formulier aanvraag kortlopend project

advertisement
CALL Kortlopende Projecten Academische Werkplaats JGZ Noord-Holland
Update 5 januari 2013
De Academische Werkplaats Jeugdgezondheidszorg (JGZ) Noord-Holland biedt
dankzij financiering van ZonMw aan gemeenten de mogelijkheid een subsidie aan te
vragen voor een ‘Kortlopend Project’. Het maximaal aan te vragen budget bedraagt
25.000 euro per project. Wij nodigen u als gemeente graag uit om hiervoor een
voorstel in te dienen. Recent is ook de tweede aanvraag voor Kortlopende Projecten
gehonoreerd. Dat betekent dat er weer extra subsidiemogelijkheden zijn!
Het Kortlopend project dient te worden uitgevoerd binnen de Academische
Werkplaats JGZ Noord-Holland, een samenwerking van JGZ organisaties en het
VUmc, afdeling Sociale Geneeskunde. Een succesvolle Academische Werkplaats
JGZ Noord-Holland draagt bij aan de kwaliteit van de JGZ. Hiermee zijn op de eerste
plaats de kinderen in uw regio gebaat, maar het zal zeker ook de JGZ professionals
en JGZ-organisaties ten goede komen.
Criteria voor subsidiëring
Om voor subsidie in aanmerking te komen dient het project aan de volgende criteria
te voldoen:
1.
Het project dient gericht te zijn op de Jeugdgezondheid(szorg)
2.
Zoals verwoord in de door ZonMw gehonoreerde subsidieaanvraag, dient
het Kortlopend Project te passen binnen de speerpunten van het EMGO,
namelijk: Leefstijl, Overgewicht & Diabetes; Mentale Gezondheid;
Bewegingsapparaat; of ‘Kwaliteit van Zorg’.
3.
Het project bevat een wetenschappelijke onderzoeksvraag, die met
wetenschappelijke methoden kan worden onderzocht, d.w.z. door
systematisch literatuuronderzoek of door kwantitatief en/of kwalitatief
onderzoek.
4.
Het project dient in korte tijd te kunnen worden afgerond (in maximaal 6
maanden).
5.
De projectbeschrijving en subsidieaanvraag dienen te worden aangeleverd
in bijgevoegd format en te voldoen aan de eisen die binnen dit format
gesteld worden aan de tekstopbouw. Bij overschrijden van de
woordenlimiet of bij onvolledig invullen van het formulier wordt de aanvraag
niet in behandeling genomen.
De toegekende subsidie kan besteed worden aan:
1.
Personele kosten van een onderzoeker;
2.
Wetenschappelijke begeleiding van een onderzoeker;
3.
Kosten voor overig personeel bij de JGZ-organisatie, het VUmc en/of een
andere wetenschappelijke instelling;
4.
Materiële kosten.
5.
Minimaal 5% van de financiën dient besteed te worden aan “Communicatie
en Implementatie”
NB
Personele kosten van gemeentemedewerkers komen niet in aanmerking voor
subsidiëring.
Vanaf 1 maart 2013 geldt matching met eigen middelen vanuit gemeenten en/of
JGZ-organisatie als voorwaarde voor honorering; deze dient minimaal 25% te
bedragen. Als een project bijvoorbeeld op 20.000 euro wordt begroot, kan er 15.000
euro worden aangevraagd vanuit de subsidies voor Kortlopende Projecten.
Deadline indienen projectvoorstel
Er zijn geen deadlines meer voor indiening. Vanaf 1 januari 2013 is het mogelijk
continu aanvragen in te dienen.
Procedure
Het projectvoorstel dient per mail te worden ingediend bij Marlou de Kroon,
coördinator van de AW JGZ NH.
Mailadres: [email protected]
NB
Voorafgaand aan indienen dient bij sommige GGDen / JGZ-organisaties een
interne procedure te worden doorlopen. Veelal betekent dit dat de aanvrager
met management dient af te stemmen of de aanvraag past bij de doelstellingen
van de organisatie en kan worden ingediend. Het is daarom belangrijk dit eerst
na te gaan bij het management van de GGD of JGZ-organisatie met wie uw
gemeente samenwerkt !
Na indienen geldt de volgende procedure:
Stap 1.
Beoordelen van de onderzoeksaanvraag door de coördinator en lokaal coördinatoren
op:
1. relevantie onderzoeksvraag getoetst aan bovengenoemde criteria voor
subsidiering;
2. kwaliteit;
3. haalbaarheid;
4. begroting.
Stap 1 duurt na indienen maximaal 2 werkweken.
