HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN

advertisement
HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN
13 november 2015
Actueel WG/GA van het middel SOPUROXID 15, 10040 N
A.
WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT
Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van:
1. bacteriën (exclusief mycobacteriën en bacteriesporen), gisten en schimmels op:
a. plaatsen waar eet- en drinkwaren worden bereid, behandeld of bewaard, echter met
uitzondering van melkwinningsapparatuur op de boerderij en keukens van instellingen voor
gezondheidszorg;
b. oppervlakken in lege kassen,
c. materialen en gereedschappen ten behoeve van de teelt van land- en tuinbouwgewassen;
d. oppervlakken in dierverblijfplaatsen, met uitzondering van transportvoertuigen voor dieren;
e. apparatuur en gereedschap gebruikt in dierverblijfplaatsen.
2. bacteriën (exclusief mycobacteriën en bacteriesporen) en gisten in irrigatiewater.
Om bodem- en in het waterlevende organismen te beschermen dienen resten die het middel
bevatten uitsluitend te worden afgevoerd naar het riool met aansluiting op de RWZI of de
mestopslag. In geen geval mag dit middel worden geloosd op een Individuele Behandeling Afvalwater
(IBA) of het oppervlaktewater.
De gebruiksaanwijzing zoals opgenomen onder B. moet worden aangehouden.
Het middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.
B.
GEBRUIKSAANWIJZING
Algemeen:
De te desinfecteren oppervlakken en materialen eerst grondig reinigen. Een daarbij eventueel
gebruikt reinigingsmiddel vervolgens afspoelen met schoon water. Overtollige vloeistof verwijderen.
Plaatsen waar eet- en drinkwaren worden bereid, behandeld of bewaard
Dosering: 0,1% (v/v)
Inwerktijd: minimaal 5 minuten
Indien behandelde oppervlakken of materialen met eet- en drinkwaren in contact kunnen komen, is
na de inwerktijd grondig naspoelen met schoon water vereist.
Voor het desinfecteren van het inwendige van proces-apparatuur dient het middel te worden
toegepast met daarvoor geschikte doseerapparatuur.
Na elke desinfectie van leidingen, tanks, e.d. met dit middel dient te worden gecontroleerd
(bijvoorbeeld met perazijnzuur-strookjes) dat het gehalte aan perazijnzuur in het laatste
naspoelwater niet hoger is dan 1 ppm.
Indien niet kan worden nagespoeld, dient de controle te worden uitgevoerd in de bereide
levensmiddelen.
Ontsmetten van lege kassen
Dosering: bacteriën en gisten:
0,075% v/v
schimmels:
1,5% v/v
Inwerktijd: minimaal 30 minuten
Het middel mag alleen worden toegepast in kassen indien deze leeg zijn.
Sproei de gebruiksoplossing met een lage drukspuit (vermijden van de vorming van aerosolen).
Spoel de behandelde oppervlakken na met water.
Ontsmetten van apparatuur en gereedschap ten behoeve van de teelt van land- en
tuinbouwgewassen
Dosering: bacteriën en gisten:
0,075% v/v
schimmels:
1,5% v/v
Inwerktijd: minimaal 30 minuten
Sproei de gebruiksoplossing met een lage drukspuit (vermijden van de vorming van aerosolen) of
dompel het gereinigde materiaal in dompelbad met daarin de gebruiksoplossing.
Spoel de behandelde apparatuur en materialen na met water.
Het dompelbad dient vervangen te worden wanneer het zichtbaar is vervuild, en in ieder geval
dagelijks.
Desinfectie van dierverblijfplaatsen
Dosering: bacteriën en gisten:
0,075% v/v
schimmels:
1,5% v/v
Inwerktijd: minimaal 30 minuten
Het middel mag alleen worden toegepast in dierverblijfplaatsen wanneer er geen dieren of personeel
aanwezig is. Spray de gebruiksoplossing op vloeren en wanden door middel van een lage drukspuit
(het vermijden van de vorming van aerosolen).
Spoel de behandelde oppervlakken na met water.
Ontsmetting van apparatuur gebruikt in dierverblijfplaatsen.
Dosering: bacteriën en gisten:
0,075% v/v
schimmels:
1,5% v/v
Inwerktijd: minimaal 30 minuten
Dompel het gereinigde materiaal in een dompelbad met daarin de gebruiksoplossing.
Spoel de behandelde apparatuur na met water.
Het dompelbad dient vervangen te worden wanneer het zichtbaar is vervuild, en in ieder geval
dagelijks.
Ontsmetten van irrigatiewater
Dosering: bacteriën en gisten:
0,075% v/v eindconcentratie in de waterstroom.
Inwerktijd: minimaal 30 minuten
Doseer het product met behulp van een elektronische doseerpomp, automatisch en continu, bij het
inspuitpunt in tank of direct in de waterstroom.
Download