PowerPoint-presentatie - Walcheren voor Elkaar

advertisement
WALCHEREN VOOR ELKAAR
WALCHEREN VOOR ELKAAR
Decentralisaties op Walcheren
Bijeenkomst 9 juli 2014
WALCHEREN VOOR ELKAAR
WALCHEREN VOOR ELKAAR
Programma
15.15 Welkom en toelichting programma
15.20 Inkoop begeleiding 2015
16.00 Budget voor de nieuw Wmo-taken
16.30 Informatie over standaarden voor
uitwisselen Wmo-berichten en trekkingsrecht
persoonsgebonden budget
17.00 Afsluitende borrel
WALCHEREN VOOR ELKAAR
WALCHEREN VOOR ELKAAR
Inkoop Begeleiding 2015
- Welke nieuwe taken moeten er
worden ingekocht?
WALCHEREN VOOR ELKAAR
WALCHEREN VOOR ELKAAR
Wat staat er in de Wmo?
Iemand komt in aanmerking voor ondersteuning van zijn
zelfredzaamheid en participatie, voor zover hij in verband
met een beperking, chronische psychische of psychosociale
problemen niet op eigen kracht, met gebruikelijke hulp, met
mantelzorg of met hulp van andere personen uit zijn sociale
netwerk voldoende zelfredzaam is of in staat is tot
participatie
WALCHEREN VOOR ELKAAR
WALCHEREN VOOR ELKAAR
Begrippen in de Wmo?
-
-
-
Begeleiding: activiteiten gericht op het bevorderen van zelfredzaamheid
en participatie van de cliënt opdat hij zo lang mogelijk in zijn eigen
leefomgeving kan blijven.
participatie: deelnemen aan het maatschappelijke verkeer.
zelfredzaamheid: in staat zijn tot het uitvoeren van de noodzakelijke
algemene dagelijkse levensverrichtingen en het voeren van een
gestructureerd huishouden.
persoonsgebonden budget: bedrag waaruit namens het college
betalingen worden gedaan voor diensten, hulpmiddelen,
woningaanpassingen en andere maatregelen die tot een
maatwerkvoorziening behoren, en die een cliënt van derden heeft
betrokken
WALCHEREN VOOR ELKAAR
WALCHEREN VOOR ELKAAR
Overgangsrecht AWBZ -> Wmo
• De Wmo 2015 bevat een zorgvuldige regeling van het
overgangsrecht voor AWBZ cliënten.
• Uitgangspunt is dat mensen met een AWBZ indicatie die in 2015
doorloopt, de uit die indicatie voortvloeiende rechten en plichten
(zoals de omvang van de aanspraak en de te betalen bijdrage)
behouden tot het einde van de indicatie, maar uiterlijk tot 1 januari
2016.
• Hetzelfde uitgangspunt geldt voor mensen met een
persoonsgebonden budget (PGB). Voor deze mensen geldt wel dat
zij geen geld meer krijgen op eigen rekening, maar dat het
trekkingsrecht al in gaat en betalingen plaatsvinden via de Sociale
Verzekeringsbank (SVB).
• Voor mensen die in een beschermd wonen-woonvorm wonen,
geldt een overgangstermijn van in ieder geval vijf jaar.
WALCHEREN VOOR ELKAAR
WALCHEREN VOOR ELKAAR
Overgangsrecht AWBZ -> Wmo
• Mensen die wel een AWBZ indicatie hebben, maar feitelijk nog
geen zorg afnemen, behouden het recht op die zorg. Zij moeten wel
de gemeente in de gelegenheid stellen om, in gezamenlijk overleg,
te bezien op welke wijze de zorg het beste kan worden ingevuld.
• Voor mensen die op basis van de AWBZ doventolkzorg ontvangen
– die niet door het CIZ wordt geïndiceerd – is bepaald dat de
overgangsperiode aansluit bij de wijze waarop deze vorm van zorg is
toegekend en uiterlijk tot 1 januari 2016.
