Inhoudsopgave - Namaste Projects

advertisement
Namaste Projects
JAARVERSLAG 2016
Stichting Namaste Projects
1e Helmersstraat 2471
1054 DX Amsterdam
[email protected]
www.namasteprojects.nl
ING bankrekening NL81INGB0009265942
Kamer van Koophandel: 34248580
ANBI: 815868960
inhoudsopgave
blz. 2
inleiding en missie
blz. 3 + 4
kinderhuis
blz. 5
-Rapesh
-Aayush
-Aashish
overige activiteiten
blz. 6 + 7
-vernissage Rien Meijerink
-bouw waterreservoir in Namjung
-tweede lustrum stichting Namaste Projects
-start actie: “Draag je steentje bij”
financiën
blz. 8
-2-
inleiding en missie
inleiding
Beste donateurs,
Na de vreselijke ramp van april 2015, is het goed te zien, dat het leven in Nepal weer
op gang komt. Er wordt hard gewerkt aan de opbouw van het land, huizen, tempels
en ander cultureel erfgoed. Feit blijft, dat in de afgelegen gebieden nog erg weinig
hulp heeft ontvangen. Ook in Namjung moet nog veel werk worden verzet. Men
maakt daar nog steeds gebruik van noodwoningen. Van een werkelijk herstel is
helaas nog geen sprake.
 Wat betreft de activiteiten van Namaste Projects kunnen wij het volgend
melden: Rien Meijerink heeft voor de vierde keer een vernissage
georganiseerd, waarbij de opbrengst volledig ten gunste van Namaste Projects
is gekomen.
 In Namjung hebben we voor de bouw van een waterreservoir gezorgd. Dit
was hard nodig, omdat de plaatselijke bron ten gevolge van El Nino veel
minder water per dag opleverde dan voorheen.
 Er zijn in het afgelopen jaar drie nieuwe kinderen in het kinderhuis komen
wonen (Rapesh 5 jaar oud, Aayush en Aasish, een tweeling van zeven jaar
oud).
 In november hebben wij het tweede lustrum van onze stichting gevierd. Dit
vond ook deze keer plaats in het restaurant Mt. Everest. Deze viering was
tevens de start van de actie “Draag je steentje bij”.
In het jaarverslag treft u tevens de verantwoording m.b.t. de financiën 2016 aan.
Namens het bestuur,
H. Vette (voorzitter)
P. Ojemann (secretaris)
-3-
missie
De stichting Namaste Projects steunt projecten in Nepal, waarbij de inzet van lokaal
aanwezige capaciteit een voorwaarde is. Mensen die dat nodig hebben, worden zo
geholpen bij het opbouwen van een beter bestaan, zodat zij op eigen kracht kunnen
voorzien in hun levensonderhoud.
Uit de statuten:
Ons doel is voorwaarden te scheppen om individuen mogelijkheden te bieden een beter bestaan op te
kunnen bouwen en te kunnen voorzien in een eigen levensonderhoud; de Stichting tracht dit doel
onder meer te bereiken door het bijeenbrengen van gelden ten behoeve van een kindertehuis.
Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het bovenstaande in de ruimste zin verband
houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn; en voorts al het geen met een en ander rechtstreeks of
zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
-4-
kinderhuis
Rapesh Lamichhane
Leeftijd: geboren in 2011
Rapesh is sinds 20 mei 2016 in ons huis.
Zijn ouders hebben ernstige psychische problemen. Hij heeft nog een twee jaar
jongere broer. Zijn grootouders ontfermen zich over hem. Voorheen is hij nooit naar
school gegaan. De Nepalese kinderbescherming heeft hem bij ons geplaatst.
Aayush Dangal en Aashish Dangal
Leeftijd: geboren in 2009
Aayush en Aashish wonen in ons huis sinds 14 juni 2016.
De moeder van de tweeling Aayush en Aashish heeft het gezin verlaten, toen de
kinderen 18 maanden waren. Ze hertrouwde en heeft samen met haar nieuwe
echtgenoot zelfmoord gepleegd. De vader heeft psychische problemen. De zeer arme
grootouders namen tijdelijk de verantwoording van de opvoeding op zich. De
kinderen zijn naar school geweest, maar hebben een grote achterstand.
-5-
overige activiteiten
vernissage Rien Meijerink
Op vrijdag 18 maart j.l. was de opening van de expositie van Rien Meijerink in het
pand Villa Paulowna van PBLQ. Zij bieden kunstenaars een podium om te exposeren.
