Gerontologie en geriatrie

advertisement
Studiefiche
Academiejaar 2016-2017
Gerontologie en geriatrie (D012256)
Cursusomvang
(nominale waarden; effectieve waarden kunnen verschillen per opleiding)
Studiepunten 4.0
Studietijd 100 u
Contacturen
30.0 u
Aanbodsessies en werkvormen in academiejaar 2016-2017
A (semester 1)
hoorcollege
15.0 u
excursie
15.0 u
Lesgevers in academiejaar 2016-2017
Van Den Noortgate, Nele
GE01
Aangeboden in onderstaande opleidingen in 2016-2017
Bachelor of Science in de logopedische en audiologische
wetenschappen (afstudeerrichting audiologie)
Bachelor of Science in de logopedische en audiologische
wetenschappen (afstudeerrichting logopedie)
Verantwoordelijk lesgever
stptn
4
aanbodsessie
A
4
A
Onderwijstalen
Nederlands
Trefwoorden
Gerontologie en geriatrie - geriatrische syndromen en ouderdomsziekten multidisciplinaire zorg
Situering
Dit opleidingsonderdeel heeft als doel studenten kennis te laten maken met de impact
van veroudering zowel maatschappelijk als individueel. Tegenover het ouder wordend
individu wordt ook de geriatrische patiënt gesitueerd met de frequent voorkomende
syndromen en aandoeningen. Specifieke aandacht gaat naar de weerslag van deze
aandoeningen op het lichamelijk en mentaal functioneren van de oudere patiënt. In de
behandeling van deze aandoeningen wordt stilgestaan bij de meerwaarde van de
multidisciplinaire benadering in het behoud van de functies bij de oudere.
Inhoud
1. Gerontologie- Demografische evolutie- Normale veroudering
2. Profiel van de oudere persoon: kenmerken- evaluatie - Begrip Frailty
3. Systeemgebonden aandoeningen in de oudere populatie: Cardiovasculaire
aandoeningen (hartfalen, arteriosclerose, kleplijden, ritmestoornissen,
bloeddrukschommelingen)- Pulmonale aandoeningen (Astma bronchiale, COPD,
Pneumonie, Longembool)- Infectieuze aandoeningen (Influenza, Tuberculose,
Bacteriële infecties)- Diabetes mellitus
4. Geriatrische syndromen:Nadelen van immobilisatie- Fixatie- Val, gang- en
evenwichtsstoornissen- Voeding en ondervoeding- sllikstoornissen - Polyfarmacie en
iatrogene aandoeningen- Dementie- Depressie- Delirium
5. Observatiestage binnen het zorgprogramma voor de geriatrische patiënt gevolgd
door een observatieverslag Begincompetenties
Met succes gevolgd hebben van de opleidingsonderdelen of equivalenten van Chemie
en inleiding tot biochemie, Beginselen van menselijke anatomie, weefselleer en celleer,
Beginselen van psychologie, Capita selecta uit de fysiologie en Anatomie van het
centraal zenuwstelsel .
Eindcompetenties
1 Kennis en inzichten op het raakvlak tussen verschillende domeinen integreren en
1 herformuleren conform de algemene cognitieve leerresultaten:
1 - m.b.t. de medisch en exacte leerresultaten
(Goedgekeurd)
1
1 - m.b.t. de sociaal en ethisch-juridische leerresultaten
1 1 2 De demografische evolutie binnen onze maatschappij en de relevantie hiervan voor
1 de zorgsector kunnen aangeven
1 3 Inzicht hebben in de leeftijdsgebonden veranderingen (normale of pathologische
1 veroudering) binnen de voor het eigen beroep relevante systemen
1 4 In staat zijn om op door middel van specifieke tools informatie te verzamelen over
1 de oudere persoon, deze informatie te interpreteren en te gebruiken in het zorgplan
1 van de oudere persoon (algemeen en meer specifiek binnen het eigen vakgebied)
1 5 De kenmerken, oorzaken, gevolgen en behandeling van de belangrijkste
1 geriatrische syndromen en aandoeningen bij de oudere kennen en deze integreren
1 in de beroepsspecifieke aanpak van de oudere
1 6 Het belang van een multidisciplinaire aanpak van de geriatrische patiënt
1 erkennen, de taak van de eigen beroepsgroep in de multidisciplinaire zorg situeren
1 met als doel de zorg voor de oudere patiënt te optimaliseren
Creditcontractvoorwaarde
Toelating tot dit opleidingsonderdeel via creditcontract is mogelijk mits gunstige beoordeling
van de competenties
Examencontractvoorwaarde
Dit opleidingsonderdeel kan niet via examencontract gevolgd worden
Didactische werkvormen
Excursie, hoorcollege
Leermateriaal
1. Nederlandstalige syllabus "Gerontologie en Geriatrie(€10)
2. Bijkomend didactisch materiaal via electronisch leerplatform
Referenties
1. Probleemgerorienteerd denken in de geriatrie. MGM Olde-rikkert. de Tijdstroom (€ 79 ).
2. Verpleegkundige zorgaspecten bij ouderen. K Milisen, L De Maesschalk, I Abraham.
Elsevier gezondheidszorg.(€ 75)
3. Cirkels van zorg. Ethisch omgaan met ouderen. Chris Gastmans en Linus Vanlaere.
Davidsfonds/Leuven.(€ 22)
4. www.geriatrie.be
Vakinhoudelijke studiebegeleiding
Titularis via elektronische afspraak ([email protected])
Evaluatiemomenten
periodegebonden en niet-periodegebonden evaluatie
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de eerste examenperiode
Schriftelijk examen met open vragen, schriftelijk examen met meerkeuzevragen, werkstuk
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de tweede examenperiode
Schriftelijk examen met open vragen, schriftelijk examen met meerkeuzevragen, werkstuk
Evaluatievormen bij niet-periodegebonden evaluatie
Werkstuk
Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
Niet van toepassing
Toelichtingen bij de evaluatievormen
Schriftelijk examen met gemengde open vragen en meerkeuzevragen (geen
giscorrectie, vier keuzemogelijkheden) Voor het werkstuk worden drie observatieopdrachten gegeven waarvan een schriftelijke
weerslag wordt verwacht. Deze observatieopdrachten worden geëvalueerd. Zo het
werkstuk aan de minimumvoorwaarden voldoet kunnen maximum één tiende (of 2 van
de 20 punten) van de punten worden verdiend. Eindscoreberekening
(Goedgekeurd)
2
Eindscore = resultaat periodegebonden examen (op 18 punten) en het
observatieverslag (op 2 punten)
(Goedgekeurd)
3
Download