exit-onderzoek - Vlaanderen.be

advertisement
EXIT-ONDERZOEK
Bijkomende informatie:
Uitgevoerd door: _____________________________________________________________
op: _____________________________________________________________
Naam: _____________________________________ Personeelsnr.: ___________
Afdeling: _________________________________________________
Rang : _________
Functie: _______________________________________________________
-
M–V
Kritisch:
Contracttype:
Statutair
(inclusief stage)
Arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur
Arbeidsovereenkomst van bepaalde duur/ter vervanging/voor opdracht
Andere (startbanen, EWE, ...):
Algemene indruk:
-
Leeftijd en anciënniteit:
Leeftijd:
Werkervaring op afdeling:
Anciënniteit:
Totaal aantal jaren werkervaring:
-
Algemene conclusie:
___________ jaar
___________ maand/jaar
___________ maand/jaar (werkervaring in Vlaamse overheid)
___________ maand/jaar (exclusief schoolstages, vakantiewerk)
Evaluatie & Waardering
Management-/functioneringstoelage
Voldoet aan verwachtingen
Loopbaanvertraging
Onvoldoende
OVERSTAP NAAR:
(al dan niet in externe proeftijd)
(al dan niet via verlof voor opdracht)
(tijdens voorbije werkjaar)
Andere entiteit in Vlaamse overheid
Andere dienst van Vlaamse overheid (Vlaams kabinet, EVA, ...)
Andere publieke instelling/vereniging in België
(Hof, federaal kabinet, erkende politieke groep, Europa, federaal, gewest, provincie, gemeente)
Internationale opdracht
(buitenlandse publieke instelling, ontwikkelinssamenwerking of onderzoek)
Privé-sector
Zelfstandige activiteit
Andere:
UITSTAP NAAR:
© afdeling HRM
© afdeling HRM
Gecontingenteerd verlof met minimale duur van 1 jaar
Verlof voorafgaand aan de pensionering
EXIT-INTERVIEW MET VRIJWILLIGE VERTREKKER
1. Doel van het interview:
REGISTRATIE EXIT-INTERVIEW
- Inzicht krijgen in uw vertrek. Geen bedoeling om u alsnog te overtuigen te blijven.
- Vrijwillige deelname: steeds recht om niet te antwoorden.
2. Structuur van interview: - Nagaan wat de positieve en de negatieve aspecten van de huidige functie en van de
nieuwe situatie/functie zijn.
- Aan het einde: samenvatting van vertrekredenen in de vorm van een top 5.
3. Verstrekte informatie:
-
Mogelijke redenen
Bijvoorbeeld:
Nà uw vertrek
Terugkoppelingsgesprek met afdelingshoofd (Directeur Generaal): uw top 5 aangevuld met
elementen uit dit interview
Personeelssysteem: enkel uw top 5 van vertrekredenen, zonder vermelding van uw naam
De functie die verlaten wordt:
Carrière
Afwisseling
Persoonsgebonden
Herbronning
Familietaken
Positieve aspecten:
Zin
Jobinhoud
Job
Werkdruk
Negatieve aspecten:
Inspraak
Werksfeer
Nieuwe functie/situatie:
Directe
werkomgeving
Discriminatie
Directe chef
Positieve aspecten:
Collega’s
Werk/
Privé
Arbeidsduur
Woon/werk-verkeer
Beleid
Negatieve aspecten:
Veranderingen
Cultuur
Beslissingsproces:
Vlaamse
overheid
Diversiteit
Verloning
Loopbaanmogelijkheden
Logistiek
1.
2.
Mogelijke vragen: waarom gaat u weg ? Wat heeft u doen twijfelen om te blijven? Wat hoopt u
meer te vinden in uw nieuwe functie/situatie ? Hadden wij uw beslissing nog kunnen beïnvloeden ?
Zo ja, hoe dan ? Hoe lang heeft het beslissingsproces geduurd ? Hebben er specifieke zaken of
gebeurtenissen een negatieve invloed gehad ? Wanneer kreeg u het gevoel dat u iets anders wilde ?
Maatschappij
Maatschappelijke
functie
Extern imago
U vraagt door waar u denkt dat het antwoord meer diepgang behoeft via interventies als:
Kunt u daar wat meer over vertellen? Hoe kwam dat precies? Leg eens uit. Etc.
© afdeling HRM
Impact van de mogelijke
reden van vertrek
volgens de vertrekker
© afdeling HRM
Unieke carrière-kans, stap zetten in de carrière,
carrière-verruiming, ...
Jobafwisseling, nieuwe uitdaging, nieuwe
beroepsweg inslaan,...
Bijstuderen, huis afwerken, vrijwilligerswerk,
op reis gaan, ...
Opvang van (klein)kind(eren), zorg voor
hulpbehoevende familieleden, ...
Noch financiële, noch praktische reden meer om
te werken (kinderen uit huis, huis afbetaald, ...)
Aansluiting bij competenties, jobvariatie,
autonomie, vernieuwing/uitdaging,
oppervlakkigheid, impact, ...
Hoeveelheid werk, deadlines, sociale en/of
inhoudelijke belemmeringen, ...
Betrokkenheid bij beslissingen, inspraak bij
bepaling, taakverdeling, ...
Gelijke behandeling, naleving van procedures,
lerende omgeving, ...
Grensoverschrijdend gedrag: pesten, ongewenst
seksueel gedrag, ...
Waardering, ondersteuning, deskundigheid,
betrokkenheid, beschikbaarheid, feedback,
sturing, ...
Informele omgang, samenwerking, duidelijkheid
in communicatie, ...
Werktijden, aantal reëel gepresteerde uren,
deeltijdse arbeid, verlofstelsel, ...
Reisduur/-afstand (werk dichter bij huis),
telethuiswerk, satellietkantoren, ...
Deskundigheid, communicatie, motivatie,
voorbeeldfunctie, nakomen beloftes, ...
Herstructurering, uitbesteding van functies,
departementale verschuiving, ...
Hiërarchie, overlegorganen, procedures,
ondersteuning in moeilijke situaties,
gespecialiseerde functies, ...
Gelijke kansenbeleid voor vrouwen,
allochtonen, personen met een handicap, ...
Functieverloning, secundaire/tertiaire
arbeidsvoorwaarden, vaste benoeming, ...
Werkzekerheid bij contractuelen,
loopbaanpaden, promotie/mutatie/vormingsmogelijkheden, benoemingsprocedure,
projecten, ...
Veiligheid, huisvesting, werkruimte, IT,
bureautica, ...
Totaal
Niet echt Belangrijk
Vrij
Zeer
onbelangrijk belangrijk
belangrijk belangrijk
/neutraal
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
Voortrekkersrol, klantgerichtheid,
kwaliteitszorg, ...
1
2
3
4
5
Algemeen imago van ambtenaar, berichtgeving
in pers, ...
1
2
3
4
5
Download