De groene revolutie vs. de genrevolutie

advertisement
De groene revolutie vs. de genrevolutie
Door Lenny, Natalja en Inge
De groene revolutie
In ontwikkelingslanden is de groene
revolutie een oplossing voor het
voedselvraagstuk.
De meeste landen van Azië zijn
economisch bijzonder ontwikkeld. De
groei van de agrarische productie is
nodig om
de groeiende bevolking van voedsel te
voorzien, maar dit komt slechts traag
op gang.
De groene revolutie wil
landbouwmechanisering om de
productiviteit te verhogen zodat men
kan voldoen aan eigen behoeften en
zo de nationale voedseltekorten op te
vangen.
Kweken van nieuwe, hoogwaardige variëteiten
van voedselgranen
Grote hoeveelheden kunstmest, irrigatiewater,
pesticiden en herbiciden worden gebruikt
- Ophoping van chemische stoffen in de bodem en in
het water en dus in de laatste plaats in de voedselketen
- Milieuverstoringen door onverantwoorde irrigatie zoals
ontzilting van het zeewater.
-Energie nodig, dus ‘t wordt ook een energievraagstuk.
- landdegradatie
-Uitsterven van oorspronkelijk leven
Pro
- grootgrondbezitters
- De regering, wanneer je zelfvoorzienend bent moeten
zij minder inkopen en dalen hun kosten.
- Multinationals uit winstbejag
Contra
- Antiglobaliserings-organisaties:
zij
gaan ervan uit dat dit de problematiek
slechts zal verergeren
- De lokale boeren: de groene revolutie
heeft hun zelfvertrouwen ondermijnd
en is ten koste gegaan van hun eigen
kennis omtrent landbouw (tijdens de
groene revolutie werden bijvoorbeeld
enkel gewassen geteeld die
interessant waren op de wereldmarkt
en zo zijn veel lokale teelten verloren
gegaan) = kennisvernietiging
- NGO’s
De Genrevolutie
Dit is de voortzetting van de
groene revolutie. Nu : het telen
van genetisch gemanipuleerde
gewassen, onder controle van
multinationale bedrijven, als
oplossing voor de honger in de
wereld.
Genetische vervuiling van lokale specialiteiten, uitsterven
eigen soorten (biodiversiteit bedreigt)
pro
De VS ( en andere regeringen ) want :
• Langer houdbare tomaten om de lange transportwegen
naar de pureefabriek te doorstaan
• Koolzaad met verhoogd vitamine E-gehalte of met
veranderde vetzuren.
• Herbicidenresistente grassoorten voor de aanleg van
golfbanen.
contra
• Kleine boeren en armen in de steden
• NGO’s
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Create flashcards