Aannemingsovereenkomst freelancer

advertisement
Aannemingsovereenkomst (freelancer)
Tussen de ondergetekende partijen:
-
enerzijds vzw ........................................................................................................................... ,
met maatschappelijke zetel te……………………………………………….……….(adres),
vertegenwoordigd door ……………………………………………..(naam + hoedanigheid),
hierna genoemd de organisatie,
en
-
anderzijds ................................................................................................................................ ,
wonende te ............................. ……………………………………………….……….(adres),
tel.nr. of gsm-nr.:………………………………………………………………………………,
e-mailadres: ……………………………………………………………………………………,
Btw-nr1:……………………………………………………………………………………….,
hierna genoemd de freelancer,
wordt het volgende overeengekomen:
Artikel 1- voorwerp van de overeenkomst
1.1 De organisatie doet een beroep op de freelancer, die zich ertoe verbindt volgende
opdracht(en) uit te voeren volgens de modaliteiten en voorwaarden bepaald in deze
overeenkomst:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
(gedetailleerde beschrijving van het beoogd resultaat, eerder dan een omschrijv ing van de wijze van
uitvoering , om een vermoeden van ondergeschikt verband, gezagsrelatie, arbeidsovereenkomst te
vermijden)
1.2 Bij het uitvoeren van zijn opdracht kan de freelancer de organisatie noch juridisch noch
economisch verbinden, tenzij wanneer de organisatie hem/haar daarvoor vooraf
uitdrukkelijk een bijzonder mandaat geeft.
Artikel 2- uitvoeringsmodaliteiten
2.1 De freelancer vervult zijn/haar opdracht(en)/ta(a)k(en) in volledige onafhankelijkheid en
autonomie. Hij voert de opdracht uit op de wijze die hij geschikt acht, zonder gezag, leiding
of toezicht van de organisatie. Zodat er tussen partijen voor de uitvoering van deze
1
Als van toepassing, anders schrappen.
1
overeenkomst geen band van ondergeschiktheid ontstaat en de
arbeidsovereenkomstenwetgeving op geen enkele manier van toepassing is.
De freelancer verbindt er zich toe om de gegeven opdracht tot een goed resultaat te brengen
door zijn/haar prestaties te laten beantwoorden aan de hoogste professionele maatstaven en
te leveren volgens de regels van de kunst.
2.2 De freelancer voert zijn opdracht(en)/) uit op de maatschappelijke zetel van de
organisatie
(en/of) op volgende plaats(en): …………………….2
2.3 Partijen komen overeen dat …….. dagen nodig zijn voor de uitvoering van de opdracht.
De freelancer voert de opdracht uit binnen de duurtijd van deze overeenkomst (zie artikel 3)
door prestaties te leveren op volgende dagen:
of
Partijen komen overeen dat minstens …….. dagen (optioneel: per week/per maand/per jaar)
nodig zijn voor de behoorlijke uitvoering van de opdracht.
De freelancer voert de opdracht uit binnen de duurtijd van deze overeenkomst (zie artikel 3)
door prestaties te leveren op volgende dagen:
…………………………………………………………
(bv. wekelijks van maandag tot woensdag, wekelijks op vrijdag, in de oneven weken telkens van
maandag tot vrijdag)
(of)
Partijen komen overeen dat gemiddeld …… dagen (optioneel: per week/per maand/per jaar)
nodig zijn voor de behoorlijke uitvoering van de opdracht.
Partijen komen telkens minstens ….dagen voor het begin van de maand/week overeen
hoeveel en op welke dagen de freelancer prestaties verricht ten behoeve van de organisatie,
m.o.o. uitvoering van de opdracht binnen de duurtijd van de overeenkomst (zie artikel 3).
Opm.: het bepalen van een strikt te volgen uurrooster en/of een verplicht aantal te presteren uren is af
te raden om een vermoeden van ondergeschikt verband, gezagsrelatie, arbeidsovereenkomst te
vermijden
2.4 Als de freelancer verhinderd is om op een van de overeengekomen dagen of tijdens een
bepaalde periode de opdracht uit te voeren, komen partijen waar nodig in onderling
akkoord overeen op welk(e) ander(e) moment(en) de freelancer de nodige prestaties levert.
2.5 De freelancer verbindt zich ertoe om tijdens de volledige duur van deze overeenkomst
zelf in te staan voor en te voldoen aan alle wettelijke verplichtingen eigen aan de aanvaarde
opdracht en zijn statuut van zelfstandige (belastingen, statuut, sociale zekerheid,
verzekering, boekhouding e.a.).
2.6 De freelancer brengt regelmatig en op eigen initiatief verslag uit over zijn
werkzaamheden. Deze rapportering heeft uitsluitend tot doel de realisatie van de gegeven
opdracht op te volgen. De rapportering heeft dan ook geen betrekking op de wijze waarop
de freelancer de uitvoering van de opdracht organiseert.
Deze bepaling schrappen als de plaats waar de freelancer prestaties levert niet bepalend en dus vrij
te kiezen is.
2
2
Artikel 3 – duurtijd en beëindiging
3.1 Deze overeenkomst wordt gesloten voor een bepaalde duur, van ..........................................
tot ……………………
(of ) Deze overeenkomst wordt gesloten voor onbepaalde duur en treedt in werking op
………………………..
