Notulen van de bijzondere Ledenvergadering op 8 februari 2003

advertisement
Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 24 november 2012 in de Stolp te Apeldoorn.
Aanwezige Bestuursleden, Commissieleden, Ereleden en Adviseurs.
Ton van Berkel, Tineke Masmeijer, Roland Klarenbeek, Sietse van Zandvoort. Gerrit Voermans, Rob
Plugge, Gerco Berentsen, Rick Peeters, Alex en Paulien Jasper, Wim van der Meer, Wout Laurens en
Steven Steiger. Herman Janssen was door weersomstandigheden verhinderd.
Aanwezige verenigingen.
Appelscha, Combinatie 2011, Drachten, Duinholers, Duno, Eindhoven, Houtduif, Hole Ridders,
Leeuwarden, Meppel, Oirschot, Putters, Trekvogels Twente, Vrije Slag, WIK en Zoetermeer.
Afwezige verenigingen.
Aalsmeer, Amigo, Holedrivers, Sjtikske, Valkhof, Venray,
Afwezige verenigingen zonder kennisgeving.
Geldrop, Heerhugowaard, de Lubert, Maatveld, Medemblik, Rotonde, Vostho, en Zicht-Nirve.
1. Opening
De secretaris opent de vergadering om 10.10 uur en heet iedereen van harte welkom.
2. Mededelingen en vaststelling agenda
Hij meldt de afwezigheid van de waarnemend voorzitter die door weersomstandigheden vanuit
Drachten niet aanwezig kon zijn. Verder zijn we iets later begonnen omdat de vertegenwoordigers uit
Zoetermeer wat later zouden komen en daarop gewacht werd. Hij meldt de afmeldingen van Aalsmeer,
Amigo, Holedrivers, Sjtikske, Valkhof, Venray en ons erelid Douwe van der Zee. Aangezien Herman
Janssen de opening zou doen verontschuldigt de secretaris zich voor het niet voorhanden hebben van
een openingstoespraak. Hij vraagt even stil te staan bij de overledenen die ons zijn ontvallen sinds de
vorige ALV. Dit zijn: Roelof Eizinga van Drachten, Jan Euverman en Henk Hatzmann van Appelscha en
vraagt aan de vergadering om staande een minuut stilte in acht te nemen. Secretaris dankt de
aanwezigen en stelt vervolgens de agenda aan de orde. Gerrit Voermans wil graag dat het voorstel van
Eindhoven om handhaving van de categorie B-Sporter wordt toegevoegd bij de behandeling van de
begroting. Dit wordt toegezegd en de agenda wordt aangepast met een pauze tussen de punten 7 en 8.
3. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 21 mei 2012
De notulen worden zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd.
4. Ingekomen stukken en mededelingen secretariaat
Secretaris meldt de belangrijke ingekomen stukken.
- De verklaring van ongewenst gedrag die verenigingen kunnen aanvragen voor hun medewerkers is aan
alle verenigingen toegezonden. Indien zij hiervan gebruik moeten maken kunnen zij dit zelfstandig doen
en indien gewenst is de secretaris behulpzaam bij de aanvraag. Deze VOG is geheel kosteloos aan te
vragen bij het NOC*NSF.
- De aanvragen voor ecotaks subsidie bij het ministerie van VWS moeten met onmiddellijke ingang de
naam hebben van de betreffende minigolfvereniging die de aanvraag doet. Bedoeld wordt de
tenaamstelling op de nota van de energiemaatschappij. Indien deze nota een andere naam heeft wordt
de aanvraag afgewezen.
- Verder is een brief ontvangen van de heer De Cremer van Geldrop die een reactie geeft op de notulen
van de laatstgehouden ALV van mei 2012. Het hoofdbestuur heeft de brief voor kennisgeving
aangenomen en zal hier niet op reageren.
- Tot slot is er een brief uitgegaan naar het damesteam (en coach)wat in Porto een derde plaats heeft
behaald en die zijn uitgenodigd voor een huldiging vanwege het behaalde resultaat. Dit kan door
omstandigheden niet eerder dan op de eerste wedstrijd van de LHK in 2013. Er zijn natuurlijk nog veel
meer brieven uitgegaan en ontvangen, maar dat zijn de gebruikelijke zaken. Verder verzoekt de
1
secretaris om de naam van de FNMB in de toernooiaanvragen aan te passen in NMB . Er zijn geen
verdere vragen.
