verslag nieuwe huisstijl - Armoedebestrijding in Vlaanderen

advertisement
Departement Welzijn, Volksgezondheid
en Gezin
Afdeling Welzijn en Samenleving
Koning Albert II-laan 35 bus 30
1030 Brussel
Tel. 02 553 33 30 - Fax 02 553 33 60
[email protected]
n.be
Verslag
Datum
28 maart 2013
aanwezig
Ann Colpaert, Nathalie De Bleeckere, Rudy Decock, Katia De Vos,
Johan De Graeve, Magda De Meyer, Antoon De Rijck, Katia De
Vos, Michel Dethée, Koen Devroey, Youssef El Boutaibe, Katrien
Gielis, Elien Gillaerts, Nele Haedens, Rudi Kennes, Marianne
Schapmans, Henk Termote, Fatima Tigra, Monia Tahri, Sabine
Van de Gaer, Ronald Van Paassen, Roel Vermeiren, Nadine
Vervaet, Toon Walschap, Solvejg Wallyn, Jan Vranken, Henk Van
Hootegem, Karel De Rudder, Frederik Vanlaere.
Bruno Buytaert, Colette Claessens, Bart De Geeter, Paul De
Zeeuw, Tom D’Olieslager, Marijke Enghien, Jo Noppe, An Van
Cauwenberghe, Danny Trimbos, Frank Van den Branden,
Frederic Vanhauwaert, Michiel Van de Voorde, Els Van den
Berghe, Adelheid Vanhille.
verontschuldigd
Afwezig
Janneke Cocle, Bieke Comer, Gerd De Keyser, Gunther De
Schepper, Wilfried Goossens, Paul Schreurs, Rita Van Laer, Peter
Vandenneucker, Kris Van den Belt, Ann Verboven
voorzitter
Magda De Meyer
verslaggever
Koen Devroey
onderwerp
Horizontaal Permanent Armoede Overleg
1. Goedkeuring verslag
De verslagen van het HPAO van 6 november2012 en 18 januari 2013 worden goedgekeurd.
2. UiTPAS
Karel De Rudder, projectmedewerker voor UiTPAS bij Cultuurnet Vlaanderen geeft toelichting bij
de huidige stand van zaken en verdere stappen in de ontwikkeling van de UiTPAS. De
powerpointvoorstelling wordt als bijlage bij dit verslag gevoegd.
1
Volgende bedenkingen en vragen werden tijdens het HPAO naar voor gebracht:
- De UiTPAS is niet gratis voor mensen die niet in armoede leven. Volwassenen betalen 5 €,
minderjarigen 2 €. De verhouding tussen betalende en niet-betalende pashouders is 50%50%. De grote vertegenwoordiging van de groep mensen in armoede wordt wellicht
verklaard door de actieve communicatiecampagne gericht op mensen in armoede.
- Met betrekking tot de evaluatie van de UiTPAS door de deelnemende organisaties kan
gemeld worden dat deze organisaties nog steeds gemotiveerd zijn om in het systeem mee
te stappen.
- KPMG voert in opdracht van minister Schauvliege een onderzoek uit de financiële
meerwaarde van het omruilvoordeel voor de deelnemende organisaties, maar op dit
ogenblik zijn er geen signalen die aangeven dat het oninteressant zou zijn.
- M.b.t. de meerwaarde voor scholen en leerlingen wordt gesteld dat de scholen al
betrokken waren bij de kansenpas en dat zij dit nu ook zijn in de UiTPAS. Op één school na
doen alle scholen in de pilootregio mee. De UiTPAS werkt momenteel nog stigmatiserend
(perceptieprobleem) maar er loopt nu een project in een school waarbij alle leerlingen
een UiTPAS krijgen.
- CultuurNet Vlaanderen ontvangt vanwege minister Joke Schauvliege een subsidie om de
digitale omgeving van de UiTPAS op poten te zetten. De kosten voor de rechtstreekse
vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede van de betrokken gemeenten (Aalst, ErpeMere, Haaltert en Lede) worden gefinancierd met de federale middelen voor
socioculturele participatie die de betrokken OCMW’s voor hun cliënten ontvangen en
door het Vlaams trekkingsrecht dat de betrokken gemeentebesturen van de Vlaamse
overheid in het kader van de lokale netwerken ontvangen.
