Nog geen akkoord over een CAO voor het voortgezet onderwijs

advertisement
1.2354 eva/ee
Wijzigingen in pensioenen en AOW op komst
Utrecht, 22 augustus 2001 - Een aantal zaken met betrekking tot uitbetaling van pensioen
en AOW gaat op korte termijn veranderen. In deze nieuwsbrief stelt de AOb u op de hoogte
van de belangrijkste wijzigingen.
AOW en pensioenen per september
gescheiden uitbetaald. Let op:
Naheffing van de belasting is mogelijk.
U krijgt uw AOW/ANW en uw
aanvullend pensioen tezamen uitbetaald
via het ABP. Een nieuwe wet maakt
echter een einde aan deze regeling. Om
inzicht te geven in de hoogte van de
AOW/ANW en de verantwoordelijkheid
van de Sociale Verzekeringsbank (SVB)
voor de juiste betaling is gescheiden
uitbetaling straks verplicht. Vanaf
september 2001 zult u dan ook uw AOW
ontvangen via de Sociale Verzekeringsbank. Uw aanvullend OP/NP blijft u
gewoon ontvangen via het ABP.
De gezamenlijke uitbetaling werd jaren
geleden ingevoerd om de
belastingsaangifte te vereenvoudigen.
Dubbele inhouding of een naheffing werd
zo voorkomen.
De AOb en het ABP hebben het kabinet
afgeraden de verplichting tot gescheiden
uitbetaling door te voeren. Ook een motie
tegen verplicht gescheiden betaling van
de kamerleden Noorman-Den Uyl en
Kuijper werd verworpen.
Naheffing belasting
Na doorvoering van de scheiding in
september bepalen SVB en ABP ieder
voor zich de loonheffing over de
uitkering volgens de groene tabel. U kunt
dan over het totaal van uw uitkeringen de
indruk krijgen dat u er netto op vooruit
gaat. Na het samentellen van de
AOW/ANW en het pensioen kan echter
een deel van het inkomen in een hogere
tariefschijf vallen. Met als gevolg dat de
Belastingdienst een naheffing zal
opleggen.
Om onaangename verrassingen te
voorkomen is het daarom verstandig
vanaf het moment dat de gescheiden
betaling plaatsvindt, geld te reserveren
voor die mogelijke naheffing in 2002.
Voor de reservering geldt een eenvoudige
richtlijn. Als u de gescheiden betalingen
van SVB en ABP ontvangt, zal blijken als u de nettobedragen bij elkaar optelt dat u meer in handen krijgt. Aan te raden
is om iedere maand dat meerdere opzij te
zetten om daarvan de naheffing in 2002
te kunnen betalen.
Als u in september of daarna 65 jaar
wordt, heeft u geen vergelijkingsbasis. U
doet er dan verstandig aan bij oudere excollega’s of bij de AOb-consulenten
Postactieven naar een richtbedrag te
vragen. U kunt natuurlijk een naheffing
voorkomen door in dat jaar zelf bij de
Belastingdienst om een voorlopige
aanslag (in termijnen te betalen) te
vragen. Indien in september de
nettobedragen opgeteld dezelfde uitkomst
geven als het nettobedrag dat u in
augustus ontving, hoeft u geen naheffing
te verwachten.
 Wanneer u in het komende voorjaar
een belastingbiljet ontvangt, kan de
Belastingservice van de FNV u gratis
behulpzaam zijn bij het invullen daarvan.
Bij de AOb Ledenservice (030 2989850)
kunt u te zijner tijd de adressen voor deze
dienstverlening opvragen.
1
Ter verduidelijking een concreet voorbeeld. In dit voorbeeld wordt uitgegaan van een man die
ouder is dan 65 jaar, na 40 dienstjaren met pensioen is gegaan tegen het maximumsalaris van
schaal A (voorheen schaal 9) en een partner zonder inkomsten heeft die jonger is dan 65 jaar.

Voor september 2001 ontving hij via ABP:
Bruto AOW
fl. 1.281,96
Bruto AOW toeslag jongere partner
fl. 1.281,96
Totaal bruto AOW
fl. 2.563,92
Bruto ABP aanvullend pensioen
fl. 2.540,95
Bruto totaal AOW en aanvullend pensioen
fl. 5.104,87
Hij betaalde aan loonheffing
fl. 763,08
Netto ontving hij
fl. 4.341,79

