Markten in beweging

advertisement
Economisch Bureau
Markten in Beweging
3 maart 2017 | Afgesloten om 12:45 uur
Waarom 2% inflatie niks uitmaakt
Geld- en kapitaalmarktrente
1,0
Inflatie in de Eurozone is tot boven het target van de ECB gestegen. Toch is het zeer
10jaars swaprente
onwaarschijnlijk dat Mario Draghi komende week zelfs maar hint naar een verhoging
3maands euribor
van de rente of het einde van QE.
0,5
Waar we ons vorig jaar nog druk maakten om deflatie in de Eurozone, is de discussie rond
de prijsontwikkeling in de Eurozone in een aantal maanden scherp gedraaid. De economie
0,0
presteert sterk ondanks politieke onzekerheid en met inflatie van 2% in februari is er zelfs
een aantal experts die vinden dat de ECB al achter de feiten aan loopt. Ze vinden dat de
-0,5
jul-16
okt-16
jan-17
ECB te laat is met het monetair verkrappen. Het lijkt echter wel te vroeg om al aan
verkrappen te beginnen voor de ECB. De hogere inflatie komt voornamelijk door een
Wisselkoersen
1,20
0,95
EUR/USD, l.as
kerninflatie op 2% stond was alweer in februari 2008, precies negen jaar geleden.
EUR/GBP, r.as
0,90
1,10
1,00
jul-16
okt-16
De aantrekkende inflatie is dus van tijdelijke aard. De verhoging in de brandstofprijzen
0,85
vond voornamelijk in de laatste maanden plaats en inmiddels is de prijs van de benzine al
weer een aantal weken stabiel. Toch werkt dit nog een aantal maanden in de inflatiecijfers
0,80
door, omdat het een jaar-op-jaar gemeten indicator is. De hogere brandstofprijzen lopen
langzaam uit het groeicijfer en dat zorgt in het tweede kwartaal van 2017 voor een daling
jan-17
in de inflatie. De ECB heeft hierom al aangegeven voornamelijk op de kerninflatie te letten
en daar zijn nog geen tekenen van herstel te zien. De werkloosheid in de Eurozone is met
Aandelenmarkten
500
stijging in de energieprijzen. De kerninflatie, waar de volatiele voedsel- en energieprijzen
niet in meegerekend worden, staat nog steeds onder de 1%. De laatste keer dat de
9,6% in januari nog steeds hoog. Dit houdt de druk op de loongroei laag. Bedrijven gaven
deze week in de economische sentiment indicator wel aan dat er meer prijsverhogingen
AEX, l.as
S&P500, r.as
2400
aankomen. Wij verwachten dat dit later in het jaar de kerninflatie wat zal doen laten
oplopen, maar niet tot boven de 1,5%.
2200
Ondanks dit alles, neemt de druk op de ECB in met name Nederland en Duitsland toe. Niet
450
400
jul-16
2000
okt-16
jan-17
Bron: Macrobond
Volg ons op Twitter
INGnl_Economie
gek ook, aangezien de aversie tegen QE al sinds het begin van het programma heerst en
het economisch voorspoedig gaat in de noordelijke Eurolanden. Zorgen over lokale
oververhitting op de huizenmarkt dragen daaraan bij. Toch lijkt de ECB geenszins geneigd
om het opkoopprogramma vervroegd te beëindigen. Sterker nog, wij verwachten dat de
eerstvolgende stap van de ECB een verdere verlenging van het opkoopprogramma zal zijn,
ware het wel voor een lager bedrag per maand om het programma zo in 2018 af te
bouwen.
Zo is de inflatie dus terug op het streefniveau van de ECB, maar kan de taart in de ijskast
blijven in Frankfurt. De ECB blijft dus hoogstwaarschijnlijk obligaties opkopen tot in 2018.
Ook zal de rente nog wel een lange tijd gelijk blijven. Zelfs het hoofd van de Bundesbank,
Jens Weidmann, gaf recentelijk aan dat een renteverhoging in 2019 tot de mogelijkheden
Bert Colijn
Senior econoom
Amsterdam
06-30656223
[email protected]
behoort. Als zelfs hij als criticus van QE niet over een rentestap in 2018 begint, geeft dat
aan dat een ommekeer in het rentebeleid van de ECB nog niet nabij is. Het zal dus even
doorbijten blijven voor de tegenstanders van het ruime monetaire beleid van Mario Draghi.
Raoul Leering
Bert Colijn
Hoofd Internationaal Handelsonderzoek
Amsterdam 020 563 4407
[email protected]
Focus: Trump bedreigt de positie van Mexico als productie-eldorado.
Focus: blijft Mexico een productieparadijs?
