Mantelzorgers bereiken

advertisement
Mantelzorg en
Mantelzorgers bereiken
✓
Naar een gemeente die mantelzorgers bereikt
De gemeente biedt ondersteuning aan mantelzorgers.
Mantelzorgers weten echter niet altijd dat ze bij de
gemeente terecht kunnen. Het is dus belangrijk dat de
gemeente hen actief benadert.
Er zijn veel verschillende mantelzorgers. Niet alleen varieert hun situatie, maar ook hun contact met de gemeente
verschilt. Er zijn mensen die belangeloos voor een ander
zorgen en helemaal niet weten dat ze mantelzorger zijn.
Zij zijn lastig te bereiken. Andere mantelzorgers zijn wel
bekend met het aanbod van de gemeente. Een aantal van
hen is ook maatschappelijk actief door zich in te zetten voor
de belangen van andere mantelzorgers, bijvoorbeeld in de
Wmo-raad.
Waar lopen mantelzorgers tegenaan?
Niet alle mantelzorgers staan erbij stil dat ze mantelzorg
verlenen. Zij zijn niet op de hoogte van de ondersteuning die
de gemeente biedt. Hoewel ze mogelijk wel behoefte aan die
ondersteuning hebben. Ze missen de nodige financiële en praktische hulp. Sommige mantelzorgers kloppen pas bij de gemeente
of instanties aan als iemand hen dat persoonlijk aanraadt. Een
deel van de mensen herkent zich in praktijkvoorbeelden van
mantelzorgers in de media en vindt zo de weg naar ondersteuningsmogelijkheden. Anderen komen alleen bij de gemeente
terecht via instanties of organisaties. Mantelzorgers komen, omdat ze voor een zieke of hulpbehoevende zorgen, bijna altijd wel
in aanraking met een gezondheids-, welzijns- of maatschappelijke organisatie. Meer actieve mantelzorgers zoeken zelf contact
met de lokale belangenorganisatie en het Steunpunt Mantelzorg.
Hoe richt de gemeente haar beleid beter in?
Advies aan de gemeente:
✓ Spreek mantelzorgers aan als ze voor een zorgvrager
aankloppen bij de gemeente, bijvoorbeeld bij het
Wmo-loket of voor een indicatiegesprek. Geef hen informatie over de mogelijkheden van ondersteuning.
Maak een sociale kaart specifiek voor mantelzorgers.
✓ Bereik mantelzorgers via organisaties en instellingen die
in contact komen met verschillende groepen mantelzorgers. Kijk op de achterkant voor voorbeelden.
✓ Geef tijdens preventieve huisbezoeken bij senioren ook
voorlichting aan de mantelzorger.
✓ Houd rekening met de onderlinge verschillen tussen
✓ Verwijs op de gemeentelijke website naar informatie
voor mantelzorgers.
✓ Sluit een mantelzorgakkoord met zorg- en welzijnsinstellingen binnen de gemeente. Daarin regelt u dat
professionals moeite doen om mantelzorgers te bereiken
en hen te ondersteunen.
✓ Benoem aandacht voor specifieke doelgroepen mantelzorgers als subsidievoorwaarde voor relevante organisaties en instellingen.
✓ Maak mensen bewust van hun situatie via de media.
Geef ze uitleg over mantelzorg en stimuleer dat
mantelzorgers zich melden. Doe dat bijvoorbeeld via
huis-aan-huisbrieven. Stel kortingen of een attentie in
het vooruitzicht. Vergelijkbare acties bereikten één op de
tien mantelzorgers.
✓ Geef jaarlijks aandacht aan de Dag van de Mantelzorg op
10 november.
mantelzorgers: werkende mantelzorgers, mensen die
zorgen voor een naaste met een verstandelijke of
psychiatrische beperking, jonge mantelzorgers, allochtonen. Bedenk ook dat sommigen de mantelzorgtaken
alleen uitvoeren en anderen samen met professionals.
✓ Kiest u voor het benaderen van een specifieke groep
mantelzorgers, beschrijf dan de doelgroep zo nauwkeurig mogelijk. Bijvoorbeeld: vrouwelijke mantelzorgers
(35 tot 45 jaar, met partner, werkend, zorgend voor een
kind met autisme).
✓ Werk samen met organisaties die mantelzorgondersteuning bieden en de lokale of regionale belangenorganisatie voor mantelzorg. Bezoek bijeenkomsten van mantelzorgers of lotgenootgroepen.
✓ Ondersteun mantelzorgers bij hun werk als belangenbehartiger in een belangengroep of in een Wmo-raad.
Zo bereikt u een interessante groep die u kunt raadplegen over het mantelzorgbeleid in uw gemeente.
Mezzo
Postbus 179
3980 CD Bunnik
T 030 659 22 22
F 030 659 22 20
[email protected]
www.mezzo.nl
D19 12 09 0075
Partijen die een rol spelen bij het bereiken van mantel­
zorgers.
De gemeente bereikt mantelzorgers via hun belangenbehartigers,
het Steunpunt Mantelzorg en organisaties voor intensieve vrijwilligerszorg. Daarnaast zijn er ook andere organisaties die te maken
hebben met één of meerdere groepen mantelzorgers. Denk aan
scholen (basis-, voortgezet en speciaal onderwijs), centra voor
jeugd en gezin, welzijnsinstellingen, maatschappelijke organisaties en verenigingen, wijkagenten, jongerenwerkers kerken, GGZ,
zorginstellingen voor ouderen, mensen met een verstandelijke
beperking of psychische beperking, ziekenhuizen, revalidatiecentra, eerstelijnszorg: huisartsen, schoolartsen, fysiotherapeuten,
thuiszorg.
Goede voorbeelden: www.mezzo.nl
Goede voorbeelden uit verschillende gemeenten, achtergronden en
advies vindt u in het themadossier Wmo. De contactgegevens van
een regioadviseur van Mezzo die u kan adviseren over het
Wmo-beleid in uw gemeente vindt u onder contact.
Wat doet Mezzo?
Mezzo, Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg, behartigt de belangen van mantelzorgers en de
vrijwilligerszorg in Nederland. Daarnaast geeft Mezzo voorlichting, informatie en advies. Leden zijn mantelzorgers, platforms
belangenbehartiging en lokale en regionale organisaties die
mantelzorgers ondersteunen en vrijwilligers inzetten. Dat zijn
Steunpunten Mantelzorg en organisaties voor de intensieve
vrijwilligerszorg: Vrijwillige Thuishulp, Buddyzorg en
Vriendendienst.
Mantelzorg en mantelzorgers bereiken is onderdeel van de reeks Mantelzorg in uw gemeente, een reeks advieskaarten over diverse mantelzorgthema’s die Mezzo heeft
ontwikkeld voor belangenbehartigers. Andere delen zijn verkrijgbaar bij Mezzo. Kijk op www.mezzo.nl/belangen.
Download