Het werk van Rien hing daar tot eind april 2016. De opbrengst gaat naar Namaste
Projects! Een geweldig initiatief van vriend en donateur Rien Meijerink!!Tijdens de
vernissage kregen al twaalf schilderijen een rode sticker. Zie voor de opbrengst het
financieel jaarverslag.
bouw waterreservoir in Namjung
Door El Nino is er ook in Nepal veel te weinig regen gevallen. De bewoners van o.a.
het dorp Namjung konden mondjesmaat drinkwater uit de bron opvangen. Voorheen
stroomde het water volop uit de bron. Het werd gebruikt als drinkwater, maar ook
om de landerijen mee te bevloeien. Het laatste is niet meer mogelijk. De bewoners
staan al rond drie uur ’s nachts met hun waterkannen in de rij, om ze te kunnen
vullen. Per gezin hebben ze gemiddeld vijf kannen met water per dag nodig. Het
water kwam met een zwak straaltje uit de bron. Voor alle kannen zijn gevuld is het
ochtend. Namaste Projects ondersteunt Namjung om een waterreservoir te laten
bouwen. Zo kan het water worden opgevangen, loopt er geen kostbaar water weg
en kunnen de bewoners hun waterkannen vlot vullen. Dankzij het reservoir, dat
’s nachts volloopt, kunnen overdag 105 gezinnen van water voorzien worden.
tweede lustrum stichting Namaste Projects
Namaste Projects heeft het tweede lustrum als stichting, op zaterdag 19 november
groots gevierd in het Nepalese restaurant , “Mount Everest “ in Amsterdam Noord,
omringd door een groot deel van onze donateurs en belangstellenden. Het restaurant
zat tjokvol.
We zijn de Nepalese eigenaar en zijn familie Tamang veel dank verschuldigd. Mede
dankzij hun inzet is deze avond tot een groot succes geworden.
start actie: “Draag je steentje bij”
Tijdens het lustrumdiner is de actie “Draag je steentje bij “ van start gegaan.
Alle aanwezigen werden opgeroepen om stenen te kopen voor ons nieuw te bouwen
kinderhuis en de actie zoveel mogelijk te delen via de social media. Zie voor deze
actie: www.pifworld.com/nl/projects/3Id46q0rzrA/nieuwbouw-kinderhuis/about
Ondertussen groeide het bedrag van de verkochte stenen langzaam maar zeker. De
hoop en verwachting is, dat er dankzij netwerken nog vele stenen verkocht gaan
worden ten behoeve van de bouw van ons droomhuis. De voorbereidingen zijn al
vanaf maart 2017 in volle gang, maar wel tegen een lager budget dan gepland.
-6-
steun scholieren Namjung en Salaghari
In overleg met de dorpsraad van Namjung is er voor 21 kinderen uit de financieel
zwakste families de mogelijkheid tot het volgen van onderwijs geboden. Naast
financiële steun ontvangen deze kinderen ook materiële hulp in de vorm van bijv.
leermiddelen. Tevens wordt er ook aan 6 kinderen in Salaghari financiele steun
gegeven voor het volgen van onderwijs.
-7-
financiёn
algemeen
Voor zover niet anders is vermeld, zijn activa en passiva opgenomen tegen nominale
waarde. De reserves en fondsen zijn geheel bestemd voor het realiseren van de
doelstelling van de Stichting. Het bestaat uit de continuïteitsreserve die is gevormd
om de continuïteit van Namaste Projects te kunnen garanderen in geval van een
daling van de donaties en overige baten, de bestemmingsreserves waaraan door het
bestuur een specifieke bestemming is gegeven en de bestemmingsfondsen waaraan
door donateurs en andere geldgevers een specifieke bestemming is gegeven.
De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebbben.
Het bestuur heeft tevens besloten om het saldo van het bestemmingsfonds
aardbeving toe te voegen aan het bestemmingsfonds nieuwbouw, om zo zeker te zijn
van voldoende middelen om de aardbevingsbestedigheid in het ontwerp en in de
bouw te kunnen realiseren.
verantwoording van de resultaten
Over 2016 is sprake van een positief saldo van € 9.185. De totale baten bedragen
€ 41.930 en de totale kosten € 32.745.
Het positieve saldo wordt als volgt verdeeld: aan de continuïteitsreserve wordt een
bedrag van € 1.657 onttrokken, aan het bestemmingsfonds aardbeving wordt een
bedrag van € 5.011 onttrokken, aan het bestemmingsfonds nieuwbouw wordt
€ 14.027 toegevoegd en aan het bestemmingsfonds scholarships Namjung wordt
€ 174 onttrokken. Aan het bestemmingsfonds VOMM wordt € 2.000 toegevoegd.
baten
De meeste baten kwamen uit donaties en acties, € 26.174 resp. € 13.520. Weliswaar
ruim de helft minder dan het topjaar 2015 door acties ten gunste van de
aardbevingsschade, maar ongeveer het dubbele van de jaren 2014 en 2013. Daarvan
is € 14.027 door donateurs bestemd voor de nieuwbouw. De baten uit acties zijn
afhankelijk van incidentele acties (van derden) en kunnen van jaar tot jaar
verschillen. Er is ook een bijdrage van VOMM (Vereniging voor
Ontwikkelingssamenwerking Muiden en Muiderberg) ontvangen van € 2000, bestemd
voor de dorpen Duwakot en Karaini om mikro-kredieten te verstrekken.
lasten
De reguliere kosten van het NGO kinderhuis bestaan onder meer uit huisvesting en
energie, voeding, schoolgeld en vervoer naar school en overige studiemiddelen.