Dus bij indienen op dag X, is stap 1 afgerond op dag X+14.
Voor de zomervakantie geldt dat deze duur wordt opgehoogd met 8 weken (vanaf 1
juli) en voor de Kerstvakantie met 2 weken: vanaf 24 december.
Stap 2.
formuleren advies door de coördinator en lokaal coördinatoren ten aanzien
subsidiering van het project op basis van bovengenoemde 4 punten aan de
Stuurgroep
Deze stap duurt maximaal 1 week. Dus na afronding op dag Y, is stap afgerond op
dag Y+7.
Voor de zomervakantie geldt dat deze duur kan worden opgehoogd met 8 weken
(vanaf 1 juli) en voor de Kerstvakantie met 2 weken: vanaf 24 december.
Stap 3.
Beslissing door Stuurgroep ‘go/no go’ (en eventuele condities waaronder bij een ‘go’)
Deze stap duurt maximaal 3 weken.
Voor de zomervakantie geldt dat deze duur wordt opgehoogd met 8 weken (vanaf 1
juli) en voor de Kerstvakantie met 2 weken: vanaf 24 december.
Stap 4.
Bij positief advies door de stuurgroep volgt de wetenschappelijke uitwerking van het
project door / in samenwerking met medewerker(s) VUmc, wordt het project
voorgelegd aan de Wetenschapscommissie van VUmc en wordt de startdatum van
het project bepaald in overleg met de coördinator AW JGZ NH.
Deze stap duurt maximaal 3 weken.
Voor de zomervakantie geldt dat deze duur wordt opgehoogd met 8 weken (vanaf 1
juli) en voor de Kerstvakantie met 2 weken: vanaf 24 december.
Deadlines voor de stappen 1 t/m 4 zijn als volgt gepland:
Indienen van
Deadline
Deadline
Deadline
projectidee
Stap 1
Stap 2
Stap 3
Dag A
A + maximaal
14 = B
B +maximaal 7
=C
C + maximaal
21 = D
Deadline
Stap 4
D + maximaal
21
Indien stap 1 snel wordt voltooid, bijvoorbeeld binnen 7 dagen na A, betekent dit dat
automatisch de gehele procedure wordt ingekort met 7 dagen.
De totale procedure duurt dus maximaal 63 dagen (ofwel bijna 8 weken), maar kan
bij inkorten van de verschillende stappen ook korter zijn.
Voor meer informatie over de academische werkplaats JGZ Noord/Holland verwijzen
wij u graag naar de website: http://www.vumc.nl/afdelingen/AWJGZ
___________________________________________________________________
FORMAT AANVRAAG KORTLOPENDE PROJECTEN
geldend met ingang van 1 mei 2012
Titel (maximaal 25 woorden)
Duur van het project
……. maanden. Beoogde periode: van [dd-mm-jjjj] tot [dd-mm-jjjj]
Aanvrager vanuit de gemeente
Naam:
Telefoonnummer:
Mailadres:
Samenwerking vanuit de GGD / JGZ organisatie met:
Naam:
Functie:
JGZ-organisatie:
Afdeling:
Evt. toelichting:
Samenstelling projectgroep (overige leden):
Naam:
Functie:
Organisatie:
Afdeling:
Evt. toelichting:
Naam:
Functie:
Organisatie:
Afdeling:
Evt. toelichting:
Naam:
Functie:
Organisatie:
Afdeling:
Evt. toelichting:
Doelstelling van het project (maximaal 50 woorden)
Vraagstelling (maximaal 150 woorden)
Plan van aanpak (maximaal 1000 woorden)
Doelgroep:
Verwachte (meetbare) uitkomsten:
Methode:
Verwachte opbrengsten voor beleid en praktijk (maximaal 500 woorden):
Beschrijf welke mogelijke consequenties volgen uit de onderzoeksresultaten.
Verspreiding en implementatie van onderzoeksresultaten (maximaal 200
woorden)
Op welke wijze en aan wie zal gegenereerde kennis worden verspreid? Hoe zullen of
kunnen de onderzoeksresultaten leiden tot implementatie in de praktijk?
Verwacht vervolg van de studie (maximaal 100 woorden)
Beschrijf of de resultaten van dit project kunnen leiden tot het besluit voor een
vervolgstudie of tot een ander vervolg dat van belang is voor beleid en/of praktijk.
Referenties
Geef hieronder de gebruikte referenties (maximaal 20)
Begroting
Personele kosten:
Per medewerker aangeven:
Functie
aantal fte
periode
euro’s
Materiële kosten:
Omschrijving
euro’s
Overige kosten
Omschrijving
euro’s
Download