Op voorstel van de secretaris wordt agendapunt 6 Jaarplan 2013 eerst behandeld omdat Rob Plugge die
mogelijke vragen over de begroting zal beantwoorden nog niet is gearriveerd.
6. Jaarplan 2013
Ton legt uit dat we voor de nieuwe subsidieaanvraag bij het NOC*NSF wij aan een tweetal
voorwaarden moeten gaan voldoen waar wij op dit moment niet aan hebben voldaan. Allereerst wordt
vereist dat we een meerjarenbegroting en een meerjaren beleidsplan moet overleggen bij de (digitale)
subsidieaanvraag. Hij stelt voor om deze op zeer korte termijn op te stellen en deze aan de
verenigingen te sturen ter goedkeuring. Reactie graag voor 3 december. Op voorstel van Wim Hulscher
wordt besloten om het bestuur te machtigen en inhoudelijk kan er altijd nog worden ingegaan op de
voorjaarsvergadering van 2013 zodat er geen extra vergadering noodzakelijk is. Gerrit Voermans steunt
het voorstel en de vergadering gaat akkoord met het voorstel van Wim. Vervolgens wordt het jaarplan
2013 aan de orde gesteld. Wim Hulscher vraagt een nadere uitleg over het woord marktwerking. Hij
heeft een ander beeld bij marktwerking (vraag en aanbod, prijsvorming) dan wat er hier waarschijnlijk
wordt bedoeld. Secretaris meldt eerst nog dat hij bij de mededelingen vergeten is te melden dat de
breedtesport door het bestuur is weggehaald bij de topsport en ondergebracht heeft bij de commissie
marktwerking. In de toekomst zal dit weer worden samengevoegd met de wedstrijdcommissie waar dit
eigenlijk onder valt.
Sietse legt uit dat het betrekking heeft op leden. Als voorbeeld noemt hij de organisatie van een
recreantendag en een landelijke familie- en/of vriendentoernooi. Door dit op de kalender te plaatsen en
de verenigingen te vragen hierbij te promoten hoopt hij dat er een groei in het aantal leden komt.
Verenigingen die hieraan meedoen zullen worden voorzien van posters en promotiemateriaal ter
ondersteuning van hun activiteiten. Marga Huisman zegt dat er in de begroting niets staat gereserveerd
voor de landelijk recreantendag en promotiemateriaal en vraagt hoe de commissie dit gaat doen. Sietse
meldt dat het een gedeelte van het bedrag wat zij hebben begroot voor marktwerking ook daaraan
besteed zal worden. Het jaarplan 2013 wordt aangenomen.
5. Begroting 2013
Secretaris meldt dat de categorie B-sporter komt te vervallen en dat de mogelijkheden die zij hadden
worden toebedeeld aan de recreanten. Die mochten aanvankelijk alleen maar aan het toernooi van de
eigen vereniging deelnemen, maar kunnen in het nieuwe systeem dus aan alle toernooien binnen het
eigen district deelnemen en 1 landelijk toernooi buiten het district. Door het weglaten van de B
categorie vervalt ook de term A-sporter en heet de groep “Sporters”. We onderscheiden in het vervolg
alleen nog recreanten en sporters. In de begroting zijn een aantal contributies aangepast. Het is al weer
lang geleden dat de contributies zijn aangepast (± 10 jaar)en voor 2013 worden alle contributies
aangepast behalve voor de categorie recreanten. De kosten zijn gestegen en we moeten de tering naar
de nering zetten. Het is een voorstel en het is aan de vergadering om dit te sanctioneren of aan te
geven hoe het anders moet. Gerrit Voermans heeft namens een aantal verenigingen in zuid een
voorstel gedaan om de categorie B-sporters te handhaven en deze alleen in het eigen district in de
districtscompetitie te laten spelen. Het voorstel is om deze categorie een contributie van € 25, - te laten
betalen. Ton meldt dat het bestuur van mening is dat dit voorstel niet moeten worden aangenomen en
dat het huidige voorstel van het bestuur moet worden uitgevoerd. Henk Goris vraagt naar de motivatie
van het bestuur. Het bestuur is van mening dat de categorie B-sporter dient te vervallen omdat deze
dezelfde rechten hebben als de recreanten. Er ontstaat een discussie over de te betalen contributie van
Eindhoven in de huidige situatie. Gerrit stelt dat zij een verhoging krijgen met dit voorstel van 51% en
dat zij dus een forse verhoging moeten betalen. Zij vinden dit onrechtvaardig. Secretaris weerlegt de
stelling en legt uit wat de vereniging uiteindelijk meer moet gaan betalen. De vereniging gaat m.i.v.