• De eigen bijdrage blijft – indien van toepassing – gelden
gedurende het overgangsjaar. De eventuele baten zijn daarmee voor
de gemeente.
• Loopt indicatie in 2015 af dan 8 weken van tevoren melden bij
Porthos.
WALCHEREN VOOR ELKAAR
WALCHEREN VOOR ELKAAR
Voor wie geldt het overgangsrecht?
Voor bestaande AWBZ cliënten, die:
• Op 1 januari 2015 18 jaar of ouder zijn en een geldige indicatie
hebben voor AWBZ zorg (begeleiding, kortdurend verblijf, vervoer,
persoonlijke verzorging en doventolk die volgens de Wmo 2015
uiterlijk per 1 januari 2016 vervalt).
• Per 1 januari 2015 18 jaar of ouder zijn en een indicatie hebben
voor beschermd wonen (ZZP C pakket). Cliënten kunnen gebruik
blijven maken van beschermd wonen gedurende een nog vast te
stellen termijn, maar tenminste voor een periode van vijf jaar of,
indien de lopende indicatie voor een kortere termijn geldt, voor de
nog resterende duur van die indicatie.
WALCHEREN VOOR ELKAAR
WALCHEREN VOOR ELKAAR
Uitzonderingen overgangsrecht
• Cliënten met een ZZP die deze per 1 januari 2015 niet verzilveren
in verblijf, maar gebruik maken van extramurale zorg, vallen onder
de overgangsregeling van de Wet langdurige zorg (Wlz). Zij kunnen
tot 1 januari 2016 alsnog kiezen voor verblijf op grond van de Wlz.
Deze cliënten moeten uiterlijk 1 januari 2016 kiezen of ze willen
gaan verblijven in een instelling op grond van de Wlz, of op grond
van de Wmo 2015 thuis wil blijven wonen.
• Voor de Fokuswoningen wordt een apart subsidie-artikel
opgenomen in de Wlz ter vervanging van hetgeen nu in de tijdelijk
aanspraak 24-uurs ADL is geregeld.
WALCHEREN VOOR ELKAAR
WALCHEREN VOOR ELKAAR
Uitgangspunten Wmo 2015
- Korting en overgangsrechten in 2015
- 1-jarig contract; leren en ontwikkelen
- Inkoop Zorg in Natura door middel van Zeeuws model
- Er wordt gewerkt met raamcontracten met minimale
eisen. Gemeenten stellen tarieven vast.
- Iedereen die aan de eisen voldoet heeft toegang tot de
markt (vooralsnog), maar heeft geen garantie op
leveren van zorg
- Klant kiest uit gecontracteerde aanbieders
- Dagbestedingsvervoer is onderdeel van dagbesteding
- Eventuele samenwerking met Oosterschelderegio
WALCHEREN VOOR ELKAAR
WALCHEREN VOOR ELKAAR
Proces inkoop 2015
- Deze week besluiten gemeenten hoe we de tarieven gaan
berekenen.
- Eind augustus worden tarieven vastgesteld, mits alle
gegevens bekend zijn
- In september volgt een concept contract
- Eind september/ begin oktober ondertekening van
contracten
- Informatie en consultatie via www.walcherenvoorelkaar.nl
WALCHEREN VOOR ELKAAR
WALCHEREN VOOR ELKAAR
Toekomstrichting Begeleiding
- Ontmoetingsvoorzieningen voor ouderen in
bestaande buurtvoorzieningen, zoveel
mogelijk gerund door of in samenwerking met
vrijwilligers.
- Dagbestedingslocaties worden collectieve
voorzieningen. Een persoonsgebonden budget
is dan niet meer mogelijk.
- Ambulante trajecten bestaande uit onder
andere individuele begeleiding, persoonlijke
verzorging, huishoudelijke zorg.
Download