van het ABP Opbouw Pensioen

advertisement
Pensioenen
College voor Arbeidszaken
23 april 2003
Wat is pensioen ?
Diverse pensioenvoorzieningen:
ouderdomspensioen / nabestaandenpensioen /
invaliditeitspensioen / pré-pensioen
Drie pijlers van het Nederlandse pensioengebouw:
• algemene voorziening (AOW / ANW / WAO)
• arbeidgebonden voorziening (pensioenfonds)
• individuele voorziening (verzekeraar)
Presentatie gericht op Ouderdomspensioen (OP/NP) en
Prépensioen (FPU) van het ABP
Opbouw Pensioen (1)
Individuele
aanvulling
Pensioen
Franchise
Hoogte pensioen afhankelijk van
salaris en dienstjaren
(berekend op basis van aantal
dienstjaren en deeltijdfactor)
Hoogte franchise gebaseerd op
AOW. Franchise is: € 15.250
Hoogte werkelijke AOW-uitkering
afhankelijk van gehuwd of
alleenstaand
Uitgangspunt: pensioen + AOW is 70% van laatstverdiende loon
Opbouw Pensioen (2)
ABP gaat bij pensioenuitkering uit van AOW-uitkering voor een
alleenstaande: 70%. Gehuwden krijgen echter maar 50%.
Gevolgen voor gezinsinkomens:
ALLEENSTAANDE
70%
70%
1-VERDIENER
70%
50% 50%
- Lichtblauw: Pensioen van ABP
- Donkerblauw: AOW-uitkering
- Rood: Pensioengat
2-VERDIENERS
70%
50%
70%
50%
ABP (Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds)
Het ABP verzorgt het pensioen voor de overheids- en
onderwijssectoren. Grootste fonds van Nederland, tweede
ter wereld.
Beheert € 135 miljard en heeft 2,5 miljoen deelnemers
(actieven, gepensioneerden en slapers).
Spelers bij het ABP
•VSO
•SCO
samen in Pensioenkamer
•ABP-bestuur
•Pensioen- en verzekeringskamer (PVK) controleert
financiële positie van pensioenfondsen.
Financiële positie Pensioenfonds
Dekkingsgraad: Reserveringen t.o.v. verplichtingen
Ontwikkeling ABP:
2001 122%
2002 103%
Oorzaken lage dekkingsgraad:
Toename verplichtingen (CAO-verhoging / loondrift)
Daling inkomsten (beursresultaten)
Instrumenten voor verhogen dekkingsgraad
Instrumenten ABP-bestuur:
-
Beleggingsinstrument
-
Indexatie pensioenaanspraken (evt. voorwaardelijk)
-
Premie-instrument
premiesprongbegrenzing 2%
benodigde premie 2003 19% bij rekenrente van 4%,
zonder buffer
Effectiviteit premie-instrument
• Premie-instrument niet effectief
• Vuistregel:
1% salarisstijging actieven (die doorwerkt naar
gepensioneerden en slapers) kost ca. € 1,5 miljard.
• 1% minder beleggingsrendement kost ook ca. € 1,5
miljard.
• Totale opbrengsten uit premie in 2002: € 3,6 miljard
2% premieverhoging 2003: 15,2% = 0,6 miljard meer.
Reden pensioenonderhandelingen
• Verkleining draagvlak pensioenen door demografische en
maatschappelijke ontwikkelingen
(hoofdreden werkgevers)
• Financiële positie pensioenfonds
(hoofdreden bonden)
Internationale cijfers (OECD)
• Komende 25 jaar zal het totaal aantal gepensioneerden
toenemen met 70 miljoen. Terwijl de beroepsbevolking
slechts met 5 miljoen zal toenemen.
• Afgelopen 25 jaar nam het aantal mensen met de
pensioengerechtigde leeftijd met 45 miljoen toe. Maar de
beroepsbevolking nam toe met 120 miljoen.
Demografische ontwikkelingen (1) bron: SER
Demografische ontwikkelingen (2)
Maatschappelijke ontwikkelingen
• Langer studeren, later werken
• Eerder uittreden
geboren rond 1905: 75% van leven werkzaam
geboren rond 1935: 58% van leven werkzaam
Draagvlak
Langer leren
20
korter werken
langer leven
65
Ontgroening / Vergrijzing / Kortere loopbaan
Onderhandelingen Pensioenkamer
Inzet bonden:
- Premieverhoging is voldoende, als beurs aantrekt is ABP
in staat aan de verplichtingen te voldoen
- Middelloon bepreekbaar met behoud van uitkeringsniveau
Inzet werkgevers:
- Pensioenregeling moet een goed en houdbaar pensioen
nastreven. Hiervoor is draagvlak noodzakelijk. De prioriteit
ligt bij het ouderdomspensioen en onvermijdelijk niet bij
de mogelijkheid om vroeg uit te treden
- Technische overgang naar middelloon / verlagen van
ambitieniveau
Eindloon en Middelloon: carrièreverloop
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
laat
vroeg
Voor 1 juli 2003 resultaat….
….. anders grijpt ABP-bestuur in met noodmaatregel, omdat
aan de voorwaarden van de PVK moet worden voldaan.
Download