2013 een bedrag van 100 euro betalen en mag daarvoor 3 teams in de competitie laten spelen. Voor elk
team meer kost dat 25 euro en voor elke andere afdelingscompetitie betaalt de vereniging 10 euro.
De leden betalen een verhoging van 5 euro en voor deelname aan een andere competitie 10 euro extra.
De suggestie dat B-sporters in het voorstel van zuid omdat zij niet deelnemen aan NK’s toch dezelfde
2
bedragen moeten betalen ten opzichte van de A-sporter is onjuist. Iedereen die competitie speelt mag,
en hoeft dus niet, deelnemen aan NK’s. Als je deelneemt betaal je voor deelname aan een NK een
aparte bijdrage. Die is voor iedereen gelijk. Gerrit vraagt of de inkomsten van de contributies zoals
opgesteld in de begroting 2013 wel kloppen ten aanzien van de nieuwe contributies voorstellen. Rob
Plugge meldt dat Gerrit gelijk heeft en dat de post contributies op ± 18.000 euro uitkomt. In de
meerjarenbegroting is het correcte bedrag opgenomen. Henk Kollen vraagt namens de Duinholers
waarom na de verhoging die vorig jaar is doorgevoerd bij de B-sporters nu de categorie een verlaging
krijgt van 10 euro en wordt ingedeeld bij de recreanten. Het antwoord is dat willen we groeien we ook
iets moeten bieden aan de recreanten die lid willen worden. Het verlies van afschaffing van de Bsporter wordt deels door aanwas bij de recreanten gecompenseerd deels door een lichte stijging bij de
andere sporters. Sietse vertelt dat hij van een aantal mensen heeft gehoord dat wij erg weinig voor
recreanten doen. Door de uitbreiding hoopt hij dat er een groei ontstaat van het aantal recreanten.
Tevens verwacht en hoopt hij dat een aantal verenigingen die vorig jaar de recreanten van de lijst
hebben gehaald deze het nieuwe seizoen weer zullen aanmelden. Ook hoopt hij dat een aantal Bsporters de overstap maken naar de groep sporters. Henk Goris doet de suggestie om de recreantspeler
1 wedstrijd in de competitie te laten spelen en hem of haar te laten proeven aan een wedstrijd en hoe
het is om in een team te spelen. Belangrijk is wel dat er een registratie van komt wie een keer heeft
deelgenomen. De suggestie wordt gedaan om dit door de districtswedstrijdleider te laten doen omdat
al een controlerende taak heeft. Er liggen nu 2 voorstellen op tafel. Gerrit Voermans met voorstel
handhaven B-sporter en Henk Goris om de recreantspeler 1 keer te laten deelnemen aan de
districtscompetitie van zijn/haar vereniging. Het voorstel van Gerrit Voermans wordt eerst in stemming
gebracht, waarbij hij nog opmerkt dat in zijn voorstel de stap van recreant naar sporter er een
tussenstap is via de B-sporter. Wim Hulscher merkt nog op dat in het voorstel van Eindhoven het gevaar
schuilt dat een aantal A-sporters de stap zal maken naar de B-sporters.
Het voorstel van Eindhoven, Geldrop en Venray wordt verworpen. Het voorstel van Henk Goris om de
recreant 1 keer te laten deelnemen aan de districtscompetitie van zijn eigen vereniging waar hij stamlid
van is wordt aangenomen. Alex Jasper vindt dat het goed moet worden uitgewerkt in het
wedstrijdreglement. E.e.a. zal m.i.v. 2013 worden toegestaan en een aanpassing in het
wedstrijdreglement zal in de ALV van mei 2013 worden voorgelegd ter goedkeuring.
De inhoudelijke besprekingen over de begroting worden voortgezet. Vragen hebben Wim Hulscher en
Gerrit Voermans.
