HoE kRIjg Ik mIjN ScHADE vERgoED?

advertisement
Hoe krijg ik mijn
schade vergoed?
De schadevergoedingsmaatregel
Heeft u als gevolg van een misdrijf schade geleden, dan
is het strafproces een manier om uw schade vergoed
te krijgen. Als de rechter vindt dat u recht heeft op een
schadevergoeding, kan hij de dader(s) verplichten tot het
betalen van uw schade (of een gedeelte daarvan). Deze door
de rechter opgelegde verplichting heet een schadevergoedingsmaatregel. De officier van justitie van het Openbaar
Ministerie geeft in dit geval het Centraal Justitieel
Incassobureau (CJIB) opdracht om het bedrag voor u te
innen.
2 | De schadevergoedingsmaatregel
De inningsprocedure
Als er tegen de uitspraak van de rechter geen hoger beroep meer mogelijk is,
gaat het CJIB zijn wettelijke mogelijkheden inzetten om de schadevergoe­
dingsmaatregel voor u te innen. De volgende stappen kunnen bij de afhan­
deling van de schadevergoedingsmaatregel worden doorlopen:
•
•
•
•
•
•
Verzending eerste aanschrijving
Verzending eerste aanmaning
Verzending tweede aanmaning
Uitvaardigen dwangbevel
Uitvaardigen arrestatiebevel
Plaatsing in het Opsporingsregister
De afdeling Slachtoffer Informatiepunt Schadevergoedingsmaatregelen van
het CJIB informeert u over de inningsprocedure en de genomen stappen
zoals hierboven staan genoemd.
Het eerste deel van de procedure bestaat uit het versturen van accept­
girokaarten. De veroordeelde ontvangt een eerste aanschrijving voor het
­opgelegde schadebedrag (en de eventueel toegewezen wettelijke rente).
De betalingstermijn is dertig dagen. Wordt er niet betaald, dan ontvangt de
veroordeelde een eerste aanmaning met een wettelijke verhoging van € 15.
Betaalt de veroordeelde nog steeds niet, dan wordt een tweede aanmaning
verzonden met een wettelijke verhoging van 20 procent van het nog open­
staande bedrag met een minimum van € 30. Ook voor de aanmaningen geldt
een betalingstermijn van dertig dagen.
Als de veroordeelde betaalt
Als de veroordeelde het gehele bedrag heeft betaald, wordt het schadebedrag
zo spoedig mogelijk naar uw bankrekening overgemaakt. Zorgt u ervoor dat
uw recente adres en rekeningnummer bij het CJIB bekend zijn. De eventueel
betaalde wettelijke verhogingen gaan naar de Staat.
De veroordeelde krijgt geen betalingsregeling aangeboden. Alleen op grond
van bijzondere omstandigheden en onder strikte voorwaarden wordt een
verzoek van de veroordeelde om een betalingsregeling toegekend. De
veroordeelde moet inzage geven in zijn financiële positie (voorzien van
bewijsstukken) en een voorstel doen voor een termijnbedrag. Als een beta­
lingsregeling is toegestaan, wordt ieder ontvangen termijnbedrag zo spoedig
mogelijk naar uw bankrekening overgemaakt. Zijn er naast u nog meer
slachtoffers aan wie de veroordeelde een schadevergoeding moet betalen,
dan wordt het ontvangen termijnbedrag naar evenredigheid verdeeld tussen
u en de overige slachtoffers.
Als de veroordeelde niet betaalt
De gerechtsdeurwaarder
Heeft de veroordeelde het schadebedrag niet of niet volledig betaald, dan
kan een dwangbevel worden uitgevaardigd. Dit dwangbevel wordt naar een
gerechtsdeurwaarder gestuurd. De veroordeelde kan bij de deurwaarder
een betalingsregeling treffen. Betaalt de veroordeelde niet, dan bekijkt de
deurwaarder of er beslag op loon of uitkering mogelijk is. Ook kan er beslag
worden gelegd op het banktegoed of op bezittingen van de veroordeelde.
De ontvangen bedragen van de deurwaarder worden naar het CJIB overge­
maakt. Het CJIB maakt vervolgens de ontvangen bedragen direct naar uw
bankrekening over.
Het arrestatiebevel
Als het CJIB het schadebedrag niet of niet volledig heeft kunnen incasseren,
kan een arrestatiebevel worden uitgevaardigd. De politie krijgt de opdracht
de veroordeelde op te sporen en aan te houden. Als de veroordeelde bij
aanhouding het nog openstaande bedrag niet betaalt, moet hij de door de
rechter opgelegde dagen hechtenis ondergaan. De veroordeelde heeft tijdens
de dagen hechtenis de mogelijkheid om nog te betalen. Is de hechtenis
voorbij, dan is strafrechtelijk gezien een einde gekomen aan deze zaak.
