Politieke economie

advertisement
Studiefiche
Vanaf academiejaar 2016-2017
Politieke economie (A003411)
Cursusomvang
(nominale waarden; effectieve waarden kunnen verschillen per opleiding)
Studiepunten 5.0
Studietijd 150 u
Contacturen
45.0 u
Aanbodsessies en werkvormen in academiejaar 2016-2017
A (semester 2)
hoorcollege
Lesgevers in academiejaar 2016-2017
Vander Vennet, Rudi
45.0 u
EB02
Aangeboden in onderstaande opleidingen in 2016-2017
Bachelor of Arts in de Oosterse talen en culturen (afstudeerrichting
Arabistiek en islamkunde)
Bachelor of Arts in de Oosterse talen en culturen (afstudeerrichting
China (China-traject))
Bachelor of Arts in de Oosterse talen en culturen (afstudeerrichting
China (UGent-traject))
Bachelor of Arts in de Oosterse talen en culturen (afstudeerrichting
India)
Bachelor of Arts in de Oosterse talen en culturen (afstudeerrichting
Japan)
Bachelor of Arts in de Afrikaanse talen en culturen
Bachelor of Arts in de kunstwetenschappen
Bachelor of Arts in de moraalwetenschappen
Bachelor of Arts in de geschiedenis
Bachelor of Arts in de Oost-Europese talen en culturen
Bachelor of Arts in de wijsbegeerte
Verantwoordelijk lesgever
stptn
5
aanbodsessie
A
5
A
5
A
5
A
5
A
5
5
5
5
5
5
A
A
A
A
A
A
Onderwijstalen
Nederlands
Trefwoorden
Economisch beleid, monetair beleid, begrotingsbeleid, Europese Centrale Bank, EMU,
arbeidsmarkt
Situering
Een grondig begrip bijbrengen van de interactie tussen de doelstellingen en de
instrumenten van economisch beleid in een moderne open economie. Daartoe wordt
een coherent theoretisch kader voor de politiek-economische analyse opgebouwd,
waarbinnen diverse actuele vraagstukken., Belgische en internationale, worden
bestudeerd. De nadruk ligt op het verwerven van inzicht in de materie, kritische analyse
en argumentatie. Van de studenten wordt actieve medewerking en discussiebereidheid
verwacht. Ook bij het examen ligt de nadruk op inzicht en argumentatie, eerder dan
eenvoudige kennisreproductie Relatie met de opleidingscompetenties : B.1.5. en B.3.3.
Inhoud
1. Economische beslissingen in een IS/LM/BP-kader
2. Theorie van economische politiek
3. Doelstellingen en instrumenten van economische politiek
4. Analyse van economisch beleid in de E(M)U Budgettaire politiek en
overheidsfinanciën Europese Centrale Bank en monetair beleid
5. Politieke economie in een internationaal perspectief
6. Actuele Europese economische vraagstukken
7. Arbeidsmarkt
8. Met de actualiteit wisselende topics van economisch beleid
(Goedgekeurd)
1
Begincompetenties
Eindtermen van ‘inleiding tot de economie’
Eindcompetenties
Kennis hebben van en grondig inzicht verwerven in de doelstellingen en de vormen van
economische politiek.
Een coherente analyse kunnen maken van de vormen van economisch beleid,
toegepast op de Eurozone en België.
Actuele nationale en internationale economische vraagstukken op een coherente wijze
kunnen analyseren en duiden binnen een relevant institutioneel kader.
De economische gevolgen inschatten van beleidskeuzes inzake monetair, begrotings-,
arbeidsmarkt- en structureel beleid
Kritisch economische theorieën beoordelen en een eigen argumentatie kunnen
opbouwen
Creditcontractvoorwaarde
Toelating tot dit opleidingsonderdeel via creditcontract is mogelijk mits gunstige beoordeling
van de competenties
Examencontractvoorwaarde
De toegang tot dit opleidingsonderdeel via examencontract is open
Didactische werkvormen
Hoorcollege
Toelichtingen bij de didactische werkvormen
aangevuld met website
Leermateriaal
Syllabus en wetenschappelijke artikels
Referenties
De Grauwe, P., The economics of monetary union, Oxford University Press, latest
edition. ECB, 2005, The monetary policy of the ECB.
Vakinhoudelijke studiebegeleiding
Door de vakgroep, via een website op minerva.
Evaluatiemomenten
periodegebonden evaluatie
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de eerste examenperiode
Schriftelijk examen
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de tweede examenperiode
Schriftelijk examen
Evaluatievormen bij niet-periodegebonden evaluatie
Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
Examen in de tweede examenperiode is mogelijk
Toelichtingen bij de evaluatievormen
Schriftelijk examen waarin gepeild wordt naar inzichtelijke verbanden.
Eindscoreberekening
Periodiek 100%
Faciliteiten voor werkstudenten
Te bespreken
(Goedgekeurd)
2
Download