Christendom - studiegids UGent

advertisement
Studiefiche
Vanaf academiejaar 2016-2017
Christendom (A002907)
Cursusomvang
(nominale waarden; effectieve waarden kunnen verschillen per opleiding)
Studiepunten 5.0
Studietijd 150 u
Contacturen
40.0 u
Aanbodsessies en werkvormen in academiejaar 2016-2017
A (semester 1)
hoorcollege
30.0 u
begeleide zelfstudie
10.0 u
Lesgevers in academiejaar 2016-2017
Praet, Danny
Lannoy, Annelies
LW01
LW01
Aangeboden in onderstaande opleidingen in 2016-2017
Bachelor of Arts in de Oosterse talen en culturen (afstudeerrichting
Arabistiek en islamkunde)
Bachelor of Arts in de Oosterse talen en culturen (afstudeerrichting
China (China-traject))
Bachelor of Arts in de Oosterse talen en culturen (afstudeerrichting
China (UGent-traject))
Bachelor of Arts in de Oosterse talen en culturen (afstudeerrichting
India)
Bachelor of Arts in de Oosterse talen en culturen (afstudeerrichting
Japan)
Bachelor of Arts in de Oosterse talen en culturen (afstudeerrichting
Mesopotamië)
Bachelor of Arts in de Afrikaanse talen en culturen
Bachelor of Arts in de archeologie
Bachelor of Arts in de kunstwetenschappen
Bachelor of Arts in de moraalwetenschappen
Bachelor of Arts in de geschiedenis
Bachelor of Arts in de Oost-Europese talen en culturen
Bachelor of Arts in de wijsbegeerte
Verantwoordelijk lesgever
Medelesgever
stptn
5
aanbodsessie
A
5
A
5
A
5
A
5
A
5
A
5
5
5
5
5
5
5
A
A
A
A
A
A
A
Onderwijstalen
Nederlands
Trefwoorden
Het ontstaan van het christendom, de historische Jezus, de historische ontwikkeling
van het christendom
Situering
Dit basisvak geeft de student kennis van de religieuze Umwelt van het vroege
christendom in hoofd-lijnen: Joods, Grieks-Romeins, Nabije Oosten, Perzië. Het
verschaft inzicht in de problematiek van de historische Jezus: wat kunnen we over deze
figuur weten en hoe kunnen we zijn optreden en de respons erop duiden? Het vak
geeft bovendien inzicht in de factoren die hebben bijgedragen tot het ontstaan van het
christendom en kennis van de synchrone en diachrone diversiteit van het christendom.
Het vak bespreekt ook de overname en transformatie van de verschillende religieuze
culturen door het christendom in een historisch perspectief.
Inhoud
De cursus benadert het ontstaan en de ontwikkeling van het christendom als een religie
die kadert in de godsdienstgeschiedenis van de Hellenistische periode. In deze
(Goedgekeurd)
1
periode, van de derde eeuw v.Chr. tot en met de Romeinse periode, ontstaat ook op
religieus gebied een eenheidscultuur met het Grieks als belangrijkste voertaal. Het
christendom als historisch verschijnsel kan men enkel begrijpen vanuit de invloeden die
het Judaïsme heeft ondergaan vanuit deze eenheidscultuur, maar ook vanuit het
Perzische Mazdeïsme. Jezus is in deze context te benaderen, hoewel de historische
bronnen over zijn leven en leer ernstige problemen stellen. De verspreiding van het
christendom naar het Oosten en naar het Westen kon enkel gebeuren door een
gediversifieerd acculturatieproces dat natuurlijk anders verliep in het Latijnse Westen,
bij de Kelten of de Germanen, dan in het Griekse Midden-Oosten of het Perzië van de
Sassaniden. Te vaak wordt de geschiedenis van het christendom benaderd vanuit een
Noord-West-Europeaans, Katholiek standpunt. Deze cursus zal de verspreiding en de
ontwikkeling van het christendom grondig bespreken tot de komst van de Islam, met
aandacht voor de blijvende christelijke aanwezigheid in het Oosten. Tot slot worden de
grote lijnen van de verdere geschiedenis van het christendom, tot de recente periode
meegegeven.
Begincompetenties
Eindtermen middelbaar onderwijs behaald hebben.
Eindcompetenties
1 Kennis hebben van de religieuze Umwelt van het vroege christendom in hoofd-lijnen:
1 Joods, Grieks-Romeins, Nabije Oosten, Perzië.
2 Inzicht hebben in de problematiek van de historische Jezus
3 Kritisch kunnen reflecteren over deze figuur en hoe we zijn optreden en de respons
1 erop kunnen duiden?
4 Inzicht hebben in de factoren die hebben bijgedragen tot het ontstaan van het
1 christendom
5 Inzicht in de overname en transformatie van de verschillende religieuze culturen door
1 het christendom in een historisch perspectief.
Creditcontractvoorwaarde
De toegang tot dit opleidingsonderdeel via creditcontract is open: de student houdt zelf
rekening met voorkennis uitgedrukt in begincompetenties
Examencontractvoorwaarde
De toegang tot dit opleidingsonderdeel via examencontract is open
Didactische werkvormen
Begeleide zelfstudie, hoorcollege
Toelichtingen bij de didactische werkvormen
Hoorcollege.
De studenten moeten delen van de Bijbel zelfstandig lezen
als voorbereiding op de lessen.
Leermateriaal
Handboek
John McManners (ed.), The Oxford Illustrated History of Christianity. Oxford, 2001. ca.
30 EUR
Aanvullend materiaal op Minerva.
De Bijbel, Oud and Nieuw Testament, in druk of online voor leesopdracht.
Referenties
Uitgebreide bibliografie in handboek en op website CSCT.
Vakinhoudelijke studiebegeleiding
Beschikbaar voor en na lessen; vaste namiddag spreekuur (te bepalen). Volledig
studie-vademecum (type examenvragen e.d.) bij syllabus.
Evaluatiemomenten
periodegebonden evaluatie
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de eerste examenperiode
Schriftelijk examen
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de tweede examenperiode
Schriftelijk examen
Evaluatievormen bij niet-periodegebonden evaluatie
Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
Niet van toepassing
(Goedgekeurd)
2
Toelichtingen bij de evaluatievormen
Schriftelijk examen met zowel open als gesloten vragen, kennis en inzicht. Het examen
sluit aan bij de eindcompetenties en wordt uitgelegd in een vademecum bij cursus.
Eindscoreberekening
Periodegebonden: examen (100%)
Faciliteiten voor werkstudenten
1. Mogelijkheid tot vrijstelling van aanwezigheid
2. Mogelijkheid tot examen op ander tijdstip doorheen het academiejaar
3. Mogelijkheid tot feedback op alternatief tijdstip
Voor meer informatie omtrent flexibel studeren: http: //www.flw.ugent.
be/flexibelstuderen
(Goedgekeurd)
3
Download