Wim Hulscher heeft een aantal vragen over de begroting. Hij wil alvorens in te stemmen met de
begroting inzicht hebben in de uitgaven die tot nu toe zijn gedaan. Met name wat de werkelijke
contributie-inkomsten voor dit jaar zal zijn. Hij wil weten wat tot dusver de netto kosten voor
deelname aan het EK zijn geweest. Als derde vraag heeft hij waarom de renteopbrengsten voor 2013
sterk zijn verlaagd en heeft hij een vraag over de waarvermindering van de kleding en de
afschrijvingstermijn hiervan. Tot slot vraagt hij informatie over het nettobedrag wat beschikbaar is in
2013 voor topsporten en de verdeling hiervan over de verschillende klasse.
De vragen worden puntsgewijs beantwoord door Rob Plugge.
- Rob antwoordt dat de begrootte inkomsten voor 2012 veel te hoog zijn ingeschat door het
marktwerkingplan van de vorige commissie. Het resultaat is lager en zal ongeveer gelijk liggen aan wat
in de begroting voor 2013 is opgenomen.
- De tweede vraag heeft betrekking op de financiële verantwoording van de diverse EK’s. Het antwoord
hierop kan nog niet volledig worden gegeven omdat de afrekening begin deze week is ingediend. Het
financiële tekort wat in de begroting werd verwacht zal met alle waarschijnlijkheid worden gehaald.
Peter Joost Middag meldt nog dat de afrekening 500 euro lager is dan begroot.
- De renteopbrengsten zijn lager ingeschat omdat de inning van de contributie erg laat in 2012 is gedaan
waardoor het saldo van de rekening laag is gebleven en doordat de rentestand momenteel erg laag is.
- Afschrijving kleding is 2000 euro per jaar in totaal over 5 jaren.
- De laatste vraag over de verdeling van de topsportsubsidie voor 2013 wordt beantwoord. Het
verdeling van het bedrag wat is gereserveerd wordt door de topsport zelf binnen het bestuur
aangekaart. Een eventuele extra subsidie die wordt ingehaald zal aan de gehele NMB worden besteed
en niet uitsluitend aan de topsport. Voor komend jaar heeft de topsport een vast percentage van de
3
begrotingsinkomsten en dat blijft zo in de toekomst als het aan dit bestuur ligt. N.a.v. een opmerking
over de rentevergoeding vraagt Kees van de Peppel of er verenigingen zijn die een
contributieachterstand hebben. Dit zijn er 4. Henk Goris merkt op dat zijn vereniging nog geen
antwoord heeft gehad op zijn vraag en dat er niet betaald wordt zo lang hij geen antwoord heeft gehad.
Secretaris vraagt om voortaan de e-mails via het secretariaat te laten lopen zodat er in ieder geval een
controle mogelijkheid is op beantwoording.
Gerrit Voermans vraagt of wij een goedkopere verzekering hebben afgesloten. Het antwoord is dat in
de vorige begroting een te hoog bedrag was opgenomen. Een tweede vraag gaat over de aanpassing
van het lagere bedrag wat voor sportprijzen is opgenomen. Dat komt omdat er nog een grote voorraad
is van medailles. Alex Jasper vraagt zich af of er nog aan nieuwe kleding voor de nationale selecties
wordt gedacht. Wordt aanstaande vrijdag over gesproken in de commissie marktwerking.
De begroting zoals voorgesteld door het bestuur wordt ter stemming gebracht. Er is een tegenstemmer
en een overduidelijke meerderheid is voor aanname van de begroting. Het voorstel is aangenomen.
7. Marktwerking en PR
Sietse van Zandvoort meldt dat de commissie een jaar geleden vol enthousiasme en plezier is
begonnen aan haar taak. Met name het laatste halfjaar was daar verandering in gekomen. Door
onduidelijkheid in de financiële positie van de NMB. Er gingen geruchten dat er veel geld werd
uitgegeven aan allerlei zaken het minigolfnieuws, de vergaderkosten en de uitgaven van de topsport
zouden uit de hand lopen. De commissie heeft besloten om eerst duidelijkheid te krijgen over de
financiële positie, waardoor er een aantal zaken niet zijn uitgevoerd. Ondergetekende heeft
halverwege het jaar besloten om geen geld meer uit te geven maar eerst duidelijkheid zien te krijgen in
de financiële situatie van de NMB. Zijn plicht als bondsbestuurder noopte hem zorg te dragen voor een
gezond financieel beleid. Hij wilde hier niet achter staan en wilde niet uitgemaakt worden voor
onbehoorlijk bestuur. Daardoor zijn een aantal zaken niet uitgevoerd. Nu is er een begroting vastgesteld
en zal de commissie actief aan de slag gaan om de gestelde doelen te bereiken en uit te voeren. Hij
geeft aan waar het komend seizoen de aandacht aan wordt besteed. Hieronder volgt een opsomming
van hoofdlijnen van het plan.