De behandeling van de schadevergoedingsmaatregel door het CJIB is
daarmee beëindigd. Uw vordering op de veroordeelde blijft bestaan en u
kunt deze zelf proberen te innen. U wordt daarover geïnformeerd door het
Slachtoffer Informatiepunt Schadevergoedingsmaatregelen van het CJIB.
Procedure innen van de toegewezen civiele vordering
Om de toegewezen vordering van de benadeelde partij alsnog zelf bij de
veroordeelde te innen, kunt u stappen ondernemen met behulp van een
deurwaarder. Als u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, heeft de
deurwaarder een grosse (= een afschrift van de uitspraak) nodig. Bent u nog
niet in het bezit van de grosse? Vraag deze dan schriftelijk aan bij de griffier
van de rechtbank of van het gerechtshof waar de uitspraak is gedaan.
Als de veroordeelde onvindbaar is
Als tijdens de inningsprocedure van de schadevergoedingsmaatregel blijkt
dat de veroordeelde voor justitie onvindbaar is, worden zijn persoonsgege­
vens opgenomen in het Opsporingsregister. Wanneer de opsporingsdiensten
in Nederland, zoals politie, douane en de Koninklijke Marechaussee de
veroordeelde signaleren, wordt hij aangehouden. De ervaring leert dat een
aanhouding soms lang kan duren, bijvoorbeeld wanneer de veroordeelde op
een onbekend adres in het buitenland verblijft.
Voorschotregeling
De Voorschotregeling houdt in dat slachtoffers die een schadevergoedings­
maatregel toegewezen hebben gekregen, acht maanden na onherroepelijk
worden van het vonnis het toegewezen schadebedrag krijgen uitgekeerd
door het Voorschotfonds. Heeft de veroordeelde binnen acht maanden het
bedrag niet (volledig) voldaan, dan keert de Staat het (resterende) bedrag
uit. Dit ontslaat de veroordeelde niet van zijn betalingsplicht en de innings­
procedure van het CJIB loopt daarom gewoon door.
De Voorschotregeling geldt voorlopig alleen voor personen die slachtoffer
zijn van een gewelds- en/of zedenmisdrijf. In de brief van het Slachtoffer
Informatiepunt Schadevergoedingsmaatregelen staat vermeld of u in
aanmerking komt voor een uitkering uit het Voorschotfonds.
6 | De schadevergoedingsmaatregel
Uitkering door Schadefonds Geweldsmisdrijven
Heeft u een uitkering van het schadefonds geweldsmisdrijven aangevraagd
of ontvangen, dan zorgt het CJIB voor verrekening, indien van toepassing.
Meer informatie en de voorwaarden voor een uitkering uit het Schadefonds
vindt u op www.schadefonds.nl
Slachtofferhulp Nederland
Voor praktische en juridische adviezen en emotionele steun kunt u contact
opnemen met Slachtofferhulp Nederland. Meer informatie vindt u op
www.slachtofferhulp.nl
Slachtoffer Informatiepunt Schadevergoedingsmaatregelen
Het Slachtoffer Informatiepunt Schadevergoedingsmaatregelen van het CJIB
informeert het slachtoffer en/of de nabestaande tijdens de innings­procedure
van de schadevergoedingsmaatregel. U wordt altijd geïnformeerd over de
afronding van de inningsprocedure van de schadevergoedingsmaatregel.
U kunt ook over de tussenstappen van de inningsprocedure geïnformeerd
worden, zoals de inzet van een deurwaarder, plaatsing in het opsporingre­
gister en een eventuele betalingsregeling.
Heeft u vragen over de inningsprocedure of stelt u geen prijs op informatie
over de tussenstappen van de inningsprocedure, dan dient u dit aan het
Slachtoffer Informatiepunt Schadevergoedingsmaatregelen door te geven.
Als uw bankrekeningnummer of adres wijzigt, geef dit dan schriftelijk door,
voorzien van een kopie van uw identiteitsbewijs. Het is namelijk niet toege­
staan om uw gegevens te wijzigen zonder aanwezigheid van deze kopie.
Slachtoffer Informatiepunt Schadevergoedingsmaatregelen
Postbus 2
8900 AA LEEUWARDEN
T 0900 7537537 (op werkdagen van 8.15 – 17.15 uur, lokaal tarief )
F 058 2342920
7 | De schadevergoedingsmaatregel
Slachtoffer Informatiepunt Schadevergoedingsmaatregelen
Postbus 2
8900 AA LEEUWARDEN
T 0900 7537537 (op werkdagen van 8.15 – 17.15 uur, lokaal tarief)
F 058 2342920
Download