Loonkostenvoordeel Mexico bedreigt door Trump’s importtarief
 Mexico is de afgelopen jaren een populaire productieplek
geworden voor buitenlandse bedrijven. Terwijl wereldwijd
“greenfield”-investeringen zich sinds de crisis matig
hebben ontwikkeld, zijn ze in Mexico meer dan verdubbeld.
Fors gedaalde arbeidskosten verklaren dit succes. Sinds
2011 is arbeid in Mexico, gemeten in USD, flink goedkoper
geworden vergeleken met China. Hier speelt ook de
waardedaling van de Mexicaanse peso mee. Ook heeft het
lidmaatschap
van
het
Noord-Amerikaanse
vrijhandelsakkoord NAFTA Mexico geholpen. Door dit
akkoord worden bedrijven die vanuit Mexico naar de VS
exporteren niet geconfronteerd met importtarieven.
 Het Mexicaanse succes staat nu onder druk. President
BBron: OECD
Trump heeft herhaaldelijk gedreigd om buitenlandse
bedrijven die in Mexico produceren voor de Amerikaanse
markt te straffen met een importbelasting van 35%. Zo’n
tarief zou het (loon)kostenvoordeel van Mexico
grotendeels tenietdoen. Ruim 40% van de Mexicaanse
export naar de VS (ongeveer 100 miljard dollar) is
afkomstig van Amerikaanse bedrijven die hun product in
Mexico produceren. Invoering van een 35%-tarief kan de
vraag naar Mexicaanse goederen met 5% doen afnemen.
 Maar niet alleen minder export zou de Mexicaanse
economie schaden. Er zal ook minder worden
geïnvesteerd in nieuwe productielocaties. Vooralsnog
lijken de dreigementen van Trump vooral gericht op
multinationals zoals het Amerikaanse Ford en GM, en
omvangrijke Aziatische en Europese ondernemingen zoals
Toyota en BMW. Grote bedrijven zijn verantwoordelijk voor
het leeuwendeel van de “greenfield”-investeringen in
Mexico sinds 2008: 939 van de in totaal 1328
investeringsprojecten in Mexico zijn gedaan door bedrijven
met een omzet van meer dan 1,5 miljard. Ford en Fiat
Chrysler hebben hun investeringsplannen al afgeblazen.
Raoul Leering en Timme Spakman
Rente- en valutavooruitzichten
Q1 2017
Huidig1
Rentes
Forward1,2,4
ING3
Q2 2017
Forward1,2,4
ING3
Q3 2017
Forward1,2,4
ING3
Q4 2017
Forward1,2,4
ING3
%
ECB refi-rente
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3-maands euribor
-0,33
-0,33
-0,33
-0,29
-0,32
-0,25
-0,31
-0,23
-0,31
2-jaars swap euro
-0,13
-0,12
-0,15
-0,07
-0,15
-0,04
-0,05
0,01
0,05
5-jaars swap euro
0,17
0,19
0,18
0,24
0,13
0,29
0,20
0,35
0,35
10-jaars swap euro
0,78
0,80
0,80
0,85
0,65
0,90
0,80
0,96
0,95
1,12
Wisselkoersen
Aantal vreemde valuta per 1 euro
EUR/USD
1,05
1,06
1,02
1,06
1,05
1,07
1,10
1,07
EUR/JPY
121
121
120
121
121
121
130
121
134
EUR/GBP
0,86
0,86
0,87
0,86
0,88
0,87
0,90
0,87
0,88
EUR/CHF
1,07
1,07
1,05
1,07
1,08
1,06
1,09
1,06
1,10
Noot: kwartaalultimo’s tenzij anders aangegeven
1) 3 maart om 12:45 uur
2) Impliciete renteverwachting en wisselkoers zoals kan worden afgeleid uit forward-contracten
3) Basisverwachting ING, d.d. 10 februari.
4) Voor de 3-maandsrente is gebruik gemaakt van de volgende Forward Rate Agreements 1x4, 4x7, 7x10 en 10x13 met als spotdatum 3 maart
ING • Markten in Beweging | 3 maart 2017
2
Disclaimer
Copyright 2017 ING Bank N.V.
Alle rechten zijn uitdrukkelijk voorbehouden.