- Benaderen van verenigingen, onderwerpen: Jaarkaart, enquêteformulier. Landelijke familie- en/of
vriendentoernooi op kalender en Aanmelden van recreant leden
- Recreantleden meer betrekken bij totaal gebeuren: Stimuleren deelname van toernooien, Nationale
recreantendag
- Ontwikkelen van promotie materiaal: Posters, Stickers, Vlaggen, Pennen
- Pers benaderen bij evenementen of gebeurtenissen: voornamelijk landelijke pers
- Benaderen en onderhouden van contacten met andere bonden: NMF, Oudere bond, Sportbonden
- Benaderen en onderhouden van contacten met sponsors: Voor reclame van nationale teams,
Reclame uitingen op een baan, waar nationale of internationale kampioenschappen plaatsvinden,
rekening houdend met afspraken EMF/WMF
- Benaderen commerciële baaneigenaren: Brief, Bijeenkomst, Plan van aanpak, Toezeggingen voor
districtkampioenschappen of regionaal toernooi
- Bemiddelende rol tussen vereniging en baaneigenaar: Conflicten, Opzetten van promotieactiviteiten
- Actieve rol bij opstarten van nieuwe verenigingen: Oprichten, Promoten, Proces bewaken gedurende
eerste jaar
- Verenigingen kunnen op verzoek ondersteuning krijgen bij het maken van actieplannen:
Draaiboek, Bijwonen van vergaderingen
- Informeren van leden van de NMB: Minigolfnieuws, Website
- Uitdragen van Bondsslogan: MINIGOLF, EEN SPORT MET BALLEN!
Briefpapier, Stickers en overig promotiemateriaal
- Organiseren vervolg van workshop 2012: Uitwerken van ideeën, Opstellen van actieplan 2014,
Bijeenkomst oktober 2014
- De commissie van Marktwerking en PR zal minimaal 2x per jaar bijeenkomen voor overleg.
In voorbereiding 2014:
Het organiseren van een minigolfclinic:
4
In nauwe samenwerking met wedstrijdspeler van enig niveau, Promotiefilm, Flyer/posters, Deelname
gratis, Wedstrijdspeler ontvangt vergoeding van een nog nader te bepalen bedrag
Werk maken van Breedtesport:
Enquête formulier, Senioren activiteiten, Toernooi NMF/NMB, Scholierenproject opstarten
Communicatie, bijvoorbeeld via Social Media
Hierna geeft Sietse eenieder de gelegenheid tot het stellen van vragen.
Roelof Hooijsma vraagt om het laatste punt communicatie en Social Media eerder op te nemen bv in
jaarplan 2013. Daarmee bereik je een hele grote doelgroep eerder mee. Secretaris geeft aan dat dit in
het meerjaren beleidsplan wordt opgenomen voor 2013.
Er zijn geen verdere vragen waarop de secretaris de vergadering schorst voor 10 minuten rook- en
plaspauze.
8. Wedstrijdzaken en Topsportzaken
De secretaris heropent de vergadering en stelt de behandeling van agendapunt 8 aan de orde. Dit is
opgesplitst in 3 voorstellen.
- Voorstel nieuw reglement MOS Nederlands systeem:
Henk Kollen vraagt waarom de rode lijn bij de wielerbaan in het midden is neergelegd en niet zoals het
vroeger was. Het antwoord is daar waar de situatie kan ontstaan dat de bal de baan uitgaat voor of na
de grenslijn wordt nu omschreven waar de bal moet worden neergelegd. Voor de grenslijn opnieuw
afslaan en na de grenslijn uitleggen op de uitleglijn bij de cirkel.
