maanjaar
Een heel oude kalender is die van de joden. In de synagogen wordt hij nog
steeds gebruikt. Deze kalender begint bij de schepping van de wereld volgens de
Tenach, de joodse bijbel. De joden beginnen dus te tellen vanaf het jaar 3761
voor Christus. Volgens de joodse jaartelling is het jaar 5769 begonnen.
De joden rekenen volgens de maankalender, wat maakt dat een jaar bij hen +/11 dagen minder lang is dan bij ons.
4. Boeddhisme :
-> Boeddhistische jaartelling : boeddhistische kalender volgens het zonnejaar
De boeddhistische kalender begint te tellen in ons jaar 543 voor Christus. In dat
jaar wordt prins Siddhartha de "Boeddha". Volgens hen is het nu het jaar 2552.
In de zakelijke wereld echter gebruiken de boeddhisten meestal de Christelijke
jaartelling. Voor de boeddhistische feestdagen rekenen ze wel nog met de
boeddhistische jaartelling.
Zij rekenen ook met 12 maanden zoals in onze kalender , zodat zij gelijke tred
houden met de christelijke landen.
5. Hindoeïsme :
-> Hindoe jaartelling : hindoekalender volgens het maanjaar
De Hindoes hebben dezelfde jaartelling als wij. De hindoekalender rekent wel
volgens het kortere maanjaar, maar elke 2 1/2 jaar wordt een maand
Cindy Van der Auwera
Scriptie Stadsvisioenen
3de graad
toegevoegd om gelijk te blijven.
Zij leven nu dus ook in het jaar 2009. Hun Nieuwjaar valt wel op een andere
periode dan bij ons. Op 2 maart vierden de hindoes dit jaar hun nieuwjaar: "Holi"
Christelijke
Jaartelling
Islamitische
Jaartelling
Joodse Jaartelling
Boeddhistische
Jaartelling
1990
1411
5750
2533
1991
1412
5751
2534
1992
1413
5752
2535
1993
1414
5753
2536
1994
1415
5754
2537
1995
1416
5755
2538
1996
1417
5756
2539
1997
1418
5757
2540
1998
1419
5758
2541
1999
1420
5759
2542
2000
1421
5760
2543
2001
1422
5761
2544
2002
1423
5762
2545
2003
1424
5763
2546
2004
1425
5764
2547
2005
1426
5765
2548
2006
1427
5766
2549
2007
1428
5767
2550
2008
1429
5768
2551
2009
1430
5769
2552
2010
1431
5770
2553
Cindy Van der Auwera
Scriptie Stadsvisioenen
3de graad
Tijdsband
Instructie voor de lk : tijdsband kopiëren (lln. noteren hier hun eigen geboortedata op)
Duid je geboortejaar aan in verschillende religies (gebruik de tabel om uit te rekenen)
0
500
Cindy Van der Auwera
1000
1500
2000
Scriptie Stadsvisioenen
2500
3000
3500
3de graad
4000
4500
5000
5500
6000
Cindy Van der Auwera
Scriptie Stadsvisioenen
3de graad
Cindy Van der Auwera
Scriptie Stadsvisioenen
3de graad
Cindy Van der Auwera
Scriptie Stadsvisioenen
3de graad
Cindy Van der Auwera
Scriptie Stadsvisioenen
3de graad
Naam : ………………………………………………………………………………………………………....
Klas : ………………… Datum : ……………………………………………………………………
Vul in :
Uit welke 2 boeken bestaat de Bijbel :
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Er zijn 4 evangelisten , welke ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Vertel in eigen woorden het Christelijke scheppingsverhaal :
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Wanneer begint de Joodse jaartelling ?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Noem enkele ingrediënten van de Seidermaaltijd ?
Tijdens welke feest eten de Joden deze maaltijd ?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Wat kreeg Mozes rechtstreeks van God ?
………………………………………………………………
Waar vinden we deze terug ? ……………………………………………………………………………………
Cindy Van der Auwera
Scriptie Stadsvisioenen
3de graad
Gebruiken de Moslims de zon of de maan om hun
kalender te berekenen ? …………………………………………………..
Wanneer begint de Islamitische jaartelling ? ………………….
……………………………………………………………………………………………
Wat weet je over de Ramadan ? ………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Bidden neemt een speciale plaats in in het leven van een Moslim. Hoe bidden ze,
hoe vaak bidden ze en in welke richting bidden ze ? ………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Volgens de Boeddhisten leven we nu in het jaar
2552. Met welke gebeurtenis begint hun kalender te
tellen ? ………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Verlangen is de oorzaak van lijden, zegt Boeddha.
Wat begrijp jij uit deze woorden ? …………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Hoe noemt het feest waarbij de Boeddhisten de geboorte van Boeddha vieren ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Cindy Van der Auwera
Scriptie Stadsvisioenen
3de graad
Het lichtfeest wordt uitbundig gevierd bij de
Hindoes? Hoe noemen we dit feest ? ……………………
………………………………………………………………………………..
Hoe noemen de Hindoes Nieuwjaar ?
………………………………………………………………………………
Hindoes hebben een speciale naam voor het
verwennen van hun goden. Hoe noemen ze dat met één woord ?
……………………………………………………………………………………………………….
Het ultieme doel van de Hindoe is om het Moksha te bereiken. Wat is volgens
jou het Moksha ? ……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Vul dit schema aan :
Kerk – Jodendom – meerdere goden – Eén God – Tenach – Souddharta Gautama
– Allah – Christendom – synagoge – veda – de profeet Mohammed – Brahma,
Shiva, Vishnu – Koran – Jezus Christus – tempel - de Vader, de Zoon en de
Heilige Geest
Hindoeïsme
Boeddhisme
Geen god
Geen
bepaalde
stichter
Één God
Islam
Eén God
Aartsvader
Abraham
Geen God
Soetra
(uitspraak van
Boeddha)
JHWH
Bijbel
Huisaltaar of
tempel
moskee
Succes !
Cindy Van der Auwera
Scriptie Stadsvisioenen
3de graad
Download
Study collections