-8-
Daarnaast wordt aan de medewerkers van het kinderhuis een maandelijkse
vergoeding gegeven. De kosten voor huur, energie, voedsel en schoolgelden nemen
jaarlijks toe. Dat leidt er toe dat de laatste jaren donaties en acties ontoereikend zijn
om de reguliere kosten te dekken. Eventule tekorten worden aangevuld uit de
continuïteitsreserve.
De kosten die ten laste van het bestemmingsfonds aardbeving zijn gebracht
(€ 5.011) bestaan uit de kosten voor de aanleg van een watervoorziening in
Namjung.
De kosten van de overige projecten bestaan uit de studiekosten van middelbare
scholieren in Namjung (€ 913) en overige niet door de NGO gedekte kosten van het
kinderhuis (€ 5.087).
De overige kosten bestaan grotendeels uit bankkosten.
Namaste Projects heeft geen kantoor en kosten worden vaak door de bestuursleden
en vrijwilligers zelf gedragen. Er zijn daarom nauwelijks overheadkosten.
-9-
BALANS 31 december
2016
2015
2016
2015
€
€
€
€
ACTIVA
PASSIVA
Vlottende Activa
Reserves en fondsen
Vorderingen, en overlopende activa
Liquide middelen
1.131
1.190
Reserves
16.217
17.874
83.831
72.926
Fondsen
64.388
53.546
80.605
71.420
4.357
2.696
84.962
74.116
Kortlopende schulden
Totaal
84.962
74.116
2016
2015
Totaal
TOELICHTING OP DE BALANS
Vorderingen en overlopende activa
Reserves
beginsaldo
Nog te ontvangen rente
131
190
Vooruitbetaald aan NGO
0
0
1.000
1.000
1.131
1.190
Voorschot beheerder kinderhuis
Continuïteitsreserve
mutatie eindsaldo
9.412
-1.657
462
0
462
8.000
0
8.000
17.874
-1.657
16.217
bestemmingsfonds pc project
582
0
582
bestemmingsfonds bibliotheek Namjung
923
0
923
Bestemmingsreserve sanitaire voorzieningen Namjung
Bestemmingsreserve uitwerking ontwerp nieuwbouw
7.755
Fondsen
Liquide middelen
Bank
16.677
5.918
Spaarrekening
67.152
66.962
bestemmingsfonds aardbeving
27.496
-27.496
0
Kas Bakhtapur
2
46
bestemmingsfonds nieuwbouw
24.371
36.512
60.883
174
-174
0
bestemmingsfonds scholarships Namjung
bestemmingsfonds VOMM
83.831
0
2.000
2.000
53.546
10.842
64.388
Kortlopende schulden
2016
2015
Verschuldigd aan NGO
2.458
2.596
vooruitontvangen donatie
1.399
100
72.926
overige overlopende passiva
500
4.357
- 10 -
2.696
STAAT VAN BATEN EN LASTEN
2016
€
2015
€
26.174
13.520
80
2.025
131
44.789
2.636
42.576
1.330
1.000
190
41.930
92.521
18.361
5.011
1.979
6.000
0
0
641
753
18.307
15.080
32.745
42.018
9.185
50.503
BATEN
Donaties
Baten acties
Baten actie aardbeving
Baten uit verkoop artikelen
Overige baten
Rentebaten
TOTAAL BATEN
LASTEN
Project NGO kinderhuis
Kosten t.l.v. aardbevingsfonds
Kosten acties
Overige projecten
Project nieuwbouw
Kosten verkoop artikelen
Kosten website
Overige kosten
TOTAAL LASTEN
Saldo van baten en lasten
Bestemming saldo 2016
Onttrekking aan contunuïteitsreserve
Onttrekking aan bestemmingsfonds aardbeving
Toevoeging aan bestemmingsfonds nieuwbouw
Onttrekking aan bestemmingsfonds scholarships Namjung
Toevoeging aan bestemmingsfonds VOMM
-1.657
-5.011
14.027
-174
2.000
Totaal
9.185
2016
Specificatie donaties
regulier
incidenteel
bestemd voor de nieuwbouw
15.920
254
10.000
Totaal
26.174
- 11 -
7.499
0
0
636
496
Baten uit acties
schilderijenverkoop
uitje Pokhara
benefietdiner
steentjes nieuwbouw
4.950
2.419
1.735
4.416
Totaal
13.520
Kosten acties
uitje Pokhara
benefietdiner
steentjes nieuwbouw
abonnement PIF-world
1.050
540
44
345
Totaal
1.979
- 12 -
Download