Henk Goris stelt over de oplopende hoek dat het constateren van het passeren van de grenslijn door de
bal bijna onmogelijk is. Boon zegt dat de tegenstander goed moet opletten. Het is haar/zijn taak om dit
waar te nemen.
Peter Cornelissen van WIK vraagt of zij bij het kasteel de grenslijn mogen kunnen verplaatsen tot na de
poortjes. Het schuine gedeelte loopt bij WIK iets verder door dan bij andere kastelen. Ook verplaatsen
zij de bal naar rechts wanneer deze boven op het kasteel aan de linkerzijde blijft liggen. Er is geen
beveiliging aan de linkerkant en om reden van persoonlijke veiligheid wordt de bal verplaatst naar
rechts. WIK zal deze oplossing schriftelijk vastleggen. Gerrit Voermans vraagt of deze regels ook worden
doorgenomen met onze Belgische buren. Dat kan worden gedaan, maar er zal geen wijziging in ons
reglement worden doorgevoerd. Peter Cornelisse zal de oplossing die zij hanteren voor het kasteel
doorsturen naar het bondsbureau. Secretaris bedankt met name Peter Groeneveld voor zijn inzet
samen met Joep en Boon.
- Voorstel aanpassing wedstrijdreglement met daarbij 3 wijzigingsvoorstellen gedaan door Henk
Goris namens 6 verenigingen:
Als eerste wordt het voorstel NK Combi – Matchplay van Henk Goris en cs behandeld. Voorgesteld
wordt om het aantal dagen waarop het NK wordt gespeeld terug te brengen van 3 naar 2 dagen. Cees
Derks namens de Vrije Slag vraagt waarom de datum in de toelichting op het voorstel staat. Dit wordt
door Boon uitgelegd en heeft te maken met het moeten opgeven en betalen van de inschrijfgelden
voor die datum aan de WMF cq EMF. Het is gebruikelijk dat de teams of individuele spelers die ons gaan
vertegenwoordigen worden bekend gesteld na de Combi - Matchplay. Er wordt gediscussieerd over de
voors en tegens en het voorstel wordt uiteindelijk in stemming gebracht. Peter Joost Middag vraagt aan
het bestuur of het mogelijk is als het voorstel wordt verworpen om dat het NK te verplaatsen naar het
weekeinde na hemelsvaart. Aangezien Leeuwarden op Hemelvaart haar toernooi organiseert wordt dit
ontraden. Het voorstel van Henk Goris en cs wordt met 51 stemmen voor en 21 stemmen tegen
aangenomen. Het wedstrijdreglement en de wedstrijdkalender zal worden aangepast.
Voorstel 2 betreft het schrappen van de NK Variabel en het opnieuw invoeren van het NK Afdelingen.
In het voorstel tot wijziging van het wedstrijdreglement van het bestuur is het NK Variabel reeds
geschrapt en is het NK Afdelingen opnieuw ingevoerd. Voorstel 2 is daardoor overbodig en op voorstel
van de secretaris wordt door Henk Goris besloten om het voorstel in te trekken.
5
Voorstel tot invoering van een NK 2 tegen 2. Er wordt door diverse mensen gezegd dat het een
geweldig idee is om een 2 tegen 2 toernooi te spelen, maar het gaat te ver om hier een NK van te
maken. Een vervolg zou kunnen zijn dat er een NK enen wordt gewenst. Het voorstel wordt in stemming
gebracht en met 35 stemmen tegen en 25 stemmen voor verworpen.
Tot slot van deze 3 wijzigingsvoorstellen wordt het voorstel van het bestuur om tot scheiding te
komen van het NK Combi / Matchplay voor de Algemene Klasse en Senioren omdat het NK Variabel is
vervallen. Er wordt gediscussieerd over de consequenties en de onwenselijkheid van deze scheiding.
Uiteindelijk wordt unaniem besloten om het NK Variabel te laten vervallen+ het NK afdelingen opnieuw
in te voeren en het NK Combi/Matchplay niet te scheiden maar voor iedereen te laten gelden en wordt
de combi/matchplay over 2 dagen gespeeld. Het wedstrijdreglement zal worden aangepast en in de
voorjaarsvergadering worden voorgelegd aan de ALV.
