Groot MT?

advertisement
Jeugdgezondheidszorg in het
Sociaal Domein
Passend
Onderwijs
Transitie
Jeugdzorg
Wet Publieke
gezondheid
Susan van Bommel, jeugdarts GGD voor Kenniscafe CJG
26 januari 2016
1
Kern van Jeugdgezondheidszorg
• Basisvoorziening voor alle jeugdigen; WPG (basispakket
JGZ 2015)
• Advisering, signalering, monitoring:
“alles oké met dít kind en dé kinderen”?
• Normaliseren, demedicaliseren, maar ook:
• Doorpakken als nodig:
• O.a.verbinding jeugdteam
2
Filmpje!
• jeugdgezondheidsfilmpje
3
Jeugdgezondheidszorg door GGDrU (het fundament)
Monitoring, screenen en signaleren
4 - 7 dagen
Informatie en advies
2 weken
1 maand
Contact op Indicatie
en verzoek
2 maanden
Telefonisch spreekuur
Inloopspreekuur
Info magazines
3 maanden
4 maanden
6 maanden
Vraagverheldering
Advisering
Demedicalisering
11 maanden
Websites
Toeleiding
14 maanden
Social media
2 jaar
3 jaar
4 jaar
Groep 2
9 jaar (vacc.)
Groep 7
13 jaar (vacc.)
Klas 2
Contact op Indicatie
en verzoek
Informatie en advies
Klas 4
Verbindende activiteiten
4
Kinderpsychiatrie
• ADHD
• Autisme
• Depressie
• Eetstoornis
• ODD
Cognitieve ontwikkeling
•
Hoogbegaafden
•
Licht verstandelijke
beperking
•
Spraak- taalontwikkeling
Fysieke en motorische
ontwikkeling
• Aangeboren afwijkingen
• Neonatale screening
• Zintuigen
• Motoriek en houding
(plagiocephalie, CHD,
scoliose)
• Groei
• Mondgezondheid
• Overgewicht
• Astma
• Diabetes
• Huidaandoeningen
• Onbegrepen lichamelijke
klachten
• Vaccinaties
• Zindelijkheid
Seksuele ontwikkeling
• Anticonceptie
• Besnijdenis
• Homoseksualiteit
• Normale seksuele
ontwikkeling
• Seksuele risico's
Opvoeding en
verzorging
• Gedrag
• Hoofdluis
• Huilbaby's
• Hygiëne
• Kindermishandeling
• Opvoeding/gedrag
• Slapen
• Borstvoeding
• Veiligheid (wiegendood)
• Voeding en vitamines
• Sporten/bewegen
Sociaal-emotionele
ontwikkeling
• Middelengebruik/verslaving
• Internet/gamen
• Pesten
• Rouw
• Psychosociale problemen
• Echtscheiding
• Trauma’s
5
Een brug bouwen!
• Verbinding tussen JGZ en jeugdteams, samen zijn we het
CJG!
• Professionals gaan vanuit beide kanten over de brug als het
meerwaarde heeft.
6
Jeugdteam
JGZ
• Verwijzen van individuele kinderen/gezinnen voor
begeleiding.
• Collectief signaal bespreken en gezamenlijk te zoeken naar
oplossing (brede wijkagenda – collectieve preventie).
• Inbreng van sociaal-medische expertise bij het
casusoverleg.
7
Jeugdteam
JGZ
• Normaliseren, versterken eigen kracht
• Korte lichte opvoedingsondersteuning (grenzen, structuur,
straffen/belonen, spelen, eten, slapen, gedrag, zindelijkheid
• Sociaal medische expertise/onderzoek (groei,
ontwikkelingsproblematiek, psychopathologie,
psychosomatische klachten, ziekteverzuim,
kindermishandeling en risicogedrag)
8
Jeugdteam
JGZ
• Verbinding met medische keten (huisarts, medisch
specialist, kinderarts, kinder- en jeugdpsychiater,
revalidatiearts, vertrouwensarts).
• Vragen over ervaring met gezin, info uit Digitaal Dossier
JGZ
• Benaderen rondom school gerelateerde zaken.
• Bij afsluiting zorg naar JGZ om ‘nazorg’ te borgen na
intensieve zorgtrajecten.
9
Wens
• Nog beter op de hoogte zijn van elkaars mogelijkheden en
die benutten
• Collectieve preventie
• Verbinding met scholen
• Vergaderopzet
• Privacy
• Afschalen van zorg/nazorg,
10
Download