Dit materiaal is opgesteld door ING Bank N.V. Het wordt uitsluitend ter informatie beschikbaar gesteld en is op
geen enkele wijze een aanbod, uitnodiging of advies tot het kopen of verkopen van enig effect of tot het
aangaan van enige andere transactie. Hoewel ING binnen redelijke grenzen alle stappen heeft ondernomen om
de betrouwbaarheid van de gepubliceerde informatie te waarborgen, aanvaarden ING Bank N.V. en/of enigerlei
dochtermaatschappij, gelieerde maatschappij of branche van ING Bank N.V. (waaronder begrepen ING Groep
N.V, tezamen als ieder afzonderlijk te noemen: "ING") echter geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid,
nauwkeurigheid, actualiteit, volledigheid of betrouwbaarheid van de hier gepubliceerde informatie. De in dit
materiaal opgenomen opinies, prognoses, aannames, schattingen, afgeleide waarderingen en koersdoel(en)
gelden per de aangegeven datum en zijn te allen tijde onderhevig aan wijziging, zonder voorafgaande
kennisgeving.
De beleggingen waarnaar in dit materiaal wordt verwezen, zijn mogelijk niet geschikt voor de specifieke
beleggingsdoelstellingen, financiële positie, kennis, ervaring en/of individuele behoeften van de verkrijgers van
dit materiaal en de informatie in dit materiaal dient niet te worden gebruikt in plaats van een onafhankelijk
oordeel. Tevens kunnen beleggingen waarnaar wordt verwezen significant risico inhouden, niet
noodzakelijkerwijze mogelijk zijn alle jurisdicties of wellicht illiquide zijn. De waarde van, of inkomsten uit, enige
belegging waarnaar wordt verwezen kunnen fluctueren en/of kunnen zijn ontstaan door veranderingen in
enigerlei wisselkoers. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
ING of haar functionarissen, directeuren, of medewerkers, waaronder tevens begrepen personen die zijn
betrokken bij het opstellen of de uitgifte van dit materiaal, kunnen van tijd tot tijd een long- of shortpositie
aanhouden in effecten, warrants, futures, opties, derivaten of andere financiële waarden waarnaar in dit
materiaal wordt verwezen. ING kan te allen tijde investment banking-, commercial banking-, krediet-, advies- en
andere diensten aanbieden en verlenen aan de emittent van effecten waarnaar in dit materiaal wordt
verwezen. Uit hoofde van het aanbieden en verlenen van dergelijke diensten kan ING in het bezit komen van
informatie die niet is opgenomen in dit materiaal. ING kan voorafgaand aan of direct na de publicatie hiervan
hebben gehandeld of handelen op basis van dergelijke informatie. Noch ING noch andere personen kunnen
aansprakelijk worden gehouden voor directe, indirecte of incidentele schade, gevolgschade of punitieve of
exemplarische schade, met inbegrip van gederfde winst die op enigerlei wijze het gevolg is van de in dit
materiaal opgenomen informatie. Dit materiaal is uitsluitend bedoeld voor gebruik door de beoogde verkrijgers
hiervan en de inhoud mag noch geheel noch gedeeltelijk voor enig doel worden vermenigvuldigd, opnieuw
worden verspreid of worden gekopieerd zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van ING. Dit
materiaal of kopieën hiervan mogen niet worden verspreid in de Verenigde Staten van Amerika, het Verenigd
Koninkrijk, Canada of aan ingezetenen in de Verenigde Staten van Amerika, het Verenigd Koninkrijk en Canada.
Ook in andere jurisdicties kunnen beperkingen gelden. U wordt verzocht zich aan deze beperkingen te houden.
ING Bank N.V., haar branches en/of haar dochtermaatschappijen zijn allen geregistreerd en staan onder toezicht
bij de betrokken nationale toezichthouders. ING Bank N.V. heeft een vergunning van De Nederlandsche Bank
(DNB) en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). ING Bank N.V. is statutair gevestigd te
Amsterdam, houdt kantoor aan Bijlmerplein 888, 1102 MG Amsterdam, Nederland en is onder nummer
33031431 ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel van Amsterdam.
Auteursrecht en rechten ter bescherming van gegevensbestanden zijn van toepassing op deze publicatie. Niets
in deze publicatie mag worden gereproduceerd, verspreid of gepubliceerd door wie dan ook voor welke reden
dan ook zonder de voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de ING. Alle rechten zijn voorbehouden.
Mededelingen aangaande persoonlijke betrokkenheid
De informatie in dit rapport geeft de persoonlijke mening weer van de analist(en) over de onderliggende
financiële waarde(n) en/of over de uitgevende instantie(s) en geen enkel deel van de beloning van de analist(en)
was, is, of zal direct of indirect gerelateerd zijn aan het opnemen van specifieke aanbevelingen of meningen in
dit rapport. De analisten die aan deze publicatie hebben bijgedragen voldoen allen aan de vereisten zoals
gesteld door hun nationale toezichthouders aan de uitoefening van hun vak.
ING • Markten in Beweging | 3 maart 2017
3
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards