PowerPoint-presentatie

advertisement
Zorghotel
en
Woon Training Centrum
voor
Jongvolwassen
mensen
met
Autisme
Marjolein Triest
Annemarie Jonker
TRIASS
• Wie zijn wij?
• Wat willen we
• Is er een plan van aanpak
• Wanneer te realiseren.
Wie wij zijn
• TRIASS (voorlopig domeinnaam) is
ondergebracht in een Stichting
• Annemarie Jonker is samen met
samenwerkend partner MarjoleinTriest
beide als directeur eindverantwoordelijk
voor het dagelijks bestuur van de
organisatie.
Missie/Visie
• De missie en visie van TRIASS is om jong
volwassen mensen met autisme te
begeleiden naar een kans op een zo
volwaardig mogelijk maatschappelijk
bestaan. Waarbij coaching, advies en
training ingezet zal worden binnen de drie
leefdomeinen: Wonen, Arbeid en Scholing
Centrale vraag
• In hoeverre zijn mensen met een autisme
spectrum stoornis in de huidige
maatschappij instaat zolang mogelijk en
zo normaal mogelijk te participeren, thuis/
elders, op school, in werk en in vrije tijd,
waarbij zij zelf (en/of hun ouders) hebben
bepaald wat er voor hem of haar nodig is
dat te kunnen doen?
Wat verstaan we onder
maatschappelijke participatie?
De mogelijkheid tot deelname aan de samenleving
als het gaat om:
•
•
•
•
•
wonen
onderwijs
arbeid
vrijetijdsbesteding
het onderhouden van contacten/ relaties e.d.
Wat hebben mensen met
autisme nodig?
Praktijk en onderzoek wijst uit
dat;
• mensen met autisme hebben kwaliteiten en
kunnen een zinvolle bijdrage leveren aan de
maatschappij.
• Mensen met ASS hebben speciale
ondersteuningsbehoeften die aanpassingen
vereisen van de mensen om hen heen.
Vervolg
• Mensen met ASS kunnen binnen de reguliere
kaders functioneren maar er zal altijd
aandacht nodig zijn voor hun behoeften.
• Ouders, partners, mantelzorgers en
professionals en een aangepaste omgeving
zijn essentiële voorwaarden tot succes!
• De rol van de overheid ligt bij de uitvoering
van WMO en de AWBZ en instanties zoals
MEE.
TRIASS kijkt vooruit!
En doet dit vanuit vijf kernwaarden:
1. Klant centraal,
2. Gebundelde professionele aandacht/ expertise
3. Keten- netwerk benadering/samenwerking
4. Ondernemerschap,
5. Maatschappelijke Participatie
De rol van TRIASS m.b.t. autisme
en maatschappelijke participatie
• De nadruk ligt op het scheppen van
•
•
voorwaarden voor (jong) volwassenen op weg
naar zelfstandigheid
TRIASS biedt diensten en producten aan vanuit
verschillende invalshoeken: wonen,
dagbesteding, arbeid en scholing, tijdelijk verblijf
en een nog te realiseren zorghotel
TRIASS staat klaar voor mensen met autisme!
Zorg voor de toekomst
• Ouders,leerkrachten,woonbegeleiders en
•
natuurlijk mensen met autisme zelf, zijn een
onmisbare schakel in alle voorbereidingen naar
de toekomst
TRIASS acht de samenwerking met direct
betrokkenen hierbij van groot belang!
Realisatie van een haalbare
toekomst
• TRIASS streeft naar een samenwerking met de
•
•
WMO, zorgkantoor, de GGZ, MEE, het UWV en het
steunpunt autisme en de NVA naar een integraal
aanbod gericht op maatschappelijke participatie
TRIASS werkt aan de realisatie van een
woontraining- expertisecentrum en de realisatie
van een gespecialiseerd arbeidscentrum en
uitzendbureau voor mensen met afstand op de
arbeidsmarkt en het realiseren van een zorghotel
genaamd Time- AUT!
TRIASS streeft ernaar om als Maatschappelijk
Project in aanmerking te komen voor
financieringen gericht op maatschappelijke
participatie m.b.t. een haalbare toekomst!
•TRIASS werkt aan de
realisatie in samenwerking
met het UWV aan een reintegratie/loopbaan traject
en start met een
uitzendbureau.
•TRIASS realiseert een
opleidingscentrum autisme
Realisatie in tijd?
• Opzet woontrainingscentrum gefaseerd
wonen in 2 jaar gericht op optimale
zelfredzaamheid en maatschappelijke
participatie
• Cliëntenaantal max.20 personen
• Wanneer? Binnen 2 jaar
Realisatie in Tijd
• Opzet zorghotel binnen 1 jaar
• Bezetting 12 kamers
• Geschikt voor mensen met autisme alle
•
•
•
leeftijden.
Geschikt voor familievakanties
Geschikt voor thema weekenden
Geschikt voor een Time AUT! voor mensen met
of in relatie tot autisme
Realisatie in Tijd?
• Organiseren van workshops/ trainingen
gericht op wonen, zelfredzaamheid,
empowerment, studie,
loopbaanbegeleiding en arbeid en
meerdere thema’s die van invloed zijn op
het dagelijks leven.
Thema’s zoals
1. Vriendschap en relaties
2. Jonge mensen en participatie in de
3.
4.
5.
maatschappij m.b.t. arbeid/ vervolgopleiding
en wonen
Het gebruik van netwerken d.m.v. “Eigen
Kracht Conferenties”
De rol van ouders, partners, mantelzorgers en
professionals
Ontwikkelingen wet- en regelgeving/
voorzieningen
Cliëntprofiel
• Cliënten hebben t.a.v. hun sociale redzaamheid
dagelijks begeleiding nodig. Er is sprake van
(mate van ) verlies van zelfregie en mogelijk van
een verstoord dag en nachtritme. Cliënten
hebben veelal problemen met het onderhouden
van sociale relaties, het deelnemen aan het
maatschappelijk leven en het invullen van de
dag.
Theory of mind
Executive Functions
Centrale Coherentie
• Cliënten hebben ondersteuning nodig
t.a.v. de cognitieve psychische functies.
(Concentratie, planning en organisatie,
informatie verwerking,geheugen,
inlevingsvermogen,motivatie,etc.)
Ketenbenadering
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Betrokken partijen:
- WMO
- Het CJG
- Zorgkantoor/ ministerie/ AWBZ
- GGZ
- MEE
- UWV
- NVA
- Autisme convenant
- collega instellingen m.b.t. autisme
Operationalisatie
• Presentatie verzorgen aan alle partijen
• Is er een aantoonbare behoefte/ vraag voor dit
•
•
•
•
project?
Geldstroom/ subsidies?
Wie doet mee?
Samenwerking meerdere gemeenten/ WMO
Samenwerking vanuit Europees verband?
Hartelijk dank voor de
aandacht!
Download