3.2 Elke partij kan de overeenkomst steeds beëindigen zonder motivering met inachtneming
van een opzeggingstermijn van ……………………….. (overeen te komen, bv. eenmaand) of
onmiddellijk met betaling van een overeenstemmende verbrekingsvergoeding. De
kennisgeving van de beëindiging gebeurt met een aangetekende brief die uitwerking heeft
de eerste kalenderdag na de datum van verzending. De opzeggingtermijn gaat in op de
eerstvolgende kalenderdag.
3.3 Elke partij heeft het recht om de ontbinding van de overeenkomst in te roepen, in elk van
de volgende omstandigheden:
-
onbekwaamheid of vereffening van de andere partij;
-
ernstige contractuele wanprestatie waaraan niet wordt verholpen binnen de 15 dagen
na ingebrekestelling per aangetekende brief;
Het inroepen van de ontbinding gebeurt per aangetekende brief en eindigt de overeenkomst
onmiddellijk zonder opzeggingstermijn of –vergoeding. Het recht om de overeenkomst te
ontbinden doet geen afbreuk aan het recht om schadevergoeding te vorderen.
3.4 Als de opzegging, betekend door de freelancer, afloopt na de voorziene aanvang van de
opdracht, betaalt deze aan de organisatie een vergoeding voor de geleden schade, met een
minimum van …….(overeen te komen)euro.
Artikel 4- vergoeding
4.1 De freelancer rekent aan de organisatie een vergoeding aan voor de geleverde prestaties
in het kader van de uitvoering van zijn opdracht van
……………euro (excl. BTW)3per volledig gewerkte dag
(of)
De freelancer rekent aan de organisatie een totale vergoeding van …………euro (excl. BTW)2
aan voor het vervullen van de opdracht. De organisatie betaalt deze vergoeding aan de
freelancer in maandelijkse schijven van telkens ……. euro per maand (excl. BTW)2.
4.2 De freelancer rekent een vergoeding aan van …………… euro per gepresteerd uur (of)
…………… euro per opdracht die de bijdragen voor de sociale zekerheid voor
zelfstandigen dekt.
3
Als van toepassing, anders schrappen.
3
4.3 Het bedrag van de vergoedingen vermeld in artikel 4.1 omvat alle kosten en uitgaven die
de freelancer maakt in het kader van de uitvoering van deze overeenkomst.
(of)
Krachtens artikel 1999 BW vergoedt de organisatie de freelancer daarnaast ook voor de
kosten verbonden aan de uitvoering van zijn opdracht, mits afgifte van de nodige
bewijsstukken.
De betaling van de vergoedingen vermeld in dit artikel gebeuren na afloop van elke maand,
binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur en kostennota die de freelancer daartoe
opmaakt. De factuur vermeldt telkens het aantal dagen waarop de freelancer prestaties
geleverd heeft tijdens de afgelopen periode. De betaling gebeurt door overschrijving op
bankrekeningnummer …………………………..
Artikel 5- auteursrechten
De freelancer draagt zijn patrimoniale auteursrechten van bestaande en toekomstige creaties
in het kader van deze aannemingsovereenkomst in hun meest volledige omvang,
onherroepelijk en exclusief over aan de organisatie. Dat betekent dat de organisatie het
exclusieve recht heeft tot exploitatie (bewerking, reproductie, distributie) van deze creaties.
De freelancer kan, buiten de betaling van de overeengekomen vergoeding(en), geen enkele
aanspraak laten gelden op de exploitatieresultaten van de overgedragen auteursrechten.
Artikel 6- concurrentie en geheimhouding(optioneel)
De freelancer heeft de vrijheid om tijdens de duur van deze overeenkomst opdrachten uit te
voeren voor derden, op voorwaarde dat deze geen nadelige invloed hebben op de uitvoering
van deze overeenkomst.
Het is de freelancer ook verboden om:
o tijdens de uitvoering en na afloop van deze overeenkomst informatie en
gegevens over de werking van de organisatie die hem/haar toevertrouwd
wordt voor de uitvoering van de opdracht of waar hij/zij kennis van neemt,
aan concurrenten of aan derden bekend te maken of in het voordeel van
zichzelf of dat van derden te gebruiken
o documenten of documentatie, formulieren, tabellen of schema’s die eigendom
zijn van de organisatie, in welke vorm ook (schriftelijk of elektronisch, in
origineel of in kopie) bekend te maken, te geven, uit te lenen of af te staan aan
derden zonder uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van de organisatie
Als de freelancer inbreuk pleegt op een van deze bepalingen is hij aan de organisatie
automatisch een forfaitaire schadevergoeding van …….. euro verschuldigd. De organisatie
behoudt echter steeds het recht om van de freelancer een schadevergoeding te vorderen voor
de werkelijk geleden schade.
Artikel 7- klachtenprocedure (optioneel)
Met klachten kan de freelancer terecht bij:
Naam:
Tel:
4
Artikel 8- praktische werkafspraken
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
(bv. alle communicatie tussen partijen gebeurt via volgende contactpersoon:
Naam:
Adres:
Tel:
GSM:
Mail:
Aldus te goeder trouw overeengekomen te ……………….. op …………, in twee exemplaren
waarvan elke partij erkent een gekregen te hebben.
[Voor akkoord 4]
Handtekening + naam
Freelancer
Handtekening + naam
Voor Naam organisatie
Eigenhandig door beide partijen te schrijven op beide exemplaren.
4
5
Download