Per september 2001 ontvangt hij via het ABP (zonder heffingskortingen):
Bruto ABP aanvullend pensioen
fl. 2.540,95 (inclusief vakantiegeld)
Hij betaalt aan loonheffing
fl. 367,00
Netto ontvangt hij
fl. 2.173,95
Per 1 september 2001 ontvangt hij via de SVB (met heffingskortingen):
Bruto AOW + toeslag jongere partner
fl. 2.563,92 (exclusief vakantiegeld)
Hij betaalt aan loonheffing
fl. 197,25
Netto ontvangt hij
fl. 2.366,67
Totaal netto ABP en SVB
fl. 4.540,79
Conclusie: In plaats van fl. 4.341,79 netto ontvangt hij (fl. 2.173,95 + fl. 2.366,67) = fl. 4.540,79
netto. Dit is fl. 198,83 netto meer. Dit komt omdat hij fl. 198,83 minder belasting betaalt (fl.
564,25 belasting i.p.v. fl. 763,08). De naheffing over 2001 zal dan 4 x fl. 198,83 = fl. 795,32 zijn.
P.S.: het is het gunstigst indien de heffingskorting wordt ingehouden van het hoogste inkomen. Dit
zorgt voor de minste naheffing.
Indexering en franchisewijziging
voortaan één keer per jaar
De AOW-bedragen worden twee keer per
jaar gewijzigd: in de maand januari en in
de maand juli. De franchise werd dan ook
twee keer per jaar gewijzigd. De
franchise is een bedrag waarover geen
pensioen wordt opgebouwd en ontvangen
vanwege de ontvangst van AOW.
De indexering van de uitkeringen is
gebaseerd op het gewogen gemiddelde
van de CAO-ontwikkelingen in de
overheidssectoren. Hierbij deed zich een
aantal keren het probleem voor dat de
indexering in een bepaalde periode van
zes maanden voor of achter liep omdat er
relatief veel of weinig CAO’s werden
afgesloten. Hierdoor kende het niveau
van het aanvullend pensioen een grillig
verloop. Het ABP heeft tot op heden
steeds geprobeerd dit effect te beperken
met beleidsmatige maatregelen
(bijvoorbeeld door de aanpassing van de
franchise te faseren). Beter is dan ook de
indexering en de aanpassing van de
franchise beide één keer per jaar te laten
plaatsvinden. Dat is administratief veel
eenvoudiger en op zichzelf heeft
aanpassing 1x per jaar geen financieel
effect doordat er altijd nabetalingen worden
gedaan. Nabetaling zal door de aanpassing
overigens voortaan ook slechts één keer
per jaar plaatsvinden. Gekozen is voor
aanpassing in de maand januari van ieder
jaar. In de maand januari worden
doorgaans wijzigingen in de belasting- en
premiesfeer doorgevoerd.
WAO, IP en de eenmalige wijziging
Mensen die volledig zijn afgekeurd en
WAO en invaliditeitspensioen ontvangen,
krijgen ook te maken met genoemde
wijziging. De wijziging van de WAO2
bedragen vindt zoals gewoonlijk plaats in
de maand januari en in de maand juli. De
berekeningsgrondslag zoals bepaald in de
maand januari blijft het hele jaar door
gelijk. Het bruto-inkomen schommelt
hierdoor niet.
Verbetering pensioenoverzicht
ABP probeert het pensioenoverzicht zo
duidelijk mogelijk te maken. Daarom zijn
de pensioenoverzichten 2001 (verstuurd
tussen juni en december 2001) aangepast.
 De wettelijke basisvoorzieningen
AOW en ANW worden apart
vermeld. Hierdoor wordt duidelijker
hoe het ABP tot de totaalbedragen in
de pensioenberichten komt.
 Voor het eerst wordt rekening
gehouden met uw burgerlijke staat. U
kunt zo direct achterhalen of ABP
uitgaat van de juiste burgerlijke staat.
Ook uw andere basisgegevens worden
in een begeleidende brief vermeld. Bij
onjuiste vermelding (bijvoorbeeld van
de burgerlijke staat) is het verstandig
zo snel mogelijk de juiste gegevens
door te geven aan het ABP.
Indien er volgens u onjuiste gegevens zijn
opgenomen in uw pensioenoverzicht,
bijvoorbeeld van het aantal
pensioenjaren, kunt u bellen met de
Service Verzekerden van het ABP (045
5796162). Indien ABP van mening is dat
de gegevens kloppen en u deze mening
niet deelt, kunt u telefonisch contact
opnemen met de afd. Algemene
Juridische Dienst van de AOb (030 2989
800) of de consulenten Postactieven. Zij
kunnen u van dienst zijn.
Voor mensen die bijsparen via ABP
Verzekeringen is een verslechtering te
melden. Wettelijk is het niet meer
toegestaan om op de pensioenoverzichten
aan te geven hoeveel er is bijgespaard via
een verzekeringsdochter. U zult straks
apart via ABP Verzekeringen informatie
over het bijgespaarde ontvangen.
ABP Verzekeringen krijgt andere naam
De Wet verplichte deelneming in een
bedrijfstakpensioenfonds verbiedt per 1
januari 2002 pensioenfondsen om de naam
en het logo van het pensioenfonds te
gebruiken voor een verzekeringsdochter.
Dit betekent dat ABP Verzekeringen per 1
januari 2002 een andere naam en een ander
logo krijgt.
Onderwijs-CAO
Zoals eerder aangegeven is de indexering
van de uitkeringen en pensioenen
gebaseerd op het gewogen gemiddelde van
de CAO-ontwikkelingen in de gehele
overheidssector. In de laatste OnderwijsCAO is voor 2001 een loonsverhoging van
2,75% in maart, een incidentele
eindejaarsuitkering van 0,8% in december
en een structurele eindejaarsuitkering van
1,58% in december afgesproken. Voor
2002 geldt een loonsverhoging van 1,25%
in januari, een loonsverhoging van 2% in
juli en een structurele eindejaarsuitkering
van 3,75% in december. De
loonsverhogingen en structurele
eindejaarsuitkeringen tellen mee voor de
berekeningsgrondslag van uw pensioen.
Door wijziging c.q. ophoging van de
berekeningsgrondslag gaat uw pensioen
omhoog. De incidentele eindejaarsuitkering
leidt, net als bij werkenden, tot een
eenmalige uitkering.
Brochure 65 jaar in zicht
Speciaal voor 64-jarigen is de brochure
‘65 jaar in zicht’ geschreven. De brochure
geeft aan waar 65-jarigen recht op hebben.
Deze brochure is ook gratis verkrijgbaar
voor mensen van 65 jaar en ouder. De
brochure kunt u verkrijgen via AOb
Ledenservice (030 2989 850).
Deze nieuwsbrief is tot stand gekomen op
initiatief van het hoofdbestuur en het
bestuur van de groep Postactieven. De
halfjaarlijkse ledenbrief van de groep
Postactieven is een afzonderlijke uitgave
die u in het najaar weer ontvangt.
3
Download