-Voorstel 4 Henk Goris en cs voor aanpassing van het LHK gedeelte in het wedstrijdreglement:
Het voorstel van Henk Goris en cs wordt voorgelezen en op voorstel van Henk Goris aangepast omdat
het voorstel is bedoeld met degradatieregeling en niet zoals staat vermeld zonder. De vergadering gaat
akkoord met deze wijziging en het voorstel luidt als volgt:
Landelijke Hoofdklasse handhaven in de vorm en samenstelling zoals die de laatste jaren werd
gespeeld, met promotie/degradatieregeling.
Er wordt niet aangegeven hoe een eventuele degradatie zal plaatsvinden. Er wordt over en weer
gesproken over de voor- en nadelen van het voorstel. De secretaris sluit de discussie en brengt het
voorstel in stemming. Voor het voorstel zijn 33 stemmen en tegen zijn 48 stemmen. Het voorstel is
verworpen.
9. Bestuursverkiezingen
Secretaris meldt dat Wout Laurens aanvankelijk werd aangezocht als Landelijk Wedstrijdcoördinator,
maar begin september te kennen heeft gegeven te opteren voor de functie van voorzitter van de NMB.
Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld en Wout wordt voorgesteld aan de vergadering om als
voorzitter te worden gekozen. De vergadering gaat met bijna algemene stemmen akkoord met deze
verkiezing als voorzitter.
Voor de functie van penningmeester is Rob Plugge bereid gevonden deze te gaan vervullen. Met
algemene stemmen wordt Rob Plugge verkozen.
Voor de functie van verenigingsondersteuner zijn geen kandidaten aangemeld. Het bestuur beraadt zich
op dit moment om het aantal verenigingsondersteuners terug te brengen op 4 zoals voor de
herstructurering. E.e.a. zal op de voorjaarsvergadering in mei worden voorgelegd aan de ALV.
10. Rondvraag
Appelscha:
Roelof Hooijsma vraagt na al de wijzigingen of het mogelijk is om z.s.m. een nieuwe wedstrijdkalender
te mogen ontvangen.
Twente:
Wim Hulscher zegt dat 2 jaar geleden de heuvel een regelwijziging heeft ondergaan. De grenslijn is
verplaatst en hij constateert dat er verenigingen zijn die deze regel naar believen aanpassen. Hij vraagt
of dit mag en of hier iets aangedaan kan worden. De regel is dat de bal indien deze de heuvel niet is
gepasseerd en terug rolt na het passeren van de grenslijn moet worden opgenomen en op de grenslijn
dient te worden geplaatst waar deze de lijn heeft gepasseerd voor de volgende slag. Indien een
vereniging zich hier niet aan houdt dient dit te worden gerapporteerd aan het bondsbureau.
Duno:
Wilbert van Helmond stelt een vraag waarom de training voor het EK in Appelscha nog niet is
aangevangen. Boon meldt dat hij gewacht heeft totdat het budget voor de topsport is vastgesteld en
6
dat hij daarna met spoed gaat beginnen.
Eindhoven:
Gerrit Voermans vraagt om de opzegtermijn voor verenigingen voor de MGC Eindhoven te verlengen
tot 1 januari 2013. De ALV gaat hiermee akkoord.
De Vrije Slag:
Kees van de Peppel feliciteert Wout Laurens met zijn benoeming tot voorzitter en bedankt Tineke
Masmeijer als penningmeester.
11. Overdracht voorzittershamer en afscheid Tineke Masmeijer
Secretaris meldt dat hij nog 2 zaken heeft die niet aan het begin van de vergadering zijn gemeld.
Overdracht van de voorzittershamer aan de nieuwgekozen voorzitter en het afscheid van Tineke
Masmeijer. Helaas heeft het weer parten gespeeld en is de hamer in Drachten gebleven. Op de
eerstvolgende bestuursvergadering zal dit worden gedaan.
Het afscheid van Tineke Masmeijer wordt door de secretaris gedaan. Hij meldt dat Tineke om
persoonlijke redenen afscheid neemt en dat is jammer. Hij wenst haar alle goeds toe en overhandigt
haar de bekende pennenset als dank namens het bestuur. Rob Plugge overhandigt haar een mooi
boeket bloemen.
12. Sluiting
De waarnemend voorzitter sluit om 13.15 uur de vergadering en dankt iedereen heel hartelijk voor zijn/
haar aanwezigheid en inbreng.
Apeldoorn, 25 november 2012
Ton van Berkel, secretaris.
7
Download