- Eind 2013 zal een rapport voorgelegd worden aan de Vlaamse Regering, waarbij dan
beslist zal worden over de eventuele uitrol over Vlaanderen. Bij de uitrol naar de lokale
besturen zal duidelijk gemaakt worden dat de UiTPAS voor iedereen is en niet enkel voor
bepaalde doelgroepen.
- Er wordt gevraagd om ook het aspect van fysieke toegankelijkheid mee te nemen in het
systeem (ook ifv rapportering).
3. Quickscan en armoedetoets
Frederic Vanlaere, adviseur bij de dienst Wetsmatiging, geeft toelichting bij de huidige stand van
zaken van de reguleringsimpactanalyse, de quick scan en de richtlijnen met betrekking tot een
eventuele armoedetoets. De powerpointvoorstelling van de toelichting is als bijlage bij dit verslag
gevoegd.
Volgende bedenkingen en vragen werden tijdens het HPAO naar voor gebracht:
- De plaats van de RIA in het regelgevingsproces wordt beschreven in het stroomschema
(te consulteren op http://www.bestuurszaken.be/wetsmatiging).
- Wie leest de RIA? In eerste instantie de inspectie van Financiën, de strategische
adviesraden en in mindere mate de Raad van State. De opmaak van een RIA is echter niet
afdwingbaar. De focus legt momenteel eerder op cultuurverandering dan op de creatie
van een vormvereiste.
- Uit de eerste testen met een ontwerp van armoedetoets is gebleken dat die best zo vroeg
mogelijk in het proces uitgevoerd wordt, maar dat die ook moet aangevuld moet worden
bij latere wijzigingen.
- Het blijft een risico dat de RIA/armoedetoets niet behoorlijk uitgevoerd wordt bij
tijdsdruk als het toepassen van dit instrument op vrijwillige basis gebeurt.
- Aan het VLAS is gevraagd om het proces van vorming en begeleiding bij de armoedetoets
vorm te geven. Er moet daarbij zowel een wetenschappelijke expertise als een
ervaringsexpertise ingebracht worden.
2
-
-
-
We hebben niet de mogelijkheid om (het ontwerp van) de armoedetoets toe te passen op
alle regelgevende initiatieven binnen de Vlaamse overheid. Daarom is een selectie nodig
van die processen die er werkelijk toe doen. In dat kader heeft het Netwerk tegen
Armoede in een brief aan de Regering gevraagd om de armoedetoets toe te passen op
twee initiatieven: de uitvoeringsbesluiten rond integrale jeugdhulp en de regelgeving
rond de W² (Werk-Welzijn)-trajecten.
De leden van het HPAO moeten en kunnen er voor zorgen dat de armoedetoets geen
dode letter wordt.
Eens de armoedetoets helemaal uitgewerkt is, is het wellicht zinvol om de leidend
ambtenaren te sensibiliseren rond dit instrument.
Vormingen op maat per beleidsdomein rond het gebruik van de RIA en dus ook van de
armoedetoets zijn mogelijk.
De dienst Wetsmatiging kan in haar controle vragen stellen als (delen van) de
armoedetoets zouden ontbreken, maar de dienst heeft geen expertise inzake
armoedebestrijding.
Een armoedetoets zal ook in de toekomst wellicht niet mogelijk zijn met betrekking tot de
verdeling van de budgetten binnen de Vlaamse overheid.
Er wordt momenteel gewerkt aan een handleiding bij de armoedetoets. Het is de
bedoeling om dit nog in 2013 af te werken.
De vraag rijst om af te stappen van het groot aantal aparte toetsen en te werken naar één
geïntegreerde toets.
4. Varia
-
-
Het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting
organiseert op 25 april een seminarie over armoede op het platteland en in de stad.
Het Netwerk tegen Armoede bestaat 10 jaar. Ter gelegenheid van de verjaardag
organiseert het Netwerk om 21 juni in Brussel een studiedag met voorstellingen van
verenigingen waar armen het woord nemen en met een politiek debat. De uitnodiging
voor deze studiedag wordt later verspreid.
De website http://www.nieuwsvakantieparticipatie.be wordt aanbevolen. Op de site
staan onder meer tips voor vakantiegangers en men kan er zich ook abonneren op de
nieuwsbrief.
3
Download